Teksti suurus:

Rahvusvahelise kaitse taotleja ja väljasaadetava tervishoiuteenused

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.06.2024, 3

Rahvusvahelise kaitse taotleja ja väljasaadetava tervishoiuteenused
[RT I, 05.06.2024, 1 - jõust. 01.07.2024]

Vastu võetud 06.12.2013 nr 40
RT I, 10.12.2013, 8
jõustumine 13.12.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.04.2018RT I, 04.05.2018, 807.05.2018
08.05.2023RT I, 23.05.2023, 126.05.2023
31.05.2024RT I, 05.06.2024, 101.07.2024

Määrus kehtestatakse välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse § 11 lõike 8 ja väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse § 269 lõike 7 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse rahvusvahelise kaitse taotleja ja väljasaadetava tervisekontrolli ning rahvusvahelise kaitse taotlejale ja väljasaadetavale osutatavate tervishoiuteenuste ja nende osutamiseks vajalike ravimite soetamise riigieelarvest rahastamise ulatus ja kord.
[RT I, 04.05.2018, 8 - jõust. 07.05.2018]

§ 2.   Tervisekontrolli tegemise korraldus

  (1) Rahvusvahelise kaitse taotleja tervisekontrolli teeb majutuskeskuse lepinguline tervishoiuteenuse osutaja.
[RT I, 04.05.2018, 8 - jõust. 07.05.2018]

  (2) Väljasaadetava ja teiste kinnipidamiskeskusesse paigutatud isikute tervisekontrolli teeb tervishoiuteenuse osutaja, kellega Tervisekassa on sõlminud lepingu vangistusseaduse § 49 lõike 4 ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse § 269 lõike 1 alusel, tingimustel ja korras.
[RT I, 05.06.2024, 1 - jõust. 01.07.2024]

  (3) Kinnipidamiskeskuses tervisekontrolli osutamise täpsem kord lepitakse kokku kinnipidamiskeskuses tervishoiuteenust osutava tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingu lisas.
[RT I, 05.06.2024, 1 - jõust. 01.07.2024]

§ 3.   Tervishoiuteenuste osutamise korraldus

  (1) Tervisehoiuteenuse ja ravimi vajalikkuse otsustab käesoleva määruse §-s 2 nimetatud tervishoiuteenuse osutaja.
[RT I, 05.06.2024, 1 - jõust. 01.07.2024]

  (2) Majutuskeskuses valib tervishoiuteenuse osutaja ning tervishoiuteenuse osutamise aja ja koha majutuskeskuse töötaja ning kinnipidamiskeskuses valib tervishoiuteenuse osutamise aja ja koha kinnipidamiskeskuse ametnik, lähtudes rahvusvahelise kaitse taotleja või väljasaadetava vajadustest ja raha otstarbeka kasutamise põhimõttest.
[RT I, 05.06.2024, 1 - jõust. 01.07.2024]

  (3) Tervishoiuteenuse osutaja poolt rahvusvahelise kaitse taotlejale või väljasaadetavale määratud ravimi soetamisel lähtutakse rahvusvahelise kaitse taotleja või väljasaadetava vajadustest ja raha otstarbeka kasutamise põhimõttest.
[RT I, 04.05.2018, 8 - jõust. 07.05.2018]

§ 4.   Tervishoiuteenuste riigieelarvest rahastamise ulatus

  (1) Riigieelarvest rahastatakse Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelus olevaid teenuseid, välja arvatud rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamisega seotud teenused rakkude, kudede ja elundite käitlemise ja siirdamise seaduse tähenduses ning täiskasvanute hambaravi, välja arvatud vältimatu hambaravi.
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

  (2) Riigieelarvest rahastatakse ravimiseaduse § 13 lõikes 1 nimetatud nõuete kohaste ravimite soetamist.

§ 5.   Rahastamise tingimused

  (1) Paragrahvis 4 nimetatud tervishoiuteenuste osutamist ja nende teenuste osutamiseks vajalike ravimite soetamist rahastatakse riigieelarvest.

  (2) Kui rahvusvahelise kaitse taotlejal või väljasaadetaval on piisavalt rahalisi vahendeid tervishoiuteenuse eest tasumiseks ja teenuse osutamiseks vajalike ravimite soetamiseks, on ta kohustatud need kulutused hüvitama.
[RT I, 04.05.2018, 8 - jõust. 07.05.2018]

  (3) Rahvusvahelise kaitse taotlejal või väljasaadetaval ei ole õigust nõuda tervishoiuteenuse osutamise või ravimi soetamise asemel selle hüvitamist rahaga.
[RT I, 04.05.2018, 8 - jõust. 07.05.2018]

§ 6.   Rahastamise kord

  Tervishoiuteenuste osutamist ja ravimite soetamist rahastatakse riigieelarvest majutuskeskuse kaudu või kinnipidamiskeskuses Tervisekassa kaudu.
[RT I, 05.06.2024, 1 - jõust. 01.07.2024]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json