Teksti suurus:

Looduskaitseseaduse muutmise seadus (Nagoya protokolli rakendamine)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.07.2017
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2017, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
22.06.2017 otsus nr 139

Looduskaitseseaduse muutmise seadus (Nagoya protokolli rakendamine)

Vastu võetud 19.06.2017

Looduskaitseseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse 91. peatükiga järgmises sõnastuses:

91. peatükk
BIOLOOGILISE MITMEKESISUSE KONVENTSIOONI GENEETILISTELE RESSURSSIDELE JUURDEPÄÄSU JA NENDE KASUTAMISEST SAADAVA TULU ÕIGLASE JA ERAPOOLETU JAOTAMISE NAGOYA PROTOKOLLI RAKENDAMINE

§ 681. Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolli rakendamine

Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolli reguleerimisalasse kuuluvate geneetiliste ressursside kasutamisel tuleb juhinduda Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 511/2014 geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokollist tulenevate kasutajate jaoks ette nähtud vastavusmeetmete kohta liidus (ELT L 150, 20.05.2014, lk 59–71).

§ 682. Pädevad asutused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 511/2014 artikli 6 lõikes 1 nimetatud pädevad asutused on Haridus- ja Teadusministeerium, Keskkonnaministeerium ning Maaeluministeerium.

§ 683. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 511/2014 artikli 5 rakendamine

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 511/2014 artikli 5, millega sätestatakse kogude kuulumine liidusisesesse kogude registrisse, täitmist korraldab:
1) Haridus- ja Teadusministeerium teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 14 lõike 4 punkti 3 alusel määratletud teaduskollektsioonide asjus;
2) Keskkonnaministeerium munitsipaalomandis olevate ja avalik-õiguslike juriidiliste isikute kogude ning erakogude asjus;
3) Maaeluministeerium põllumajanduslike kogude asjus.”;

2) seaduse 101. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

101. peatükk
RIIKLIK JA HALDUSJÄRELEVALVE
”;

3) paragrahvi 702 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 702. Riiklik ja haldusjärelevalve”;

4) paragrahvi 702 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Haldusjärelevalvet Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 511/2014 sätestatud nõuete täitmise üle teostab Keskkonnainspektsioon.”;

5) seadust täiendatakse §-ga 746 järgmises sõnastuses:

§ 746. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 511/2014 nõuete rikkumine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 511/2014 artiklite 4 ja 7 nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.”;

6) paragrahvi 75 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „ja 742–744” tekstiosaga „, 742–744 ja 746”;

7) paragrahvi 751 lõikes 1 asendatakse arv „745” arvuga „746”.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json