Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni põhimäärus ja koosseis

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.07.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:RT I, 05.06.2012, 5

Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni põhimäärus ja koosseis
[RT I 2009, 39, 265 - jõust. 24.07.2009]

Vastu võetud 02.10.2001 nr 312
RT I 2001, 80, 484
jõustumine 11.10.2001

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.01.2002RT I 2002, 15, 8410.02.2002
08.10.2002RT I 2002, 84, 49619.10.2002
04.03.2003RT I 2003, 26, 16514.03.2003
02.02.2007RT I 2007, 11, 6302.04.2007
05.06.2008RT I 2008, 24, 16016.06.2008
11.12.2008RT I 2008, 57, 31701.01.2009
09.07.2009RT I 2009, 39, 26524.07.2009
01.07.2010RT I 2010, 48, 29819.07.2010
31.05.2012RT I, 05.06.2012, 415.07.2012

Määrus kehtestatakse «Hädaolukorra seaduse» § 3 lõike 4 alusel.
[RT I 2009, 39, 265 - jõust. 24.07.2009]

1. peatükk VABARIIGI VALITSUSE KRIISIKOMISJONI ÜLESANDED JA KOOSSEIS  
[RT I 2010, 48, 298 - jõust. 19.07.2010]

§ 1.   Vabariigi Valitsuse kriisikomisjon

  Vabariigi Valitsuse kriisikomisjon (edaspidi komisjon) moodustatakse kriisireguleerimisalase tegevuse koordineerimiseks.
[RT I 2009, 39, 265 - jõust. 24.07.2009]

§ 2.   Komisjoni ülesanded

  Komisjon:
  1) täidab «Hädaolukorra seadusest», «Erakorralise seisukorra seadusest» ja muudest seadustest tulenevaid ülesandeid;
  2) koordineerib oma pädevusse kuuluvates kriisireguleerimisalastes küsimustes valitsusasutuste tegevust;
  3) esitab Vabariigi Valitsusele ettepanekuid oma pädevusse kuuluvates kriisireguleerimisalastes küsimustes;
  4) moodustab alalisi ja ajutisi töörühmi ning kinnitab nende töökorra;
  5) kinnitab oma iga-aastase tööplaani;
  6) kinnitab oma töökorra.
[RT I 2010, 48, 298 - jõust. 19.07.2010]

§ 3.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni koosseisu kuuluvad:
  1) siseminister;
  2) riigisekretär;
  3) Justiitsministeeriumi kantsler;
  4) Kaitseministeeriumi kantsler;
  5) Keskkonnaministeeriumi kantsler;
  6) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler;
  7) Põllumajandusministeeriumi kantsler;
  8) Rahandusministeeriumi kantsler;
  9) Siseministeeriumi kantsler;
  10) Sotsiaalministeeriumi kantsler;
  11) Välisministeeriumi kantsler;
  12) Kaitseväe Peastaabi ülem;
[RT I 2008, 57, 317 - jõust. 01.01.2009]
  13) peaministri poolt nimetatud nõunik;
  14) Päästeameti peadirektor;
  15) Riigikantselei julgeoleku koordinatsioonidirektor;
  16) Riigikantselei valitsuskommunikatsiooni direktor;
  17) Siseministeeriumi päästepoliitika asekantsler.
[RT I, 05.06.2012, 4 - jõust. 15.07.2012]

  (2) Kui komisjoni liikmel ei ole võimalik komisjoni tööst osa võtta, asendab teda asendusliige, kes on komisjoni liikme poolt alaliselt nimetatud teda komisjoni istungil esindama.

  (3) Komisjoni alalise asendusliikme nimetamisest teavitatakse Siseministeeriumi kirjalikult.
[RT I 2008, 24, 160 - jõust. 16.06.2008]

§ 4.   Komisjoni esimees ja esimehe asetäitja

  (1) Komisjoni esimeheks on siseminister.

  (2) Komisjoni esimehe asetäitjaks on Siseministeeriumi kantsler.

§ 5.   [Kehtetu – RT I 2010, 48, 298 - jõust. 19.07.2010]

§ 6.   Komisjoni esimehe pädevus

  Komisjoni esimees:
  1) esindab komisjoni valitsusasutustes;
  2) kutsub kokku komisjoni istungeid ja kirjutab alla dokumentidele;
  3) vajaduse korral kutsub komisjoni tööst sõnaõigusega osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni;
  4) [Kehtetu – RT I 2010, 48, 298 - jõust. 19.07.2010]
  5) vähemalt üks kord aastas teavitab komisjoni tööst Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni.
[RT I 2002, 15, 84 - jõust. 10.02.2002]

2. peatükk KOMISJONI TÖÖKORRALDUS 

§ 7.   Komisjoni töö juhtimine

  Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni esimehe asetäitja.

§ 8.   Komisjoni esimehe või tema asetäitja äraolek Eestist

  (1) Komisjoni esimees ja tema asetäitja on kohustatud teatama teineteisele oma äraolekust Eestist.

  (2) Siseministeeriumi teabe- ja analüüsiosakond informeerib hädaolukorrast viivitamata komisjoni esimeest või tema asetäitjat.
[RT I 2007, 11, 63 - jõust. 02.04.2007]

§ 9.   Komisjoni istungid

  (1) Komisjoni korralised istungid toimuvad vastavalt kinnitatud tööplaanile, kuid vähemalt üks kord kvartalis.
[RT I 2010, 48, 298 - jõust. 19.07.2010]

  (2) Komisjoni erakorralised istungid kutsub kokku vastavalt vajadusele komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni esimehe asetäitja.

  (3) Komisjoni viivitamatut kokkukutsumist nõudva hädaolukorra puhul informeerib Siseministeeriumi teabe- ja analüüsiosakond sellest komisjoni esimeest või tema äraolekul komisjoni esimehe asetäitjat, kes kutsub kokku komisjoni erakorralise istungi.
[RT I 2007, 11, 63 - jõust. 02.04.2007]

  (4) Komisjoni istungid protokollitakse. Protokollile kirjutab alla komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni esimehe asetäitja.
[RT I 2010, 48, 298 - jõust. 19.07.2010]

§ 10.   Komisjoni otsuse vastuvõtmine

  Komisjon on otsustusvõimeline, kui istungist võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust. Otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe või tema äraolekul komisjoni esimehe asetäitja hääl.

§ 11. - § 12. [Kehtetud - RT I 2010, 48, 298 - jõust. 19.07.2010]

§ 13.   Komisjoni teenindav tööüksus

  (1) Komisjoni teenindavaks tööüksuseks on Siseministeeriumi struktuuriüksus.

  (2) Komisjoni tööüksuse tegevuseks vajalikud palgalised ametikohad nähakse ette Siseministeeriumi koosseisus.

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 14.   Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud «Riigikantselei põhimääruse» muutmine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 15.   Vabariigi Valitsuse määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json