Teksti suurus:

Välisõhu kaitse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.07.2011
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2011, 25

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.07.2011 otsus nr 920

Välisõhu kaitse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.06.2011

Välisõhu kaitse seaduses (RT I, 31.12.2010, 28) tehakse järgmised muudatused:

1) kogu seaduse tekstis asendatakse sõnad ”kasvuhoonegaaside heitkoguste kauplemise register” ja ”kasvuhoonegaaside heitkoguste register” sõnadega ”kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikutega kauplemise register” vastavas käändes;

2) kogu seaduse tekstis asendatakse sõna ”kauplemisluba” sõnadega ”heitkoguse luba” vastavas käändes;

3) paragrahv 116 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 116. Terminid

(1) Kasvuhoonegaasid on käesoleva seaduse tähenduses süsinikdioksiid (CO2), metaan (CH4), dilämmastikoksiid (N2O), fluorosüsivesinikud (HFC-d), perfluorosüsivesinikud (PFC-d) ja väävelheksafluoriid (SF6).

(2) Süsinikdioksiidi ekvivalent on üks tonn süsinikdioksiidi või muud kasvuhoonegaasi, mis on ümber arvutatud süsinikdioksiidi koguseks, kasutades globaalse soojenemise potentsiaali.

(3) Globaalse soojenemise potentsiaal näitab, mitu korda on soojuse tagasipeegeldamise võime poolest muu kasvuhoonegaasi üks molekul efektiivsem kui süsinikdioksiidi molekul.

(4) Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteem (edaspidi kauplemise süsteem) on süsteem, mis on loodud Euroopa Liidus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (ELT L 275, 25.10.2003, lk 32–46), inimtekkeliste kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks majanduslikult otstarbekal ja efektiivsel viisil.

(5) Kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikutega kauplemise register on elektrooniline andmekogu, kus on salvestatud Eesti Vabariigi ja kauplemise süsteemis osalevate isikute arvelduskontode andmed ja nende poolt heitkoguse ühikutega teostatud tehingud, käitistele eraldatud lubatud heitkoguse ühikud ja nendega teostatud tehingud, käitiste tõendatud ja tagastatud lubatud heitkoguse ühikud, käitiste vastavusseisund ning ühisrakenduse ja puhta arengu mehhanismi projektide osaliste andmed ning projektide elluviimise tulemusel vähendatud kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikud.

(6) Lubatud heitkoguse ühik on käesoleva seaduse tähenduses kauplemise süsteemis ülekantav õigus heita kauplemise süsteemiperioodi jooksul välisõhku üks tonn süsinikdioksiidi ekvivalentkogust.

(7) Kauplemise süsteemi periood (edaspidi kauplemise periood) on ajavahemik, mille kestel võib lubatud heitkoguse ühikutega kaubelda. Kauplemise periood 2008–2012 on ajavahemik 2008. aasta 1. jaanuarist kuni 2012. aasta 31. detsembrini; kauplemise periood 2013–2020 on ajavahemik 2013. aasta 1. jaanuarist kuni 2020. aasta 31. detsembrini.

(8) Kyoto kauplemise periood on ajavahemik 2008. aasta 1. jaanuarist kuni 2012. aasta 31. detsembrini, mille jooksul Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni lisas 1 nimetatud osalised tagavad iseseisvalt või koostöös teiste konventsiooniosalistega, et Kyoto protokolli lisas A nimetatud inimtekkeliste kasvuhoonegaaside heitkoguse süsinikdioksiidi ekvivalendiks ümberarvutatud üldkogused ei ületaks neile lubatud koguseid, mis arvutatakse, arvestades Kyoto protokolli lisas B sätestatudõhku heite koguselise piiramise ja vähendamise kohustust.

(9) Kauplemise süsteemi siseneja on käesoleva seaduse tähenduses ühel või enamal käesoleva seaduse § 120 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsuse kehtestatud tegevusalal tegutsev käitaja, kes on esmakordselt kasvuhoonegaaside heitkoguse loa (edaspidi heitkoguse luba) saanud või kelle heitkoguse luba on käitise olemuse, tegevuse muutumise või käitise laiendamise tõttu oluliselt muudetud pärast seda, kui Euroopa Komisjoni on jaotuskavast teavitatud.

