Teksti suurus:

Lepingu nr 17-00132/042 muutmine

Väljaandja:Maanteeamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 05.06.2019, 6

Lepingu nr 17-00132/042 muutmine

Vastu võetud 30.05.2019

Lisa 4
30.06.2017. a sõlmitud
„Sõidukite tehnonõuetele vastavuse
kontrolli teostamise lepingu” nr 17-00132/042 juurde


Käesolevaga leppisid

Maanteeamet, registrikoodiga 70001490, asukohaga Teelise 4, 10916 Tallinn (edaspidi Maanteeamet), mida volituse alusel esindab Maanteeameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra, kes tegutseb Maanteeameti peadirektori 08.05.2019 käskkirja nr 1-2/19/283 alusel

ja

TEHNOTOP OÜ registrikoodiga 11931049, asukohaga Harju maakond, Rae vald, Peetri alevik, Suurekivi tee 18, 75312 (edaspidi Teostaja), mida esindab juhatuse liige Sergei Bussel,

võttes aluseks Lepingu p 8.1,

kokku alljärgnevas:


1. Tunnistada kehtetuks Poolte vahel 30.06.2017 sõlmitud Lepingu Lisa 1 punktid 2, 2.1–2.5 ja 2.5.1.

2. Lepingu muudatus on sõlmitud elektroonilises vormis eesti keeles. Lepingu muudatus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

3. Poolte rekvisiidid ja allkirjad:

   

Maanteeamet

TEHNOTOP OÜ

Teelise 4

Suurekivi tee 18, Peetri alevik,

10916 Tallinn

Rae vald, Harjumaa 75312

Tel. 611 9300

Tel. 565 63911

E-post: info@mnt.ee

E-post: sergei.bussel@gmail.com

Registrikood: 70001490

Registrikood: 11931049

 

 

____________________

____________________

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/