Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri, majandus- ja kommunikatsiooniministri, väliskaubandus- ja ettevõtlusministri ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruste muutmine tulenevalt Vabariigi Valitsuse seaduse muudatustest

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.07.2023
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2023, 7

Majandus- ja taristuministri, majandus- ja kommunikatsiooniministri, väliskaubandus- ja ettevõtlusministri ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruste muutmine tulenevalt Vabariigi Valitsuse seaduse muudatustest

Vastu võetud 22.06.2023 nr 36

Määrus kehtestatakse autoveoseaduse § 25 lõike 11, atmosfääriõhu kaitse seaduse § 161 lõike 3 ja § 1821 lõike 5, elektroonilise side seaduse § 75 lõike 5, ehitusseadustiku § 13 lõike 3, § 15 lõike 5 punktide 1 ja 2, § 17 lõike 5, § 64 lõike 5, § 65 lõike 3 ja § 66 lõike 6, ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse § 4 lõike 21 ja § 19 lõike 2, hädaolukorra seaduse § 37 lõike 2, laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse § 361 lõike 7, lennundusseaduse § 351 lõike 2, § 36 lõike 2 ja § 572 lõike 8, liiklusseaduse § 61 lõike 3, § 63 lõigete 3 ja 6, § 73 lõike 11, § 78 lõike 5, § 80 lõike 3, § 83 lõike 5, § 200 lõike 10, § 2001 lõike 4 ja § 2003 lõike 6, maagaasiseaduse § 61 lõike 3, § 102 lõigete 6 ja 7, § 103 lõike 7, § 12 lõigete 11, 12 ja 13, § 122 lõike 3, § 173 lõike 2, § 24 lõigete 12 ja 6 ning § 361 lõike 2, meresõiduohutuse seaduse § 47 lõike 6 ja § 751 lõike 9, perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse § 10 lõike 2, perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 ja § 15 lõike 2, raudteeseaduse § 4 lõike 5, § 112 lõike 5, § 113 lõike 8 ja § 137 lõike 6, riigieelarve seaduse § 50 lõike 3 ja § 531 lõike 1, toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 123 „Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks” § 1 lõike 1 punkti 3 ja lõike 2, vedelkütuse seaduse § 8 lõike 1, vedelkütusevaru seaduse § 71 lõike 8, välisõhu kaitse seaduse § 1194 lõike 7, § 1207 lõike 2 ja § 1208, ühistranspordiseaduse § 31 lõike 2 punkti 3, § 36 lõike 1 punkti 1 ja lõike 5, välissuhtlemisseaduse § 8 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 29. novembri 2021. a määruse nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused” § 8 lõike 1, üürivaidluse lahendamise seaduse § 4 lõike 3 ning Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. detsembri 2002. a määruse nr 18 „Navigatsioonimärgistuse kavandamise, rajamise, rekonstrueerimise, paigaldamise, järelevalve ja märgistusest teavitamise nõuded ning kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. detsembri 2002. a määruse nr 18 „Navigatsioonimärgistuse kavandamise, rajamise, rekonstrueerimise, paigaldamise, järelevalve ja märgistusest teavitamise nõuded ning kord” lisad 2 ja 3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. märtsi 2003. a määruse nr 42 „Üürikomisjoni liikme eksami sooritamise kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. märtsi 2003. a määruses nr 42 „Üürikomisjoni liikme eksami sooritamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1, § 7 lõikes 1, § 13 tekstis ning § 14 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „majandus- ja kommunikatsiooniminister” tekstiosaga „kliimaminister” vastavas käändes;

2) paragrahvi 2 lõikes 2 ja § 4 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi” sõnaga „Kliimaministeeriumi”.

