Teksti suurus:

Keskkonnaministri 29. novembri 2002. a määruse nr 67 „Veesõidukite hoidmise ja kasutamise nõuded“ muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.06.2012
Avaldamismärge:RT I, 05.06.2012, 2

Keskkonnaministri 29. novembri 2002. a määruse nr 67 „Veesõidukite hoidmise ja kasutamise nõuded“ muutmine

Vastu võetud 30.05.2012 nr 20

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 18 lõike 8 alusel.

Keskkonnaministri 29. novembri 2002. a määruse nr 67 „Veesõidukite hoidmise ja kasutamise nõuded“ (RTL 2002, 136, 1991) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:
„(3) Keskkonnaamet võib lubada käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud piirkiirusest suuremat veesõidukite kiirust veemotospordivõistluste ajaks kohaliku omavalitsuse taotluse alusel, kui see tegevus ei ohusta vee-elustikku ega veekeskkonda ja kui maavanem ei ole otsustanud veeseaduse § 18 lõikest 5 tulenevalt teisiti.“.

Keit Pentus
Minister

Rita Annus
Kantsler

/otsingu_soovitused.json