Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses ministeeriumide nimede ja valitsemisalade muutumisega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.07.2023
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2023, 1

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses ministeeriumide nimede ja valitsemisalade muutumisega

Vastu võetud 22.06.2023 nr 59

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 108 lõike 1, § 160 lõike 4, § 161 lõike 2, § 1651 lõike 5 ja § 206 lõike 6, avaliku teabe seaduse § 439 lõike 2, erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse § 7 lõike 4, geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse § 5 lõike 3, jäätmeseaduse § 261 lõike 2 ja § 27 lõike 4, Kaitseväe korralduse seaduse § 3 lõike 4, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 4, keskkonnatasude seaduse § 91 lõike 2, kriminaalmenetluse seadustiku § 126 lõigete 6 ja 7 ja § 4211 lõike 3, looduskaitseseaduse § 10 lõike 1, § 11 lõike 1 punkti 2, § 12 lõike 1, § 20 lõike 3 ja § 61 lõike 2, Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni ratifitseerimise seaduse § 2, maa hindamise seaduse § 12 lõike 2, maakorraldusseaduse § 6 lõigete 2 ja 3, maareformi seaduse § 9 lõike 9, § 221 lõike 6, § 223 lõigete 9 ja 10, § 224 lõike 8, § 23 lõigete 3 ja 6, § 25 lõike 6 ning § 29, meresõiduohutuse seaduse § 444 lõike 8, § 445 lõike 5 ja § 446 lõike 5, metsaseaduse § 47 lõike 2, pakendiseaduse § 25 lõike 2, politsei ja piirivalve seaduse § 3 lõike 5, riigikaitseseaduse § 46 lõike 3, riigipiiri seaduse § 141 lõike 2, ruumiandmete seaduse § 32, § 36 lõike 2, § 58 lõike 1 ja § 67 lõike 4, Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1, välissuhtlemisseaduse § 8 lõike 4 ning väärteomenetluse seadustiku § 206 lõike 3 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 5. juuli 2018. a määruse nr 55 „Aastatel 2014–2021 Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismist ja Norra finantsmehhanismist vahendite taotlemise ja kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 5. juuli 2018. a määruse nr 55 „Aastatel 2014–2021 Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismist ja Norra finantsmehhanismist vahendite taotlemise ja kasutamise tingimused ja kord” § 2 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

§ 2. Vabariigi valitsuse 27. mai 2010. a määruse nr 64 „Aegna maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi valitsuse 27. mai 2010. a määruse nr 64 „Aegna maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 2007. a määruse nr 72 „Aela maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 2007. a määruse nr 72 „Aela maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Vabariigi Valitsuse 12. septembri 2014. a määruse nr 147 „Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 12. septembri 2014. a määruse nr 147 „Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Vabariigi Valitsuse 18. novembri 2010. a määruse nr 158 „Akste looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 18. novembri 2010. a määruse nr 158 „Akste looduskaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 6. Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määruse nr 153 „Alam-Pedja looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määruse nr 153 „Alam-Pedja looduskaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 7. Vabariigi Valitsuse 21. juuli 2006. a määruse nr 169 „Alatskivi maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 21. juuli 2006. a määruse nr 169 „Alatskivi maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 8. Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2005. a määruse nr 146 „Alema looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2005. a määruse nr 146 „Alema looduskaitseala kaitse-eeskiri” § 7 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 9. Vabariigi Valitsuse 21. juuli 2005. a määruse nr 196 „Allirahu looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 21. juuli 2005. a määruse nr 196 „Allirahu looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 10. Vabariigi Valitsuse 15. septembri 2005. a määruse nr 240 „Anne looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 15. septembri 2005. a määruse nr 240 „Anne looduskaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 11. Vabariigi Valitsuse 9. mai 2007. a määruse nr 134 „Aseri maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 9. mai 2007. a määruse nr 134 „Aseri maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 12. Vabariigi Valitsuse 10. oktoobri 2014. a määruse nr 160 „Audru poldri looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 10. oktoobri 2014. a määruse nr 160 „Audru poldri looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri” § 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 13. Vabariigi Valitsuse 23. septembri 2016. a määruse nr 103 „Asutustes täiendavate riigikaitselise töökohustusega ameti- ja töökohtade määramise tingimused, riigikaitselise töökohustusega ameti- ja töökohtade loetelu ning nende üle arvestuse pidamise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 23. septembri 2016. a määruse nr 103 „Asutustes täiendavate riigikaitselise töökohustusega ameti- ja töökohtade määramise tingimused, riigikaitselise töökohustusega ameti- ja töökohtade loetelu ning nende üle arvestuse pidamise kord” § 2 lõikes 1 tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 13 sõnastatakse järgmiselt:

„13) Kliimaministeerium – kuni 10 protsenti teenistuskohtadest;”;

2) punktis 17 asendatakse sõna „Maaeluministeerium” sõnadega „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium”.

§ 14. Vabariigi Valitsuse 20. jaanuari 2022. a määruse nr 9 „Ballastvee käitlemisest vabastamise taotluses ning riskihindamise ja vahehindamise läbiviimiseks esitatavate andmete ja dokumentide loetelu, taotluse, riskihindamise, vahehindamise, vabastusest keeldumise ja vabastuse kehtetuks tunnistamise menetluse kord ning vabastuse tunnistusele kantavate andmete loetelu” muutmine

Vabariigi Valitsuse 20. jaanuari 2022. a määruses nr 9 „Ballastvee käitlemisest vabastamise taotluses ning riskihindamise ja vahehindamise läbiviimiseks esitatavate andmete ja dokumentide loetelu, taotluse, riskihindamise, vahehindamise, vabastusest keeldumise ja vabastuse kehtetuks tunnistamise menetluse kord ning vabastuse tunnistusele kantavate andmete loetelu” asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium” vastavas käändes.

§ 15. Vabariigi Valitsuse 5. detsembri 2013. a määruse nr 171 „Eesti topograafia andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 5. detsembri 2013. a määruse nr 171 „Eesti topograafia andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus” § 16 lõikes 1 asendatakse sõna „keskkonnaministri” sõnadega „valdkonna eest vastutava ministri”.

