Teksti suurus:

Kaitseministri määruste muutmine seoses ressursimahuka koolituse tingimuste muutmisega

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.06.2015
Avaldamismärge:RT I, 05.06.2015, 7

Kaitseministri määruste muutmine seoses ressursimahuka koolituse tingimuste muutmisega

Vastu võetud 02.06.2015 nr 12

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 111 lõike 2 ja § 156 lõike 7 alusel.

§ 1.  Kaitseministri 6. veebruari 2013. a määruses nr 8 „Tegevväelase ressursimahuka koolituse kulu arvestamise ja hüvitamise ning määramata tähtajaga tegevteenistuses olemise kohustuse määramise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 2 täiendatakse punktidega 9 ja 10 järgmises sõnastuses:

„9) koolitusruumide ja -inventari rent;
10) muu lähetusega seotud kulu.”;

2) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kaitsevägi või Kaitseliit esitab tegevväelasele ressursimahuka koolituse kulu hüvitamise nõude (edaspidi hüvitamisnõue) koos tegevteenistussuhte lõpetamise või sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohalt vabastamise käskkirjaga, või 30 päeva jooksul kaitseväeteenistuse seaduse § 156 lõike 2 punktis 1 sätestatud asjaolust teada saamisest arvates.”;

3) paragrahvi 3 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käeoleva paragrahvi lõike 2 punktis 8 sätestatud tähtaeg ei või olla lühem kui 30 kalendripäeva ja pikem kui 90 kalendripäeva teenistussuhte lõppemisest või sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohalt vabastamisest arvates. Kaitseväeteenistuse seaduse § 156 lõike 2 punktis 1 sätestatud alusel hüvitamiskohustuse tekkimisel ei või käeoleva paragrahvi lõike 2 punktis 8 sätestatud tähtaeg olla lühem kui 30 kalendripäeva ja pikem kui 90 kalendripäeva hüvitamisnõude koostamisest arvates.”;

4) paragrahvi 3 lõigetes 5 ja 6 asendatakse sõna „tegevväelane” sõnaga „isik” vastavas käändes;

5) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:

„(81) Kadeti eksmatrikuleerimisel enne õppekava täitmist, kui eksmatrikuleeritud isik ei jätka katkematult tegevteenistuses, võib Kaitsevägi isikuga sõlmida tema tõendatud makseraskuse korral kirjaliku lepingu käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 8 sätestatud tähtajast pikema hüvitamistähtaja kohta koos ositi maksete tegemise ajakavaga. Ajakava ei tohi olla määratud pikemaks ajaks, kui kaks aastat hüvitamisnõude koostamisest arvates.”;

6) paragrahvi 3 lõiget 9 täiendatakse pärast lauseosa „lõike 8” lauseosaga „või 81”;

7) paragrahvi 4 lõike 1 punktid 1–5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) kuni 4 999,99 eurot – 1 aasta;
2) 5 000 eurot (kaasa arvatud) kuni 49 999,99 eurot – 2 aastat;
3) 50 000 eurot (kaasa arvatud) kuni 124 999,99 eurot – 4 aastat;
4) 125 000 eurot (kaasa arvatud) kuni 199 999,99 eurot – 6 aastat;
5) 200 000 eurot (kaasa arvatud) kuni 274 999,99 eurot – 8 aastat;”;

8) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) 275 000 eurot (kaasa arvatud) või rohkem – 10 aastat.”;

9) paragrahvi 4 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„(3) Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes ressursimahukal koolitusel, välja arvatud kutseõppes, osalenud tegevväelane, kes enne koolitusele asumist on võetud määramata tähtajaga tegevteenistusse, on kohustatud koos koolitusel oldud ajaga jätkama tegevteenistuses sõltuvalt ressursimahuka koolituse kestusest alljärgnevalt:
1) koolituse kestus kuni 1 aasta – 2 aastat;
2) koolituse kestus 1–2 aastat – 4 aastat;
3) koolituse kestus üle 2 aasta – 6 aastat.

(4) Balti Kaitsekolledžis ressursimahukal koolitusel osalenud tegevväelane, kes enne koolitusele asumist on võetud määramata tähtajaga tegevteenistusse, on kohustatud koos koolitusel oldud ajaga jätkama tegevteenistuses sõltuvalt ressursimahuka koolituse kestusest alljärgnevalt:
1) koolituse kestus kuni 6 kuud – 2 aastat;
2) koolituse kestus üle 6 kuu – 4 aastat.”;

10) paragrahvi 5 lõigetes 2 ja 3 asendatakse tekstiosa „§ 4 lõikes 1 või 2” tekstiosaga „§-s 4”.

§ 2.  Kaitseministri 14. juuni 2013. a määruse nr 36 „Tegevväelasele tööandja eluruumi andmise tingimused, ulatus ja kord” lisa 3 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 3.  Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist ajavahemikul 1. detsembrist 2014 kuni 15. juunini 2015 kaitseministri 6. veebruari 2013. a määruse nr 8 „Tegevväelase ressursimahuka koolituse kulu arvestamise ja hüvitamise ning määramata tähtajaga tegevteenistuses olemise kohustuse määramise kord” § 2 lõike 1 alusel koostatud ressursimahuka koolituse arvestamise teatises märgitud teenistuses olemise kestust võib Kaitseväe või Kaitseliidu ja tegevväelase kahepoolse kirjaliku kokkuleppe alusel muuta 60 päeva jooksul käesoleva määruse jõustumisest arvates, arvestades käesoleva määruse § 1 punktides 7–9 sätestatut.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel sõlmitud kokkulepe loetakse ressursimahuka koolituse kuluarvestamise teatise lahutamatuks osaks.

§ 4.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 15. juunil 2015. a.

Sven Mikser
Minister

Mikk Marran
Kantsler

Lisa Kasutuslepingu näidis

/otsingu_soovitused.json