Teksti suurus:

Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.07.2013
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2013, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
03.07.2013 otsus nr 295

Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 19.06.2013

§ 1.  Konkurentsiseaduse muutmine

Konkurentsiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse läbivalt sõnad „konkurentsiküsimustega tegelev organ” sõnaga „konkurentsiasutus” vastavas käändes;

2) paragrahvi 2 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui riik, kohaliku omavalitsuse üksus, avalik-õiguslik juriidiline isik või muu haldusülesandeid täitev isik osaleb kaubaturul, kohaldatakse talle ettevõtja kohta käivaid sätteid.”;

3) paragrahvi 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Käesoleva seaduse tähenduses võib lugeda üheks ettevõtjaks üksteisega valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjad.”;

4) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) kolmandale isikule kokkuleppe sõlmimiseks tingimuse seadmine kokkuleppe objektiga mitteseotud lisakohustuse võtmiseks.”;

5) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud keeldu kohaldatakse põllumajandustootjate, nende ühenduste ja selliste ühenduste liitude kokkuleppele, tegevusele ja otsusele, mis käsitlevad põllumajandussaaduse tootmist, müüki või ühiste vahendite kasutamist, üksnes ulatuses, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 42 sätestatu alusel.”;

6) paragrahv 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 8. Kokkuleppe ja otsuse tühisus

Kokkulepe ja otsus või nende osa, millel on käesoleva seaduse §-s 4 nimetatud eesmärk või tagajärg, on tühine, välja arvatud käesoleva seaduse §-de 5–7 alusel lubatud kokkulepe ja otsus.”;

7) paragrahvi 13 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Turgu valitsev seisund on ka käesoleva seaduse §-s 15 sätestatud olulist vahendit omaval ettevõtjal.”;

8) paragrahv 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 14. Eri- või ainuõigus

Eri- või ainuõigus on käesoleva seaduse tähenduses riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse poolt ühele või mitmele ettevõtjale antud õigus, millega piiratakse nende ettevõtjate arvu, kellele on antud luba tegutseda teatavas geograafilises piirkonnas, või mis annab ühele või mitmele ettevõtjale eeliseid, mis oluliselt mõjutavad teiste ettevõtjate võimalusi tegutseda samas geograafilises piirkonnas.”;

9) paragrahvi 16 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) otsene või kaudne ebaõiglaste ostu- või müügihindade või muude ebaõiglaste äritingimuste kehtestamine või rakendamine;”;

10) paragrahvi 16 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) teisele poolele kokkuleppe objektiga mitteseotud lisakohustuse seadmine;”;

11) paragrahv 17 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahv 18 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 18. Olulist vahendit omava ettevõtja kohustused

(1) Olulist vahendit omav ettevõtja on kohustatud lubama teisele ettevõtjale mõistlikel ja mittediskrimineerivatel tingimustel juurdepääsu võrgustikule, infrastruktuurile või muule olulisele vahendile kaupadega varustamise või nende müügi eesmärgil.

(2) Olulist vahendit omav ettevõtja võib keelduda lubamast teisele ettevõtjale juurdepääsu võrgustikule, infrastruktuurile või muule olulisele vahendile, kui keeldumiseks on objektiivsed alused, sealhulgas:
1) on ohustatud selle võrgustiku, infrastruktuuri või muu olulise vahendiga ühendatud seadme ohutus ja turvalisus ning võrgustiku, infrastruktuuri või muu olulise vahendi töö efektiivsus ja turvalisus;
2) on ohustatud võrgustiku, infrastruktuuri või muu olulise vahendi terviklikkuse hoidmine või vastastikuses seoses toimimine;
3) seade, mida soovitakse ühendada võrgustiku, infrastruktuuri või muu olulise vahendiga, ei vasta kehtivale tehnilisele standardile või reeglile;
4) juurdepääsu taotleval ettevõtjal puuduvad tehnilised ja finantsilised võimalused ning vahendid, et vajalikul määral efektiivselt ja turvaliselt teenindada vastava võrgustiku, infrastruktuuri või muu olulise vahendi kaudu või abil;
5) juurdepääsu taotleval ettevõtjal puudub seadusega ettenähtud luba vastavaks tegevuseks;
6) juurdepääsu tagajärjel ei ole tagatud seadusega ettenähtud andmete kaitse.”;

