Teksti suurus:

Maaeluministri ja põllumajandusministri määruste muutmine seoses pindala- ja loomapõhiste toetustega

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.05.2023
Avaldamismärge:RT I, 05.05.2023, 1

Maaeluministri ja põllumajandusministri määruste muutmine seoses pindala- ja loomapõhiste toetustega

Vastu võetud 27.04.2023 nr 22

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 2 lõike 2, § 14 lõike 2 punkti 3, § 15 lõike 2, § 24 lõike 1, § 38 lõike 3 alusel, § 42 lõike 3 ja § 113 lõike 4, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2115, millega kehtestatakse liikmesriikide koostatavate Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavate ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavade (ÜPP strateegiakavad) toetamise reeglid ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013 (ELT L 435, 06.12.2021, lk 1–186), artikli 4 lõigete 1 ja 4, artikli 13 lõigete 1 ja 2 ning mahepõllumajanduse seaduse § 7 lõike 6 ja § 12 alusel.

§ 1.  Maaeluministri 21. detsembri 2022. a määruse nr 68 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded ning kohustuslikud majandamisnõuded” muutmine

Maaeluministri 21. detsembri 2022. a määrust nr 68 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded ning kohustuslikud majandamisnõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõiget 7 täiendatakse pärast esimest lauset lausega järgmises sõnastuses:

„LIFE’i projektiga „Loodusrikas Eesti” hõlmatud põllumajandusmaal kasvatatakse põhikultuuri, kasutades nimetatud projektis ette nähtud agrotehnilisi võtteid.”;

2) paragrahvi 4 lõike 1 kolmanda lause sissejuhatavast lauseosast jäetakse välja sõna „vähemalt”;

3) paragrahvi 5 lõike 7 teisest ja kolmandast lausest jäetakse välja sõna „lühiajaline” vastavas käändes;

4) paragrahvi 6 lõike 6 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) kuni 12 meetri laiune eesvool ja kraav, mis külgneb põllumajandusmaaga;
2) eesvool ja kraav, mis koos selle serva ja põllu vahel oleva puittaimestikuga kaetud maaga kokku moodustab kuni 12 meetri laiuse maa-ala, mis külgneb põllumajandusmaaga.”;

5) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Lõikes 6 nimetatud eesvool ja kraav, mis külgneb metsaga, loetakse maastikuelemendiks, kui selle põhi ja põllupoolne serv on selgelt tuvastatavad.”.

§ 2.  Põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määruse nr 26 „Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord” muutmine

Põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määruse nr 26 „Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord” § 4 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Mahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegeleda sooviv isik ei pea Põllumajandus- ja Toiduametile esitama lõike 1 punktides 1–4 nimetatud andmeid ja dokumente, kui ta esitab samal aastal Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile maaeluministri 23. detsembri 2022. a määruse nr 81 „Perioodi 2023–2027 mahepõllumajandusliku taimekasvatuse toetus ja mahepõllumajandusliku loomakasvatuse toetus” § 13 lõikes 1 nimetatud andmed mahepõllumajandusliku taimekasvatuse toetuse või mahepõllumajandusliku loomakasvatuse toetuse saamiseks.”.

§ 3.  Põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määruse nr 25 „Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määruse nr 25 „Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded” § 4 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Isik, kes jätkab mahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegelemist, ei pea Põllumajandus- ja Toiduametile esitama lõikes 1 nimetatud andmeid ja dokumente, kui ta esitab samal aastal Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile maaeluministri 23. detsembri 2022. a määruse nr 81 „Perioodi 2023–2027 mahepõllumajandusliku taimekasvatuse toetus ja mahepõllumajandusliku loomakasvatuse toetus” § 13 lõikes 1 nimetatud andmed mahepõllumajandusliku taimekasvatuse toetuse või mahepõllumajandusliku loomakasvatuse toetuse saamiseks.”.

§ 4.  Maaeluministri 21. detsembri 2022. a määruse nr 71 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, põhisissetuleku toetus, ümberjaotav toetus ja noore põllumajandustootja toetus” muutmine

Maaeluministri 21. detsembri 2022. a määrust nr 71 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, põhisissetuleku toetus, ümberjaotav toetus ja noore põllumajandustootja toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõiget 4 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„LIFE’i projektiga „Loodusrikas Eesti” hõlmatud põllumajandusmaa vastab käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud nõudele, kui seal tegeletakse § 3 lõikes 2 nimetatud põllumajandusliku tegevusega, kasutades nimetatud projektis ette nähtud agrotehnilisi võtteid ja loomakasvatuse tehnoloogiaid.”;

2) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Toetust antakse sellise pärandniidu kohta, mis:
1) vastab lõike 1 punktides 3 ja 4 ning lõikes 2 sätestatud nõuetele;
2) asub looduskaitseseaduse § 4 lõike 1 punktides 1, 2, 4, 5 või 6 nimetatud kaitstaval loodusobjektil või muinsuskaitsealal, mis on võetud kaitse alla inimese ja looduse koosmõjul väljakujunenud kultuurmaastiku kaitsmiseks, ning
3) vastab maaeluministri 23. detsembri 2022. a määruse nr 79 „Perioodi 2023–2027 pärandniidu hooldamise toetus” § 5 lõigetes 2–6 sätestatud nõuetele.”;

3) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Põhisissetuleku toetust antakse sellise pärandniidu kohta, mis vastab § 4 lõikes 12 sätestatud nõuetele ja kus on välistatud ebasoovitava taimestiku ulatuslik levik.”;

4) paragrahvi 14 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Keskkonnaamet kontrollib pärandniidu vastavust toetuse saamise nõuetele.”.

§ 5.  Maaeluministri 21. detsembri 2022. a määruse nr 75 „Perioodi 2023–2027 keskkonnasõbraliku majandamise toetus” muutmine

Maaeluministri 21. detsembri 2022. a määrust nr 75 „Perioodi 2023–2027 keskkonnasõbraliku majandamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 6 lõiget 3 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„LIFE’i projektiga „Loodusrikas Eesti” hõlmatud põllumajandusmaal kasvatatakse põhikultuuri, kasutades nimetatud projektis ette nähtud agrotehnilisi võtteid, või hoitakse maad kohustuseaastal mustkesas või söötis.”;

2) paragrahvi 21 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Aiakultuuri kasvatamise korral kasutatakse ridades ja reavahedes üksnes orgaanilist multši.”.

§ 6.  Maaeluministri 23. detsembri 2022. a määruse nr 81 „Perioodi 2023–2027 mahepõllumajandusliku taimekasvatuse toetus ja mahepõllumajandusliku loomakasvatuse toetus” muutmine

Maaeluministri 23. detsembri 2022. a määruse nr 81 „Perioodi 2023–2027 mahepõllumajandusliku taimekasvatuse toetus ja mahepõllumajandusliku loomakasvatuse toetus” § 7 lõiget 3 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„LIFE’i projektiga „Loodusrikas Eesti” hõlmatud põllumajandusmaal kasvatatakse põhikultuuri, kasutades nimetatud projektis ette nähtud agrotehnilisi võtteid.”.

§ 7.  Maaeluministri 23. detsembri 2022. a määruse nr 82 „Perioodi 2023–2027 ohustatud tõugu looma pidamise toetus” muutmine

Maaeluministri 23. detsembri 2022. a määruse nr 82 „Perioodi 2023–2027 ohustatud tõugu looma pidamise toetus” § 5 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Lõike 4 punktides 5–8 nimetatud looma kohta, kelle põlvnemine peab lisatoetuse saamiseks olema geneetiliselt kontrollitud, tehakse enne kohustuseaasta 2. maid akrediteeritud laboris hobuse põlvnemise kontrollimiseks geneetiline ekspertiis, millega tehakse kindlaks põlvnemisandmete õigsus mõlema vanemlooma osas.”.

§ 8.  Maaeluministri 20. detsembri 2022. a määruse nr 67 „Põllumassiivi kaardi koostamise, põllumassiivi toetusõigusliku pindala määramise ja põllumassiivi kasutamise kohta andmete esitamise tingimused ja kord” muutmine

Maaeluministri 20. detsembri 2022. a määrust nr 67 „Põllumassiivi kaardi koostamise, põllumassiivi toetusõigusliku pindala määramise ja põllumassiivi kasutamise kohta andmete esitamise tingimused ja kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõike 2 sissejuhatava lauseosa esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Lõikes 1 nimetatud kesa on külvikorraga hõlmatud põllumaa, mis on taotlemise aastal üldjuhul saagi tootmisest kõrvale jäetud.”;

2) paragrahvi 3 lõike 2 punkti 3 täiendatakse pärast sõnu „taotlemise aastal” sõnaga „üldjuhul”.

§ 9.  Maaeluministri 21. detsembri 2022. a määruse nr 72 „Tera- ja kaunvilja kasvatamise otsetoetus, puu- ja köögivilja ning marjakultuuride kasvatamise otsetoetus ning seemnekartuli kasvatamise otsetoetus” muutmine

Maaeluministri 21. detsembri 2022. a määruse nr 72 „Tera- ja kaunvilja kasvatamise otsetoetus, puu- ja köögivilja ning marjakultuuride kasvatamise otsetoetus ning seemnekartuli kasvatamise otsetoetus” lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Madis Kallas
Regionaalminister

Marko Gorban
Kantsler

Lisa Tera- ja kaunvilja kasvatamise otsetoetuse toetusõiguslikud põllumajanduskultuurid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json