Teksti suurus:

Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.07.2013
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2013, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
03.07.2013 otsus nr 302

Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 20.06.2013

§ 1.  Karistusseadustiku muutmine

Karistusseadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) väljaspool Eesti territooriumi toimepandud pistise või altkäemaksu andmise, võtmise või vahendamise või mõjuvõimuga kauplemise kohta, kui selle teo on toime pannud või selles on osalenud Eesti kodanik, Eesti ametiisik või Eestis registreeritud juriidiline isik, samuti Eestis kinnipeetud välismaalane, keda ei anta välja.”;

2) paragrahvi 8 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Teo toimepanemise koha õigusest sõltumata kehtib Eesti karistusseadus väljaspool Eesti territooriumi toimepandud teo kohta, kui teo karistatavus tuleneb Eestile siduvast rahvusvahelisest kohustusest.”;

3) paragrahvi 86 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „või karistusjärgse kinnipidamise ajal”;

4) paragrahvi 86 lõige 31 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 86 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui pärast psühhiaatrilist sundravi kohaldatakse isiku suhtes karistust, arvatakse statsionaarse psühhiaatrilise sundravi aeg karistusaja hulka. Ühele statsionaarse sundravi päevale vastab üks päev vangistust.”;

6) paragrahvid 872 ja 873 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 288 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ametiisik käesoleva seadustiku eriosa tähenduses on füüsiline isik, kellel on avaliku ülesande täitmiseks ametiseisund, sõltumata sellest, kas ta täidab talle pandud ülesandeid alaliselt või ajutiselt, tasu eest või tasuta, teenistuses olles või vabakutselisena või lepingu, nimetamise või valimise alusel.

(2) Ametiisik käesoleva seadustiku §-des 293–298 nimetatud kuritegudes on ka vahekohtunik ja füüsiline isik, kellel on pädevus juhtida eraõiguslikku juriidilist isikut või tegutseda eraõigusliku juriidilise isiku või teise füüsilise isiku huvides.”;

8) paragrahvi 293 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud:
1) isiku poolt, kes on varem toime pannud pistise või altkäemaksu võtmise;
2) pistise nõudmisega;
3) grupi poolt või
4) suures ulatuses, –
karistatakse kuni viieaastase vangistusega.”;

9) paragrahvi 294 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud:
1) isiku poolt, kes on varem toime pannud altkäemaksu või pistise võtmise;
2) altkäemaksu nõudmisega;
3) grupi poolt;
4) suures ulatuses või
5) raske tagajärjega, –
karistatakse kahe- kuni kümneaastase vangistusega.”;

10) paragrahvi 295 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud:
1) isiku poolt, kes on varem toime pannud pistise või altkäemaksu vahenduse, või
2) ametiseisundit kasutades, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.”;

11) paragrahvi 296 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud:
1) isiku poolt, kes on varem toime pannud altkäemaksu või pistise vahenduse, või
2) ametiseisundit kasutades, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.”;

12) paragrahvi 297 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud:
1) isiku poolt, kes on varem toime pannud pistise või altkäemaksu andmise;
2) grupi poolt või
3) suures ulatuses, –
karistatakse kuni viieaastase vangistusega.”;

13) paragrahvi 298 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud:
1) isiku poolt, kes on varem toime pannud altkäemaksu või pistise andmise;
2) grupi poolt;
3) suures ulatuses või
4) raske tagajärjega, –
karistatakse kahe- kuni kümneaastase vangistusega.”;

14) paragrahvi 3001 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „32 000 eurot” tekstiosaga „320 000 eurot”;

15) paragrahvi 3891 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Kohus kohaldab käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud kuriteo eest kuriteoga saadud vara laiendatud konfiskeerimist vastavalt käesoleva seadustiku §-s 832 sätestatule.”;

16) paragrahvi 3892 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Kohus kohaldab käesolevas paragrahvis sätestatud kuriteo eest kuriteoga saadud vara laiendatud konfiskeerimist vastavalt käesoleva seadustiku §-s 832 sätestatule.”;

17) paragrahvi 391 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Deklareeritava kauba toimetamise eest üle Euroopa Liidu tolliterritooriumi piiri tollikontrollist kõrvale hoidudes, selle deklareerimata jättes, seda vale tariifse klassifikatsiooni või kirjeldusega deklareerides või muul pettuslikul viisil toimides, kui teo objektiks oli kaup suures koguses, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.”;

18) paragrahvi 392 lõikes 1 ja § 393 lõikes 1 asendatakse sõna „Ühenduse” sõnaga „Liidu”;

19) seadustikku täiendatakse §-ga 3941 järgmises sõnastuses:

§ 3941. Rahapesu kokkulepe

Kokkuleppe sõlmimise eest, mille eesmärk on rahapesu täideviimine, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.”