§ 16. Vabariigi Valitsuse 28. septembri 2005. a määruse nr 255 „Endla looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 28. septembri 2005. a määruse nr 255 „Endla looduskaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 17. Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 1998. a määruse nr 73 „Erastataval maal asuva metsa maksumuse määramise korra kinnitamine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 1998. a määrusega nr 73 „Erastataval maal asuva metsa maksumuse määramise korra kinnitamine” kinnitatud „Erastataval maal asuva metsa maksumuse määramise korras” asendatakse sõna „keskkonnaminister” sõnaga „kliimaminister” vastavas käändes.

§ 18. Vabariigi Valitsuse 17. märtsi 2006. a määruse nr 80 „Esna maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 17. märtsi 2006. a määruse nr 80 „Esna maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 19. Vabariigi Valitsuse 9. detsembri 2016. a määruse nr 143 „Fluoritud kasvuhoonegaaside käitlemise ja aruandluse kord, aruannete vormid ning käitlemise kohta andmeid koondavate asutuste loetelu” muutmine

Vabariigi Valitsuse 9. detsembri 2016. a määruses nr 143 „Fluoritud kasvuhoonegaaside käitlemise ja aruandluse kord, aruannete vormid ning käitlemise kohta andmeid koondavate asutuste loetelu” asendatakse läbivalt sõna „Keskkonnaministeeriumile” sõnaga „Kliimaministeeriumile”.

§ 20. Vabariigi Valitsuse 30. juuni 2004. a määruse nr 229 „Geenitehnoloogiakomisjoni põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 30. juuni 2004. a määruses nr 229 „Geenitehnoloogiakomisjoni põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium” vastavas käändes;

2) määruses asendatakse sõna „keskkonnaminister” sõnaga „kliimaminister” vastavas käändes;

3) paragrahvi 2 punktis 5 asendatakse läbivalt sõna „Maaeluministeeriumile” sõnadega „Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile”.

§ 21. Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 164 „Geodeetiliste punktide andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 164 „Geodeetiliste punktide andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus” § 18 lõikes 1 asendatakse sõna „keskkonnaministri” sõnadega „valdkonna eest vastutava ministri”.

§ 22. Vabariigi Valitsuse 22. jaanuari 2015. a määruse nr 10 „Haanja looduspargi kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 22. jaanuari 2015. a määruse nr 10 „Haanja looduspargi kaitse-eeskiri” § 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 23. Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2013. a määruse nr 186 „Haavassoo looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2013. a määruse nr 186 „Haavassoo looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri” § 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 24. Vabariigi Valitsuse 11. augusti 2005. a määruse nr 213 „Hino maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 11. augusti 2005. a määruse nr 213 „Hino maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 25. Vabariigi Valitsuse 11. novembri 2013. a määruse nr 159 „Hüti looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 11. novembri 2013. a määruse nr 159 „Hüti looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri” § 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 26. Vabariigi Valitsuse 29. mai 2006. a määruse nr 125 „Iganõmme maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 29. mai 2006. a määruse nr 125 „Iganõmme maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 27. Vabariigi Valitsuse 19. mai 2005. a määruse nr 104 „Ihamaru looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 19. mai 2005. a määruse nr 104 „Ihamaru looduskaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 28. Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määruse nr 177 „Iidva looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määruse nr 177 „Iidva looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 29. Vabariigi Valitsuse 21. juuni 2018. a määruse nr 49 „Inimtekkeliste saasteainete heitkoguste vähendamise riiklikud kohustused Eesti territooriumil ja majandusvööndis, nende täitmise tähtajad ja erandid ning aruandlus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 21. juuni 2018. a määruses nr 49 „Inimtekkeliste saasteainete heitkoguste vähendamise riiklikud kohustused Eesti territooriumil ja majandusvööndis, nende täitmise tähtajad ja erandid ning aruandlus” asendatakse läbivalt sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

§ 30. Vabariigi Valitsuse 6. oktoobri 2005. a määruse nr 258 „Järve luidete maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 6. oktoobri 2005. a määruse nr 258 „Järve luidete maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 31. Vabariigi Valitsuse 1. veebruari 2007. a määruse nr 30 „Järveotsa maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 1. veebruari 2007. a määruse nr 30 „Järveotsa maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 32. Vabariigi Valitsuse 24. aprilli 2006. a määruse nr 100 „Järvselja looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 24. aprilli 2006. a määruse nr 100 „Järvselja looduskaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 33. Vabariigi Valitsuse 16. veebruari 2007. a määruse nr 48 „Jäärumetsa looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 16. veebruari 2007. a määruse nr 48 „Jäärumetsa looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 8 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 34. Vabariigi Valitsuse 16. veebruari 2007. a määruse nr 46 „Kabli looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 16. veebruari 2007. a määruse nr 46 „Kabli looduskaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 35. Vabariigi Valitsuse 9. juuni 2005. a määruse nr 126 „Kahvena looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 9. juuni 2005. a määruse nr 126 „Kahvena looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 36. Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määruse nr 64 „Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määruse nr 64 „Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri” § 8 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 37. Vabariigi Valitsuse 8. juuli 2004. a määruse nr 242 „Kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja riigi poolt omandamise ja ettepanekute menetlemise kord ning kriteeriumid, mille alusel loetakse ala kaitsekord kinnisasja sihtotstarbelist kasutamist oluliselt piiravaks, ning kinnisasja väärtuse määramise kord ja alused” muutmine

Vabariigi Valitsuse 8. juuli 2004. a määruses nr 242 „Kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja riigi poolt omandamise ja ettepanekute menetlemise kord ning kriteeriumid, mille alusel loetakse ala kaitsekord kinnisasja sihtotstarbelist kasutamist oluliselt piiravaks, ning kinnisasja väärtuse määramise kord ja alused” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse sõna „keskkonnaminister” sõnaga „kliimaminister” vastavas käändes;

2) paragrahvi 6 lõikes 1 ja § 61 lõikes 2 asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium” vastavas käändes.