13) seaduse 4. peatükki täiendatakse §-ga 181 järgmises sõnastuses:

§ 181. Raamatupidamise erinõue

Eri- või ainuõigust või olulist vahendit omav ettevõtja on kohustatud pidama eraldi arvestust iga toote või teenusega seotud tulude ja kulude kohta, lähtudes järjepidevalt kohaldatavatest ja objektiivselt põhjendatud arvestuspõhimõtetest, mis tuleb selgelt kindlaks määrata ettevõtja sise-eeskirjades. Tulude ja kulude arvestus peab võimaldama hinnata, kas ettevõtja toote või teenuse hind on mõistlikus vahekorras toote või teenuse väärtusega.”;

14) paragrahvi 27 täiendatakse lõigetega 61 ja 62 järgmises sõnastuses:

„(61) Koondumise osalised peavad koondumise jõustama kuue kuu jooksul koondumiseks loa andmise otsuse kehtima hakkamisest arvates. Konkurentsiamet võib koondumise osalise põhjendatud taotluse alusel seda tähtaega ühe korra pikendada kuni ühe aastani.

(62) Koondumiseks loa andmise otsusega loetakse lubatuks ka koondumisega otseselt seotud ja selle jõustamiseks vajalikud konkurentsipiirangud.”;

15) paragrahvi 28 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 28. Kohustuse võtmine koondumise osalise poolt”;

16) paragrahvi 28 täiendatakse lõigetega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

„(31) Kui käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel võetavad kohustused vajavad lisaanalüüsi või kui koondumise osalised on nõus võetavaid kohustusi muutma või täiendama, peatub käesoleva seaduse § 27 lõikes 2 sätestatud tähtaja kulgemine. Menetlus peatatakse alates kuupäevast, mis järgneb Konkurentsiameti vastavasisulise teate saatmise kuupäevale, ning § 27 lõikes 2 sätestatud tähtaja kulgemine jätkub kohustuse võtmise ettepaneku kättesaamise päevast.

(32) Käesoleva paragrahvi lõikes 31 sätestatud alusel võib menetluse peatada ühe korra kuni kaheks kuuks.”;

17) paragrahvi 28 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

18) seadust täiendatakse §-ga 281 järgmises sõnastuses:

§ 281. Suuline ärakuulamine

Koondumise osalise taotlusel või Konkurentsiameti soovil viiakse koondumise osalise suuliseks ärakuulamiseks läbi istung Konkurentsiameti määratud ajal ja kohas. Istungist teatatakse ärakuulamisele kutsutavale isikule vähemalt kümme kalendripäeva enne ärakuulamist. Istungile kutsutud isiku kirjaliku põhjendatud taotluse alusel võib Konkurentsiamet ettenähtud tähtaega või kohta muuta. Konkurentsiameti ja ärakuulamisele kutsutud isiku kokkuleppel võib istungi läbiviimisest teatada suuliselt.”;

19) paragrahvi 56 lõikes 2 asendatakse sõnad „Euroopa Ühenduse” sõnadega „Euroopa Liidu”;

20) paragrahvi 56 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Teise liikmesriigi konkurentsiasutuse huvides viib Konkurentsiamet tema kirjaliku ja põhjendatud taotluse alusel Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklites 101 ja 102 sätestatu võimaliku rikkumise tuvastamiseks läbi käesolevas seaduses ja haldusmenetluse seaduses ettenähtud menetlustoimingud. Teise liikmesriigi konkurentsiasutuse ametnik võib vajaduse korral osaleda Konkurentsiameti läbiviidavas menetlustoimingus.”;
29.01.2019 9:19
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas „liikmesriigi“ Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel.

