Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määruse nr 278 „Toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumisest teabe edastamise tingimused ja kord“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.07.2011
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2011, 15

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määruse nr 278 „Toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumisest teabe edastamise tingimused ja kord“ muutmine

Vastu võetud 30.06.2011 nr 87

Määrus kehtestatakse „Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse“ § 26 lõike 5 ja § 281 lõike 2, „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse“ § 26 lõike 6 ja § 32 lõike 2, „Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi ja Norra finantsmehhanismi rakendamist käsitlevate vastastikuse mõistmise memorandumite ratifitseerimise seaduse“ § 2 lõike 1 ja „Välissuhtlemisseaduse“ § 8 lõike 5 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määruses nr 278 „Toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumisest teabe edastamise tingimused ja kord“ (RT I 2006, 61, 463; 2010, 74, 569) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõikes 5 asendatakse läbivalt sõna „viie“ sõnaga „kümne“;

2) paragrahvi 11 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Projekti eelarve väheneb tagasinõutava toetuse ja mitteabikõlblikuks muutunud omafinantseeringu kulude ulatuses vastavalt projekti kehtiva eelarve proportsioonile. Seda sätet ei rakendata Schengen Facility ja ENPI puhul.“;

3) paragrahvi 111 lõike 2 punktis 1 asendatakse viide „§ 106 lõikes 1“ viitega „§-s 106“;

4) paragrahvi 111 lõike 6 punktis 2 asendatakse sõna „riigihangete“ sõnaga „lihthanke“;

5) paragrahvi 111 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Kui ilmneb, et toetuse saaja on eiranud oma kohustusi või talle kehtestatud nõudeid ning lõigetes 2–8 ei ole vastavale rikkumisele tagasinõude protsenti sätestatud, nõuab otsustaja tagasi 5% tegevustele või tegevuste kogumile eraldatud toetusest. Tagasinõude määra võib põhjendatud juhtudel suurendada 10%-le või 25%-le sõltuvalt rikkumise raskusest.“;

6) paragrahvi 13 lõikes 6 asendatakse sõna „teotuse“ sõnaga „toetuse“;

7) paragrahvi 15 lõiget 3 täiendatakse pärast tekstiosa „§-des“ tekstiosaga „111,“;

8) paragrahvi 19 tekstis asendatakse number „2557“ numbriga „3000“.

§ 2. Määruse § 1 punktid 4, 5 ja 8 jõustuvad 1. jaanuaril 2012. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Jürgen Ligi
Rahandusminister

Juhan Lepassaar
Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json