Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. novembri 2009. a määruse nr 106 „Rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetamise tingimused ja kord“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.07.2012
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2012, 5

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. novembri 2009. a määruse nr 106 „Rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetamise tingimused ja kord“ muutmine

Vastu võetud 27.06.2012 nr 51

Määrus kehtestatakse „Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse“ § 12 lõike 4 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. novembri 2009. a määruses nr 106 „Rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetamise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) kultuuri- ja spordiüritus on  järjestikulistel päevadel toimuv publikule suunatud ühtse programmiga üritus, mis on huvipakkuv väliskülastajatele ja arvestab väliskülastajate vajadusi.“;

2) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) kestab vähemalt kolm järjestikust päeva;“;

3) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) toimumise aeg ei ole varasem kui 6 kuud pärast taotlusvooru avamist;“;

4) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) toetuse saaja korraldab konverentsi ajal konverentsi turunduskanalites teavituse veebilehest visitestonia.com.“;

5) paragrahvi 6 lõike 2 punktid 5-7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) minimaalne väliskülastajate ööbimiste koguarv majutusettevõtetes on 2000;

6) kestab ühtse programmiga vähemalt kaks järjestikust päeva;

7) toimumise aeg ei ole varasem kui 6 kuud pärast taotlusvooru avamist;“;

6) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9)  toetuse saaja korraldab ürituse ajal ürituse turunduskanalites teavituse veebilehest visitestonia.com.“;

7) paragrahvi 8 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) välisriikidest saabuvate esinejate, võistlejate ja nende saatemeeskondade transpordi- ja majutuskulud;“;

8) paragrahvi 8 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) konverentsi, kultuuri- või spordiüritust korraldava ettevõtja tasu teenuste osutamise eest;“;

9) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Varasemalt Eestis toimunud kultuuri- ja spordiürituse puhul on abikõlblikud üksnes käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3, 6, 8 ning 9 nimetatud kulud.“;

10) paragrahvi 8 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Toetatavate kulude hulka võib arvata ainult neid kulusid, mis on tehtud projekti abikõlblikkuse perioodil ja 45 päeva jooksul pärast abikõlblikkuse perioodi lõppu tingimusel, et tegevused on toimunud abikõlblikkuse perioodil.“;

11) paragrahvi 8 lõiget 4 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:

„13) konverentsi, kultuuri- ja spordiüritusega seotud kohapeal jaotatavate materjalidega kaasnevad kulud.“;

12) paragrahvi 12 lõike 4 punktid 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) projektis planeeritud tegevuste hinnakalkulatsioon ja selle aluseks olev lähteülesanne või hankedokumentatsioon (sh hanketeated, hankes osalenud ettevõtjate hinnapakkumised, eduka pakkuja valimise protokollid jms);

2) tõendavad dokumendid, et on küsitud vähemalt kolm hinnapakkumist omavahel sõltumatutelt pakkujatelt, kui taotleja teostab projekti elluviimiseks üheliigiliste teenuste ostutehingu suuremas summas kui 6400 eurot ilma käibemaksuta. Taotlusele tuleb lisada põhjendus, kui kolme sõltumatut pakkumist ei ole võimalik esitada või kui projekti teostamiseks on valitud kalleim pakkumine;“;

13) paragrahvi 14 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Sihtasutuse juhatus või juhatuse liige või juhatuse liikme poolt volitatud isik teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse taotlust sisuliselt hindamata ja tagastab taotluse, kui taotleja ei ole kõrvaldanud taotluses esinenud puudusi käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel määratud tähtaja jooksul.“;

14) paragrahvi 15 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Taotleja nõuetele vastavaks tunnistamise korral teeb sihtasutuse juhatus või juhatuse liige või juhatuse liikme poolt volitatud isik taotleja nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse. Taotleja nõuetele mittevastavaks tunnistamise korral teeb sihtasutuse juhatus või juhatuse liige või juhatuse liikme poolt volitatud isik taotluse rahuldamata jätmise otsuse taotlust sisuliselt hindamata.“;