(10) Õhusõiduki käitaja on käesoleva seaduse tähenduses isik, kes käitab õhusõidukit ajal, mil see sooritab käesoleva seaduse § 120 lõike 1 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruses nimetatud lende, või õhusõiduki omanik juhul, kui nimetatud isik ei ole teada või õhusõiduki omanik ei ole teda tuvastanud.”;

4) paragrahvi 118 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”Saasteallika valdaja rakendab lisameetmeid, et vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid, mis välisõhus akumuleerudes võivad põhjustada kliimamuutust.”;

5) paragrahvi 119 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(1) Paiksetest saasteallikatest ja õhusõidukitest eralduvate kasvuhoonegaaside summaarse lubatud heitkoguse, lubatud heitkoguse riikliku reservi, õhusõiduki käitajate erireservi ja nende jaotuskava kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud õhusõidukitest eralduvate kasvuhoonegaaside summaarse lubatud heitkoguse ja selle jaotuskava kauplemise perioodiks 2013–2020 kehtestab Vabariigi Valitsus 12 kuud enne nimetatud kauplemise perioodi algust.”;

6) seadust täiendatakse §-dega 1192–1195 järgmises sõnastuses:

§ 1192. Õhusõiduki käitajatele eraldatav summaarne lubatud heitkogus

(1) Õhusõiduki käitajatele eraldatav summaarne lubatud heitkogus kauplemise perioodil 2012. aasta 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini moodustab 97 protsenti 2004.–2006. aastal lende sooritanud õhusõidukite keskmisest heitkogusest.

(2) Kauplemise perioodil 2013–2020 moodustab õhusõiduki käitajatele eraldatav summaarne lubatud heitkogus 95 protsenti 2004.–2006. aastal lende sooritanud õhusõidukite keskmisest heitkogusest korrutatuna nimetatudkauplemise perioodi aastate arvuga.

§ 1193. Õhusõiduki käitajate erireserv ja sellest tasuta lubatud heitkoguse ühikute taotlemine

(1) Kauplemise perioodil 2013–2020 on õhusõiduki käitajate erireservi (edaspidi erireserv) suurus kolm protsenti Eesti õhusõiduki käitajatele eraldatavast summaarsest lubatud heitkogusest.

(2) Erireservist võib tasuta eraldatavaid lubatud heitkoguse ühikuid taotleda õhusõiduki käitaja, kes alustab käesoleva seaduse § 120 lõike 1 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruses nimetatud lende pärast 2010. aastat või kelle tonnkilomeetrite andmed suurenesid perioodil 2010–2014 enam kui 18 protsenti ning kelle eelnimetatud tegevus ei kujuta endast täielikult või osaliselt teise õhusõiduki käitaja tegevuse jätkamist.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 tingimustele vastav õhusõiduki käitaja võib taotleda erireservist lubatud heitkoguse ühikute tasuta eraldamist, esitades Keskkonnaministeeriumile 2015. aasta 30. juuniks asjakohase taotluse.

(4) Õhusõiduki käitajale, kelle tonnkilomeetrite andmed suurenesid perioodil 2010–2014 enam kui 18 protsenti, eraldatakse aastatel 2017–2020 lisaks maksimaalselt üks miljon lubatud heitkoguse ühikut.

§ 1194. Lubatud heitkoguse ühikute müük enampakkumisel

(1) Aastatel 2012–2020 pannakse igal aastal enampakkumisele 15 protsenti õhusõiduki käitajatele eraldatavast summaarsest lubatud heitkogusest.

(2) Enampakkumine toimub Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 1031/2010 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem, kohase kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumise ajastamise, haldamise ja muude aspektide kohta (ELT L 302, 18.11.2010, lk 1–41) kohaselt.

(3) Lubatud heitkoguse ühikute enampakkumise korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

§ 1195. Elektri tootmise eest tasuta lubatud heitkoguse ühikute eraldamine

(1) Elektri tootmise eest perioodil 2013–2019 tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute eest tehtavate investeeringute riikliku kava (edaspidi investeeringute kava) koostamist, kavasse arvatud investeeringute jaoks tasuta eraldatud lubatud heitkoguse ühikute kasutamist ja järelevalvet kasutamise üle korraldab Keskkonnaministeerium.

(2) Investeeringute kavasse arvamist võib taotleda kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi kuuluv käitis, mis on olnud tegev või asjakohast investeerimist alustanud enne 2008. aasta 31. detsembrit ning mille käitaja on:

1) elektriettevõtja, kes toodab elektrienergiat või

2) koostootja, kes toodab elektrienergiat tõhusa koostootmise režiimil.

(3) Käitajale 2013. aastal investeeringute kava alusel tasuta eraldatavad lubatud heitkoguse ühikud võivad moodustada maksimaalselt 70 protsenti aastatel 2005–2007 selle käitise elektritootmise käigus elektri riigisisese lõpptarbimise katmisel tekkinud tõendatud keskmisest kasvuhoonegaaside heitkogusest. Kui käitis alustas tööd pärast 2007. aastat, eraldatakse 2013. aastal investeeringute kava alusel maksimaalselt 70 protsenti tasuta eraldatavaid lubatud heitkoguse ühikuid eelneva tõhususe võrdlusaluse põhjal. Pärast 2013. aastat väheneb tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute määr kümme protsendipunkti aastas.