21) paragrahvi 57 lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

22) paragrahvi 57 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teavet nõutakse kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas taotluses, milles nimetatakse teabenõude eesmärk ja õiguslik alus ning viidatakse ettekirjutuse tegemise võimalusele teabe esitamata jätmise või mittetäieliku, ebaõige või eksitava teabe esitamise korral. Teabe esitamise tähtajaks määratakse vähemalt kümme kalendripäeva.”;

23) paragrahvi 61 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Isik, kellele on Konkurentsiamet teinud soovituse, peab Konkurentsiameti nõudel teavitama Konkurentsiametit soovituse täitmiseks rakendatavatest meetmetest või põhjustest, miks meetmeid ei rakendata.”;

24) paragrahvi 62 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) esitas mittetäieliku, ebaõige või eksitava teabe;”;

25) paragrahvi 62 lõike 1 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) ei täitnud olulist vahendit omava ettevõtja kohustust;”;

26) paragrahvi 62 lõiget 1 täiendatakse punktidega 8–10 järgmises sõnastuses:

„8) ei täitnud raamatupidamise erinõuet;
9) jättis esitatud teabes ärisaladuse märkimata, teabe ärisaladuseks määramise põhjendamata või ärisaladust mittesisaldava kokkuvõtte koostamata;
10) jättis käesoleva seaduse § 637 alusel võetud kohustuse täitmata.”;

27) paragrahvi 631 lõikes 3 asendatakse sõna „avalduse” sõnaga „taotluse”;

28) paragrahv 632 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 632. Taotluse läbi vaatamata jätmine

(1) Konkurentsiamet jätab taotluse läbi vaatamata, kui:
1) taotlus on ilmselgelt põhjendamatu;
2) sama asi on Euroopa Komisjoni menetluses või samas asjas on Euroopa Komisjoni otsus;
3) taotlejat ei ole võimalik taotluses sisalduva teabe põhjal tuvastada;
4) taotluses on puudused ning taotleja on jätnud need Konkurentsiameti antud tähtajaks kõrvaldamata.

(2) Konkurentsiamet võib jätta taotluse läbi vaatamata, kui sama asi on teise liikmesriigi konkurentsiasutuse menetluses või samas asjas on teise liikmesriigi konkurentsiasutuse otsus.”;

29) paragrahv 634 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 634. Menetluse lõpetamine

(1) Konkurentsiamet võib menetluse lõpetada, kui:
1) ettevõtja tegevuses puuduvad käesoleva seaduse rikkumise tunnused;
2) konkurentsi ei ole oluliselt kahjustatud;
3) ettevõtja on oluliselt parandanud konkurentsiolukorda kaubaturul;
4) samas asjas on alustatud väärteo- või kriminaalmenetlus;
5) taotluse esitaja on oma taotluse tagasi võtnud ning menetluse lõpetamine ei kahjusta kolmanda isiku õigusi;
6) sama asi on teise liikmesriigi konkurentsiasutuse menetluses või samas asjas on teise liikmesriigi konkurentsiasutuse otsus;
7) haldusakti adressaat on surnud või lõppenud;
8) Konkurentsiamet on kiitnud heaks ettevõtja käesoleva seaduse § 637 alusel võetud kohustuse;
9) ettevõtja on lõpetanud menetluse esemeks oleva tegevuse ning puudub vajadus ettekirjutuse tegemiseks;
10) taotluses kirjeldatud asjaolud viitavad sisult tsiviilõiguslikule vaidlusele ning puudub ilmselge oht konkurentsi kahjustamiseks.

