Teksti suurus:

Justiitsministri määruste muutmise määrus

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.06.2017
Avaldamismärge:RT I, 05.06.2017, 1

Justiitsministri määruste muutmise määrus

Vastu võetud 31.05.2017 nr 13

Määrus kehtestatakse kohtute seaduse § 42 lõike 1, tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 336 lõigete 3 ja 6 ning § 592 lõike 1, äriseadustiku § 33 lõike 14, § 67 lõike 4 punkti 1, § 69 lõike 1 ja § 70 lõike 4, abieluvararegistri seaduse § 1 lõike 2, § 16 lõike 2, § 42 lõike 1, kinnistusraamatuseaduse § 1 lõike 2 ja lõike 3 punkti 1, § 38 lõike 4, § 74 lõike 7, § 75 lõike 5, § 761 lõike 3, § 771 lõike 4, § 7716 lõigete 2 ja 4, laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse § 18 lõike 2 ja § 77 lõike 2 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 30.11.1998. a määruse nr 55 „Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektrooniliste andmete väljastamise eest võetava tasu suuruse ja nende isikute loetelu, kellele väljastatakse äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektroonilisi andmeid tasuta, kinnitamine” muutmine

Justiitsministri 30.11.1998. a määruses nr 55 „Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektrooniliste andmete väljastamise eest võetava tasu suuruse ja nende isikute loetelu, kellele väljastatakse äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektroonilisi andmeid tasuta” tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 1 lõike 2 punkti 4 täiendatakse pärast sõna „notarile” sõnadega „ja Notarite Kojale”;

2) punkti 1 lõiget 2 täiendatakse punktidega 11–13 järgmises sõnastuses:

„11) metsaseaduse § 6 lõikes 3 nimetatud halduslepingu alusel sihtasutusele Erametsakeskus erametsanduse toetuste haldamise ülesannete täitmiseks;
12) kohalike omavalitsuste teenusportaali ja ruumilise planeeringu menetluste infosüsteemi volitatud töötlejale;
13) lepingu alusel korruptsiooni ennetamise ülesandeid täitvale isikule.”;

3) punkti 1 lõige 42 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(42) Käesoleva punkti lõikes 41 nimetatud tasuta teenuste kasutamiseks tuleb sõlmida Registrite ja Infosüsteemide Keskusega päringusüsteemide kasutamise leping (edaspidi leping). Kui isik on Registrite ja Infosüsteemide Keskusega lepingu juba sõlminud, tuleb esitada avaldus tasuta teenuste avamiseks.”.

§ 2.  Justiitsministri 22.01.2001. a määruse nr 8 „Kinnistusraamatu andmetöötluskeskus” muutmine

Justiitsministri 22.01.2001. a määruses nr 8 „Kinnistusraamatu andmetöötluskeskus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse punktidega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

„8) metsaseaduse § 6 lõikes 3 nimetatud halduslepingu alusel sihtasutusele Erametsakeskus erametsanduse toetuste haldamise ülesannete täitmiseks;
9) kohalike omavalitsuste teenusportaali ja ruumilise planeeringu menetluste infosüsteemi volitatud töötlejale.”;

2) paragrahvi 6 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 61 lõike 4 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „on” sõnadega „, sealhulgas XML-vormingus allalaetud andmete eest,”.

§ 3.  Justiitsministri 28.12.2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” muutmine

Justiitsministri 28.12.2005. a määruses nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 punkti 3 täiendatakse pärast lauseosa „BDOC- (rahvusvaheline digitaalallkirja vorming),” lauseosaga „ASICE (BDOC allkirjavorming),”;

2) paragrahvi 10 lõike 1 punktidest 2–4 ja 7 jäetakse välja tekstiosa „, sealhulgas esitaja tuvastamisega internetipangas”;

3) paragrahvi 10 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 11 lõike 1 punktist 1 jäetakse välja tekstiosa „, filiaali”;

5) määrust täiendatakse §-ga 113 järgmises sõnastuses:

§ 113. Panga teatist asendavad dokumendid

Osa- või aktsiakapitali sissemakse kohta esitatavaks panga teatiseks loetakse ka panga poolt digitaalselt allkirjastatud või digitaalse templiga varustatud konto väljavõte või maksekorraldus, kui konto väljavõttel või maksekorraldusel on kapitali sissemaksmist tõendav selgitus.”;

6) määrust täiendatakse §-ga 205 järgmises sõnastuses:

§ 205. Dokumentide esitamine laevakinnistusraamatu infosüsteemi kaudu

Laevakinnistusraamatu kinnistamisavaldusi ning dokumente võib notar ja Veeteede Amet edastada laevakinnistusraamatu infosüsteemi kaudu oma seadusest tulenevate ülesannete ja tööülesannete täitmiseks.”;

7) määruse lisad 9, 10 ja 14 asendatakse käesoleva määruse lisadega 6, 7 ja 8 (lisatud).

