Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 18. juuni 2010 a. määruse nr 30 „Õpilasleiutajate riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.07.2019
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2019, 1

Haridus- ja teadusministri 18. juuni 2010 a. määruse nr 30 „Õpilasleiutajate riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 02.07.2019 nr 20

Määrus kehtestatakse teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 13 lõike 2 punkti 8 alusel.

Haridus- ja teadusministri 18. juuni 2010 a. määruses nr 30 „Õpilasleiutajate riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Konkursi kuulutab igal aastal hiljemalt 1. augustil välja haridus- ja teadusminister käskkirjaga. Käskkirjas märgitakse konkursi eelarve, auhindade miinimumarv, konkursi kategooriad, konkursitööle esitatavad nõuded, esitatavate dokumentide loetelu ning konkursitööde esitamise koht ja tähtaeg.

(2) Teade konkursi väljakuulutamise ja konkursi tingimuste kohta avaldatakse Sihtasutuse Eesti Teadusagentuuri ning Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehtedel.

(3) Konkurss kuulutatakse välja järgmistes kategooriates:
1) 6–7-aastased lapsed ja 1. kooliaste;
2) 2. kooliaste;
3) 3. kooliaste;
4) gümnaasium ja kutseõppeasutus.”;

2) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Konkursil võivad osaleda kõik konkursi väljakuulutamise hetkel 6–19-aastased Eestis koolieelses lasteasutuses, põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses õppivad lapsed ja õpilased ning nimetatud isikutest koosnevad kuni 3-liikmelised õpilaskollektiivid (edaspidi osaleja).”;

3) paragrahvi 3 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „(näiteks joonise, kontseptsioonikirjelduse, kasuliku mudeli, prototüübi või muu materjali)”;

4) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Konkursi läbiviimiseks moodustab haridus- ja teadusminister õigusaktidega sätestatud korras teadus- ja arendustegevuse eri valdkondade tunnustatud teadlastest, disaineritest, inseneridest, õpetajatest, leiutajatest, valdkondlikest kompetentsikeskuste esindajatest, Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatest kuni 18-liikmelise nõuandva õigusega alalise konkursikomisjoni ja nimetab selle esimehe.”;

5) paragrahvi 4 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Komisjoni tööd korraldab Sihtasutus Eesti Teadusagentuur.”;

6) paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Konkursi tulemused tehakse teatavaks hiljemalt järgneva aasta 20. aprilliks Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur ning Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehtedel.”.

Mailis Reps
Minister

Indrek Reimand
Asekantsler (kõrgharidus, teadus ja keelepoliitika) kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json