Teksti suurus:

Olulise energiatarbega tehnosüsteemile esitatavad nõuded

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 05.06.2015, 2

Olulise energiatarbega tehnosüsteemile esitatavad nõuded1

Vastu võetud 02.06.2015 nr 52

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 65 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse nõuded olemasolevasse hoonesse või hoone osasse paigaldatavale uuele olulise energiatarbega tehnosüsteemile (edaspidi tehnosüsteem) ja olemasoleva tehnosüsteemi asendamisele või ajakohastamisele.

  (2) Käesoleva määrusega ei kehtestata nõudeid ehitatavasse uude või oluliselt rekonstrueeritavasse olemasolevasse hoonesse paigaldatavale tehnosüsteemile.

§ 2.   Üldised nõuded tehnosüsteemile

  (1) Paigaldatav tehnosüsteem peab olema tänapäevaselt mõistliku energiatõhususe tasemega.

  (2) Tehnosüsteem tuleb paigaldada vastavalt heale tavale, sealhulgas lähtuvalt asjakohasest standardist ja paigaldusjuhendist. Tehnosüsteem tuleb seadistada teenindatava ruumi tüüpilist kasutamist arvestades optimaalseimale tasemele.

  (3) Võimalusel tuleb eelistada automaatselt reguleeritavat tehnosüsteemi ning paigaldada pidevat erinevate tehnosüsteemide kontrolli ja monitooringut võimaldav keskne automaatikasüsteem.

§ 3.   Nõuded kütte- ja vee soojendamise seadmele

  (1) Kütte- ja soojaveesüsteemi uue soojusallika paigaldamisel või olemasoleva soojusallika asendamisel peab selle soojusallika primaarenergia kasutustegur olema vähemalt 0,8. Kahe või enama uue või asendatava soojusallika puhul lähtutakse energiakasutuse osakaaluga kaalutud kasutustegurist.

  (2) Soojusallika primaarenergia kasutustegur on soojusallika kasuteguri (soojuspumbal aasta keskmise soojusteguri) ja ehitusseadustiku § 65 lõike 3 alusel kehtestatud hoone energiatõhususe miinimumnõuetes toodud energiakandja kaalumisteguri jagatis.

  (3) Juhul kui majanduslikult on mõistlik hoonesse või selle osasse paigaldada elektriküttega katel, elektri otseküte või elektriboiler sooja vee tootmiseks, ei pea primaarenergia kasutustegur olema vähemalt 0,8.

  (4) Majanduslik mõistlikkus tähendab, et alternatiivvariandi lihttasuvusaeg on pikem kui 20 aastat, võttes arvesse paigaldatava või asendatava seadme ning sellega seotud tehnosüsteemi paigalduskulusid ning summaarsed energia-, hooldus- ja käituskulusid.

§ 4.   Nõuded jahutusseadmele

  (1) Uue kuni 12 kW võimsusega õhukonditsioneeri või jahutuseks kasutatava õhk-õhk soojuspumba paigaldamisel või olemasoleva õhukonditsioneeri või õhk-õhk soojuspumba asendamisel peab paigaldatava kliimaseadme SEER olema vähemalt 5,1.

  (2) SEER on seadme energiamärgises toodud jahutusperioodi keskmine jahutustegur, mis arvutatakse jahutusperioodi jahutuse netoenergiavajaduse suhtena elektrikasutusse standardtingimustel.

§ 5.   Nõuded ventilatsiooniseadmele

  (1) Uue sissepuhke- ja väljatõmbe ventilatsiooniseadme paigaldamisel või olemasoleva sissepuhke- ja väljatõmbe ventilatsiooniseadme asendamisel peab paigaldatava ventilatsiooniseadme soojustagastuse temperatuuri suhtarv võrdsete õhuhulkade korral olema vähemalt 70%.

  (2) Kui väljatõmbeõhu koostis või ventilatsiooniseadme asukoht eeldab soojustagastust vahesoojuskandjaga, peab ventilatsiooniseadme soojustagastuse temperatuuri suhtarv võrdsete õhuhulkade korral olema vähemalt 50%.

  (3) Uue ventilatsiooniseadme paigaldamisel või olemasoleva ventilatsiooniseadme asendamisel ei tohi ventilatsioonisüsteemi elektriline erivõimsus ületada 2,5 kW/(m³/s).

  (4) Elektriline erivõimsus iseloomustab ventilatsioonisüsteemi elektrikasutuse efektiivsust õhuvoolu transportimiseks ja see arvutatakse ventilatsioonisüsteemi summaarse elektrivõimsuse ja õhuvooluhulga (valitakse suurim sissepuhke ja väljatõmbe õhuvooluhulga seast) suhtarvuna.

§ 6.   Nõuded valgustusseadmele

  (1) Uue üldvalgustusseadme paigaldamisel või olemasoleva üldvalgustusseadme asendamisel büroo-, haridus- ning teadushoone tööruumis, kus nõutav valgustihedus ei ületa 500 lx, ei tohi valgustuse erivõimsus ületada 10 W/m².

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud hoonetes peab võimalusel üldvalgustuse juhtimine toimuma automaatselt ruumide kasutust ja päevavalgust arvestaval viisil.

§ 7.   Määruse rakendamine

  Kui ehitusloa või kirjaliku nõusoleku taotlus on esitatud enne 9. jaanuari 2013. a, kuid taotluses nimetatud ehitise ehitamiseks ei ole õigust tekkinud, siis käesoleva määruse nõudeid ei kohaldata.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2015. aasta 1. juulil.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta (ELT L 153, 18.06.2010, lk 13–35).

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json