§ 4.  Justiitsministri 19.06.2009. a määruse nr 23 „Notariaadimäärustik” muutmine

Justiitsministri 19.06.2009. a määruses nr 23 „Notariaadimäärustik” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse 41. peatüki 1. jao pealkirja ning § 361 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „Kinnistusraamatu” sõnaga „, laevakinnistusraamatu”;

2) määruse 41. peatüki 1. jagu täiendatakse §-ga 365 järgmises sõnastuses:

§ 365. Lipudokumendi väljastamine

Lipudokumendi väljastamisele kohaldatakse justiitsministri 30. juuni 2010. a määruse nr 24 „Kohtu kinnistusosakonna kodukord” 5. peatüki 71. jagu.”.

§ 5.  Justiitsministri 30.06.2010. a määruse nr 24 „Kohtu kinnistusosakonna kodukord” muutmine

Justiitsministri 30.06.2010. a määruses nr 24 „Kohtu kinnistusosakonna kodukord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) tagada tõhus töökorraldus posti teel saadetud dokumentide vastuvõtmisel ja tagastamisel, e-posti kontrollimisel ning e-kirjadele ja teabe saamise avaldustele vastamisel;”;

2) paragrahvi 11 lõike 1 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) tuvastab kinnistusraamatu veebilehe kaudu saabunud toimikuga tutvumise taotluse õigustatud huvi olemasolu ja koostab selle puudumise korral tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 59 alusel kinnistustoimikuga tutvumiseks loa andmiseks keeldumise määrusi;”;

3) paragrahvi 11 lõike 1 punkt 81 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 13 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) tuvastab kinnistusraamatu veebilehe kaudu saabunud toimikuga tutvumise taotluse õigustatud huvi olemasolu;”;

5) paragrahvi 13 lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 13 lõike 1 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

„10) võtab vastu ja registreerib posti ja e-posti teel saabunud kande-, kinnistamis- ja muid avaldusi ning dokumente;”;

7) paragrahvi 17 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Laevakinnistusraamatu infosüsteemi kasutaja on ka notar ja Veeteede Ameti teenistuja, kes kasutab oma seadusest tulenevate ülesannete või tööülesannete täitmiseks laevakinnistusraamatu infosüsteemi.”;

8) paragrahvi 21 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Teave kinnistusosakonna kontaktandmete, kinnistusosakonnas peetavate registrite ning riigilõivu tasumise ja tagastamise korra kohta avaldatakse Justiitsministeeriumi ja kohtute veebilehel.”;

9) paragrahvi 21 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvid 22 ja 23 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 25 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 25 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „või riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuse töötaja, samuti notari või kohtutäituri poolt esitatud”;

13) paragrahvi 25 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Laevakinnistusraamatu kinnistamisavaldusi ja dokumente võib vastu võtta notar ja Veeteede Ameti teenistuja.”;

14) paragrahvi 26 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 26 lõikest 4 jäetakse välja tekstiosa „, samuti käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud juhul”;

16) paragrahvi 31 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse § 461 lõikes 1 ja abieluvararegistri seaduse § 22 lõikes 7 nimetatud tõend peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) tõendi väljastanud asutuse nimi;
2) dokumentide esitaja nimi;
3) esitatud dokumentide loetelu ja iga dokumendi lehtede arv;
4) dokumente vastuvõtnud teenistuja ametinimetus, nimi, allkiri ning vastuvõtmise kellaaeg, päev, kuu ja aasta.”;

