Teksti suurus:

Abipolitseiniku ja abipolitseinikuks astuda soovija tervisekontrolli tingimused ja kord, abipolitseinikuks saamist välistavate tervisehäirete ja abipolitseiniku ülesande täitmisel tulirelva ja elektrišokirelva kandmist välistavate füüsiliste puuete loetelu ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2022, 7

Abipolitseiniku ja abipolitseinikuks astuda soovija tervisekontrolli tingimused ja kord, abipolitseinikuks saamist välistavate tervisehäirete ja abipolitseiniku ülesande täitmisel tulirelva ja elektrišokirelva kandmist välistavate füüsiliste puuete loetelu ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded

Vastu võetud 01.07.2022 nr 20

Määrus kehtestatakse abipolitseiniku seaduse § 6 lõike 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse abipolitseinikuks saamist välistavate tervisehäirete ning abipolitseiniku ülesande täitmisel tulirelva ja elektrišokirelva kandmist välistavate füüsiliste puuete loetelu, abipolitseiniku ja abipolitseinikuks astuda soovija tervisekontrolli tingimused ja kord, abipolitseiniku tervisekontrolliga samaväärseks loetud tervisekontrolli läbimisel saadud tervisetõendite loetelu ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded.

§ 2.  Abipolitseinikuks saamist välistavate tervisehäirete loetelu

  (1) Abipolitseinikuks saamist välistavad järgmised tervisehäired:
  1) krooniline südame-veresoonkonna haigused, II ja III staadium;
  2) kõrgvererõhktõbi, III staadium;
  3) vestibulaaraparaadi rasked funktsioonihäired, sealhulgas Ménière’i tõbi;
  4) teadvusekaotuse hood.

  (2) Abipolitseinikuks saamist välistavad järgmised psüühika- ja käitumishäired:
  1) orgaanilised psüühikahäired, välja arvatud kerged mööduvad lühiajalised häired;
  2) psühhoaktiivsete ainete, välja arvatud tubaka kasutamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired;
  3) skisofreenia ning skisotüüpsed ja luululised häired;
  4) neurootilised, stressiga seotud ja somatoformsed häired, välja arvatud kerged mööduvad lühiajalised häired;
  5) raskekujuline täiskasvanu isiksuse- ja käitumishäire;
  6) vaimne alaareng;
  7) pervasiivsed arenguhäired ja muud rasked lapseeas alanud käitumis- ja tundeeluhäired;
  8) maniakaalne episood, bipolaarne meeleoluhäire ja muud rasked või püsivad meeleoluhäired.

§ 3.  Abipolitseiniku ülesande täitmisel tulirelva ja elektrišokirelva kandmist välistavate füüsiliste puuete loetelu

  (1) Abipolitseiniku ülesande täitmisel tulirelva ja elektrišokirelva kandmist välistavad järgmised füüsilised puuded:
  1) diploopia ehk kahelinägemine;
  2) nägeva silma korrigeeritud nägemisteravus alla 0,7;
  3) oluline defekt paremini nägeva silma tsentraalses vaateväljas 30º ulatuses;
  4) ühe käe osaline või täielik puudumine;
  5) laskekäe pöidla või kolme või enama sõrme puudumine;
  6) ühe käe osaline või täielik halvatus;
  7) laskekäe treemor sh rahu- või intensioonitreemor);
  8) laskekäe koordinatsioonihäired;
  9) liigeste jäikus;
  10) Dupuytreni kontraktuur laskekäel.

  (2) Lõikes 1 nimetatud füüsiliste puuete olemasolu kontrollitakse juhul, kui abipolitseinik või abipolitseinikuks astuda soovija soovib saada õigust kanda abipolitseiniku ülesande täitmisel tulirelva või elektrišokirelva.

§ 4.  Tervisekontrolli tegija

  Tervisekontrolli teeb perearst, kaasates vajadusel eriarste.

§ 5.  Tervisekontrolli läbimine

  (1) Abipolitseinikuks astuda soovija peab tervisekontrolli läbima kõige varem kolm kuud enne abipolitseinikuks astumise taotluse esitamist.

  (2) Abipolitseinikuks astuda soovija ei pea läbima tervisekontrolli, kui tal on kehtiv mootorsõiduki juhtimisõigus ja relvaluba või ta soovib osaleda politsei tegevuses ainult abipolitseiniku seaduse § 3 lõikes 3 nimetatud ülesande täitmisel või tal on abipolitseiniku tervisekontrolliga samaväärseks loetud tervisekontrolli läbimisel saadud kehtiv tervisetõend.

  (3) Abipolitseinik peab tervisekontrolli läbima iga kolme aasta järel eelmise tervisetõendi väljaandmise kuupäevast arvates.