§ 2.  Karistusseadustiku rakendamise seaduse muutmine

Karistusseadustiku rakendamise seadust täiendatakse §-ga 332 järgmises sõnastuses:

§ 332. Karistusseadustiku § 391 lõike 1 rakendamine

(1) Karistusseadustiku § 391 lõike 1 2013. aasta 15. juulil jõustunud redaktsiooni kohaldatakse tagasiulatuvalt isikule, kes on enne 2013. aasta 15. juulit nimetatud sätte alusel süüdi mõistetud ja kes kannab vangistust.

(2) Vangla, milles kannab vangistust käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isik, teatab talle karistusseadustiku § 391 lõike 1 muudetud redaktsiooni tagasiulatuvast mõjust ning esitab täitmiskohtunikule andmed isiku vabastamise otsustamiseks kriminaalmenetluse seadustiku §-s 431 sätestatud korras.”

§ 3.  Kriminaalmenetluse seadustiku muutmine

Kriminaalmenetluse seadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 45 lõige 43, § 154 lõike 2 punkt 7, § 233 lõike 2 punkt 3, § 239 lõike 2 punkt 5, § 306 lõike 1 punkt 71, § 312 punkt 61 ja § 313 lõike 1 punkt 61 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 387 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „karistusjärgse kinnipidamise põhjendatuse,”;

3) paragrahvi 390 lõige 41 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvist 393, § 401 lõike 2 punktist 3 ja § 403 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „või karistusjärgse kinnipidamise ajal”;

5) paragrahvi 394 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) süüdimatu seisund õigusvastase teo toimepanemise ajal, haigestumine pärast kohtuotsuse tegemist, kuid enne karistuse ärakandmist või haigestumine kohtueelse menetluse või kohtumenetluse ajal;”;

6) paragrahvi 403 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „ning karistusjärgse kinnipidamise”;

7) paragrahv 4262 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 432 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Käesoleva seadustiku §-des 425–4261 sätestatud küsimused ja süüdimõistetult vabaduse võtmisega seotud küsimused lahendab täitmiskohtunik süüdimõistetu osavõtul. Täitmiskohtuniku juurde kutsutakse prokurör, välja arvatud käesoleva seadustiku § 417 lõikes 3, § 427 lõikes 2 ja §-s 428 sätestatud juhul, ja süüdimõistetu taotlusel kaitsja ning kuulatakse ära nende arvamus. Süüdimõistetu haiguse tõttu enne tähtaega karistusest vabastamise küsimuse lahendamisel on arvamuse andnud tervishoiutöötaja osavõtt kohustuslik. Karistusjärgse käitumiskontrolli kohaldamise küsimust otsustades võib kohus kaasata vajaduse korral muid isikuid või määrata ekspertiisi.”

§ 4.  Tolliseaduse muutmine

Tolliseaduse § 73 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Deklareeritava kauba toimetamise eest üle Euroopa Liidu tolliterritooriumi piiri tollikontrollist kõrvale hoidudes, selle deklareerimata jättes, seda vale tariifse klassifikatsiooni või kirjeldusega deklareerides või muul pettuslikul viisil toimides –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.”

§ 5.  Vangistusseaduse muutmine

Vangistusseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 tekstis ja § 105 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „, eelvangistuse ja karistusjärgse kinnipidamise” sõnadega „ja eelvangistuse”;

2) paragrahvi 11 lõigetest 5, 8 ja 81, § 41 lõigetest 1 ja 2, § 5 lõikest 1, § 51 pealkirjast ja lõike 1 punktidest 1–8 ning § 441 lõike 1 punktidest 1 ja 2 jäetakse välja tekstiosa „, karistusjärgselt kinnipeetav” vastavas käändes;

3) paragrahv 21 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 41 lõikest 1 ja § 441 lõike 1 sissejuhatavast lauseosast jäetakse välja tekstiosa „, karistusjärgne kinnipidamine” vastavas käändes;

5) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

6) seaduse 5.1 peatükk tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 105 lõike 21 sissejuhatavas lauseosas asendatakse tekstiosa „, vahistatu või karistusjärgselt kinnipeetav” sõnadega „või vahistatu”;

8) paragrahvi 105 lõige 22 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(22) Vangla kodukord avaldatakse vangla veebilehel ning tehakse allkirja vastu teatavaks vanglasse saabuvale kinnipeetavale või vahistatule.”;

9) paragrahvi 1051 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „karistusjärgse kinnipidamise,”;

10) paragrahvi 108 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „ja karistusjärgselt kinnipeetavate”;

11) paragrahvi 1081 punktis 7 asendatakse tekstiosa „, vahistatute ega karistusjärgselt kinnipeetavatega” sõnadega „ega vahistatutega”;

12) paragrahvi 109 lõigetes 1 ja 5 ning § 111 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „, vahistatu ja karistusjärgselt kinnipeetav” sõnadega „ja vahistatu” vastavas käändes.

§ 6.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2013. aasta 15. juulil.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json