17) paragrahvi 34 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Isikutele ja asutustele antakse telefoni ning e-posti teel teavet järgmistes küsimustes:
1) kinnistusosakonnas peetavate registrite loetelu;
2) kinnistusosakonnale dokumentide esitamise, sealhulgas elektroonilise esitamise kord;
3) ärakirjade, väljatrükkide ja tõendite väljastamise kord;
4) kinnistusraamatu, laevakinnistusraamatu, abieluvararegistri ning kinnistus-, laeva- ja registritoimikuga tutvumise võimalused ja kord;
5) asjaosalistele lahenditest teatamise kord;
6) kinnistusosakonnas tehtavate toimingute riigilõivumäärad ning riigilõivu tasumise kord;
7) notari ametitoimingud kinnistamisasjade ajamisel;
8) kinnistusosakonna ametlik e-posti aadress ja e-posti aadress, kuhu tuleb saata digitaalselt allkirjastatud kinnistamis- ja kandeavaldused ning nende lisadokumendid.”;

18) paragrahv 39 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvid 62–65 tunnistatakse kehtetuks;

20) paragrahvi 66 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

21) paragrahv 68 tunnistatakse kehtetuks;

22) paragrahvid 70 ja 71 tunnistatakse kehtetuks;

23) paragrahvi 741 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Laevakinnistusraamatu andmetega saab tutvuda notaribüroos, Veeteede Ametis või vastava veebilehe kaudu.”;

24) määruse 2. peatüki 3. jagu tunnistatakse kehtetuks;

25) paragrahvi 187 lõike 1 teist lauset täiendatakse pärast sõna „teel” sõnadega „vaid isikule, kelle kinnistusregistriossa kantud õigust kanne kahjustaks”;

26) paragrahvi 190 lõikes 6 asendatakse sõna „kinnistusosakonnas” sõnadega „notaribüroos või Veeteede Ametis”;

27) paragrahvi 1901 lõikes 2 asendatakse sõna „kinnistusosakonnale” sõnadega „lipudokumendi väljastajale”;

28) paragrahvi 1901 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui lipudokument on hävinud, kadunud või kasutamiskõlbmatu, väljastatakse laeva omanikule pärast riigilõivu tasumist korduv lipudokument. Korduva lipudokumendi taotlemisel peab laevaomanik lipudokumendi väljastajale tõendama selle hävimist või kadumist või tagastama varem väljastatud lipudokumendi, mis kriipsutatakse kahe punase diagonaaljoonega läbi, skaneeritakse ja säilitatakse laevatoimikus digitaalsel kujul. Tagastatud lipudokument hävitatakse arhiiviseaduses sätestatud korras.”;

29) paragrahvi 1901 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Lipudokumendi väljastamisel märgitakse infosüsteemi dokumendi number, väljastamise aeg ja saaja nimi.”;

30) paragrahvi 1902 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Lipudokument trükitakse võltsimisvastaste turvaelementidega paberile. Infosüsteem annab lipudokumendile unikaalse dokumendi numbri.”;

31) paragrahvi 1902 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Lipudokumendi tekst trükitakse ühepoolselt. Mitmeleheline dokument köidetakse nööriga ja köide kinnitatakse reljeefpitseriga. Dokumendi peab pitseerima viisil, mis muudab pitseri ilma nähtavate jälgedeta eemaldamise võimatuks. Köidetud dokumendi lehed peavad olema nummerdatud ja dokumendi lehtede arvu kinnitab lipudokumendi väljastaja allkirjaga.”;

32) paragrahvi 1903 lõikes 1 asendatakse sõna „kinnistusosakond” sõnadega „notar või Veeteede Amet”;

33) paragrahvi 1904 lõikes 1 asendatakse sõna „kinnistusosakonnale” sõnadega „notarile või Veeteede Ametile”;

34) paragrahvi 1904 lõikes 2 asendatakse sõnad „võidakse teda trahvida, võib kohtunikuabi” sõnadega „võib kinnistusosakond teda trahvida, võib notar või Veeteede Amet”;

35) paragrahvi 1904 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Keelatud on väljastada laevakinnistusraamatust kustutamise tõendit, kui pärast registriosa sulgemist selgub, et registriosa suleti ilma õigusliku aluseta.”;

36) paragrahvi 192 lõiked 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

37) määruse lisad 1–4 asendatakse käesoleva määruse lisadega 1–4 (lisatud).

