Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses ministeeriumide ümberkorraldamisega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.07.2023
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2023, 5

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses ministeeriumide ümberkorraldamisega

Vastu võetud 22.06.2023 nr 66

Määrus kehtestatakse soolise võrdõiguslikkuse seaduse § 24 lõike 2, toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lõike 4, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 41 lõike 1, töötuskindlustuse seaduse § 24 lõike 2 ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse § 8 lõike 2 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2001. a määruse nr 417 „Eesti Töötukassa põhikiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2001. a määruse nr 417 „Eesti Töötukassa põhikiri” § 29 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõna „Sotsiaalministeeriumi” sõnadega „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi”.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 30. novembri 1993. a määruse nr 372 „„Riikliku lepitaja põhimääruse” kinnitamine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 30. novembri 1993. a määruse nr 372 „„Riikliku lepitaja põhimääruse” kinnitamine” punkt 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Vabariigi Valitsuse 16. veebruari 2005. a määruse nr 34 „Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 16. veebruari 2005. a määruses nr 34 „Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõnad „nõukogu esimees” sõnadega „nõukogu juht” vastavas käändes ning sõnad „nõukogu aseesimees” sõnadega „nõukogu asejuht” vastavas käändes;

2) paragrahvi 1 lõikes 1 ja §-s 7 asendatakse sõna „Sotsiaalministeerium” sõnadega „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” vastavas käändes.

§ 4.  Vabariigi Valitsuse 19. novembri 2020. a määruse nr 87 „Tööhõiveprogramm 2021–2023” muutmine

Vabariigi Valitsuse 19. novembri 2020. a määruse nr 87 „Tööhõiveprogramm 2021–2023” §-s 28 asendatakse sõna „Sotsiaalministeeriumile” sõnadega „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile”.

§ 5.  Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 123 „Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks” muutmine

Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruses nr 123 „Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse punktiga 18 järgmises sõnastuses:

„18) isikukaitsevahenditele.”;

2) paragrahv 2 tunnistatakse kehtetuks.

Kaja Kallas
Peaminister

Tiit Riisalo
Majandus- ja infotehnoloogiaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json