§ 38. Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2013. a määruse nr 185 „Kalana looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2013. a määruse nr 185 „Kalana looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri” § 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 39. Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2007. a määruse nr 117 „Kalita looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2007. a määruse nr 117 „Kalita looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 8 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 40. Vabariigi Valitsuse 9. mai 2007. a määruse nr 138 „Kalli maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 9. mai 2007. a määruse nr 138 „Kalli maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 41. Vabariigi Valitsuse 15. jaanuari 2015. a määruse nr 7 „Kanahaua maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 15. jaanuari 2015. a määruse nr 7 „Kanahaua maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri” § 8 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 42. Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005. a määruse nr 187 „Kareda looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005. a määruse nr 187 „Kareda looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 43. Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 2006. a määruse nr 263 „Karinõmme looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 2006. a määruse nr 263 „Karinõmme looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 44. Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määruse nr 149 „Karula rahvuspargi kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määruse nr 149 „Karula rahvuspargi kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 45. Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruse nr 95 „Kastna maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruse nr 95 „Kastna maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 46. Vabariigi Valitsuse 4. novembri 2016. a määruse nr 121 „Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise enampakkumisel saadud tulu kasutamise ja aruandluse üldtingimused” muutmine

Vabariigi Valitsuse 4. novembri 2016. a määruses nr 121 „Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise enampakkumisel saadud tulu kasutamise ja aruandluse üldtingimused” asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium” vastavas käändes.

§ 47. Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2006. a määruse nr 58 „Keeri-Karijärve looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2006. a määruse nr 58 „Keeri-Karijärve looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 48. Vabariigi Valitsuse 10. oktoobri 2013. a määruse nr 149 „Keisripalu looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 10. oktoobri 2013. a määruse nr 149 „Keisripalu looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri” § 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 49. Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2007. a määruse nr 118 „Kergu looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2007. a määruse nr 118 „Kergu looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 8 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 50. Vabariigi Valitsuse 4. märtsi 2014. a määruse nr 31 „Kihnu laidude looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 4. märtsi 2014. a määruse nr 31 „Kihnu laidude looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri” § 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 51. Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2005. a määruse nr 294 „Kiigumõisa maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2005. a määruse nr 294 „Kiigumõisa maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 52. Vabariigi Valitsuse 21. oktoobri 2013. a määruse nr 152 „Kirikuraba looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 21. oktoobri 2013. a määruse nr 152 „Kirikuraba looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri” § 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 53. Vabariigi Valitsuse 19. mai 2005. a määruse nr 105 „Kisejärve maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 19. mai 2005. a määruse nr 105 „Kisejärve maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 54. Vabariigi Valitsuse 16. veebruari 2007. a määruse nr 47 „Kivikupitsa maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 16. veebruari 2007. a määruse nr 47 „Kivikupitsa maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 55. Vabariigi Valitsuse 11. novembri 2013. a määruse nr 160 „Kivimurru looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 11. novembri 2013. a määruse nr 160 „Kivimurru looduskaitseala kaitse-eeskiri” § 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 56. Vabariigi Valitsuse 18. augusti 2005. a määruse nr 219 „Koigi maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 18. augusti 2005. a määruse nr 219 „Koigi maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 57. Vabariigi Valitsuse 11. novembri 2013. a määruse nr 158 „Koimla looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 11. novembri 2013. a määruse nr 158 „Koimla looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri” § 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 58. Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2006. a määruse nr 87 „Kolga looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2006. a määruse nr 87 „Kolga looduskaitseala kaitse-eeskiri” § 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 59. Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 263 „Konfiskeeritud vara üleandmise, vara võõrandamisest saadud raha eelarvest seaduslikule valdajale tagastamise, asitõendite arvelevõtmise ja hävitamise, arestitud vara hoidmise, hindamise ja võõrandamise ning kiiresti riknevate asitõendite hindamise, võõrandamise ja hävitamise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 263 „Konfiskeeritud vara üleandmise, vara võõrandamisest saadud raha eelarvest seaduslikule valdajale tagastamise, asitõendite arvelevõtmise ja hävitamise, arestitud vara hoidmise, hindamise ja võõrandamise ning kiiresti riknevate asitõendite hindamise, võõrandamise ja hävitamise kord” § 8 lõikes 3 asendatakse sõna „Keskkonnaministeeriumi” sõnaga „Kliimaministeeriumi”.

§ 60. Vabariigi Valitsuse 10. märtsi 2006. a määruse nr 70 „Konguta looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 10. märtsi 2006. a määruse nr 70 „Konguta looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 61. Vabariigi Valitsuse 6. oktoobri 2005. a määruse nr 260 „Koorküla looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 6. oktoobri 2005. a määruse nr 260 „Koorküla looduskaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 62. Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruse nr 93 „Kuiaru looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruse nr 93 „Kuiaru looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 8 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 63. Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 2007. a määruse nr 71 „Kuimetsa maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 2007. a määruse nr 71 „Kuimetsa maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 64. Vabariigi Valitsuse 9. juuni 2022. a määruse nr 62 „Kultuuriministeeriumi põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 9. juuni 2022. a määruse nr 62 „Kultuuriministeeriumi põhimäärus” § 112 lõikes 3 asendatakse sõna „Keskkonnaministeeriumi” sõnaga „Kliimaministeeriumi”.