§ 3. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 8. juuni 2005. a määruse nr 66 „Lennuvälja ja kopteriväljaku sertifitseerimise kord ning nõuded lennuvälja ja kopteriväljaku käsiraamatu sisule ja koostamisele” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 8. juuni 2005. a määruse nr 66 „Lennuvälja ja kopteriväljaku sertifitseerimise kord ning nõuded lennuvälja ja kopteriväljaku käsiraamatu sisule ja koostamisele” § 11 punktis 8 asendatakse tekstiosa „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kriisireguleerimise osakonnale ning Lennuametile” sõnadega „Kliimaministeeriumile ning Transpordiametile”.

§ 4. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. oktoobri 2005. a määruse nr 122 „Sihtasutuse laenude tagamise omavahendite normatiivi ületava osa kasutamise kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. oktoobri 2005. a määruses nr 122 „Sihtasutuse laenude tagamise omavahendite normatiivi ületava osa kasutamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Sihtasutus esitab nõukogu nõusolekul majandusvaldkonna eest vastutavale ministrile põhjendatud taotluse ettevõtluslaenude ning kliimaministrile elamumajanduslaenude tagamise sihtfondi kuuluvate omavahendite normatiivi ületava osa kasutamiseks sihtasutuse põhiülesannete ja muude põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks.”;

2) paragrahvi 2 lõigetes 3–5 asendatakse tekstiosa „majandus- ja kommunikatsiooniminister” sõnadega „majandusvaldkonna eest vastutav minister või kliimaminister”.

§ 5. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. märtsi 2006. a määruse nr 25 „Universaalteenuse osutamise kohustuse täitmisega seotud kulude hindamise ja hüvitamise kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. märtsi 2006. a määruse nr 25 „Universaalteenuse osutamise kohustuse täitmisega seotud kulude hindamise ja hüvitamise kord” § 4 lõike 3 punktides 4 ja 5 asendatakse sõnad „majandus ja kommunikatsiooniministri poolt” sõnadega „majandusvaldkonna eest vastutava ministri”.

§ 6. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. detsembri 2006. a määruse nr 106 „Vedelkütusevaru haldaja tegutsemispõhimõtted ning vedelkütusevaru haldaja poolt müügiks pakutava vedelkütusevaru müümise kord varustamisraskuste korral” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. detsembri 2006. a määruse nr 106 „Vedelkütusevaru haldaja tegutsemispõhimõtted ning vedelkütusevaru haldaja poolt müügiks pakutava vedelkütusevaru müümise kord varustamisraskuste korral” § 3 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „majandus- ja kommunikatsiooniministri” sõnadega „majandusvaldkonna eest vastutava ministri”.

§ 7. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 1. septembri 2009. a määruse nr 87 „Aeronavigatsiooniteabe edastamise ja avaldamise kord ning nõuded aeronavigatsioonimõõdistustele” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 1. septembri 2009. a määruses nr 87 „Aeronavigatsiooniteabe edastamise ja avaldamise kord ning nõuded aeronavigatsioonimõõdistustele” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punktis 2 asendatakse tekstiosa „majandus- ja kommunikatsiooniministri” sõnaga „kliimaministri”;

2) paragrahvi 8 lõikes 2 ja § 11 lõikes 2 asendatakse sõna „Lennuamet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes.

§ 8. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. märtsi 2010. a määruse nr 16 „Nõuded vedelkütusele” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. märtsi 2010. a määruse nr 16 „Nõuded vedelkütusele” § 2 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 9. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. augusti 2010. a määruse nr 52 „Rohelise investeerimisskeemi „Korterelamute rekonstrueerimise toetus” kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. augusti 2010. a määruse nr 52 „Rohelise investeerimisskeemi „Korterelamute rekonstrueerimise toetus” kasutamise tingimused ja kord” § 2 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

§ 10. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. oktoobri 2010. a määruse nr 85 „Rohelise investeerimisskeemi „Tuult energiaallikana kasutava elektritootja investeeringute toetus” tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. oktoobri 2010. a määruses nr 85 „Rohelise investeerimisskeemi „Tuult energiaallikana kasutava elektritootja investeeringute toetus” tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 1 ja § 14 lõikes 7 asendatakse tekstiosa „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium” vastavas käändes;

2) paragrahvi 9 lõikes 2 ja § 14 lõikes 8 asendatakse tekstiosa „majandus- ja kommunikatsiooniminister” sõnaga „kliimaminister” vastavas käändes.

