Teksti suurus:

Rahandusministri 1. märtsi 2007. a määruse nr 15 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse väljamaksmise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.07.2012
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2012, 3

Rahandusministri 1. märtsi 2007. a määruse nr 15 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse väljamaksmise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 26.06.2012 nr 30

Määrus kehtestatakse perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse § 23 lõike 4 alusel.

Rahandusministri 1. märtsi 2007. a määruses nr 15 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse väljamaksmise tingimused ja kord”(RTL 2007, 22, 380) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Omafinantseeringuna kajastatud kulu ei saa hiljem toetusena kajastada ja selle väljamaksmist taotleda, välja arvatud programmi või toetuse taotluse rahuldamise otsuse muutmise järel, kui muudatusest tulenevalt on projekti toetuse määra või summat suurendatud ning omafinantseeringut panustatud nõutust rohkem.“;

2) paragrahvi 3 lõike 9 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 3 lõiget 11 täiendatakse kahe lausega järgmises sõnastuses:

„Erandina ei pea koos väljamakse taotlusega tasumist tõendavaid dokumente esitama täidesaatva riigivõimu asutused. Palgakulude tasumist tõendavaid dokumente ei pea esitama kohaliku omavalitsuse üksuste asutused ja muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud.“;

4) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 15 järgmises sõnastuses:

„(15) Rakendusüksusel on õigus keelduda kuni asjaolude selgumiseni toetuse väljamaksmisest kulutuste osas, mis vastavalt auditi aruandele, järelevalve tulemustele või muule dokumentaalselt tõendatavale teabele võivad olla mitteabikõlblikud.“;

5) paragrahvi 7 lõike 1 punktis 5 asendatakse number „3“ numbriga „4“;

6) paragrahvi 9 lõige 61 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 91 lõige 13 sõnastatakse järgmiselt:

„(13) Iga-aastases riigieelarve seaduses sätestatud ettemaksete piirmäära täituma hakkamisest teavitab Rahandusministeerium viivitamata rakendusüksusi. Piirmäära täitumisel peatatakse ettemaksete tegemine ning pärast ettemaksete tõendamist ja vastava teabe registrisse sisestamist jätkatakse vabanenud limiidi ulatuses ettemaksete tegemist.“;

8) paragrahvi 91 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 91 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Täies ulatuses peab ettemakse olema abikõlblike kulude katteks ära kasutatud ning abikõlblike kulude tõendamiseks nõutavad kuludokumendid ja tasumist tõendavad dokumendid rakendusüksusele esitatud esimesel võimalusel, kuid hiljemalt järgmistest tähtaegadest kõige varem saabuval tähtajal:

1) kui väljamaksetaotlused esitatakse vähemalt kord kvartalis, siis poole aasta jooksul ettemakse saamisest arvates;

2) kui on ette nähtud kvartaalsest harvem väljamaksetaotluste esitamine, siis ühe aasta jooksul ettemakse saamisest arvates;

3) 50 kalendripäeva jooksul pärast projekti abikõlblikkuse perioodi lõppu.“;

10) paragrahvi 92 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:  

„(3) Pangagarantii tähtaeg on vähemalt 10 kalendripäeva pikem, kui Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. aasta määruse nr 278 „Toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumisest teabe edastamise tingimused ja kord” § 11 lõikes 1 sätestatud tähtaeg.“;

11) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Enne käesoleva määruse 2012. aasta juunis jõustunud muudatust esitatud ettemakse väljamaksetaotlustele kohaldatakse enne nimetatud muudatust kehtinud käesoleva määruse § 91 lõike 7 redaktsiooni.“.

Jürgen Ligi
Minister

Ivar Sikk
Eelarvepoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json