§ 65. Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruse nr 91 „Kurese maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruse nr 91 „Kurese maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 66. Vabariigi Valitsuse 11. augusti 2005. a määruse nr 211 „Kurisoo looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 11. augusti 2005. a määruse nr 211 „Kurisoo looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 67. Vabariigi Valitsuse 17. mai 2007. a määruse nr 148 „Käina lahe–Kassari maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 17. mai 2007. a määruse nr 148 „Käina lahe–Kassari maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 68. Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määruse nr 151 „Kärevere looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määruse nr 151 „Kärevere looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 69. Vabariigi Valitsuse 15. septembri 2005. a määruse nr 238 „Kääpa maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 15. septembri 2005. a määruse nr 238 „Kääpa maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 7 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 70. Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruse nr 97 „Kõpu looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruse nr 97 „Kõpu looduskaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 71. Vabariigi Valitsuse 9. aprilli 2009. a määruse nr 63 „Kõrgessaare looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 9. aprilli 2009. a määruse nr 63 „Kõrgessaare looduskaitseala kaitse-eeskiri” § 9 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 72. Vabariigi Valitsuse 28. juuli 2005. a määruse nr 203 „Kübassaare maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 28. juuli 2005. a määruse nr 203 „Kübassaare maastikukaitseala kaitse-eeskiri”  § 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 73. Vabariigi Valitsuse 19. veebruari 2015. a määruse nr 18 „Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 19. veebruari 2015. a määruse nr 18 „Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskiri” § 8 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 74. Vabariigi Valitsuse 13. juuli 2006. a määruse nr 161 „Laiksaare looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 13. juuli 2006. a määruse nr 161 „Laiksaare looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 75. Vabariigi Valitsuse 24. aprilli 2014. a määruse nr 55 „Lauaru looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 24. aprilli 2014. a määruse nr 55 „Lauaru looduskaitseala kaitse-eeskiri” § 8 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 76. Vabariigi Valitsuse 7. juuli 2005. a määruse nr 158 „Laulasmaa maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 7. juuli 2005. a määruse nr 158 „Laulasmaa maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 77. Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määruse nr 319 „Laulaste looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määruse nr 319 „Laulaste looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 7 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 78. Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2005. a määruse nr 288 „Leidissoo looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2005. a määruse nr 288 „Leidissoo looduskaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 79. Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2005. a määruse nr 296 „Leigri looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2005. a määruse nr 296 „Leigri looduskaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 80. Vabariigi Valitsuse 17. oktoobri 2005. a määruse nr 268 „Leppoja looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 17. oktoobri 2005. a määruse nr 268 „Leppoja looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 81. Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määruse nr 128 „Liiva-Putla looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määruse nr 128 „Liiva-Putla looduskaitseala kaitse-eeskiri” § 8 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 82. Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruse nr 96 „Lindmetsa maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruse nr 96 „Lindmetsa maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 83. Vabariigi Valitsuse 11. augusti 2005. a määruse nr 212 „Linnuraba looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 11. augusti 2005. a määruse nr 212 „Linnuraba looduskaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 84. Vabariigi Valitsuse 15. juuni 2006. a määruse nr 139 „Loodi looduspargi kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 15. juuni 2006. a määruse nr 139 „Loodi looduspargi kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 85. Vabariigi Valitsuse 10. septembri 2008. a määruse nr 40 „Looma tekitatud kahju hindamise metoodika, kahju hüvitamise täpsustatud ulatus ja hüvitamise kord ning kahjustuste vältimise abinõudele tehtud kulutuste hüvitamise täpsustatud ulatus ja kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 10. septembri 2008. a määruse nr 40 „Looma tekitatud kahju hindamise metoodika, kahju hüvitamise täpsustatud ulatus ja hüvitamise kord ning kahjustuste vältimise abinõudele tehtud kulutuste hüvitamise täpsustatud ulatus ja kord” § 4 lõikes 1 asendatakse sõna „Keskkonnaministeeriumi” sõnaga „Kliimaministeeriumi”.

§ 86. Vabariigi Valitsuse 11. novembri 2016. a määruse nr 126 „Lubatud heitkoguse ühikute enampakkumise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 11. novembri 2016. a määruses nr 126 „Lubatud heitkoguse ühikute enampakkumise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 1 asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”;

2) paragrahvis 3 asendatakse sõna „Keskkonnaministeeriumi” sõnaga „Kliimaministeeriumi”.

§ 87. Vabariigi Valitsuse 18. novembri 2010. a määruse nr 159 „Luidja maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 18. novembri 2010. a määruse nr 159 „Luidja maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 88. Vabariigi Valitsuse 26. oktoobri 2006. a määruse nr 223 „Luitemaa looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 26. oktoobri 2006. a määruse nr 223 „Luitemaa looduskaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 89. Vabariigi Valitsuse 4. juuli 2013. a määruse nr 111 „Luusika looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 4. juuli 2013. a määruse nr 111 „Luusika looduskaitseala kaitse-eeskiri” § 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 90. Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2007. a määruse nr 116 „Lähkma looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2007. a määruse nr 116 „Lähkma looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 91. Vabariigi Valitsuse 21. juuli 2005. a määruse nr 198 „Läänemaa Suursoo maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 21. juuli 2005. a määruse nr 198 „Läänemaa Suursoo maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 92. Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 1996. a määruse nr 83 „Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioonist tulenevate õigusaktide kinnitamine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 1996. a määruse nr 83 „Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioonist tulenevate õigusaktide kinnitamine” punktis 3 asendatakse sõna „Keskkonnaministeeriumil” sõnaga „Kliimaministeeriumil”.

§ 93. Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2006. a määruse nr 36 „Lümandu maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2006. a määruse nr 36 „Lümandu maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 94. Vabariigi Valitsuse 13. oktoobri 2006. a määruse nr 218 „Lüsingu maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 13. oktoobri 2006. a määruse nr 218 „Lüsingu maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 95. Vabariigi Valitsuse 2. juuni 2006. a määruse nr 133 „Maa munitsipaalomandisse andmise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 2. juuni 2006. a määruses nr 133 „Maa munitsipaalomandisse andmise kord” asendatakse sõna „keskkonnaminister” sõnadega „regionaal- ja põllumajandusminister” vastavas käändes.

§ 96. Vabariigi Valitsuse 3. septembri 1996. a määruse nr 226 „Maa riigi omandisse jätmise korra kinnitamine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 3. septembri 1996. a määrusega nr 226 „Maa riigi omandisse jätmise korra kinnitamine” kinnitatud „Maa riigi omandisse jätmise korras” tehakse järgmised muudatused:

1) korras asendatakse läbivalt sõna „keskkonnaminister” sõnadega „regionaal- ja põllumajandusminister”;

2) korras asendatakse läbivalt sõna „Keskkonnaministeerium” sõnadega „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium”;

3) punkti 5 alapunktis 8 asendatakse sõnad „Eesti Põlevkivi” sõnadega „Enefit Power”;

4) punkti 18 alapunktis 5 asendatakse sõna „Maaeluministeerium” sõnadega „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium”;

5) punkti 18 alapunktis 7 asendatakse sõnad „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

§ 97. Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996. a määruse nr 267 „Maa ostueesõigusega erastamise korra kinnitamine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996. a määrusega nr 267 „Maa ostueesõigusega erastamise korra kinnitamine” kinnitatud „Maa ostueesõigusega erastamise korra” punkti 23 alapunktis 3 asendatakse sõna „Keskkonnaministeeriumi” sõnadega „Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi”.