§ 11. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. aprilli 2011. a määruse nr 28 „Riigi Infosüsteemi Ameti põhimäärus” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. aprilli 2011. a määruse nr 28 „Riigi Infosüsteemi Ameti põhimäärus” § 3 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „majandus- ja kommunikatsiooniministri” tekstiosaga „majandusvaldkonna eest vastutava ministri”.

§ 12. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. juuni 2011. a määruse nr 37 „Auto, mootorratta, mopeedi ja nende haagiste tüübikinnituse, üksiksõiduki kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. juuni 2011. a määruse nr 37 „Auto, mootorratta, mopeedi ja nende haagiste tüübikinnituse, üksiksõiduki kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord” § 8 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „majandus- ja kommunikatsiooniministri” sõnaga „kliimaministri”.

§ 13. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. juuni 2011. a määruse nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. juuni 2011. a määruses nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikest 5 ning § 3 punktidest 85, 124 ja 125 jäetakse välja sõnad „majandus- ja kommunikatsiooniministri”;

2) paragrahvi 21 tekstis asendatakse tekstiosa „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

§ 14. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuli 2011. a määruse nr 69 „Rohelise investeerimisskeemi „Elektriautode toetus” kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuli 2011. a määruse nr 69 „Rohelise investeerimisskeemi „Elektriautode toetus” kasutamise tingimused ja kord” § 2 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

§ 15. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. detsembri 2011. a määruse nr 114 „Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. detsembri 2011. a määruse nr 114 „Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord” § 6 lõikes 2, § 7 lõikes 1 ja § 8 tekstis asendatakse tekstiosa „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium” vastavas käändes.

§ 16. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 5. aprilli 2012. a määruse nr 27 „Rohelise investeerimisskeemi „Väikeelamute rekonstrueerimise toetus” kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 5. aprilli 2012. a määruse nr 27 „Rohelise investeerimisskeemi „Väikeelamute rekonstrueerimise toetus” kasutamise tingimused ja kord” § 2 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

§ 17. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. märtsi 2013. a määruse nr 24 „Liiklusjärelevalve infosüsteemi põhimäärus” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. märtsi 2013. a määruses nr 24 „Liiklusjärelevalve infosüsteemi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Andmekogu vastutav töötleja on Kliimaministeerium (edaspidi vastutav töötleja) ja volitatud töötleja on Transpordiamet (edaspidi volitatud töötleja).”;

2) paragrahvi 5 lõike 1 punktis 9 asendatakse sõna „Maanteeametisse” sõnaga „Transpordiametisse”;

3) paragrahvi 5 lõikes 5, § 7 lõikes 1, § 11 lõigetes 2 ja 3 ning § 13 tekstis asendatakse tekstiosa „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium” vastavas käändes.

§ 18. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuni 2013. a määruse nr 39 „Elektroonilise mereinfosüsteemi põhimäärus” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuni 2013. a määruse nr 39 „Elektroonilise mereinfosüsteemi põhimäärus” § 2 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

§ 19. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. juuli 2013. a määruse nr 49 „Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. juuli 2013. a määruse nr 49 „Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord” § 10 tekstis asendatakse tekstiosa „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

§ 20. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19. veebruari 2014. a määruse nr 13 „Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumistega ning teemaksu tasumata jätmisega seotud andmete vahetamise kord ja andmete vahetamiseks vajalike andmete loetelu ning aruandluse kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19. veebruari 2014. a määruse nr 13 „Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumistega ning teemaksu tasumata jätmisega seotud andmete vahetamise kord ja andmete vahetamiseks vajalike andmete loetelu ning aruandluse kord” § 4 lõigetes 1 ja 3–5 asendatakse tekstiosa „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium” vastavas käändes.

