Teksti suurus:

Merekeskkonnaalaste teadmiste parendamise toetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 06.09.2019, 19

Merekeskkonnaalaste teadmiste parendamise toetus
[RT I, 05.03.2019, 1 - jõust. 08.03.2019]

Vastu võetud 27.06.2017 nr 49
RT I, 05.07.2017, 9
jõustumine 08.07.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.02.2019RT I, 05.03.2019, 108.03.2019
28.08.2019RT I, 06.09.2019, 109.09.2019

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 5 lõike 1, § 19 lõike 1 ja § 21 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” (edaspidi rakenduskava) meetme „Merekeskkonnaalaste teadmiste parendamise toetus” raames toetuse (edaspidi toetus) andmise ja kasutamise tingimused ja kord ning toetuse kasutamise kava koostamise tingimused ja kord.
[RT I, 05.03.2019, 1 - jõust. 08.03.2019]

§ 2.   Toetatav tegevus ja toetuse vorm

  (1) Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011 (ELT L 149, 20.05.2014, lk 1–66) artikli 80 lõike 1 punktis c nimetatud tegevuste elluviimiseks.

  (2) Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469), artikli 67 lõike 1 punktis a sätestatud vormis.

  (3) Toetatav tegevus peab aitama kaasa veeseaduse § 349 lõike 2 punktis 5 nimetatud meetmekavas (edaspidi Eesti merestrateegia meetmekava) nimetatud meetme ellu viimisele.

§ 3.   Omafinantseeringu minimaalne määr

  Omafinantseeringu minimaalne määr puudub.

§ 4.   Abikõlblikud kulud

  (1) Abikõlblik on § 2 lõikes 1 osutatud tegevuste elluviimiseks vajalik tellitava töö või teenuse kulu.

  (2) Lõikes 1 nimetatud kulu peab olema toetatava tegevuse elluviimiseks vajalik, mõistlik ja majanduslikult otstarbekas ning tehtud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikliga 65.

§ 5.   Mitteabikõlblikud kulud

  Mitteabikõlblikud kulud on:
  1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artiklis 11 nimetatud tegevuste elluviimisega seotud kulud;
  2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 69 lõikes 3 nimetatud kulud samas lõikes sätestatud tingimustel;
  3) personalikulu;
  4) maa ja olemasoleva ehitise ostmise või liisimise kulu;
  5) sularahas tehtud kulutus, teenustasu pangatoimingu eest ja tagatismakse;
  6) erisoodustusmaks;
  7) amortisatsioonikulu;
  8) viivis, trahv ja muu rahaline karistus, kohtumenetluse kulu, riigilõiv;
  9) kulu, mis on tehtud enne Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) toetuse taotluse esitamist.

§ 6.   Toetuse kasutamise kava

  (1) Toetust antakse toetuse kasutamise kava alusel, milles nähakse ette kalandusturu korraldamise seaduse § 21 lõikes 3 sätestatu.

  (2) Toetuse kasutamise kavas nimetatakse isikuna, kes võib selle kava alusel toetust taotleda, täidesaatva riigivõimu asutus.

  (3) Maaeluministeerium avalikustab ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded teate, milles kutsub lõikes 2 nimetatud täidesaatva riigivõimu asutust esitama taotlust tema nimetamiseks toetuse kasutamise kavas.

  (4) Täidesaatva riigivõimu asutus, kes soovib enda nimetamist toetuse kasutamise kavas, esitab lõikes 3 nimetatud teates toodud tähtaja jooksul taotluse Maaeluministeeriumile, milles sisalduvad järgmised andmed:
  1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1, 3 ja 4 nimetatud andmed;
  2) tegevuse nimetus, eesmärk ja elluviimise aeg;
  3) tegevuse üksikasjalik kirjeldus;
  4) tegevuse eelarve, milles abikõlblikud kulud on üksikasjalikult ja selgelt kirjeldatud ning põhjendatud;
  5) kui tegevuse elluviimise käigus soetatakse põhivara, siis selgitus, kuidas seda kasutatakse pärast toetatava tegevuse elluviimist;
  6) tegevuse maksumuse hinnakalkulatsioon koos põhjendusega või tegevuse hankedokumendi tehnilise kirjelduse ja edukaks osutunud pakkumuse ärakiri, kui hange on juba läbi viidud;
  7) kinnitus, et täidesaatva riigivõimu asutus ei ole toime pannud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikes 3 nimetatud pettust.