§ 98. Vabariigi Valitsuse 22. märtsi 1999. a määruse nr 105 „Maakorralduse kulude määramise, rahastamise, riiklike toetusrahade määramise ja krediteerimise korra kinnitamine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 22. märtsi 1999. a määrusega nr 105 „Maakorralduse kulude määramise, rahastamise, riiklike toetusrahade määramise ja krediteerimise korra kinnitamine” kinnitatud „Maakorralduse kulude määramise, rahastamise, riiklike toetusrahade määramise ja krediteerimise korras” tehakse järgmised muudatused:

1) korras asendatakse sõna „keskkonnaminister” sõnadega „regionaal- ja põllumajandusminister” vastavas käändes;

2) korra punkti 3 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Vastava ettepaneku esitab Vabariigi Valitsusele regionaal- ja põllumajandusminister.”.

§ 99. Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2013. a määruse nr 183 „Maalasti looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2013. a määruse nr 183 „Maalasti looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri” § 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 100. Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2005. a määruse nr 122 „Maapaju looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2005. a määruse nr 122 „Maapaju looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 7 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 101. Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2007. a määruse nr 120 „Madissaare looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2007. a määruse nr 120 „Madissaare looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 102. Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2007. a määruse nr 101 „Mahtra looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2007. a määruse nr 101 „Mahtra looduskaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 103. Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2006. a määruse nr 56 „Mahu-Rannametsa looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2006. a määruse nr 56 „Mahu-Rannametsa looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 104. Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määruse nr 320 „Marimetsa looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määruse nr 320 „Marimetsa looduskaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 105. Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruse nr 94 „Metsaääre looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruse nr 94 „Metsaääre looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 106. Vabariigi Valitsuse 10. märtsi 2022. a määruse nr 25 „Moderniseerimisfondi raha kasutamise ja aruandluse üldtingimused” muutmine

Vabariigi Valitsuse 10. märtsi 2022. a määruses nr 25 „Moderniseerimisfondi raha kasutamise ja aruandluse üldtingimused” asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium” vastavas käändes.

§ 107. Vabariigi Valitsuse 18. augusti 2005. a määruse nr 220 „Muraste looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 18. augusti 2005. a määruse nr 220 „Muraste looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 108. Vabariigi Valitsuse 11. aprilli 2005. a määruse nr 76 „Mustallika looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 11. aprilli 2005. a määruse nr 76 „Mustallika looduskaitseala kaitse-eeskiri” § 7 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 109. Vabariigi Valitsuse 11. juuli 2005. a määruse nr 169 „Mustoja maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 11. juuli 2005. a määruse nr 169 „Mustoja maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 110. Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2014. a määruse nr 30 „Muti maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2014. a määruse nr 30 „Muti maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 111. Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruse nr 98 „Mädapea tammiku maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruse nr 98 „Mädapea tammiku maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 112. Vabariigi Valitsuse 12. aprilli 2007. a määruse nr 104 „Mõdriku-Roela maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 12. aprilli 2007. a määruse nr 104 „Mõdriku-Roela maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 113. Vabariigi Valitsuse 21. aprilli 2005. a määruse nr 84 „Mõisamõtsa looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 21. aprilli 2005. a määruse nr 84 „Mõisamõtsa looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 114. Vabariigi Valitsuse 21. juuli 2005. a määruse nr 193 „Naage maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 21. juuli 2005. a määruse nr 193 „Naage maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 115. Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2014. a määruse nr 168 „Nabala-Tuhala looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2014. a määruse nr 168 „Nabala-Tuhala looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri” § 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 116. Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2007. a määruse nr 102 „Naissoo looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2007. a määruse nr 102 „Naissoo looduskaitseala kaitse-eeskiri” § 9 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 117. Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruse nr 99 „Nedrema looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruse nr 99 „Nedrema looduskaitseala kaitse-eeskiri” § 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 118. Vabariigi Valitsuse 27. jaanuari 2006. a määruse nr 24 „Nigula looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 27. jaanuari 2006. a määruse nr 24 „Nigula looduskaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 119. Vabariigi Valitsuse 23. jaanuari 2006. a määruse nr 19 „Nõmme raba looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 23. jaanuari 2006. a määruse nr 19 „Nõmme raba looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 120. Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määruse nr 133 „Odalätsi maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määruse nr 133 „Odalätsi maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 121. Vabariigi Valitsuse 7. märtsi 2014. a määruse nr 34 „Ohepalu looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 7. märtsi 2014. a määruse nr 34 „Ohepalu looduskaitseala kaitse-eeskiri” § 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 122. Vabariigi Valitsuse 7. juuli 2005. a määruse nr 164 „Orkjärve looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 7. juuli 2005. a määruse nr 164 „Orkjärve looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 7 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 123. Vabariigi Valitsuse 22. juuli 2010. a määruse nr 100 „Oru pargi maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 22. juuli 2010. a määruse nr 100 „Oru pargi maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 124. Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2010. a määruse nr 107 „Osmussaare maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2010. a määruse nr 107 „Osmussaare maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 125. Vabariigi Valitsuse 30. juuni 2022. a määruse nr 65 „Otsingu- ja päästetööde tegemine Eesti päästepiirkonnas ning reostuse avastamise ja likvideerimise kord Eesti merealal ja piiriveekogudel” muutmine

Vabariigi Valitsuse 30. juuni 2022. a määruse nr 65 „Otsingu- ja päästetööde tegemine Eesti päästepiirkonnas ning reostuse avastamise ja likvideerimise kord Eesti merealal ja piiriveekogudel” § 21 lõikes 6 asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

§ 126. Vabariigi Valitsuse 10. augusti 2006. a määruse nr 182 „Padakõrve looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 10. augusti 2006. a määruse nr 182 „Padakõrve looduskaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 127. Vabariigi Valitsuse 11. juuli 2005. a määruse nr 172 „Padaoru maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 11. juuli 2005. a määruse nr 172 „Padaoru maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 128. Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2006. a määruse nr 37 „Pae maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2006. a määruse nr 37 „Pae maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 129. Vabariigi Valitsuse 7. oktoobri 2005. a määruse nr 263 „Paganamaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 7. oktoobri 2005. a määruse nr 263 „Paganamaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 130. Vabariigi Valitsuse 29. mai 2006. a määruse nr 123 „Pajaka maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 29. mai 2006. a määruse nr 123 „Pajaka maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 131. Vabariigi Valitsuse 9. augusti 2018. a määruse nr 72 „Pakendiregistri põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 9. augusti 2018. a määruse nr 72 „Pakendiregistri põhimäärus” § 3 lõikes 1 asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