§ 21. Majandus- ja taristuministri 3. oktoobri 2014. a määruse nr 85 „Transpordi infrastruktuuri arendamine perioodil 2014–2020” muutmine

Majandus- ja taristuministri 3. oktoobri 2014. a määruse nr 85 „Transpordi infrastruktuuri arendamine perioodil 2014–2020” § 3 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

§ 22. Majandus- ja taristuministri 15. oktoobri 2014. a määruse nr 88 „Toetuse andmise tingimused investeeringuteks raudteepeatuste ühendamiseks erinevate liikumisviisidega” muutmine

Majandus- ja taristuministri 15. oktoobri 2014. a määruse nr 88 „Toetuse andmise tingimused investeeringuteks raudteepeatuste ühendamiseks erinevate liikumisviisidega” § 3 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

§ 23. Majandus- ja taristuministri 21. novembri 2014. a määruse nr 99 „Väikeelamute taastuvenergia kasutuselevõtu ja küttesüsteemide uuendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja taristuministri 21. novembri 2014. a määruse nr 99 „Väikeelamute taastuvenergia kasutuselevõtu ja küttesüsteemide uuendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord” § 2 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

§ 24. Majandus- ja taristuministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 36 „Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele” muutmine

Majandus- ja taristuministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 36 „Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele” § 13 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi” sõnaga „Kliimaministeeriumi”.

§ 25. Majandus- ja taristuministri 6. mai 2015. a määruse nr 40 „Soojusmajanduse arengukava koostamise toetamise tingimused” muutmine

Majandus- ja taristuministri 6. mai 2015. a määruse nr 40 „Soojusmajanduse arengukava koostamise toetamise tingimused” § 3 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

§ 26. Majandus- ja taristuministri 5. juuni 2015. a määruse nr 58 „Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika” muutmine

Majandus- ja taristuministri 5. juuni 2015. a määruse nr 58 „Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika” § 30 lõigetes 1 ja 7 asendatakse tekstiosa „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi” sõnaga „Kliimaministeeriumi”.

§ 27. Majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määruse nr 97 „Nõuded ehitusprojektile” muutmine

Majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määruse nr 97 „Nõuded ehitusprojektile” § 7 lõikes 11 ja § 13 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi” sõnaga „Kliimaministeeriumi”.

§ 28. Majandus- ja taristuministri 13. novembri 2015. a määruse nr 132 „Liiklusohutusega seotud minimaalse liiklusteabe edastamise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja taristuministri 13. novembri 2015. a määruse nr 132 „Liiklusohutusega seotud minimaalse liiklusteabe edastamise tingimused ja kord” § 3 tekstis asendatakse tekstiosa „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

§ 29. Majandus- ja taristuministri 24. novembri 2015. a määruse nr 135 „Biometaani transpordisektoris tarbimise toetamise tingimused” muutmine

Majandus- ja taristuministri 24. novembri 2015. a määruse nr 135 „Biometaani transpordisektoris tarbimise toetamise tingimused” § 3 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

§ 30. Majandus- ja taristuministri 6. jaanuari 2016. a määruse nr 3 „Kaugküttesüsteemide investeeringute toetamise tingimused” muutmine

Majandus- ja taristuministri 6. jaanuari 2016. a määruse nr 3 „Kaugküttesüsteemide investeeringute toetamise tingimused” § 3 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

§ 31. Majandus- ja taristuministri 5. augusti 2016. a määruse nr 48 „Tänavavalgustuse taristu renoveerimise toetamise tingimused” muutmine

Majandus- ja taristuministri 5. augusti 2016. a määruse nr 48 „Tänavavalgustuse taristu renoveerimise toetamise tingimused” § 3 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

§ 32. Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 20. veebruari 2017. a määruse nr 10 „Väikesadamate võrgustiku väljaarendamise toetamise tingimused ja kord” muutmine

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 20. veebruari 2017. a määruse nr 10 „Väikesadamate võrgustiku väljaarendamise toetamise tingimused ja kord” § 5 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

§ 33. Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 13. juuli 2017. a määruse nr 38 „Kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 13. juuli 2017. a määruse nr 38 „Kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise tingimused ja kord” § 1 lõikes 1 ja § 9 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi” sõnaga „Kliimaministeeriumi”.

