Teksti suurus:

Tegevväelase ressursimahuka koolituse kulu arvestamine ja hüvitamine ning määramata tähtajaga tegevteenistuses olemise kohustuse määramise kord

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2019
Avaldamismärge:RT I, 05.06.2015, 10

Tegevväelase ressursimahuka koolituse kulu arvestamine ja hüvitamine ning määramata tähtajaga tegevteenistuses olemise kohustuse määramise kord

Vastu võetud 06.02.2013 nr 8
RT I, 08.02.2013, 16
jõustumine 01.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.06.2015RT I, 05.06.2015, 715.06.2015

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 156 lõike 7 alusel.

§ 1.   Ressursimahuka koolituse kulu arvestamine

  (1) Ressursimahuka koolituse kulu arvestab ja kulu hüvitama kohustatud isikute üle peab arvestust asutus, kes tegevväelase ressursimahukale koolitusele saatis.

  (2) Ressursimahuka koolituse kulu on:
  1) õppemaks või koolitustasu;
  2) sõidukulu;
  3) majutuskulu;
  4) ümberasumiskulu;
  5) välislähetuse päevaraha ja lähetustasu;
  6) kindlustus- ja ravikulu;
  7) toitlustamisega seotud kulu;
  8) muu koolitusega seotud kulu;
  9) koolitusruumide ja -inventari rent;
[RT I, 05.06.2015, 7 - jõust. 15.06.2015]
  10) muu lähetusega seotud kulu.
[RT I, 05.06.2015, 7 - jõust. 15.06.2015]

§ 2.   Ressursimahuka koolituse kulu arvestamise teatis

  (1) Kaitsevägi või Kaitseliit koostab ressursimahuka koolituse kulu arvestamise teatise, mis edastatakse enne koolitusele lähetamist koolitusele lähetatavale tegevväelasele ressursimahukal koolitusel osalemise nõusoleku saamiseks.

  (2) Kaitseliit küsib enne tegevväelase ressursimahukale koolitusele saatmist Kaitseväe juhataja nõusolekut.

  (3) Ressursimahuka koolituse kulu teatisele kantakse järgmised andmed:
  1) tegevväelase ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) tegevväelase kontaktaadress ja muud kontaktandmed;
  3) õppeasutuse ja õppekava või koolituse nimetus;
  4) koolituse alguse ja lõpu kuupäev;
  5) koolitusega kaasneva lähetuse alguse ja lõpu kuupäev;
  6) koolituskulude loetelu, eeldatav maksumus ja kogusumma;
  7) teenistuses olemise kohustuse kestus;
  8) teatise koostaja ees- ja perekonnanimi ning allkiri;
  9) teatise koostamise kuupäev.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kulu arvestamise teatis koostatakse kahes eksemplaris, millest üks eksemplar jääb koolitusel osalevale tegevväelasele ja teine eksemplar tegevväelase ressursimahukale koolitusele saatnud asutusele.

§ 3.   Ressursimahuka koolituse kulu hüvitamise nõude esitamine

  (1) Kaitsevägi või Kaitseliit esitab tegevväelasele ressursimahuka koolituse kulu hüvitamise nõude (edaspidi hüvitamisnõue) koos tegevteenistussuhte lõpetamise või sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohalt vabastamise käskkirjaga, või 30 päeva jooksul kaitseväeteenistuse seaduse § 156 lõike 2 punktis 1 sätestatud asjaolust teada saamisest arvates.
[RT I, 05.06.2015, 7 - jõust. 15.06.2015]

  (2) Hüvitamisnõudes esitatakse vähemalt järgmised andmed:
  1) tegevväelase ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) tegevväelase elukoha andmed;
  3) viide tegevväelase antud nõusolekule osaleda ressursimahukal koolitusel;
  4) koolituse nimetus;
  5) koolituse alguse ja lõpu kuupäev ning viide koolitusele saatmise otsusele;
  6) koolitusega seoses tehtud kulude loetelu, maksumus ja kogusumma;
  7) hüvitamisele kuuluv summa ja selle komponendid;
  8) nõude täitmise tähtaeg;
  9) viivise maksmise kohustus;
  10) nõude koostaja ees- ja perekonnanimi ning allkiri;
  11) nõude koostamise kuupäev;
  12) vaidlustamisviide.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 6 sätestatud kulude loetelu, maksumus ja kogusumma võib erineda käesoleva määruse § 2 lõike 3 punkti 6 alusel koostatud koolituskulude loetelust, eeldatavast maksumusest ja kogusummast nende kulude osas, mis täiendavalt tehti või jäeti tegemata seoses tegevväelase ressursimahuka koolitusega.