  (5) Lõike 4 punktis 3 nimetatud tegevuse üksikasjalikust kirjeldusest peab nähtuma vähemalt järgmine:
  1) üksikasjalik selgitus, millist Eesti merestrateegia meetmekavas nimetatud probleemi toetatava tegevusega lahendatakse;
  2) kavandatava tegevuse ajakava ja tegevusest kasusaajad;
  3) andmed, mis on nõutud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 1242/2014, milles sätestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 508/2014 (Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) eeskirjad tegevuste kohta esitatavate kumulatiivsete andmete jaoks (ELT L 334, 21.11.2014, lk 11–38), V lisa kohaselt meetme VIII.3 kohta.
[RT I, 05.03.2019, 1 - jõust. 08.03.2019]

  (6) Maaeluministeerium hindab nõuetekohaseid taotlusi §-s 7 sätestatud hindamiskriteeriumite alusel ja moodustab taotluste paremusjärjestuse, lugedes paremaks sellise taotluse, mis on saanud suurema koondhinde. Taotluse koondhinne saadakse hindepunktide liitmise teel. Võrdsete koondhinnetega taotluste puhul eelistatakse taotlust, mis on saanud rohkem hindepunkte § 7 lõike 1 punktis 1 nimetatud hindamiskriteeriumi eest. Kui taotlused on saanud § 7 lõike 1 punktis 1 nimetatud hindamiskriteeriumi eest võrdsed hindepunktid, eelistatakse varem esitatud taotlust.

  (7) Lähtudes hindamistulemustest ja meetme rahastamiseks ettenähtud vahenditest, nimetatakse toetuse kasutamise kavas täidesaatva riigivõimu asutus, kes võib kava alusel toetust taotleda.

  (8) Toetuse kasutamise kava kehtestatakse 40 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtaja lõppemisest arvates. Toetuse kasutamise kava avalikustatakse Maaeluministeeriumi ja PRIA veebilehel kümne tööpäeva jooksul kava kehtestamisest arvates.

§ 7.   Toetuse kasutamise kavasse nimetamise taotluse hindamine

  (1) Maaeluministeerium hindab toetuse kasutamise kavasse nimetamise taotlusi hindamisskaalal null kuni kaks hindepunkti järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:
  1) tegevuse mõju meetme eesmärkide saavutamisele, mille puhul hinnatakse, kas taotluses kavandatud tegevus aitab kaasa meetme eesmärkide saavutamisele;
  2) tegevuse kulutõhusus, mille puhul hinnatakse, kas taotluses kavandatud tegevuse eelarve on selge ja mõistlik;
  3) tegevuse põhjendatus, mille puhul hinnatakse, kas projekti eesmärgipüstitus on põhjendatud ja tegevuste ajakava on realistlik;
  4) taotleja suutlikkus taotluses kavandatud tegevuse elluviimiseks, mille puhul hinnatakse, kas tegevus on seotud taotleja õigusaktides sätestatud ülesannetega.
[RT I, 06.09.2019, 1 - jõust. 09.09.2019]

  (2) Lõike 1 punktis 1 nimetatud kriteeriumi hindamise korral antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) null punkti, kui tegevus ei aita kaasa ühegi Eesti merestrateegia meetmekavas nimetatud meetme elluviimisele;
  2) üks punkt, kui tegevus aitab kaasa vähemalt ühe Eesti merestrateegia meetmekavas nimetatud meetme elluviimisele;
  3) kaks punkti, kui tegevus aitab kaasa rohkem kui ühe Eesti merestrateegia meetmekavas nimetatud meetme elluviimisele.

