Teksti suurus:

Aruannete elektroonilise esitamise nõuded

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Eesti Panga President
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.06.2018, 1

Aruannete elektroonilise esitamise nõuded

Vastu võetud 29.05.2018 nr 4

Määrus kehtestatakse krediidiasutuste seaduse § 91 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Eesti Pangale ja Finantsinspektsioonile saadetavate aruannete elektroonilise esitamise tehnilised nõuded.

§ 2.   Määruse kohaldamine

  Määrus kohaldub Eestis tegutsevatele krediidiasutustele ja välisriigi krediidiasutuste filiaalidele, kellel on kohustus esitada aruandeid Eesti Pangale ja Finantsinspektsioonile.

§ 3.   Määruses kasutatud mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:
  1) aruanne on õigusaktiga määratud infoväärtusega andmehulk, mille sisu on tõene ja õigusaktidega nõutud määral terviklik;
  2) aruandesubjekt on juriidiline isik, kel on kohustus aruanne esitada;
  3) aruandluse adressaat on Eesti Pank või Finantsinspektsioon;
  4) aruandesõnum on aruannet sisaldav vormiliselt korrektne dokument, mis on XML- (Extensible Markup Language, defineeritud World Wide Web Consortiumi soovituses https://www.w3.org/TR/xml/) või XBRL- (eXtensible Business Reporting Language) vormingus;
  5) andmekogumisportaal on Eesti Panga ja Finantsinspektsiooni ühine elektrooniline aruannete vastuvõtmise ja töötlemise rakendus, mis asub aadressil https://aruandlus.eestipank.ee;
  6) aruande edastamine on aruandesõnumi aruandluse adressaadile elektrooniliselt kättesaadavaks tegemine (e-post, veebiteenus, andmekogumisportaalis faili üleslaadimine, andmete käsitsi sisestamine või laadimine failist);
  7) aruande esitamine on aruannet kehtestava määruse kohase ning sisult ja vormiliselt korrektse aruande edastamine aruandluse adressaadile.

2. peatükk Aruannete esitamine, edastatavate aruandesõnumite vormindamine ja turvamine 

§ 4.   Aruannete esitamine

  (1) Aruanded esitatakse aruandluse adressaadile andmekogumisportaali kaudu.

  (2) Aruandeid saab edastada järgmiselt:
  1) andmekogumisportaalis andmeid käsitsi aruandesse sisestades;
  2) andmekogumisportaalis andmeid failist aruandesse laadides;
  3) andmekogumisportaalis aruandefaili üles laadides;
  4) aruande e-postiga andmekogumisportaali edastades;
  5) aruande veebiteenusega andmekogumisportaali edastades.

  (3) Kui kasutatakse e-posti või veebiteenust, peab edastatav aruandesõnum olema turvatud. Turvatud manused edastatakse aadressidel, mis asuvad Eesti Panga veebilehe statistikarubriigi alamlõikes „Aruannete esitajale”. Igas manuses võib olla üks või mitu aruandesõnumit.

  (4) Kui kasutatakse veebiteenust, on andmeedastusprotokoll määratud skeemidega ja dokumentatsiooniga, mis asuvad Eesti Panga veebilehe statistikarubriigi alamlõikes „Aruannete esitajale”.

§ 5.   Aruannete vormindamine

  (1) Kui kasutatakse e-posti või veebiteenust ja andmekogumisportaalis aruandefaili üleslaadimise võimalust, peab edastatav aruandesõnum olema vormindatud vastavalt aruannet kehtestava määruse nõuetele kas XML- või XBRL-dokumendina.

  (2) XML-vormingus aruandesõnumi struktuur ja sisu määratakse veebiaadressi https://aruandlus.eestipank.ee/reports/ kaudu viidatavate XML-skeemide (http://www.w3.org/standards/xml/Schema) alusel.

  (3) XBRL-vormingus aruannete esitamisel tuleb järgida vastavat aruannet kehtestavas määruses ja Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) veebilehel (https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks) avaldatud nõudeid.

  (4) Aruande XML-skeem on vastava aruande õigusaktiga kehtestatud sisu formaliseeritud esitus. XML-skeem on aruandesõnumi vormilise korrektsuse tuvastamise alus.

  (5) XML-vormingus aruannete koodid, aruandesõnumite vormindamise spetsifikatsioonid ja näited asuvad Eesti Panga veebilehe statistikarubriigi alamlõikes „Aruannete esitajale”.

§ 6.   Aruandesõnumite turvamine

  (1) Kui kasutatakse avalikke andmevahetuskanaleid (e-posti), peab edastatav aruandesõnum olema turvatud krüptimise ja digitaalse allkirjastamise teel.

  (2) Kui aruandesõnumi edastamiseks kasutatakse turvatud kanalit (nt HTTPS), võib aruandesõnum olla ainult digitaalselt allkirjastatud.

  (3) Aruandesõnumite turvamisel aktsepteeritakse järgmisi võimalusi:
  1) Open PGP;
  2) DigiDoc;
  3) x.509 sertifikaat.

  (4) Andmeedastuseks vajalike võtmete/sertifikaatide halduse eest vastutab aruandesubjekt. Võtmeid/sertifikaate hallatakse andmekogumisportaalis.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud turvamisvõimaluste spetsifikatsioonid asuvad Eesti Panga veebilehe statistikarubriigi alamlõikes „Aruannete esitajale”.

§ 7.   Kasutajate haldus

  (1) Kasutajate halduse (kasutajate volitamine, õiguste määramine, kontaktandmete ajakohasena hoidmine, volituste kehtivuse lõpetamine jms) eest vastutab aruandesubjekt.

  (2) Kasutajaid hallatakse andmekogumisportaalis.

§ 8.   Aruandesõnumite esmane töötlus

  (1) Aruandesõnumite esmane töötlus toimub andmekogumisportaalis.

  (2) Andmekogumisportaal edastab aruandesõnumi saabumise kinnituse aruandesubjektile vaid juhul, kui aruandesubjekt on kinnituse tellinud. See teade on ühtlasi aruandluse adressaadi kinnitus aruandesubjektile, et aruandesõnum on jõudnud andmekogumisportaali.

  (3) Teated aruandesõnumis tuvastatud vigade kohta edastatakse aruandesubjekti määratud adressaadile. Kui tegemist on avaliku andmevahetuskanaliga, edastatakse vearaportid aruandesubjektile krüpteeritult.

  (4) Aruande sisu puudutavad vearaportid edastatakse e-posti või veebiteenusega aruande täitjale ja neile aruandesubjekti kasutajatele, kes on andmekogumisportaalis vearaportid tellinud.

§ 9.   Hoiatuse edastamine aruandesubjektile

  Kui aruandesubjekt ei ole vormiliselt korrektset aruannet tähtajaks edastanud, saadetakse aruandesubjekti volitatud esindajate määratud e-posti aadressidele hoiatus.

§ 10.   Aruannete esitatuks lugemine

  Aruanne loetakse esitatuks, kui see on sisult korrektne ning koostatud ja edastatud käesoleva määrusega kehtestatud nõuete kohaselt.

3. peatükk Rakendussätted 

§ 11.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Eesti Panga presidendi 9. detsembri 2011. aasta määrus nr 9 „Nõuded XML-dokumentidena vormindatud aruannete esitamisele” tunnistatakse kehtetuks.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. aastal.

Ardo Hansson
president

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json