15) paragrahvi 16 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Taotluse nõuetele vastavaks tunnistamise korral teeb sihtasutuse juhatus või juhatuse liige või juhatuse liikme poolt volitatud isik taotluse nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse. Taotluse nõuetele mittevastavaks tunnistamise korral teeb sihtasutuse juhatus või juhatuse liige või juhatuse liikme poolt volitatud isik taotluse rahuldamata jätmise otsuse taotlust sisuliselt hindamata.“;

16) paragrahvi 18 lõike 2 punktid 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) taotleja organisatsiooniline võimekus ja projektimeeskonna võimekus – 20% maksimaalsest koondhindest;

3) projekti ja konverentsi, kultuuri- või spordiürituse ettevalmistuse kvaliteet – 20% maksimaalsest koondhindest.“;

17) paragrahvi 18 lõiked 4 ja 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Rahuldamisele kuuluvad nõuetele vastavaks tunnistatud taotlused, mis hinnatakse käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud hindamiskriteeriumide alusel vähemalt koondhindega 2,5 ning mille rahastamise summa ei ületa taotlusvooru eelarvet. Juhul kui rahuldatud taotluste summa ületab taotlusvooru eelarvet, rahuldatakse taotlused vastavalt hindamise tulemusena tekkinud pingereale.

(5) Taotlus ei kuulu rahuldamisele juhul, kui selle koondhinne jääb alla 2,5 või kui vähemalt üks lõikes 2 toodud hindamiskriteeriumidest hinnatakse hindega 0.“;

18) paragrahvi 19 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb sihtasutuse juhatus või juhatuse liige.“;

19) paragrahvi 19 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Juhul kui tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus, jäävad projekti raames tehtud kulutused taotleja kanda.“;

20) paragrahvi 20 lõiked 3 ja 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Sihtasutuse juhatusel või juhatuse liikmel on õigus keelduda taotluse rahuldamise otsuse muutmisest juhul, kui soovitav muudatus seab kahtluse alla projekti oodatavate tulemuste ja mõju saavutamise.

(4) Taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsustab sihtasutuse juhatus või juhatuse liige 20 tööpäeva jooksul pärast vastavasisulise taotluse saamist.“;

21) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Taotleja võib muudatused ellu viia pärast taotluse rahuldamise otsuse muutmise avalduse rahuldamise otsuse saamist.“;

22) paragrahvi 20 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Sihtasutuse juhatus või juhatuse liige võib taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistada, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:

1) ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud;

2) toetuse saaja ei ole taotluse rahuldamise otsuses määratud tähtaja jooksul alustanud toetuse kasutamist;

3) toetuse saaja ei täida taotluse rahuldamise otsuses või õigusaktides sätestatut või ei kasuta toetust ettenähtud tingimustel;

4) toetuse saaja ei ole projekti aruandlusperioodi jooksul abikõlblikke tegevusi ellu viinud;

5) projekti tegevusi ei ole võimalik lõpetada käesoleva määruse §-s 9 sätestatud abikõlblikkuse perioodil;

6) toetuse saaja avaldust taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta ei rahuldata ja toetuse saajal ei ole toetuse kasutamist ettenähtud tingimustel võimalik jätkata;

7) toetuse saaja esitab avalduse toetusest loobumise kohta.“;

23) paragrahvi 22 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Sihtasutuse juhatus või juhatuse liige võib teha toetuse maksmisest osaliselt või täielikult keeldumise otsuse juhul kui:

1) esitatud väljamaksetaotlus või kuludokumendid ei vasta väljamaksete korras ja käesolevas määruses kehtestatud nõuetele;

2) esitatud kuludokumendid ei vasta projekti taotluses esitatud projekti abikõlblikkuse perioodile, tegevustele või eesmärkidele;

3) läbiviidud tegevused ei vasta projekti tegevusplaanis esitatud tegevustele või nende toimumine ei ole tõendatud;

4) toetuse saaja on jätnud sihtasutusele esitamata vastava aruandeperioodi vahe- või lõpparuande.“.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json