(4) Keskkonnaminister kehtestab määrusega käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud eelneva tõhususe võrdlusaluse.

(5) Keskkonnaminister kuulutab välja investeeringute kavasse investeeringute arvamise taotluste esitamise tähtaja, mis koos investeeringute kavasse arvamise taotluse vormiga avaldatakse Keskkonnaministeeriumi veebilehel.

(6) Keskkonnaminister võib kehtestada investeeringute kavasse arvamise taotlemise tingimused ja korra määrusega.

(7) Taotluse alusel investeeringute kavasse arvatav investeering peab:

1) vähendama kulutõhusalt otseselt või kaudselt kasvuhoonegaaside heitkoguseid;

2) olema kooskõlas energiamajanduse riikliku arengukavaga aastani 2020, mille Riigikogu kinnitas otsusega 2009. aasta 15. juunil;

3) olema kooskõlas kõigi asjaomaste Euroopa Liidu õigusaktidega ega tohi  tugevdada käitaja turgu valitsevat seisundit ega põhjustada põhjendamatut konkurentsimoonutust;

4) täiendama investeeringuid, mida Eesti Vabariigil tuleb teha selleks, et täita muid Euroopa Liidu õigusest tulenevaid eesmärke või õiguslikke nõudeid. Investeering ei tohi suurendada aastatel 2013–2019 käitise elektritootmise kogumahtu;

5) mitmekesistama elektritootmise energia- ja tarneallikaid ning vähendama energiatootmisega seotud kasvuhoonegaaside heitkogust;

6) tagama investeeringu tulemuse jätkusuutlikkuse ka pärast 2019. aastat, välja arvatud juhul, kui tegemist on investeeringuga testimisel olevatesse uutesse tehnoloogiatesse;

7) olema taotletavate tasuta lubatud heitkoguse ühikute turuväärtusega samaväärne või väiksem taotluse kohaselt ellu viidava investeeringu maksumusest.

(8) Kui taotluses toodud investeering ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud nõuetele, peab taotleja mittevastavust taotluses üksikasjalikult  põhjendama.

(9) Keskkonnaministeerium esitab investeeringute kava Euroopa Komisjonile heakskiitmiseks.

(10) Vabariigi Valitsus kinnitab Euroopa Komisjoni heakskiidetud investeeringute kava korraldusega.

(11) Investeeringute kava alusel tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute kasutamise tingimused ja korra kehtestab keskkonnaminister määrusega.

(12) Investeeringute kava alusel tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute kasutamise tingimuste ja korraga sätestatakse lubatud heitkoguse ühikute:

1) saaja kohustused;

2) eraldamise tingimused ja kord;

3) kasutamise aruandluse ja aruannete auditeerimise kord;

4) saaja üle järelevalve teostamise kord.

(13) Käitaja peab iga tasuta eraldatud lubatud heitkoguse ühiku kohta, mille kasutamise tingimusi ja korda ei ole täidetud, kandma investeeringute kava täitmata jätmisega proportsionaalse arvu lubatud heitkoguse ühikuid kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikutega kauplemise registris riigi kontole ja maksma tagastatavate ühikute turuväärtuselt intressi. Intressimäär on kuue kuu Euribor, millele lisandub viis protsenti aastas. Intressiarvestuse baasiks on 360-päevane periood.”;

7) 7. peatüki 2. jao pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Projektitegevus ja kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikutega kauplemine”;

8) paragrahv 120 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 120. Tegevusalade loetelu ja heitkoguste ühikutega kauplemise kord

(1) Kauplemise süsteemi kuuluvate käitajate tegevusalade loetelu kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel Vabariigi Valitsuse kehtestatud tegevusaladel tegutsevatele paiksete saasteallikate käitajatele on heitkoguse loa omamine kohustuslik. Heitkoguse loa annab käitajale Keskkonnaministeerium.

(3) Kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikutega kauplemise korra kehtestab keskkonnaminister määrusega.

(4) Kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikutega kauplemise korraga sätestatakse:

1) heitkoguse loa taotlemise ja andmise kord;

2) heitkoguse loa taotlusele ja heitkoguse loale esitatavad nõuded;

3) tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute taotlemise ja eraldamise kord;

4) õhusõiduki käitajate erireservist tasuta lubatud heitkoguse ühikute taotluseleesitatavad nõuded;

5) kasvuhoonegaaside heitkoguse seire kord;

6) kasvuhoonegaaside heitkoguse tõendamise kord;

7) lubatud heitkoguse ühikute tagastamise nõue;

8) lubatud heitkoguse ühikute tagastamise kord.

