Teksti suurus:

Keskkonnaseire seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2017
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2017, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
22.06.2017 otsus nr 142

Keskkonnaseire seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.06.2017

§ 1.  Keskkonnaseire seaduse muutmine

Keskkonnaseire seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 punktis 2 asendatakse sõnad „esitab selle keskkonnaregistrisse” sõnadega „esitab seireandmed keskkonnaseire andmekogusse”;

2) paragrahvi 11 lõikes 3 asendatakse sõna „keskkonnaregistrisse” sõnadega „keskkonnaseire andmekogu vastutavale töötlejale”;

3) paragrahvi 12 lõikes 2 asendatakse sõnad „kantakse selle andmed isiku soovil keskkonnaregistrisse” sõnadega „võib isik selle andmed esitada keskkonnaseire andmekogu vastutavale töötlejale”;

4) paragrahvi 12 lõikes 3 asendatakse sõnad „keskkonnaregistrisse kandmisel” sõnadega „keskkonnaseire andmekogu vastutavale töötlejale esitamisel”;

5) paragrahvi 13 lõikes 1 asendatakse sõna „keskkonnaregistris” sõnadega „keskkonnaseire andmekogus ja muus Keskkonnaministeeriumi haldusala infosüsteemis”;

6) paragrahvi 13 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Keskkonnaseire andmekogu on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, mille eesmärk on käesoleva seaduse alusel kogutavate keskkonnaseire andmete hõive, säilitamine ja kättesaadavuse tagamine.

(12) Keskkonnaseire andmed käesoleva seaduse tähenduses on:
1) keskkonnaseire käigus kogutavad andmed keskkonnaseisundi kohta;
2) keskkonnaseire aruanded.”;

7) paragrahvi 13 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Keskkonnaseire andmekogu asutab ja selle põhimääruse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

9) paragrahv 23 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 23. Keskkonnaseire andmete üleviimine keskkonnaseire andmekogusse

(1) Kuni keskkonnaseire andmekogu asutamiseni hoitakse keskkonnaseire andmeid keskkonnaregistris või muus Keskkonnaministeeriumi haldusala infosüsteemis.

(2) Keskkonnaseire andmekogusse võib andmed keskkonnaregistrist või muust Keskkonnaministeeriumi haldusala infosüsteemist üle viia ka järk-järgult allprogrammide kaupa, sõltuvalt infotehnoloogilise valmiduse saavutamisest. Andmete keskkonnaseire andmekogusse üleviimise tähtajad sätestatakse andmekogu põhimääruses.”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2017. aasta 1. septembril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json