§ 6.  Justiitsministri 19.12.2012. a määruse nr 60 „Kohtu registriosakonna kodukord” muutmine

Justiitsministri 19.12.2012. a määruses nr 60 „Kohtu registriosakonna kodukord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) tagada tõhus töökorraldus posti ja e-posti teel saadetud dokumentide vastuvõtmisel ning tagastamisel;”;

2) paragrahvi 11 punkt 8 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 11 punkt 10 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 13 lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 13 lõike 1 punkt 12 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvid 21 ja 22 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 23 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 23. Isikutele antav teave”;

8) paragrahvi 23 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Teave registriosakonnas peetavate registrite, registriosakonna ametliku e-posti aadressi ja telefoninumbri ning riigilõivu tasumise korra kohta on leitav Justiitsministeeriumi ja kohtute veebilehelt.”;

9) paragrahvi 23 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 23 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Registriosakonna teenistuja annab isikutele telefoni ja e-posti teel teavet järgmistes küsimustes:”;

11) paragrahvi 23 lõike 3 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) dokumentide vastuvõtmise ja tagastamise kord;”;

12) paragrahvi 23 lõike 3 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 24 lõikes 1 asendatakse sõna „registriosakonnas” sõnadega „asjaajamises registriosakonnaga”;

14) paragrahvi 25 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 26 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 27 lõikes 1 asendatakse sõna „esitatud” sõnadega „posti teel saadetud”;

17) paragrahvi 27 lõike 21 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Nõuetekohaselt skaneeritud paberdokumendid tagastatakse esitaja soovil lihtpostiga esitaja aadressil.”;

18) paragrahv 28 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 34 lõike 11 punktist 1 jäetakse välja lauseosa „selle isiku nimi ja isikukood, kellele dokumendid registriosakonnas tagastati, või”;

20) paragrahvi 34 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Lõikes 1 nimetamata juhtudel tagastatakse paberdokumendid nende esitajale vaid siis, kui dokumentide esitaja on selleks kirjalikult soovi avaldanud. Paberdokumendid tagastatakse lihtpostiga esitaja aadressil. Dokumendid, mille tagastamist ei nõuta, hävitatakse ühe kuu möödudes nende esitamisest arvates.”;

21) paragrahv 35 tunnistatakse kehtetuks;

22) paragrahv 37 tunnistatakse kehtetuks;

23) paragrahvi 40 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Posti teel saabunud määruskaebus ja vastuväide digiteeritakse. Postitamise kuupäeva tuvastamiseks digiteeritakse ka ümbrik.”;

24) paragrahvi 43 lõikes 1 asendatakse sõna „Paberil” sõnadega „Posti teel saabunud”;

25) paragrahvi 44 lõike 3 esimesest lausest jäetakse välja sõnad „või antakse talle allkirja vastu üle registriosakonnas”;

26) paragrahvi 61 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Igaüks võib veebilehe ariregister.rik.ee vahendusel või notaribüroos tutvuda registrikaardi, hooneühistu liikmete nimekirja ning avaliku- ja äritoimikuga.

(2) Registritoimikuga võivad osakonna vahendusel e-posti teel tutvuda pädev riigiasutus, muu hulgas kohus menetluses, kohtutäitur, pankrotihaldur ja ajutine pankrotihaldur. Notaribüroos võib registritoimikuga tutvuda isik, kellel on notar selleks tuvastanud õigustatud huvi. Tutvumisest keeldumisele kohaldatakse notariaadiseaduse § 41.”;

27) paragrahvi 61 lõiked 3–5 tunnistatakse kehtetuks;

28) paragrahvid 62–65 tunnistatakse kehtetuks;

29) paragrahvi 68 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Igaüks võib notaribüroost tellida registrikaardi, hooneühistu liikmete nimekirja ning äri- ja avaliku toimiku dokumentide ärakirju ja väljatrükke.

(2) Registritoimiku ärakirja või väljatrüki võib tellida pädev riigiasutus, muu hulgas kohus menetluses, kohtutäitur, pankrotihaldur, ajutine pankrotihaldur ja isik, kellel on notar selleks tuvastanud õigustatud huvi. Väljastamisest keeldumisele kohaldatakse notariaadiseaduse § 41.”;

30) paragrahvi 68 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

31) paragrahvi 68 lõiked 5–10 tunnistatakse kehtetuks;

32) paragrahv 69 tunnistatakse kehtetuks;

33) paragrahvi 72 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Igaüks võib tellida notarilt tõendi selle kohta, et teatud kannet registris ei ole või et teatud kannet ei ole muudetud.”;

34) paragrahvi 72 lõiked 2–5 tunnistatakse kehtetuks;

35) paragrahvid 73 ja 74 tunnistatakse kehtetuks;

36) paragrahv 79 tunnistatakse kehtetuks;