§ 34. Majandus- ja taristuministri 28. juuli 2017. a määruse nr 41 „Gaasituru toimimise võrgueeskiri” muutmine

Majandus- ja taristuministri 28. juuli 2017. a määruse nr 41 „Gaasituru toimimise võrgueeskiri” § 23 lõigetes 1–5 asendatakse tekstiosa „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

§ 35. Majandus- ja taristuministri 13. septembri 2017. a määruse nr 50 „Biometaanituru arendamise toetamise toetuse kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja taristuministri 13. septembri 2017. a määruse nr 50 „Biometaanituru arendamise toetamise toetuse kasutamise tingimused ja kord” § 3 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

§ 36. Majandus- ja taristuministri 19. oktoobri 2017. a määruse nr 53 „Kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise põhimõtted” muutmine

Majandus- ja taristuministri 19. oktoobri 2017. a määruse nr 53 „Kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise põhimõtted” § 1 tekstis, § 5 lõigetes 1 ja 4, § 6 lõikes 5 ja § 7 lõigetes 1–4 asendatakse tekstiosa „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium” vastavas käändes.

§ 37. Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 16. jaanuari 2018. a määruse nr 4 „Ettevõtjate võrkudega liitumise programm” muutmine

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 16. jaanuari 2018. a määruse nr 4 „Ettevõtjate võrkudega liitumise programm” § 4 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

§ 38. Majandus- ja taristuministri 30. aprilli 2018. a määruse nr 24 „Avaliku teenindamise lepingu alusel teostatava liiniveo sõidukilomeetri kõrgeim hind ja kõrgeim piletihind sõitjateveol bussiliikluses maakonnaliinil ja kaugliinil ning sõidusoodustused” muutmine

Majandus- ja taristuministri 30. aprilli 2018. a määruse nr 24 „Avaliku teenindamise lepingu alusel teostatava liiniveo sõidukilomeetri kõrgeim hind ja kõrgeim piletihind sõitjateveol bussiliikluses maakonnaliinil ja kaugliinil ning sõidusoodustused” § 2 lõigetes 5–8 asendatakse sõna „Maanteeamet” tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium” vastavas käändes.

§ 39. Majandus- ja taristuministri 28. juuni 2018. a määruse nr 35 „Elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded vedelkütusega varustamisel” muutmine

Majandus- ja taristuministri 28. juuni 2018. a määruses nr 35 „Elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded vedelkütusega varustamisel” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse arv „1” arvuga „11”;

2) paragrahvi 3 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „1 ja 4–7” tekstiosaga „5–7 ja lõike 11 punktides 1 ja 4”;

3) paragrahvi 4 lõikes 2 ja § 9 teksti sissejuhatavas lauseosas asendatakse tekstiosa „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium” vastavas käändes;

4) paragrahvi 10 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kliimaministeerium teavitab viivitamata avalikkust hädaolukorrast või selle ohust meediakanalite kaudu vastavalt kliimaministri käskkirjaga välja antud kriisikommunikatsiooni plaanile.”.

§ 40. Majandus- ja taristuministri 28. juuni 2018. a määruse nr 36 „Elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded maagaasiga varustamisel” muutmine

Majandus- ja taristuministri 28. juuni 2018. a määruses nr 36 „Elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded maagaasiga varustamisel” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse number „1” numbriga „11”;

2) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumit” sõnaga „Kliimaministeeriumit”;

3) paragrahvi 8 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kliimaministeerium teavitab viivitamatult avalikkust hädaolukorrast või selle ohust meediakanalite kaudu vastavalt kliimaministri käskkirjaga välja antud kriisikommunikatsiooni plaanile.”.

