Teksti suurus:

Sotsiaalministri 19. detsembri 2008. a määruse nr 83 "Rakkude, kudede ja elundite käitlemise eeskiri" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.07.2012
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2012, 10

Sotsiaalministri 19. detsembri 2008. a määruse nr 83 "Rakkude, kudede ja elundite käitlemise eeskiri" muutmine

Vastu võetud 27.06.2012 nr 24

Määrus kehtestatakse rakkude, kudede ja elundite käitlemise ja siirdamise seaduse § 413 lõike 2 alusel.

Sotsiaalministri 19. detsembri 2008. a määruses nr 83 "Rakkude, kudede ja elundite käitlemise eeskiri"  tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 22 lõiget 3 täiendatakse punktidega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

„8) rakkude, kudede või elundite säilitamise tööjuhendi;

9) elundi hankimise korral elundi ja elundidoonori kirjeldamise tööjuhendi.“;

2) määrust täiendatakse §-ga 221 järgmises sõnastuses:

§ 221. Elundi ja elundidoonori kirjeldamine

(1) Määruse § 22 lõikes 2 nimetatud hankimise eest vastutav isik tagab, et elundi ja elundidoonori kirjeldus sisaldab minimaalselt järgmisi andmeid:

1) elundi käitleja kontaktandmed;

2) haigla, kus elund eemaldati, kontaktandmed;

3) andmed doonori tüübi kohta;

4) doonori ABO-veregrupp ja Rh(D) kuuluvus;

5) doonori sugu;

6) surnud doonori puhul surma põhjused ja surmakuupäev;

7) doonori sünniaeg või hinnanguline vanus;

8) doonori kaal ja pikkus;

9) teadaolevad andmed veenisiseselt manustatavate uimastite varasema või praeguse kuritarvitamise kohta;

10) teadaolevad andmed halvaloomulise kasvaja varasema või praeguse olemasolu kohta;

11) andmed HIV, HCV ja HBV testide tulemuste kohta;

12) andmed teiste nakkushaiguste kohta;

13) andmed annetatavate elundite funktsioonide kohta.

(2) Täiendavalt tuleb koguda vastavalt vajadusele järgmised andmed:

1) doonori piltuuringute andmed;

2) andmed doonori ravi kohta.

(3) Hankimise eest vastutav isik korraldab elundi ja elundidoonori kirjelduse õigeaegse jõudmise elundi siirdamist teostava tervishoiuteenuse osutajani.“;

3) paragrahv 25 sõnastatakse järgmiselt:

§ 25. Rakkude, kudede ja elundite pakendi ja transpordikonteineri märgistamine

(1) Hankimise ajal tuleb iga rakke, kudesid või elundit sisaldav pakend ja transpordikonteiner märgistada.

(2) Pakendi märgistamine peab tagama hangitud rakkude, kudede ja elundi identifitseerimise ja jälgitavuse. Pakendi märgis peab olema selge, loetav ja kustumatu. Pakendi märgis peab püsivalt kinnituma pakendile ning säilitama terviklikkuse ja loetavuse kõigis hoiu- ja transporditingimustes.

(3) Pakendi märgisele kantakse informatsioon vöötkoodidena, numbritena või sõnalisel kujul.

(4) Rakke või kudesid sisaldava pakendi märgisele ja transpordikonteineri märgisele kantav minimaalne informatsioon on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

(5) Elundit sisaldava pakendi märgisele ja transpordikonteineri märgisele kantav minimaalne informatsioon on esitatud käesoleva määruse lisas 2.“;

4) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/23/EÜ inimkudede ja -rakkude annetamise, hankimise, uurimise, töötlemise, säilitamise, ladustamise ja jaotamise kvaliteedi- ja ohutusstandardite kehtestamise kohta (ELT L 102, 07.04.2004, lk 48–58); Euroopa Komisjoni direktiiv 2006/17/EÜ, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/23/EÜ inimkudede ja -rakkude annetamise, hankimise ja uurimise teatavate tehniliste nõuete osas (ELT L 38, 09.02.2006, lk 40–52); Euroopa Komisjoni direktiiv 2006/86/EÜ, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/23/EÜ jälgitavuse nõuete, rasketest kõrvaltoimetest ja tõsistest kõrvalekalletest teatamise ning inimkudede ja -rakkude kodeerimist, töötlemist, säilitamist, ladustamist ja jaotamist käsitlevate teatavate tehniliste nõuete osas (ELT L 294, 25.10.2006, lk 32–50); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/53/EL siirdamiseks ettenähtud inimelundite kvaliteedi- ja ohutusstandardite kohta (ELT L 207, 06.08.2010, lk 14–29).“;

5) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisadega 1 ja 2.

Hanno Pevkur
Minister

Liis Sild
Finantsjuht kantsleri ülesannetes

Lisa 1 Rakke või kudesid sisaldava pakendi märgisele ja transpordikonteineri märgisele kantav minimaalne informatsioon

Lisa 2 Elundit sisaldava pakendi märgisele ja transpordikonteineri märgisele kantav minimaalne informatsioon

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json