Teksti suurus:

Ravikindlustuse seaduse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2012
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2012, 14

Välja kuulutanud
Vabariigi President
28.06.2012 otsus nr 144

Ravikindlustuse seaduse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 14.06.2012

§ 1.  Ravikindlustuse seaduse muutmine

Ravikindlustuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 41 lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) käesoleva seaduse § 44 lõikes 3 nimetatud ravimi puhul tasu, mis ületab piirhinda või hinnakokkuleppes sätestatud hinda või”;

2) paragrahvi 41 lõiked 4–6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Haigekassa poolt ülevõetava tasu maksmise kohustuse alusel tasumisele kuuluv summa arvutatakse käesoleva seaduse § 44 lõikes 3 nimetatud ravimite puhul vastavalt ravimite loetelus märgitud soodustuse protsendile ravimi piirhinna või hinnakokkuleppes märgitud hinna ja omaosaluse alusmäära vahest.

(5) Haigekassa poolt ülevõetava tasu maksmise kohustuse alusel tasumisele kuuluv summa arvutatakse käesoleva seaduse § 44 lõigetes 1 ja 2 nimetatud ravimite puhul vastavalt ravimite loetelus märgitud soodustuse protsendile piirhinna või hinnakokkuleppes märgitud hinna ja omaosaluse alusmäära vahest.

(6) Haigekassa poolt ülevõetava tasu maksmise kohustuse alusel tasumisele kuuluv summa arvutatakse käesoleva seaduse § 44 lõikes 4 nimetatud ravimite puhul vastavalt § 44 lõikes 4 märgitud soodustuse protsendile piirhinna või hinnakokkuleppes märgitud hinna ja omaosaluse alusmäära vahest.”;

3) paragrahvi 42 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 42. Piirhind, hinnakokkulepe ja omaosaluse alusmäär”;

4) paragrahvi 42 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Omaosaluse alusmäära kehtestab sotsiaalminister määrusega, võttes muu hulgas arvesse käesoleva seaduse § 25 lõikes 3 sätestatud põhimõtet.”;

5) paragrahvi 44 lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Ravimid, mis ei ole mõeldud käesoleva paragrahvi lõike 1 või 2 alusel kehtestatud haiguste loetelus nimetatud haiguste ravimiseks või kergendamiseks, võib kanda ravimite loetellu soodustuse protsendiga 50.

(4) Kui ravim on kantud ravimite loetellu soodustuse protsendiga 50 ja 100 või 50 ja 75, kuid on välja kirjutatud muul näidustusel kui käesoleva paragrahvi lõike 1 või 2 alusel kehtestatud haiguste loetelus nimetatud haiguste ravimiseks või kergendamiseks, loetakse ravimi soodustuse protsendiks 50, võttes arvesse käesoleva seaduse § 43 lõike 6 alusel kehtestatud tingimusi.”;

6) paragrahvi 70 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Üldarstiabi või eriarstiabi osutaja saatekirjata võtab haigekassa kindlustatud isikult üle tervishoiuteenuse eest tasumise kohustuse ambulatoorse eriarstiabi osutamisel juhul, kui eriarstiabi osutatakse seoses traumaga, tuberkuloosiga, silmahaigusega, naha- või suguhaigusega või juhul, kui osutatakse günekoloogilist või psühhiaatrilist abi või eriarstiabi osutaja jätab patsiendi tema tervislikust seisundist tulenevalt eriarstiabi osutaja jälgimisele või ravile.”

§ 2.  Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmine

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadust täiendatakse §-ga 23 järgmises sõnastuses:

§ 23. Puudega isiku kaart

(1) Sotsiaalkindlustusamet väljastab isiku soovi korral pensionitunnistust mitteomavale puudega isikule puudega isiku kaardi, mis tõendab puude raskusastet ja kestust. Puudega isiku kaart kehtib koos isikut tõendava dokumendiga isikut tõendavate dokumentide seaduse §-de 2 ja 4 tähenduses.

(2) Puudega isiku kaardi vormi ja väljastamise korra kehtestab sotsiaalminister määrusega.”

§ 3.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesoleva seaduse § 1 jõustub 2012. aasta 1. oktoobril.

  (2) Käesoleva seaduse § 2 jõustub 2012. aasta 1. septembril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json