(2) Konkurentsiamet lõpetab menetluse, kui sama asi on Euroopa Komisjoni menetluses või samas asjas on Euroopa Komisjoni otsus.”;

30) seaduse 8. peatükki täiendatakse §-dega 636 ja 637 järgmises sõnastuses:

§ 636. Ettekirjutus konkurentsi kahjustamise ohu korral

(1) Konkurentsiamet võib edasilükkamatutel juhtudel omal algatusel kehtestada ettekirjutusega füüsilisele või juriidilisele isikule kohustuse teha ettekirjutuses nõutav tegu või hoiduda keelatud teost, kui Konkurentsiametile teadaolevalt esineb konkurentsile tõsise ja korvamatu kahju tekkimise oht Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 101 või 102 sätestatu rikkumise tõttu.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettekirjutuse kehtivuse tähtaeg on kuni kolm kuud. Vajaduse korral võib Konkurentsiamet ettekirjutuse kehtivuse tähtaega pikendada, kuid kokku kõige rohkem ühe aastani.

§ 637. Kohustuse võtmine, kohustuse võtmise taotlus ja kohustuse võtmise heakskiitmine

(1) Ettevõtja, kelle tegevus võib rikkuda käesoleva seaduse §-s 4 või 16 või Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 101 või 102 sätestatut ning kelle puhul Konkurentsiamet kaalub ettekirjutusega korrarikkumise kõrvaldamise kohustuse panemist, võib esitada kirjalikult Konkurentsiametile taotluse omapoolse kohustuse võtmiseks (edaspidi kohustuse võtmise taotlus).

(2) Kohustus peab olema suunatud konkurentsiolukorra parandamisele ja sobiv rikkumise kahjulike mõjude lõpetamiseks.

(3) Kohustuse võtmise taotlus peab olema piisavalt põhjalik, et võimaldada Konkurentsiametil hinnata pakutavate kohustuste sobivust ja parandavat mõju konkurentsiolukorrale.

(4) Kui Konkurentsiamet kiidab kohustuse heaks, võib ta oma otsusega muuta heakskiidetud kohustuse ettevõtjale siduvaks ja lõpetada menetluse.

(5) Kohustus on tähtajaline. Ettevõtja on kohustatud Konkurentsiameti poolt varem määratud ajal teavitama Konkurentsiametit kohustuse täitmisest.

(6) Konkurentsiamet võib omal algatusel või isiku taotluse alusel uuendada käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel lõpetatud menetluse, kui:
1) asjaolud, millel menetluse lõpetamine põhineb, on olulisel määral muutunud;
2) ettevõtja ei täida võetud kohustust;
3) kohustus kiideti heaks või menetlus lõpetati ettevõtja esitatud ebatäieliku, ebaõige või eksitava teabe alusel.”;

31) paragrahv 731 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 731. Riikliku järelevalve teostamise takistamine

(1) Konkurentsiametile järelevalve teostamiseks vajalike dokumentide või andmete esitamisest keeldumise, tähtajaks esitamata jätmise või valeandmete esitamise eest või dokumentide või andmete esitamise eest kujul, mis ei võimaldanud järelevalvet teostada, –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.”;

32) paragrahvi 736 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 736. Koondumise jõustamine koondumiseks loa puudumisel ja konkurentsi kahjustav koondumine

(1) Koondumise jõustamise eest, kui koondumiseks puudub luba, samuti koondumise keelu või koondumise loa tingimuste rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.”;

33) paragrahvi 737 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 737. Olulist vahendit omava ettevõtja kohustuste täitmata jätmine

(1) Teisele ettevõtjale mõistlikel ja mittediskrimineerivatel tingimustel võrgustikule, infrastruktuurile või muule olulisele vahendile juurdepääsu mittelubamise eest, samuti muu tegevuse eest, millega on kaasnenud olulist vahendit omava ettevõtja seaduses sätestatud kohustuste rikkumine, –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.”;

34) senine § 738 loetakse §-ks 739 ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 739. Menetlus

(1) Käesoleva seaduse §-des 731 ja 735–738 sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku sätteid.

(2) Käesoleva seaduse §-des 731 ja 735–738 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Konkurentsiamet.”;

35) seadust täiendatakse §-ga 738 järgmises sõnastuses:

§ 738. Raamatupidamise erinõude täitmata jätmine

(1) Käesolevas seaduses sätestatud raamatupidamise erinõude täitmata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.”

