Teksti suurus:

Veesõidukite hoidmise ja kasutamise nõuded

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.06.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2019
Avaldamismärge:RT I, 05.06.2012, 7

Veesõidukite hoidmise ja kasutamise nõuded

Vastu võetud 29.11.2002 nr 67
RTL 2002, 136, 1991
jõustumine 01.01.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.07.2009RTL 2009, 64, 94009.08.2009
30.05.2012RT I, 05.06.2012, 208.06.2012

Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» § 18 lõike 8 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolevad nõuded kehtivad veesõidukitele avalikel ja avalikult kasutatavatel siseveekogudel, laevatatavad veekogud välja arvatud.
[RTL 2009, 64, 940 - jõust. 09.08.2009]

  (2) Veesõiduk käesoleva määruse tähenduses on ujuvvahend veekogul liiklemiseks (purjelaud, purjejaht, mootorpaat, võistluspurjekas, veesuusarobot, jeti, surfjet, ruhi, ruup, lodi jt) välja arvatud laevad «Meresõiduohutuse seaduse» (RT I 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387) § 2 punktides 2, 4 ja 5 toodud tähenduses.

§ 2.   Veesõidukite piirkiirus

  (1) Veesõidukite lubatud piirkiirus on 30 km/h, kui maavanem «Veeseaduse» § 18 lõike 5 alusel ei ole otsustanud teisiti.

  (2) Lõikes 1 toodud piirkiirus ei kehti järelevalveks ja päästetöödeks kasutatavatele veesõidukitele nende kasutamisel tööülesannete täitmisel.

  (3) Keskkonnaamet võib lubada käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud piirkiirusest suuremat veesõidukite kiirust veemotospordivõistluste ajaks kohaliku omavalitsuse taotluse alusel, kui see tegevus ei ohusta vee-elustikku ega veekeskkonda ja kui maavanem ei ole otsustanud veeseaduse § 18 lõikest 5 tulenevalt teisiti.
[RT I, 05.06.2012, 2 - jõust. 08.06.2012]

§ 3.   Mootoriga varustatud veesõidukite kasutamine

  (1) Sisepõlemismootoriga varustatud veesõidukite kasutamine avalikuks kasutamiseks määratud järvedel, mille pindala on alla 100 hektari, ja jõgedel, mille minimaalne laius veesõidukite liiklemist võimaldaval lõigul on alla 10 meetri, on keelatud.
[RTL 2009, 64, 940 - jõust. 09.08.2009]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatu ei laiene veesõidukite kasutamisel järelevalveks, päästetöödeks ja riigi poolt tellitud uuringute täitmisel.

§ 4.   Veesõidukitega liiklemise piiramine supluspaikades

  Veesõidukitega sõitmine järvedel lähemale kui 50 meetrit poidest, millega on tähistatud supelrandade akvatooriumid, on keelatud. Veesõidukitega jõgedel asuvatest poidega eraldatud supluskohtadest möödumine jõe telgjoonest supluskoha poolt on keelatud, välja arvatud järelevalvetöötajatel ja päästetöötajatel tööülesannete täitmisel.

§ 5.   Veesõidukite kasutamist tähistavad märgid

  Veesõidukite kasutamise keelualad, lubatud piirkiirused ja muu vajalik tähistatakse siseveekogudel kasutatavate veeliiklust reguleerivate märkidega, mille paigaldamise korraldab veekogu omanik või valdaja «Meresõiduohutuse seaduse» alusel kehtestatud korra järgi.

§ 6.   Veesõidukite hoidmine

  Veesõidukeid tuleb hoida nii, et need ei kahjusta, reosta ega risusta loodust, ei ole takistuseks teistele liiklejatele ja neid ei saa kasutada kõrvalised isikud.

§ 7.   Keskkonnaministri määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2003. aastal.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json