§ 132. Vabariigi Valitsuse 28. septembri 2005. a määruse nr 253 „Parika looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 28. septembri 2005. a määruse nr 253 „Parika looduskaitseala kaitse-eeskiri” § 7 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 133. Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2006. a määruse nr 86 „Paunküla maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2006. a määruse nr 86 „Paunküla maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 134. Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2013. a määruse nr 184 „Peipsiveere looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2013. a määruse nr 184 „Peipsiveere looduskaitseala kaitse-eeskiri” § 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 135. Vabariigi Valitsuse 14. septembri 2006. a määruse nr 206 „Piiumetsa maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 14. septembri 2006. a määruse nr 206 „Piiumetsa maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 136. Vabariigi Valitsuse 17. oktoobri 2005. a määruse nr 269 „Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 17. oktoobri 2005. a määruse nr 269 „Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 137. Vabariigi Valitsuse 23. juuli 2009. a määruse nr 130 „Piusa koobastiku looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 23. juuli 2009. a määruse nr 130 „Piusa koobastiku looduskaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 138. Vabariigi Valitsuse 26. mai 2006. a määruse nr 121 „Prandi looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 26. mai 2006. a määruse nr 121 „Prandi looduskaitseala kaitse-eeskiri” § 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 139. Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2019. a määruse nr 13 „Probleemtooteregistri põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2019. a määruse nr 13 „Probleemtooteregistri põhimäärus” § 3 lõikes 1 asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

§ 140. Vabariigi Valitsuse 11. novembri 2013. a määruse nr 161 „Pähni looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 11. novembri 2013. a määruse nr 161 „Pähni looduskaitseala kaitse-eeskiri” § 7 lõige 3 tunnistataks kehtetuks.

§ 141. Vabariigi Valitsuse 21. juuli 2005. a määruse nr 195 „Päite maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 21. juuli 2005. a määruse nr 195 „Päite maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 6 lõige 4 tunnistataks kehtetuks.

§ 142. Vabariigi Valitsuse 17. mai 2007. a määruse nr 147 „Pühametsa looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 17. mai 2007. a määruse nr 147 „Pühametsa looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 143. Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2005. a määruse nr 252 „Rabivere maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2005. a määruse nr 252 „Rabivere maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 144. Vabariigi Valitsuse 11. jaanuari 2007. a määruse nr 11 „Rahuste looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 11. jaanuari 2007. a määruse nr 11 „Rahuste looduskaitseala kaitse-eeskiri” § 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 145. Vabariigi Valitsuse 11. novembri 2013. a määruse nr 156 „Rannamõisa maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 11. novembri 2013. a määruse nr 156 „Rannamõisa maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 146. Vabariigi Valitsuse 11. juuli 2005. a määruse nr 170 „Rannaniidi pankade maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 11. juuli 2005. a määruse nr 170 „Rannaniidi pankade maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 147. Vabariigi Valitsuse 23. jaanuari 2006. a määruse nr 18 „Rava maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 23. jaanuari 2006. a määruse nr 18 „Rava maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 148. Vabariigi Valitsuse 9. augusti 2013. a määruse nr 122 „Riidaja looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 9. augusti 2013. a määruse nr 122 „Riidaja looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 149. Vabariigi Valitsuse 7. juuli 2016. a määruse nr 75 „Riigile kuuluva maavara kaevandamisõiguse tasumäärad” muutmine

Vabariigi Valitsuse 7. juuli 2016. a määruse nr 75 „Riigile kuuluva maavara kaevandamisõiguse tasumäärad” § 1 lõikes 4 asendatakse sõnad „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi” sõnaga „Kliimaministeeriumi”.

§ 150. Vabariigi Valitsuse 9. jaanuari 2007. a määruse nr 4 „Riigimetsa Majandamise Keskuse põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 9. jaanuari 2007. a määruses nr 4 „Riigimetsa Majandamise Keskuse põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 1 ja § 8 lõikes 1 asendatakse sõna „Keskkonnaministeeriumi” sõnaga „Kliimaministeeriumi”;

2) paragrahvi 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„RMK juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Euroopa Liidu õigusaktidest, rahvusvaheliste konventsioonide ja lepingute, millega Eesti Vabariik on ühinenud, nõuetest, Vabariigi Valitsuse määrustest ja korraldustest, kliimaministri määrustest ja käskkirjadest, teiste ministrite asjaomastest määrustest ja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.”;

3) paragrahvi 10 punkt 16 sõnastatakse järgmiselt:

„16) teha kliimaministrile ettepanekuid metsandust reguleerivate õigusaktide muutmiseks ja uute vastuvõtmiseks ning teha regionaal- ja põllumajandusministrile ettepanekuid maakasutuspoliitika kujundamiseks.”;

4) paragrahvi 31 lõikest 1 jäetakse välja lause: „Otsustaja kooskõlastab kinnisasja võõrandamise otsuse keskkonnaministriga.”;

5) paragrahvi 31 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kinnisasja võõrandamine kooskõlastatakse kliimaministri ning regionaal- ja põllumajandusministriga või nende volitatud isikutega.”.