  (3) Lõike 1 punktis 2 nimetatud kriteeriumi hindamise korral antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) null punkti, kui tegevuse elluviimise kulud ei ole realistlikud või kui ei ole aru saada, milliste arvutuste ja hinnangute alusel on eelarve koostatud;
  2) üks punkt, kui tegevuse elluviimise kulud on realistlikud ning on arusaadav, milliste arvutuste ja hinnangute alusel on eelarve koostatud, kuid eelarves sisalduvate kulude vajalikkus ja mõistlikkus ei ole selgelt põhjendatud;
  3) kaks punkti, kui tegevuse elluviimise kulud on realistlikud ja on arusaadav, milliste arvutuste ja hinnangute alusel on eelarve koostatud, ning eelarves sisalduvad kulud on tegevuse elluviimiseks vajalikud ja mõistlikud.

  (31) Lõike 1 punktis 3 nimetatud kriteeriumi hindamise korral antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) null punkti, kui tegevuse eesmärgipüstitus ei ole põhjendatud;
  2) üks punkt, kui tegevuse eesmärgipüstitus on põhjendatud, kuid tegevuste ajakava ei ole realistlik;
  3) kaks punkti, kui tegevuse eesmärgipüstitus on põhjendatud ja tegevuste ajakava on realistlik.
[RT I, 06.09.2019, 1 - jõust. 09.09.2019]

  (32) Lõike 1 punktis 4 nimetatud kriteeriumi hindamise korral antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) null punkti, kui tegevus ei ole seotud taotleja õigusaktides sätestatud ülesannetega;
  2) üks punkt, kui tegevus on seotud taotleja õigusaktides sätestatud ülesannetega.
[RT I, 06.09.2019, 1 - jõust. 09.09.2019]

  (4) Taotlus vastab hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele, kui see on iga hindamiskriteeriumi eest saanud vähemalt ühe hindepunkti.

§ 8.   Toetuse taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Toetust võib taotleda toetuse kasutamise kavas nimetatud täidesaatva riigivõimu asutus, kes vastab kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 2 sätestatud nõuetele (edaspidi taotleja).

  (2) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le taotluse, milles sisalduvad haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud andmed. Toetuse taotlus peab vastama kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 4 sätestatud nõuetele.

  (3) Maaeluministeerium edastab PRIA-le andmed ja neid tõendavad dokumendid, mille taotleja esitas Maaeluministeeriumile § 6 lõikes 4 nimetatud taotluse menetlemiseks ning mis omavad tähendust ka toetuse taotluse menetlemisel.

  (4) Kui taotleja taotleb tegevuse kohta toetust samal ajal mitme meetme raames või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest, esitab ta koos toetuse taotlusega sellekohase teabe.

§ 9.   Toetuse taotluse menetlemise tingimused ja kord

  (1) PRIA kontrollib toetuse taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse nõuetele vastavust, lähtudes kalandusturu korraldamise seaduse §-st 28 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikest 5.

  (2) Toetuse taotlust ei hinnata kalandusturu korraldamise seaduse § 29 alusel.

§ 10.   Toetuse taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) PRIA teeb nõuetekohase toetuse taotluse rahuldamise otsuse kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõike 5 alusel.

  (2) PRIA teeb toetuse taotluse rahuldamata jätmise otsuse kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõikes 9 sätestatud alustel.

  (3) PRIA teeb toetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 35 tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates.

  (4) PRIA teeb toetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse taotlejale teatavaks kümne tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 11.   Toetuse maksmise tingimused ja kord

  (1) Toetust makstakse üksnes nende abikõlblike kulude hüvitamiseks, mis on tehtud toetuse kasutamise kavas nimetatud tegevuste elluviimiseks ja toetuse kasutamise kavas asjakohase tegevuse rahastamiseks ettenähtud vahendite piires.