§ 41. Majandus- ja taristuministri 28. juuni 2018. a määruse nr 37 „Elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded elektriga varustamisel” muutmine

Majandus- ja taristuministri 28. juuni 2018. a määruses nr 37 „Elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded elektriga varustamisel” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse number „1” numbriga „11”;

2) paragrahvi 8 sissejuhatavas lauseosas ja § 9 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium” vastavas käändes;

3) paragrahvi 9 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kliimaministeerium teavitab viivitamatult avalikkust hädaolukorrast või selle ohust meediakanalite kaudu vastavalt kliimaministri käskkirjaga välja antud kriisikommunikatsiooni plaanile.”.

§ 42. Majandus- ja taristuministri 12. novembri 2018. a määruse nr 58 „Veoloa taotlemise ja andmise kord, veoloale kantavad andmed, CEMT-i veolubade jaotuskava koostamise kord ja kahepoolse veoloa vorm ning kahepoolsete veolubade jaotuspõhimõtted” muutmine

Majandus- ja taristuministri 12. novembri 2018. a määruse nr 58 „Veoloa taotlemise ja andmise kord, veoloale kantavad andmed, CEMT-i veolubade jaotuskava koostamise kord ja kahepoolse veoloa vorm ning kahepoolsete veolubade jaotuspõhimõtted” lisad 2–5 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 43. Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11. detsembri 2018. a määruse nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded” muutmine

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11. detsembri 2018. a määruse nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded” § 17 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

§ 44. Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 4. aprilli 2019. a määruse nr 24 „Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 4. aprilli 2019. a määruse nr 24 „Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord” § 3 lõikes 2 ja § 10 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium” vastavas käändes.

§ 45. Majandus- ja taristuministri 21. novembri 2019. a määruse nr 65 „Lasterikaste perede kodutoetuse kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja taristuministri 21. novembri 2019. a määruse nr 65 „Lasterikaste perede kodutoetuse kasutamise tingimused ja kord” § 17 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi” sõnaga „Kliimaministeeriumi”.

§ 46. Majandus- ja taristuministri 14. veebruari 2020. a määruse nr 3 „Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja üleandmisele esitatavad nõuded” muutmine

Majandus- ja taristuministri 14. veebruari 2020. a määruse nr 3 „Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja üleandmisele esitatavad nõuded” § 14 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

§ 47. Majandus- ja taristuministri 12. mai 2020. a määruse nr 18 „Elamumajanduslaenu andmise tingimused” muutmine

Majandus- ja taristuministri 12. mai 2020. a määruse nr 18 „Elamumajanduslaenu andmise tingimused” § 2 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga” sõnaga „Kliimaministeeriumiga”.

§ 48. Majandus- ja taristuministri 27. mai 2020. a määruse nr 28 „COVID-19 kriisist tuleneva korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja taristuministri 27. mai 2020. a määruse nr 28 „COVID-19 kriisist tuleneva korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord” § 3 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

§ 49. Majandus- ja taristuministri 1. juuni 2020. a määruse nr 30 „Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja taristuministri 1. juuni 2020. a määruse nr 30 „Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord” § 4 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

§ 50. Majandus- ja taristuministri 23. oktoobri 2020. a määruse nr 63 „Raudteeliiklusregistri pidamise põhimäärus” muutmine

Majandus- ja taristuministri 23. oktoobri 2020. a määruse nr 63 „Raudteeliiklusregistri pidamise põhimäärus” § 2 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

