Teksti suurus:

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendamiseks

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.05.2018
Avaldamismärge:RT I, 05.06.2015, 19

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendamiseks

Vastu võetud 03.06.2015 nr 63

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Eesti maaelu arengukava 2014–2020ˮ (edaspidi arengukava) meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasseˮ tegevuse liigi „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoidˮ raames antava riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendamiseks põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetuse (edaspidi toetus) andmise ja kasutamise tingimused ning kord.

2. peatükk Toetuse saamiseks esitatavad nõuded ja toetuse määr 

§ 2.   Toetuse taotleja ja nõuded taotlejale

  (1) Toetust võib taotleda Põllumajandusamet.

  (2) Taotleja ei ole taotluse esitamise aastale eelnenud viie kalendriaasta jooksul saanud ega taotle samal ajal samas asukohas asuva § 3 lõikes 1 nimetatud ühiseesvoolu või selle osa uuendamiseks vahendeid riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest.

§ 3.   Toetatavad tegevused ja nõuded toetatava tegevuse kohta

  (1) Toetust võib taotleda maaparandusseaduse § 46 lõike 4 alusel kehtestatud riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelus oleva ühiseesvoolu (edaspidi ühiseesvool) või selle osa maaparandusseaduses sätestatud nõuete kohaseks uuendamiseks.

  (2) Toetatav tegevus peab olema vastavuses veeseaduse §-s 35 sätestatud keskkonnaeesmärkidega, arvestades kavandatava tegevuse võimalike kumulatiivsete mõjudega, et tegevuse elluviimise tulemusena veekogu seisund ei halveneks.

  (3) Taotleja ei või toetatavate uuendustööde tegemisega alustada varem ja uuendustööde tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

§ 4.   Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

  (1) Toetatava tegevuse abikõlbliku kulu moodustavad ühiseesvoolu või selle osa uuendamise käibemaksuga maksumus ja ühiseesvoolu või selle osa Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 84 kohaseks tähistamiseks tehtavate kulude käibemaksuga maksumus.

  (2) Abikõlblik kulu peab olema mõistlik, selge, üksikasjalikult kirjeldatud, majanduslikult otstarbekas ja vajalik tegevuse eesmärgi saavutamiseks. Taotleja tagab kasutatava toetusraha otstarbeka ja säästliku kasutamise.

  (3) Taotleja peab kulude tegemisel järgima riigihangete seaduses sätestatud nõudeid.

  (4) Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:
  1) uuendusprojektiga ja selle ettevalmistusega seotud kulud, sealhulgas uuringute, ekspertiiside, analüüside, detail- ja teemaplaneeringute tegemine;
  2) rendi- ja üürikulud;
  3) truubi uuendamise kulud, kui truup ei kuulu maaparandussüsteemi koosseisu;
  4) muud kulud, mis ei ole investeeringuobjekti tegemisega otseselt seotud, sealhulgas puittaimestiku müügi ja väljaveo kulud.

§ 5.   Toetuse määr ja suurus

  Toetust antakse 100 protsenti abikõlblike kulude maksumusest.

3. peatükk Toetuse taotlemine 

§ 6.   Taotluse esitamine ja taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja selleks ettenähtud tähtajal elektrooniliselt PRIA-le avalduse ja selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi koos taotlus).

  (2) PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja taotlejale vähemalt kaks nädalat enne taotluse esitamise tähtaega.

  (3) Iga ühiseesvoolu kohta peab taotleja esitama eraldi taotluse, milles võib taotleda toetust tervikliku ühiseesvoolu või selle ühe või mitme osa uuendamiseks.

§ 7.   Nõuded taotluse osaks olevale avaldusele

  Taotleja esitab avalduses järgmised andmed:
  1) taotleja nimi, registrikood, taotleja esindaja nimi ja tema kontaktandmed;
  2) uuendatava ühiseesvoolu või selle osa nimetus, maaparandussüsteemi kood, ehitise kood, uuendatava ühiseesvoolu või selle osa pikkus, algus- ja lõpp-piketid, uuendusprojekti number ja muud asjakohased andmed toetatava tegevuse kohta;
  3) teave ühiseesvoolu või selle osa uuendamiseks taotluse esitamise aastale eelnenud viie kalendriaasta jooksul riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud vahendite kohta;
  4) toetatava tegevuse tähistamiseks kavandatava tegevuse kirjeldus ja summa;
  5) teave §-s 3 sätestatud nõuete ja § 12 lõikes 3 sätestatud hindamiskriteeriumite miinimumnõuete täitmise kohta;
  6) andmed abikõlblike kulude suuruse, taotletava toetuse suuruse ja koguinvesteeringu suuruse kohta.

§ 8.   Nõuded taotluse osaks olevatele dokumentidele

  Taotleja esitab koos avaldusega järgmised dokumendid:
  1) toetatava tegevusega seotud riigihanke dokumendid, mis peavad sisaldama muu hulgas riigihanke nimetust ja viitenumbrit, või uuendustöö maksumuse kalkulatsioon koos põhjendustega, juhul kui riigihange viiakse läbi pärast taotluse esitamist;
  2) iga ühiseesvoolu või selle osa, mille kohta ta toetust taotleb, asukoha ruumiandmed MapInfo andmekihtidena ning Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus ühiseesvoolude või nende osade algus- ja lõpp-pikettide kaupa tabelina;
  3) uuendatava ühiseesvoolu või selle osa asukohaplaan;
  4) uuendusprojekt, juhul kui see ei ole hankedokumendi osa.

4. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 9.   Taotluse vastuvõtmine

  PRIA kontrollib taotluse vastuvõtmisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

§ 10.   Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

  PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetatava tegevuse vastavust määruses sätestatud nõuetele.

§ 11.   Taotluse hindamine

  (1) PRIA hindab nõuetele vastavaid taotlusi lõikes 2 sätestatud hindamiskriteeriumite alusel.

  (2) Hindamiskriteeriumid on järgmised:
  1) ühiseesvoolu uuendamise vajadus;
  2) ühiseesvooluga seotud kuivendussüsteemi pindala suurus;
  3) ühiseesvoolu või selle osa sängi uuendamise vajadus.

  (3) Kui toetust taotletakse ühiseesvoolu osa kohta, siis võetakse lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud hindamiskriteeriumite kohaldamisel arvesse kogu ühiseesvool, mille koosseisus kõnealune osa on.

  (4) Lõike 2 punktis 3 nimetatud hindamiskriteeriumi kohaldamisel võetakse arvesse iga ühiseesvoolu osa, mille kohta toetust taotletakse.

§ 12.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetuseks ettenähtud vahendeid ja kui kõik nõuetele vastavad taotlused vastavad hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 1 punkti 3 alusel.

  (2) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuseks ettenähtud vahendeid, koostab PRIA taotluste paremusjärjestuse ja rahuldab taotluste paremusjärjestuse alusel parimad taotlused, mis vastavad hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 1 punkti 2 alusel.

  (3) Hindamiskriteeriumite miinimumnõuded on järgmised:
  1) ühiseesvool vajab maaparandushoiukava kohaselt uuendamist;
  2) ühiseesvool on eesvooluks kuivendussüsteemile, mis paikneb vähemalt 200 hektari suurusel või suuremal põllumajandusmaal;
  3) ühiseesvoolu või selle osa sängi ei ole uuendatud vähemalt viimase viie kalendriaasta jooksul.

  (4) Taotluste paremusjärjestuse moodustamisel võetakse aluseks § 11 lõike 2 punktis 2 nimetatud hindamiskriteerium, mille kohaldamisel loetakse paremaks taotlus, milles sisalduv ühiseesvool on eesvooluks suuremal põllumajandusmaal paiknevale kuivendussüsteemile.

  (5) Taotlus on nõuetele vastav, kui taotleja, taotlus ja toetatav tegevus vastavad Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

  (6) Kui taotluse nõuetele vastavuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja, taotlus või toetatav tegevus ei vasta toetuse saamiseks esitatud nõuetele, teeb PRIA Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 4 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (7) Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole põhjendatud taotluses sisalduvate mitteabikõlblike kulude tõttu, võib PRIA teha taotluse osalise rahuldamise otsuse, vähendades toetuse summat Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 6 alusel mitteabikõlblike kulude võrra.

  (8) PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.

5. peatükk Nõuded toetuse saajale ja toetuse väljamaksmise kord 

§ 13.   Nõuded toetuse saajale

  (1) Toetuse saaja viib tegevuse ellu ja esitab tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid PRIA-le kuni kahes osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud:
  1) tagama, et uuendatud ühiseesvool vastab maaparandusseaduse § 4 lõikes 2 esitatud nõuetele vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
  2) võimaldama teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet ja muid toetuse saamisega seotud kontrolle ning osutama selleks igakülgset abi, sealhulgas tagama võimaluse teostada järelevalvet kinnisasjal, millel ühiseesvool paikneb;
  3) tagama toetuse väljamaksmise aluseks olevate dokumentide nõuetekohasuse ja kulude abikõlblikkuse;
  4) eristama selgelt raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
  5) järgima kulude tegemisel riigihangete seaduses sätestatud nõudeid;
  6) esitama toetuse kasutamisega seotud seireks vajalikku teavet;
  7) esitama järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul.

§ 14.   Tegevuse elluviimist ja investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamine

  (1) Toetuse saaja esitab pärast tegevuse täielikku või osadena tegemist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist PRIA-le maksetaotluse koos järgmiste dokumentidega:
  1) selle isiku väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri, kellelt toetuse saaja tellis teenust või tööd;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehel või arvel märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte;
  3) uuendustööde üleandmist-vastuvõtmist tõendav dokument;
  4) elluviidud tegevusega seotud riigihanke dokumendid, kui neid dokumente ei ole eelnevalt PRIA-le esitatud.

  (2) Maksetaotluses esitab toetuse saaja tehtud tegevuse kohta järgmised andmed:
  1) teave tehtud uuendustööde maksumuse summa ja tegevuse osalise või täieliku tegemise kohta;
  2) teave uuendustööde tegemist tõendavate dokumentide kohta, nagu arve või arve-saateleht, maksekorraldus või selle väljatrükk, tehtud tööde üleandmise-vastuvõtmise akt.

§ 15.   Toetuse maksmine ja toetuse maksmisest keeldumine

  (1) Toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja üksnes siis, kui toetuse saaja on tegevused nõuetekohaselt ellu viinud.

  (2) PRIA teeb toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kahe kuu jooksul arvates §-s 14 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.

  (3) PRIA teeb toetuse maksmisest keeldumise otsuse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika seaduse § 81 lõikes 3 sätestatud juhtudel 25 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.

§ 16.   Dokumentide säilitamine

  Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitab PRIA kuni 2032. aasta 31. detsembrini.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Illar Lemetti
Põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json