  (4) Käeoleva paragrahvi lõike 2 punktis 8 sätestatud tähtaeg ei või olla lühem kui 30 kalendripäeva ja pikem kui 90 kalendripäeva teenistussuhte lõppemisest või sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohalt vabastamisest arvates. Kaitseväeteenistuse seaduse § 156 lõike 2 punktis 1 sätestatud alusel hüvitamiskohustuse tekkimisel ei või käeoleva paragrahvi lõike 2 punktis 8 sätestatud tähtaeg olla lühem kui 30 kalendripäeva ja pikem kui 90 kalendripäeva hüvitamisnõude koostamisest arvates.
[RT I, 05.06.2015, 7 - jõust. 15.06.2015]

  (5) Hüvitamisnõue antakse isikule üle isiklikult või edastatakse posti teel käesoleva määruse § 2 lõike 3 punktis 2 nimetatud või isiku poolt teatatud muule aadressile. Hüvitamisnõue loetakse kättetoimetatuks, kui see on üle antud isikule või tema eluruumis elavale või perekonda teenivale vähemalt viieteistkümneaastasele isikule.
[RT I, 05.06.2015, 7 - jõust. 15.06.2015]

  (6) Hüvitamisnõude kättetoimetamise võimatuse korral või kui isik ei täida hüvitamiskohustust, pöördub Kaitsevägi või Kaitseliit vastavalt halduskohtumenetluse seadustikule halduskohtusse.
[RT I, 05.06.2015, 7 - jõust. 15.06.2015]

  (7) Viivise nõudmisel ja viivise määra kehtestamisel kohaldatakse võlaõigusseaduses sätestatut.

  (8) Kaitsevägi ja Kaitseliit võivad tegevteenistuses jätkava tegevväelasega, kellel esineb makseraskusi, sõlmida kirjaliku lepingu käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 8 sätestatud tähtajast pikema hüvitamistähtaja kohta koos ositi maksete tegemise ajakavaga. Hüvitamistähtaeg ei või olla pikem tegevväelase poolt nõusoleku saanud ressursimahuka koolituse teatises toodud tegevteenistuskohustuse kestusest. Pooled võivad kokku leppida tegevteenistuskohustuse kestusest lühemas tähtajas. Ajakavas peab hüvitatav summa olema jaotatud võrdseteks osadeks ja tagasimakse tuleb teha vähemalt üks kord kalendrikuus. Lepingus tuleb ette näha Kaitseväe või Kaitseliidu õigus pidada jooksval kalendrikuul hüvitatav osa kinni sama kuu eest tegevväelasele väljamakstavast palgast või puhkusetasust.

  (81) Kadeti eksmatrikuleerimisel enne õppekava täitmist, kui eksmatrikuleeritud isik ei jätka katkematult tegevteenistuses, võib Kaitsevägi isikuga sõlmida tema tõendatud makseraskuse korral kirjaliku lepingu käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 8 sätestatud tähtajast pikema hüvitamistähtaja kohta koos ositi maksete tegemise ajakavaga. Ajakava ei tohi olla määratud pikemaks ajaks, kui kaks aastat hüvitamisnõude koostamisest arvates.
[RT I, 05.06.2015, 7 - jõust. 15.06.2015]

  (9) Käesoleva paragrahvi lõike 8 või 81 alusel sõlmitud lepingu muutmisel võib hüvitamistähtaega vaid lühendada ja ühes kuus tehtavate tagasimaksete arvu suurendada.
[RT I, 05.06.2015, 7 - jõust. 15.06.2015]

  (10) Enne käesoleva paragrahvi lõikes 8 sätestatud ajakavas toodud tähtaega tegevteenistusest lahkunud tegevväelane on kohustatud tagasi maksma hüvitamata summa 10 kalendripäeva jooksul tegevteenistusest lahkumisest arvates.