37) paragrahvi 94 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) usaldusfondi osade registripidaja või aktsiaseltsifondi aktsiaraamatu pidaja ärinimi, registrikood ja aadress;”;

38) paragrahvi 96 lõiget 1 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) usaldusfondi täisosaniku ärinimi, registrikood ja asukoht;”;

39) paragrahvi 98 punkti 2 täiendatakse pärast sõna „investeerimisfond” tekstiosaga „, aktsiaseltsifond”;

40) paragrahvi 98 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) usaldusühingu alaliik: usaldusfond;”;

41) paragrahvi 100 täiendatakse punktidega 61–63 järgmises sõnastuses:

„61) märge selle kohta, et aktsiaseltsifond on investeerimisfondide seaduse kohaselt asutatud fond, mille aktsiakapitali suurus vastab fondi vara puhasväärtuse suurusele;
62) märge selle kohta, et usaldusfond on investeerimisfondide seaduse kohaselt asutatud fond;
63) fondivalitseja ärinimi, registrikood ja aadress;”;

42) määruse 5. peatükki täiendatakse 12. jaoga järgmises sõnastuses:

12. jagu
Keskregistrite, äriregistrite ja äriühingute registrite sidestamine

§ 2062. Keskregistrite, äriregistrite ja äriühingute registrite sidestamine

(1) Omavahel sidestatakse Euroopa Liidu liikmesriikide keskregistrid, äriregistrid ja äriühingute registrid. Sidestamise süsteemi kaudu tehakse avalikkusele kättesaadavaks nõukogu direktiivi 89/666/EMÜ artikli 2 lõikes 1 osutatud dokumendid ja andmed.

(2) Välismaa äriühingu filiaalidele antakse kordumatu tunnus, mis võimaldab neid selgelt identifitseerida registritevahelises teabevahetuses registrite sidestamise süsteemi kaudu.

(3) Äriühingu register teeb registrite sidestamise süsteemi kaudu viivitamata kättesaadavaks teabe äriühingu mis tahes likvideerimis- või maksejõuetusmenetluse algatamise ja lõpetamise ning äriühingu registrist kustutamise kohta, juhul kui see toob äriühingu registrijärgses liikmesriigis kaasa õiguslikke tagajärgi, samuti piiriülese ühinemise jõustumise kohta.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud teabe saamisel välismaa äriühingu registrist, võib registripidaja välismaa äriühingu filiaali osas teha järelepärimisi äriseadustiku § 61 alusel.”;

43) paragrahvi 225 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

44) paragrahvi 245 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Elu- või asukoha aadressina sisestatakse elu- või asukohaks oleva aadressiobjekti aadressiandmete süsteemi infosüsteemis registreeritud koha-aadress (hoone ja hooneosa number, liikluspinna või väikekoha nimi, maaüksuse nimi, asula, selle olemasolu korral linnaosa nimi, kohaliku omavalitsuse üksuse ja maakonna nimi) ning postiindeks.

(2) Aadressiandmete süsteemi infosüsteemi koha-aadressi andmete puudumisest teavitab äriregistri infosüsteem vastavat kohalikku omavalitsust.”;

45) paragrahvi 245 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

46) paragrahvi 261 esimesest lausest jäetakse välja sõna „paberil,”;

47) määruse lisa 5 asendatakse käesoleva määruse lisaga 5 (lisatud).

§ 7.  Määruse jõustumine

  (1) Käesolev määrus jõustub üldises korras.

  (2) Määruse § 2 punkt 3 jõustub 1. septembril 2017. aastal.

  (3) Määruse § 5 ning § 6 punktid 1–36, 43 ja 46 jõustuvad 1. juulil 2017. aastal.

  (4) Määruse § 6 punkt 42 jõustub 8. juunil 2017. aastal.

Urmas Reinsalu
Minister

Norman Aas
Kantsler

Lisa 1 Merelaevatunnistus

Lisa 2 Liputunnistus

Lisa 3 Siseveelaevatunnistus

Lisa 4 Laevakinnistusraamatust kustutamise tõend

Lisa 5 Tõend piiriüleseks ühinemiseks

Lisa 6 Avaldus laevakinnistusraamatusse kande tegemiseks

Lisa 7 Avaldus laevakinnistusraamatu kandeavalduse muutmiseks, tagasivõtmiseks või lisadokumentide esitamiseks

Lisa 8 Volikiri laevakinnistusraamatusse kande tegemiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json