(5) Käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruses nimetatud tegevusalal tegutsev käitaja, kes ei ole käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel kehtestatud lubatud heitkoguse ühikute tagastamise nõuet tähtajaks täitnud, on kohustatud tasuma 100 eurot iga õhku paisatud tonni süsinikdioksiidi ekvivalendi kohta, mille osas lubatud heitkoguse ühikud on tagastamata. Nimetatud rahasumma tasumine ei vabasta seda käitajat kohustusest tagastada ülemäärasele heitkogusele vastav hulk lubatud heitkoguse ühikuid hiljemalt järgmise kalendriaastaga seotud lubatud heitkoguse ühikute tagastamisel.

(6) Keskkonnaministeerium teeb käitajale ettekirjutuse käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud rahasummatasumiseks ja ülemäärasele heitkogusele vastava hulga lubatud heitkoguse ühikute tagastamiseks. Ettekirjutuse sisule ja menetlemisele kohaldatakse keskkonnajärelevalve seadust.

(7) Ülemäärasele heitkogusele vastava hulga lubatud heitkoguse ühikute tagastamata jätmise korral kohaldatakse sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 10 000 eurot.

(8) Kui käitaja ei tasu käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud rahasummat ettekirjutuses sätestatud tähtpäevaks, on ta kohustatud maksma tähtpäevaks tasumata jäänud summalt intressi 0,06 protsenti päevas. Intressi arvutab Keskkonnaministeerium. Intressi arvutatakse alates päevast, mis järgneb päevale, kui tasu maksmine pidi toimuma, kuni tasumise päevani, viimane kaasa arvatud.

(9) Kauplemise perioodil kehtivad kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikud registreeritakse kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikutega kauplemise registris ja nendega tehakse tehinguid nimetatud registri kaudu Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr  2216/2004 registrite standarditud ja turvatud süsteemi kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusele 280/2004/EÜ (ELT L 386, 29.12.2004, lk 1–77) kohaselt.”;

9) seadust täiendatakse §-ga 1212 järgmises sõnastuses:

§ 1212. Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse aruande tõendamine ja tõendajate akrediteerimine

(1) Tõendamine on kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse aruandes (edaspidi heitkoguse aruanne) esitatud andmete usaldusväärsuse ja täpsuse hindamine, mida teeb tõendaja käesoleva seaduse § 120 lõike 3 alusel keskkonnaministri määrusega kehtestatud korra kohaselt.

(2) Tõendaja on isik, kes on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevuseks akrediteeritud.

(3) Ühisrakendusprojektide elluviimise käigus tekkivaid heitkoguste vähendamise ühikuid võib tõendada käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isik.”;

10) paragrahvi 122 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(1) Käesoleva seaduse § 120 lõike 1 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruses nimetatud tegevusalal tegutsev käitaja esitab Keskkonnaministeeriumile iga aasta 31. märtsiks eelmise kalendriaasta kohta tõendatud heitkoguse aruande ja korraldab eelmise aasta heitkoguste tõendamise kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikutega kauplemise registris käesoleva seaduse § 120 lõike 3 alusel keskkonnaministri määrusega kehtestatud korra kohaselt.

(2) Kui käesoleva seaduse § 120 lõike 1 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruses nimetatud tegevusalal tegutsev käitaja ei ole 31. märtsiks korraldanud kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikutega kauplemise registris eelmise kalendriaasta heitkoguste tõendamist, blokeerib Keskkonnaministeerium nimetatud registris selle käitaja arvelduskonto, kuni käitaja eelmise kalendriaasta heitkogused on tõendatud.”;

11) paragrahvi 1222 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(1) Keskkonnaministeerium avalikustab käesoleva seaduse § 119 lõikes 1 nimetatud jaotuskava, teabe ühisrakenduse ja puhta arengu mehhanismi projektitegevuse kohta ning kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise aastaaruanded Keskkonnaministeeriumi veebilehel, arvestades Euroopa Komisjoni määruses (EÜ) nr 2216/2004 kehtestatud nõudeid.

(2) Käesoleva seaduse § 120 lõike 3 alusel kehtestatud lubatud heitkoguse ühikute tagastamise nõuet rikkuvate käitajate nimed avalikustab Keskkonnaministeerium oma veebilehel.”;

12) paragrahvi 139 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(3) Kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikutega kauplemise nõuete rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.”;

13) normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga järgmises sõnastuses:

”Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/101/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et lisada lennutegevus ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi (ELT L 8, 13.1.2009, lk 3–21);

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/29/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et täiustada ja laiendada ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi (ELT L 140, 5.6.2009, lk 63–87).”

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json