  (2) Toetust makstakse üksnes siis, kui toetuse saaja on tegevuse elluviimisel järginud kõiki asjakohaseid nõudeid, sealhulgas toetuse kasutamise kavas ettenähtud nõudeid.

  (3) Töö ja teenus, mille kulude hüvitamiseks taotletakse toetuse maksmist, peavad olema lõpetatud ning toetuse saaja peab olema need vastu võtnud ja nende eest tasunud.

  (4) Toetuse maksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osadena tasumist PRIA-le maksetaotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) toetuse saaja nimi ja toetuse taotluse viitenumber;
  2) periood, mille kohta maksetaotlus esitatakse;
  3) elluviidud tegevuse abikõlblike kulude summa;
  4) abikõlbliku kulu algdokumendi nimetus, number ja kuupäev ning abikõlbliku kulu summa.

  (5) Toetuse saaja esitab koos lõikes 4 nimetatud maksetaotlusega järgmised asjakohased dokumendid:
  1) selle isiku väljastatud arve-saatelehe või arve koopia, kellelt toetuse saaja tellis töö või teenuse või ostis kaupa;
  2) töö või teenuse üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi koopia, kui tegemist on tellitud töö või teenusega;
  3) arve tasumist tõendav dokument;
  4) asjakohane töövõtuleping, käsundusleping, müügileping, rendi- või üürileping, kapitalirendileping;
  5) hankedokumendid, kui need ei ole kättesaadavad riigihangete registrist.

§ 12.   Toetuse maksmine

  (1) PRIA teeb toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse 40 tööpäeva jooksul § 11 lõigetes 4 ja 5 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest arvates.

  (2) PRIA teeb toetuse maksmisest keeldumise otsuse toetuse saajale teatavaks kümne tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

  (3) PRIA teeb toetuse makse toetuse saaja arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul toetuse maksmise otsuse tegemisest arvates.

§ 13.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja kasutab toetust sihtotstarbeliselt ja mõistlikult ning kõige säästlikumal viisil, järgides toetatava tegevuse elluviimisel kalandusturu korraldamise seaduses, selles määruses ja toetuse kasutamise kavas sätestatud asjakohaseid nõudeid.

  (2) Toetuse saaja tagab toetatava tegevuse elluviimise käigus soetatud põhivara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise vähemalt viie aasta jooksul viimase toetusosa väljamaksmisest arvates.

  (3) Toetuse saaja tagab, et tema raamatupidamises on toetatava tegevuse kulusid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest selgelt eristatavad.

  (4) Kui toetatav tegevus on ellu viidud, esitab toetuse saaja hiljemalt koos viimase maksetaotlusega PRIA-le lõpparuande, milles sisalduvad järgmised andmed:
  1) andmed toetatava tegevuse elluviimise ja tulemuste kohta;
  2) toetuse saaja hinnang toetatava tegevuse tulemuslikkusele ja elluviimisele;
  3) toetatava tegevuse tulemuste lühikokkuvõte.

  (5) Kui toetatav tegevus ei ole täielikult ellu viidud, esitab toetuse saaja iga üheksa kuu järel PRIA-le vahearuande, milles sisalduvad järgmised andmed:
  1) ülevaade tehtud töödest;
  2) kavandatavad tegevused.

  (6) Lõikes 5 nimetatud vahearuanne esitatakse esimest korda pärast üheksa kuu möödumist § 10 lõikes 1 nimetatud taotluse rahuldamise otsuse saamisest arvates.

§ 14.   Dokumentide säilitamine

  (1) Toetuse andmisega seotud andmeid, dokumente ja muid tõendeid säilitatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 34 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaja jooksul.

  (2) Kalandusturu korraldamise seaduse § 34 lõikes 2 sätestatud tähtaja algusest ja lõpust teavitab toetuse saajat PRIA.

§ 15.   Määruse muutmine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json