§ 4.   Tegevteenistuses olemise kohustuse määramine

  (1) Ressursimahukal koolitusel osalenud tegevväelane, kes enne koolitusele asumist on võetud määramata tähtajaga tegevteenistusse, on kohustatud koos koolitusel oldud ajaga jätkama tegevteenistuses, kui õppemaksu või koolitustasu tasus Kaitsevägi või Kaitseliit, sõltuvalt ressursimahuka koolituse kulust alljärgnevalt:
  1) kuni 4 999,99 eurot – 1 aasta;
[RT I, 05.06.2015, 7 - jõust. 15.06.2015]
  2) 5 000 eurot (kaasa arvatud) kuni 49 999,99 eurot – 2 aastat;
[RT I, 05.06.2015, 7 - jõust. 15.06.2015]
  3) 50 000 eurot (kaasa arvatud) kuni 124 999,99 eurot – 4 aastat;
[RT I, 05.06.2015, 7 - jõust. 15.06.2015]
  4) 125 000 eurot (kaasa arvatud) kuni 199 999,99 eurot – 6 aastat;
[RT I, 05.06.2015, 7 - jõust. 15.06.2015]
  5) 200 000 eurot (kaasa arvatud) kuni 274 999,99 eurot – 8 aastat;
[RT I, 05.06.2015, 7 - jõust. 15.06.2015]
  6) 275 000 eurot (kaasa arvatud) või rohkem – 10 aastat.
[RT I, 05.06.2015, 7 - jõust. 15.06.2015]

  (2) Ressursimahukal koolitusel osalenud tegevväelane, kes enne koolitusele asumist on võetud määramata tähtajaga tegevteenistusse, on kohustatud koos koolitusel oldud ajaga jätkama tegevteenistuses, kui õppemaksu või koolitustasu eest tasus välisriik, sõltuvalt koolituse kestusest alljärgnevalt:
  1) koolituse kestus kuni 1 aasta – 2 aastat;
  2) koolituse kestus 1–2 aastat – 4 aastat;
  3) koolituse kestus 2–3 aastat – 6 aastat;
  4) koolituse kestus 3–4 aastat – 8 aastat;
  5) koolituse kestus üle 4 aasta – 10 aastat.

  (3) Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes ressursimahukal koolitusel, välja arvatud kutseõppes, osalenud tegevväelane, kes enne koolitusele asumist on võetud määramata tähtajaga tegevteenistusse, on kohustatud koos koolitusel oldud ajaga jätkama tegevteenistuses sõltuvalt ressursimahuka koolituse kestusest alljärgnevalt:
  1) koolituse kestus kuni 1 aasta – 2 aastat;
  2) koolituse kestus 1-2 aastat – 4 aastat;
  3) koolituse kestus üle 2 aasta – 6 aastat.
[RT I, 05.06.2015, 7 - jõust. 15.06.2015]

  (4) Balti Kaitsekolledžis ressursimahukal koolitusel osalenud tegevväelane, kes enne koolitusele asumist on võetud määramata tähtajaga tegevteenistusse, on kohustatud koos koolitusel oldud ajaga jätkama tegevteenistuses sõltuvalt ressursimahuka koolituse kestusest alljärgnevalt:
  1) koolituse kestus kuni 6 kuud – 2 aastat;
  2) koolituse kestus üle 6 kuu – 4 aastat.
[RT I, 05.06.2015, 7 - jõust. 15.06.2015]

§ 5.   Hüvitamisele kuuluva kulu arvestus

  (1) Ressursimahukale koolitusele saadetud tegevväelane on kohustatud kaitseväeteenistuse seaduse § 156 lõike 2 punktides 1–5 nimetatud asjaolude ilmnemisel hüvitama ressursimahukale koolitusele tehtud kulu.

  (2) Tegevväelane, kes pärast koolituse lõppu on olnud teenistuses alla poole käesoleva määruse §-s 4 sätestatud tegevteenistuses olemise kohustuse tähtajast, peab hüvitama kogu ressursimahuka koolituse kulu.
[RT I, 05.06.2015, 7 - jõust. 15.06.2015]

  (3) Tegevväelasel, kes pärast koolituse lõppu on olnud teenistuses üle poole käesoleva määruse §-s 4 sätestatud tegevteenistuses olemise kohustuse tähtajast, väheneb hüvitamisele kuuluv summa proportsionaalselt tegevteenistus oldud ajaga ühe kuu kaupa.
[RT I, 05.06.2015, 7 - jõust. 15.06.2015]

  (4) Hüvitatava kulu suuruse arvutamisel:
  1) käesoleva määruse § 3 lõike 2 punktis 6 ettenähtud kulu kogusummast arvestatakse maha hüvitamisele mittekuuluv summa käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatu kohaselt;
  2) hüvitise vähendamist arvestatakse eelmise tegevteenistuses oldud kalendrikuu seisuga.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2013. aasta 1. aprillil.

/otsingu_soovitused.json