§ 2.  Elektroonilise side seaduse muutmine

Elektroonilise side seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 45 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahv 57 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 57. Eri- või ainuõigust omava ettevõtja kohustused

Sideettevõtja, kes omab eri- või ainuõigust teenuse osutamiseks teises valdkonnas Eestis või mõnes muus Euroopa Liidu liikmesriigis, peab pidama raamatupidamises eraldi arvestust sideteenuste osutamisega seotud kulude ja tulude kohta ning muu valdkonna tegevuse kulude ja tulude kohta ulatuses, mis oleks kohustuslik juhul, kui neid toiminguid teeksid õiguslikult üksteisest sõltumatud ettevõtjad. Samuti peab nimetatud eri- või ainuõigust omav ettevõtja eraldama struktuuriüksused, mis tegelevad sideteenuste osutamisega.”;

3) paragrahv 58 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 73 lõike 5 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) iga nimetatud teenuse puhul käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud piirkonnas, kus sideettevõtja omab olulist vahendit konkurentsiseaduse tähenduses.”

§ 3.  Karistusseadustiku muutmine

Karistusseadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 81 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Väärtegu on aegunud, kui selle toimepanemisest kuni selle kohta tehtud otsuse jõustumiseni on möödunud kaks aastat. Maksu- või konkurentsialane väärtegu on aegunud, kui teo toimepanemisest kuni selle kohta tehtud otsuse jõustumiseni on möödunud kolm aastat.”;

2) paragrahvi 400 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Konkurentsi kahjustava eesmärgi või tagajärjega ettevõtjatevahelise kokkuleppe, otsuse või kooskõlastatud tegevuse eest –
karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

(2) Konkurentidevahelise kokkuleppe, otsuse või kooskõlastatud tegevuse eest, sealhulgas riigihankes osalemisel, kui sellega:
1) määratakse otseselt või kaudselt kolmandate isikute suhtes kindlaks hind või muud kauplemistingimused;
2) piiratakse tootmist, teenindamist, kaubaturgu, tehnilist arengut või investeerimist või
3) jagatakse kaubaturgu või varustusallikat, piiratakse kolmanda isiku pääsu kaubaturule või püütakse teda sealt välja tõrjuda, –
karistatakse rahalise karistuse või ühe- kuni kolmeaastase vangistusega.”;

3) paragrahvi 401 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 401. Koondumise jõustamine koondumiseks loa puudumisel ja konkurentsi kahjustav koondumine

(1) Koondumise jõustamise eest, kui koondumiseks puudub luba, samuti koondumise keelu või koondumise loa tingimuste rikkumise eest, kui süüdlasele on sama teo eest kohaldatud väärteokaristust, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.”;

4) paragrahv 402 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 402. Olulist vahendit omava ettevõtja kohustuste täitmata jätmine

(1) Teisele ettevõtjale mõistlikel ja mittediskrimineerivatel tingimustel võrgustikule, infrastruktuurile või muule olulisele vahendile juurdepääsu mittelubamise eest, samuti muu tegevuse eest, millega on kaasnenud olulist vahendit omava ettevõtja seaduses sätestatud kohustuste rikkumine, kui süüdlasele on sama teo eest kohaldatud väärteokaristust, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.”

§ 4.  Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse muutmine

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 72 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Lisaks konkurentsiseaduse §-s 181 sätestatud nõude täitmisele peab vee-ettevõtja pidama oma raamatupidamises kulude kohta eraldi arvestust järgmiste tegevuste kaupa:
1) veevarustus;
2) reovee ärajuhtimine ja puhastamine;
3) sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimine;
4) käesoleva lõike punktides 1–3 nimetatud tegevustega seotud lisateenused;
5) liitumistasud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eest;
6) muu tegevus.”

§ 5.  Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse § 1 punkt 8 jõustub 2014. aasta 1. jaanuaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json