Teksti suurus:

Kaadrikaitseväelase ümberasumisega seotud kulu kompenseerimise ja ühekordse hüvitise maksmise kord ja ulatus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2011, 18

Kaadrikaitseväelase ümberasumisega seotud kulu kompenseerimise ja ühekordse hüvitise maksmise kord ja ulatus

Vastu võetud 30.06.2011 nr 90

Määrus kehtestatakse „Kaitseväeteenistuse seaduse“ § 162 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse kaadrikaitseväelase Eestis asuvale ametikohale määramisega kaasneva ümberasumisega seotud kulu kompenseerimise ja sellega seoses ühekordse hüvitise maksmise kord ja ulatus.

  (2) Käesolevat määrust ei kohaldata kaadrikaitseväelasele, kes:
  1) määratakse ametikohale osalemaks rahvusvahelises sõjalises operatsioonis või sellele eelneval väljaõppel;
  2) määratakse ametikohale seoses välislähetusse saatmisega või suunatakse teenistuskohale seoses välisteenistusse asumisega;
  3) jätkab talle enne ametikohale määramist antud tööandja eluruumi kasutamist;
  4) asub õppima sõjaväelisse õppeasutusse või lõpetab seal õpingud;
  5) määratakse ametikohale seoses lepingulisse tegevteenistusse võtmisega.

§ 2.  Üldsätted

  (1) Kaadrikaitseväelase ümberasumiseks käesoleva määruse tähenduses loetakse kaadrikaitseväelase riigisisest elukohavahetust ühest paikkonnast teise seoses tema määramisega teises paikkonnas asuvale ametikohale. Kaadrikaitseväelase ümberasumine võib toimuda üksi või koos pereliikmega.

  (2) Paikkonnaks käesoleva määruse tähenduses on kohaliku omavalitsuse üksus.

  (3) Pereliikmeks käesoleva määruse tähenduses on kaadrikaitseväelasega koos elav abikaasa ja isik, kelle suhtes kaadrikaitseväelasel on „Perekonnaseadusest“ tulenev ülalpidamiskohustus.

§ 3.  Ümberasumisega seotud kulud

  (1) Ümberasumisega seotud kuluna kompenseeritakse kaadrikaitseväelase ja tema pereliikme sõidukulu ning isikliku vara veo- ja kolimiskulu.

  (2) Ümberasumisega seotud kulu kompenseeritakse kuludokumentide alusel vastavalt tegelikele kulutustele, kuid mitte rohkem kui 320 eurot kokku kaadrikaitseväelase ja tema pereliikmete kohta.

§ 4.  Ümberasumisega seotud ühekordne hüvitis

  (1) Kaadrikaitseväelasele makstakse kirjaliku taotluse alusel seoses ametikohale määramisega toimunud ümberasumisel ühekordse hüvitisena tema ühe kuu ametipalk uuel ametikohal.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud hüvitisele lisatakse 25% kaadrikaitseväelase ametipalga määrast iga kaadrikaitseväelasega koos ümber asuva pereliikme kohta.

§ 5.  Ümberasumisega seotud kulu kompenseerimise ja ühekordse hüvitise taotlemine

  (1) Ümberasumisega seotud kulu kompenseerimise ja ühekordse hüvitise maksmise taotluse (edaspidi taotlus) peab kaadrikaitseväelane esitama Kaitseväes ja Kaitseliidus teenistust korraldavale ülemale 30 päeva jooksul kaadrikaitseväelase või tema pereliikme tegelikust ümberasumisest, kuid mitte hiljem kui üks aasta ametikohale määramisest arvates.

  (2) Kaadrikaitseväelasele kompenseeritakse ümberasumisega seotud kulu ja makstakse ühekordset hüvitist, kui tema või pereliikme ümberasumine leiab aset ühe aasta jooksul kaadrikaitseväelase ametikohale määramisest arvates.

  (3) Kaadrikaitseväelasel, kes määratakse ametikohale eelmise ametikoha paikkonda ja kelle eelmisele ametikohale määramisest ei ole möödunud rohkem kui üks aasta, on õigus esitada taotlus vaid juhul, kui tema või pereliikme ümberasumine leiab aset ühe aasta jooksul kaadrikaitseväelase eelmisele ametikohale määramisest ja eelmine määramine oleks samuti tinginud tema ümberasumise.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud kaadrikaitseväelane peab taotluse esitama Kaitseväes ja Kaitseliidus teenistust korraldavale ülemale 30 päeva jooksul kaadrikaitseväelase või tema pereliikme tegelikust ümberasumisest, kuid mitte hiljem kui üks aasta eelmisele ametikohale määramisest arvates.

  (5) Kaitseväe või Kaitseliidu välisele teenistuskohale suunatud kaadrikaitseväelane esitab taotluse Kaitseväe peastaabi ülemale.

  (6) Taotluses märgib kaadrikaitseväelane:
  1) ees- ja perekonnanime;
  2) eelmise ametikoha ja uue ametikoha nimetuse;
  3) ametikohale määramise käskkirja numbri ja kuupäeva;
  4) ümberasumise kuupäeva;
  5) ümberasumisega seotud kulu suuruse, mille kompenseerimist taotleb;
  6) eelmise ja uue elukoha aadressi;
  7) temaga koos ümber asunud pereliikme ees- ja perekonnanime, vanuse ning seose kaadrikaitseväelasega;
  8) kinnituse tema kasutuses olnud tööandja eluruumi vabastamisest;
  9) kinnituse esitatud andmete õigsuse kohta.

  (7) Taotlusele lisab kaadrikaitseväelane elukohavahetust ja kulu tekkimist tõendavad dokumendid.

  (8) Kaadrikaitseväelane, kes ümberasumise järel asub elama tööandjale mittekuuluvasse eluruumi, peab taotlusega koos esitama eluruumi kasutamise õigust kinnitava dokumendi.

§ 6.  Taotluse menetlemine

  (1) Kaitsevägi või Kaitseliit vaatab taotluse läbi ja teeb otsuse 30 päeva jooksul nõuetekohase taotluse laekumisest arvates.

  (2) Taotluse läbivaatajal on õigus küsida täiendavat teavet. Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tähtaeg peatub täiendava teabe esitamise ajaks, kuid mitte kauemaks kui 90 päevaks taotluse esitamisest arvates.

§ 7.  Kompensatsiooni ja hüvitise väljamaksmine

  Ümberasumise kulu kompensatsioon ja ühekordne hüvitis makstakse välja kaadrikaitseväelase näidatud arveldusarvele Kaitseväe või Kaitseliidu eelarvest 30 päeva jooksul otsuse tegemisest.

§ 8.  Rakendussäte

  Vabariigi Valitsuse 11. aprilli 2001. a määrus nr 139 „Kaadrikaitseväelase ümberasumisega seotud kulude kompenseerimise kord“ (RT I 2001, 37, 217; 2010, 60, 407) tunnistatakse kehtetuks.

Andrus Ansip
Peaminister

Mart Laar
Kaitseminister

Juhan Lepassaar
Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json