Teksti suurus:

Asutuse ametnike ja töötajate, kelle koosseis, koondandmed või konkreetsed tööülesanded on riigisaladus, tulumaksu, sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse arvestamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2017, 23

Asutuse ametnike ja töötajate, kelle koosseis, koondandmed või konkreetsed tööülesanded on riigisaladus, tulumaksu, sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse arvestamise kord
[RT I, 05.07.2017, 16 - jõust. 08.07.2017, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.07.2017]

Vastu võetud 05.01.2012 nr 3
RT I, 06.01.2012, 17
jõustumine 09.01.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.06.2017RT I, 05.07.2017, 1608.07.2017, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.07.2017

Määrus kehtestatakse „Tulumaksuseaduse” § 40 lõike 7, „Sotsiaalmaksuseaduse” § 9 lõike 8, „Kogumispensionide seaduse” § 11 lõike 4 ja „Töötuskindlustuse seaduse” § 42 lõike 7 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus sätestab asutuse ametnike ja töötajate, kelle koosseis, koondandmed või konkreetsed tööülesanded on riigisaladus (edaspidi salastatud töötaja), sotsiaalmaksu arvutamise ning tulumaksu, kohustusliku kogumispensionide makse ja töötuskindlustusmakse arvutamise ja kinnipidamise korra.
[RT I, 05.07.2017, 16 - jõust. 08.07.2017, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.07.2017]

§ 2.   Üldpõhimõtted

  Salastatud töötajale tehtud väljamaksetelt tulu- ja sotsiaalmaksu ning töötuskindlustus- ja kohustusliku kogumispensionide makse arvutamine (edaspidi maksuarvestus) toimub asutuse valikul:
  1) asutuse kaudu üldises maksuarvestuse korras;
  2) variisiku, salajase koosseisulise ametniku või töötaja, teeseldud isiku, välisriigi äriühingu filiaali, asutuse, struktuuriüksuse või organi või julgeolekuasutuse kasutatava eraõigusliku juriidilise isiku kaudu üldises maksuarvestuse korras;
[RT I, 05.07.2017, 16 - jõust. 08.07.2017, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.07.2017]
  3) salastatud töötaja registreerimisega äriregistris füüsilisest isikust ettevõtjana.

§ 3.   Maksuarvestuse erisused teeseldud isiku või välisriigi äriühingu filiaali kaudu

  Teeseldud isiku või välisriigi äriühingu filiaali registreerimisel näidatakse tema ettevõtlusena üksnes maksuvaba käibena käsitatavate kaupade müüki või teenuste osutamist.

§ 4.   Maksuarvestuse erisused füüsilisest isikust ettevõtjana registreerimise korral

  (1) Paragrahvi 2 punktis 3 nimetatud juhul näitab salastatud töötaja füüsilisest isikust ettevõtjana registreerimisel oma ettevõtlusena üksnes maksuvaba käibena käsitatavate kaupade müüki või teenuste osutamist.

  (2) Füüsilisest isikust ettevõtjana registreeritud salastatud töötajale avatakse krediidiasutuses tulumaksu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni makse tasumiseks vajalik konto (edaspidi topeltkonto).

  (3) Salastatud töötaja topeltkontole omavad juurdepääsu asutus ja asutuse juhi poolt selleks volitatud isikud ning kontot kasutatakse üksnes salastatud töötaja tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni makse maksmiseks.

  (4) Asutus maksab salastatud töötajale tehtud väljamaksetelt arvutatud sotsiaalmaksu ning kinnipeetud tulumaksu ja kohustusliku kogumispensioni makse selleks volitatud isikute kaudu salastatud töötaja topeltkontole.

  (5) Asutus teeb maksuseadustes füüsilisest isikust ettevõtjale sätestatud kohustuste täitmiseks salastatud töötaja eest sotsiaalmaksu ja tulumaksu avansilisi makseid.

  (6) Füüsilisest isikust ettevõtjana registreeritud salastatud töötaja täidab residendist füüsilise isiku deklaratsioonivormi E vastavalt asutuse ja Maksu- ja Tolliameti kokkuleppele.

§ 5.   Riiklike maksude ja maksete arvutamine

  (1) Salastatud töötaja riiklikud maksud ja maksed ning füüsilisest isikust ettevõtjana registreeritud salastatud töötaja töötuskindlustusmakse võib asutus kanda Maksu- ja Tolliameti pangakontole summat isikustamata.

  (2) Riiklike maksude ja maksete summad kajastatakse vastavates andmekogudes isikustatuna tagasiulatuvalt salastatuse kustumisel või kustutamisel.

§ 6.   Erineva maksuarvestuse lõppemine

  Pärast asjaolu äralangemist, mille tõttu isikut käsitatakse salastatud töötajana käesoleva määruse mõistes, toimub isiku tulumaksu ja sotsiaalmaksu ning töötuskindlustusmakse ja kohustusliku kogumispensioni makse arvestus ja tasumine üldises korras.

§ 7.   Erisused maksudeklaratsioonide esitamisel

  Asutuse esitatud deklaratsioonivormi TSD-l deklareeritud summad ei pea olema vastavuses deklaratsioonivormi TSD lisas 1 arvestatud riiklike maksude ja maksete summadega.

§ 8.   Rahandusministri määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json