  (4) Abipolitseinik, kes on abipolitseiniku seaduse § 6 lõigete 11 ja 14 alusel vabastatud tervisekontrollist, peab läbima esimese perioodilise tervisekontrolli:
19.10.2023 12:02
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus lõigete numbrites, Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel.
  1) üks kuu enne mootorsõidukijuhi tervisetõendi või relvaloa tervisetõendi kehtivuse lõppemist;
  2) üks kuu enne §-s 7 sätestatud samaväärseks loetud tervisekontrolli läbimisel saadud tervisetõendi kehtivuse lõppemist.

  (5) Abipolitseinik, kes osaleb politsei tegevuses ainult abipolitseiniku seaduse § 3 lõikes 3 nimetatud ülesande täitmisel, ei pea läbima perioodilist tervisekontrolli.

  (6) Perearstil on meditsiinilise näidustuse alusel õigus muuta lõikes 3 nimetatud tervisekontrolli sagedust.

  (7) Abipolitseinikuks astuda soovija või abipolitseiniku võib suunata erakorralisse tervisekontrolli politseiametniku põhjendatud ettekande alusel.

§ 6.  Tervisekontrolli tegemine

  (1) Tervisekontrolli tulles peavad abipolitseinikul ja abipolitseinikuks astuda soovijal olema kaasas isikut tõendav dokument ja alaliselt või ajutiselt kasutatavad abivahendid, näiteks prillid, kontaktläätsed, kuulmisaparaat või proteesid.

  (2) Abipolitseinik või abipolitseinikuks astuda soovija esitab enne tervisekontrolli tervisekontrolli tegijale isikut tõendava dokumendi, täidab lisas 1 esitatud tervisekontrolli kaardi tervisedeklaratsiooni osa ja kinnitab selles esitatud andmete õigsust oma allkirjaga.

  (3) Tervisekontrolli tegija teeb või korraldab abipolitseiniku või abipolitseinikuks astuda soovija terviseseisundi tervisenõuetele vastavuse hindamiseks vajalikud terviseuuringud ning kannab nende tulemused tervisekontrolli kaardi teisele osale. Terviseuuringute tulemusi tõendavaid dokumente säilitatakse koos abipolitseiniku või abipolitseinikuks astuda soovija tervisekontrolli kaardiga.

  (4) Tervisekontrolli tegija teeb tervisekontrolli tulemusena kindlaks, kas abipolitseinikul või abipolitseinikuks astuda soovijal esineb §-des 2 ja 3 sätestatud tervisehäireid.

  (5) Tervisekontrolli tegija kannab tervisekontrolli alusel tehtud otsuse tervisekontrolli kaardi kolmandale osale.

  (6) Tervisekontrolli tegija tutvustab ja selgitab abipolitseinikule või abipolitseinikuks astuda soovijale tema tervisekontrolli terviseuuringute tulemusi ja tervisekontrolli alusel tehtud otsust ning võtab temalt selle kohta tervisekontrolli kaardile allkirja.

§ 7.  Abipolitseiniku tervisekontrolliga samaväärseks loetud tervisekontroll

  Abipolitseiniku tervisekontrolliga loetakse samaväärseks Kaitseväe arstliku komisjoni või, töötervishoiuarsti tehtud politseiametniku, päästeteenistuja või vanglateenistuse ametniku tervisekontroll, kui see vastab käesoleva määrusega kehtestatud nõuetele. Abipolitseiniku tervisekontrolliga samaväärseks loetud tervisekontrolli läbimist tõendab selle kohta väljastatud kehtiv tervisetõend.

§ 8.  Tervisetõendi vormistamine ja väljastamine

  (1) Tervisekontrolli tegija vormistab tervisekontrolli kaardi alusel lisas 2 esitatud vormi kohase tervisetõendi ja väljastab selle abipolitseinikule või abipolitseinikuks astuda soovijale.

  (2) Tervisekontrolli tegija märgib tervisetõendile abipolitseiniku või abipolitseinikuks astuda soovija suhtes terviseseisundi tõttu rakendatava erinõude või piirangu.

§ 9.  Rakendussäte

  Abipolitseinik või abipolitseinikuks astuda soovijal, kes on läbinud tervisekontrolli ja kellele on väljastatud tervisetõend enne käesoleva määruse jõustumist, tuleb läbida käesoleva määruse alusel tervisekontroll siis, kui tema tervisetõendi kehtivus hakkab lõppema.

Kalle Laanet
Kaitseminister siseministri ülesannetes

Tarmo Miilits
Kantsler

Lisa 1 Abipolitseiniku ja abipolitseinikuks astuda soovija tervisekaart

Lisa 2 Abipolitseiniku ja abipolitseinikuks astuda soovija tervisetõend

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json