§ 151. Vabariigi Valitsuse 11. augusti 2005. a määruse nr 214 „Roosna-Alliku maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 11. augusti 2005. a määruse nr 214 „Roosna-Alliku maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 7 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 152. Vabariigi Valitsuse 17. oktoobri 2014. a määruse nr 162 „Ropka-Ihaste looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 17. oktoobri 2014. a määruse nr 162 „Ropka-Ihaste looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri” § 8 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 153. Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 2005. a määruse nr 71 „Rubina looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 2005. a määruse nr 71 „Rubina looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 154. Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2005. a määruse nr 121 „Ruila looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2005. a määruse nr 121 „Ruila looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 155. Vabariigi Valitsuse 9. juuni 2005. a määruse nr 127 „Saarjärve looduspargi kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 9. juuni 2005. a määruse nr 127 „Saarjärve looduspargi kaitse-eeskiri” § 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 156. Vabariigi Valitsuse 17. augusti 2006. a määruse nr 187 „Saarjõe maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 17. augusti 2006. a määruse nr 187 „Saarjõe maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 157. Vabariigi Valitsuse 28. septembri 2005. a määruse nr 254 „Sanga looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 28. septembri 2005. a määruse nr 254 „Sanga looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 158. Vabariigi Valitsuse 11. juuli 2005. a määruse nr 171 „Sepaste maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 11. juuli 2005. a määruse nr 171 „Sepaste maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 159. Vabariigi Valitsuse 19. juuni 2014. a määruse nr 90 „Siimusti-Kurista maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 19. juuni 2014. a määruse nr 90 „Siimusti-Kurista maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 160. Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2007. a määruse nr 103 „Siiraku looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2007. a määruse nr 103 „Siiraku looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 8 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 161. Vabariigi Valitsuse 7. juuli 2005. a määruse nr 162 „Silmsi looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 7. juuli 2005. a määruse nr 162 „Silmsi looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 162. Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määruse nr 130 „Siplase looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määruse nr 130 „Siplase looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 163. Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2014. a määruse nr 122 „Sirtsi looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2014. a määruse nr 122 „Sirtsi looduskaitseala kaitse-eeskiri” § 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 164. Vabariigi Valitsuse 25. jaanuari 2006. a määruse nr 22 „Sookuninga looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 25. jaanuari 2006. a määruse nr 22 „Sookuninga looduskaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 165. Vabariigi Valitsuse 22. aprilli 2005. a määruse nr 85 „Soomaa rahvuspargi kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 22. aprilli 2005. a määruse nr 85 „Soomaa rahvuspargi kaitse-eeskiri” § 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 166. Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määruse nr 178 „Soontaga looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määruse nr 178 „Soontaga looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 167. Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruse nr 100 „Soo-otsa looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruse nr 100 „Soo-otsa looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 8 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 168. Vabariigi Valitsuse 4. juuli 2013. a määruse nr 112 „Sopimetsa looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 4. juuli 2013. a määruse nr 112 „Sopimetsa looduskaitseala kaitse-eeskiri” § 8 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 169. Vabariigi Valitsuse 7. märtsi 2014. a määruse nr 35 „Sorgu looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 7. märtsi 2014. a määruse nr 35 „Sorgu looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri” § 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 170. Vabariigi Valitsuse 20. novembri 2014. a määruse nr 171 „Suure-Aru looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 20. novembri 2014. a määruse nr 171 „Suure-Aru looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri” § 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 171. Vabariigi Valitsuse 22. oktoobri 2009. a määruse nr 164 „Suurupi looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 22. oktoobri 2009. a määruse nr 164 „Suurupi looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 172. Vabariigi Valitsuse 15. septembri 2005. a määruse nr 239 „Sämi maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 15. septembri 2005. a määruse nr 239 „Sämi maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 173. Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2005. a määruse nr 297 „Säärenõmme looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2005. a määruse nr 297 „Säärenõmme looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 7 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 174. Vabariigi Valitsuse 22. septembri 2006. a määruse nr 207 „Tahkuna looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 22. septembri 2006. a määruse nr 207 „Tahkuna looduskaitseala kaitse-eeskiri” § 5 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 175. Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määruse nr 150 „Tareste maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määruse nr 150 „Tareste maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 176. Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2007. a määruse nr 121 „Teesu looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2007. a määruse nr 121 „Teesu looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 177. Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” muutmine

Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 11 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) hüdroelektrijaama, tammi, paisu või veehoidla rajamine või rekonstrueerimine veeseaduse § 54 lõike 7 alusel kehtestatud määruse lisades 1–3 nimetatud pinnaveekogumitel või looduskaitseseaduse § 51 lõike 2 alusel kehtestatud määruse nimistus olevatel veekogudel, välja arvatud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 1 punktides 21 ja 211 nimetatud juhtudel;”.

§ 178. Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2005. a määruse nr 119 „Tellise looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2005. a määruse nr 119 „Tellise looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 7 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 179. Vabariigi Valitsuse 11. jaanuari 2007. a määruse nr 12 „Tihu looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 11. jaanuari 2007. a määruse nr 12 „Tihu looduskaitseala kaitse-eeskiri” § 9 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 180. Vabariigi Valitsuse 9. mai 2014. a määruse nr 67 „Tilleoru maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 9. mai 2014. a määruse nr 67 „Tilleoru maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 181. Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2007. a määruse nr 37 „Tolkuse looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2007. a määruse nr 37 „Tolkuse looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 8 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 182. Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2005. a määruse nr 117 „Toolse looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2005. a määruse nr 117 „Toolse looduskaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 183. Vabariigi Valitsuse 10. märtsi 2006. a määruse nr 72 „Tudusoo looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 10. märtsi 2006. a määruse nr 72 „Tudusoo looduskaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 184. Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2005. a määruse nr 145 „Tõrasoo looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2005. a määruse nr 145 „Tõrasoo looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 185. Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruse nr 88 „Tõstamaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruse nr 88 „Tõstamaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 186. Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2010. a määruse nr 161 „Türi maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2010. a määruse nr 161 „Türi maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 187. Vabariigi Valitsuse 7. juuli 2005. a määruse nr 159 „Türisalu maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 7. juuli 2005. a määruse nr 159 „Türisalu maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 7 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 188. Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2005. a määruse nr 147 „Ubari maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2005. a määruse nr 147 „Ubari maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 189. Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2007. a määruse nr 119 „Udria maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2007. a määruse nr 119 „Udria maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 190. Vabariigi Valitsuse 11. novembri 2013. a määruse nr 157 „Uhaku maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 11. novembri 2013. a määruse nr 157 „Uhaku maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 8 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 191. Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määruse nr 127 „Ura maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määruse nr 127 „Ura maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 192. Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1996. a määruse nr 221 „Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1996. a määrusega nr 221 „Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine” kinnitatud „Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korras” tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 4 neljandas lauses asendatakse tekstiosa „Sotsiaalministeerium, alapunktis 19 sätestatud juhul Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” tekstiosaga „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, alapunktis 19 sätestatud juhul Kliimaministeerium”;

2) punkti 9 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kui tegemist on raha taotlemisega käesoleva korra punkti 3 alapunktides 7 ja 9 nimetatud kulude katmiseks, peab taotleja lisama taotlusele vastavalt Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi või Kliimaministeeriumi seisukoha, kui nimetatud ministeerium ei ole ise taotleja.”;

3) punkt 181 sõnastatakse järgmiselt:

181. Enne käesoleva korra punktis 18 nimetatud korralduse eelnõu ja selle juurde käivate materjalide esitamist Vabariigi Valitsusele esitab Rahandusministeerium korralduse eelnõu kooskõlastamiseks korra punkti 3 alapunktis 16 sätestatud juhul Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ja korra punkti 3 alapunktis 17 sätestatud juhul Kliimaministeeriumile, välja arvatud juhul, kui tegemist on vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi või Kliimaministeeriumi taotlusega või kui taotlusele on lisatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi või Kliimaministeeriumi seisukoht.”.

§ 193. Vabariigi Valitsuse 10. märtsi 2006. a määruse nr 71 „Vahenurme looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 10. märtsi 2006. a määruse nr 71 „Vahenurme looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 8 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 194. Vabariigi Valitsuse 21. juuli 2006. a määruse nr 170 „Vahtrepa maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 21. juuli 2006. a määruse nr 170 „Vahtrepa maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 195. Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2007. a määruse nr 122 „Vaiste looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2007. a määruse nr 122 „Vaiste looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 196. Vabariigi Valitsuse 7. juuli 2005. a määruse nr 165 „Valgejärve maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 7. juuli 2005. a määruse nr 165 „Valgejärve maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 197. Vabariigi Valitsuse 11. aprilli 2005. a määruse nr 75 „Varangu looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 11. aprilli 2005. a määruse nr 75 „Varangu looduskaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 198. Vabariigi Valitsuse 17. mai 2007. a määruse nr 146 „Vardi looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 17. mai 2007. a määruse nr 146 „Vardi looduskaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 199. Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruse nr 89 „Vaskjõe looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruse nr 89 „Vaskjõe looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 8 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 200. Vabariigi Valitsuse 9. mai 2007. a määruse nr 136 „Viidumäe looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 9. mai 2007. a määruse nr 136 „Viidumäe looduskaitseala kaitse-eeskiri” § 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 201. Vabariigi Valitsuse 20. novembri 2014. a määruse nr 172 „Viitna maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 20. novembri 2014. a määruse nr 172 „Viitna maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 202. Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 2006. a määruse nr 264 „Vinni-Pajusti maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 2006. a määruse nr 264 „Vinni-Pajusti maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 203. Vabariigi Valitsuse 15. juuni 2021. a määruse nr 59 „Volituse andmine aadressiandmete süsteemi kehtestamiseks” muutmine

Vabariigi Valitsuse 15. juuni 2021. a määruse nr 59 „Volituse andmine aadressiandmete süsteemi kehtestamiseks” §-s 1 asendatakse sõna „Keskkonnaministrit” sõnadega „Regionaal- ja põllumajandusministrit”.

§ 204. Vabariigi Valitsuse 17. jaanuari 2008. a määruse nr 17 „Volituste andmine geodeetilise süsteemi kehtestamiseks” muutmine

Vabariigi Valitsuse 17. jaanuari 2008. a määruses nr 17 „Volituste andmine geodeetilise süsteemi kehtestamiseks” asendatakse sõna „keskkonnaministrile” sõnadega „regionaal- ja põllumajandusministrile”.

§ 205. Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2011. a määruse nr 101 „Volituse andmine geodeetilise süsteemi kehtestamiseks” muutmine

Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2011. a määruses nr 101 „Volituse andmine geodeetilise süsteemi kehtestamiseks” asendatakse sõna „Keskkonnaministrit” sõnadega „Regionaal- ja põllumajandusministrit”.

§ 206. Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2011. a määruse nr 47 „Volituse andmine probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtaegade ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormide kehtestamiseks” muutmine

Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2011. a määruse nr 47 „Volituse andmine probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtaegade ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormide kehtestamiseks” §-s 1 asendatakse sõna „Keskkonnaministrit” sõnaga „Kliimaministrit”.

§ 207. Vabariigi Valitsuse 30. novembri 2006. a määruse nr 245 „Vooremaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 30. novembri 2006. a määruse nr 245 „Vooremaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 208. Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määruse nr 149 „Vormsi maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määruse nr 149 „Vormsi maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 209. Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2006. a määruse nr 5 „Väike-Palkna maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2006. a määruse nr 5 „Väike-Palkna maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 7 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 210. Vabariigi Valitsuse 29. mai 2006. a määruse nr 124 „Välgi looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 29. mai 2006. a määruse nr 124 „Välgi looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 9 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 211. Vabariigi Valitsuse 10. juuli 2001. a määruse nr 237 „Välisriigi laevale laevaloa taotlemise ja andmise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 10. juuli 2001. a määruses nr 237 „Välisriigi laevale laevaloa taotlemise ja andmise kord” asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium” vastavas käändes.

§ 212. Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005. a määruse nr 185 „Väätsa looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005. a määruse nr 185 „Väätsa looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 7 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 213. Vabariigi Valitsuse 21. aprilli 2005. a määruse nr 83 „Võtikvere looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 21. aprilli 2005. a määruse nr 83 „Võtikvere looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 214. Vabariigi Valitsuse 26. mai 2006. a määruse nr 122 „Õisu maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 26. mai 2006. a määruse nr 122 „Õisu maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 215. Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 2007. a määruse nr 73 „Ännikse looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 2007. a määruse nr 73 „Ännikse looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” § 8 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 216. Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2005. a määruse nr 116 „Äntu maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2005. a määruse nr 116 „Äntu maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 217. Vabariigi Valitsuse 24. aprilli 2006. a määruse nr 99 „Ülgase looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 24. aprilli 2006. a määruse nr 99 „Ülgase looduskaitseala kaitse-eeskiri” § 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

Kaja Kallas
Peaminister

Kristen Michal
Kliimaminister

Madis Kallas
Regionaalminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json