§ 51. Majandus- ja taristuministri 27. novembri 2020. a määruse nr 80 „Allsüsteemi ja koostalitluse komponendi tehniliste kirjelduste kohaldamise kord, kasutusele võtmise tingimused, nende nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord ning oluliste nõuete loetelu” muutmine

Majandus- ja taristuministri 27. novembri 2020. a määruse nr 80 „Allsüsteemi ja koostalitluse komponendi tehniliste kirjelduste kohaldamise kord, kasutusele võtmise tingimused, nende nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord ning oluliste nõuete loetelu” § 3 lõigetes 4–6 ja § 4 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

§ 52. Majandus- ja taristuministri 3. detsembri 2020. a määruse nr 82 „Transpordiameti põhimäärus” muutmine

Majandus- ja taristuministri 3. detsembri 2020. a määruses nr 82 „Transpordiameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi” sõnaga „Kliimaministeeriumi”;

2) paragrahvi 4 punktist 4 jäetakse välja sõnad „ja ühistranspordi”;

3) paragrahvi 7 lõikest 3 jäetakse välja sõnad „toimimist ja”;

4) paragrahvi 10 lõike 2 punktis 7 asendatakse sõna „korraldamine” sõnaga „järelevalve”.

§ 53. Majandus- ja taristuministri 10. detsembri 2020. a määruse nr 87 „Elektribusside transpordisektoris kasutuselevõtu toetamise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja taristuministri 10. detsembri 2020. a määruse nr 87 „Elektribusside transpordisektoris kasutuselevõtu toetamise tingimused ja kord” § 4 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

§ 54. Majandus- ja taristuministri 29. juuni 2021. a määruse nr 42 „Toetuse andmise tingimused ja kord rohevesiniku kasutuselevõtuks ühistranspordisektoris” muutmine

Majandus- ja taristuministri 29. juuni 2021. a määruse nr 42 „Toetuse andmise tingimused ja kord rohevesiniku kasutuselevõtuks ühistranspordisektoris” §-s 13 tehakse järgmised muudatused:

1) lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Nõuetele vastavate taotluste hindamiseks moodustab KIK hindamiskomisjoni, mille koosseisu kuuluvad vähemalt kaks Kliimaministeeriumi (edaspidi ministeeriumi) ja üks KIKi ekspert.”;

2) lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 55. Majandus- ja taristuministri 7. juuni 2021. a määruse nr 32 „Raudteeinfrastruktuuri avalikuks kasutamiseks määramise kord” muutmine

Majandus- ja taristuministri 7. juuni 2021. a määruse nr 32 „Raudteeinfrastruktuuri avalikuks kasutamiseks määramise kord” § 1 lõikes 1, § 2 lõikes 2 ning § 3 lõigetes 1 ja 2 asendatakse tekstiosa „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium” vastavas käändes.

§ 56. Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 21. märtsi 2022. a määruse nr 23 „Ettevõtja rakendusuuringute määrus” muutmine

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 21. märtsi 2022. a määruse nr 23 „Ettevõtja rakendusuuringute määrus” § 20 lõikes 22 asendatakse sõna „Keskkonnaministeeriumi” sõnaga „Kliimaministeeriumi”.

§ 57. Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 22. aprilli 2022. a määruse nr 33 „E-arvete arenduse toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord” muutmine

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 22. aprilli 2022. a määruse nr 33 „E-arvete arenduse toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord” § 1 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri” sõnadega „majandusvaldkonna eest vastutava ministri”.

§ 58. Majandus- ja taristuministri 16. mai 2022. a määruse nr 38 „Korterelamute rekonstrueerimise erakorralise toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja taristuministri 16. mai 2022. a määruses nr 38 „Korterelamute rekonstrueerimise erakorralise toetuse andmise tingimused ja kord” § 3 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

§ 59. Majandus- ja taristuministri 17. augusti 2022. a määruse nr 64 „Transpordi infrastruktuuri arendamiseks toetuse andmise tingimused perioodil 2021–2027” muutmine

Majandus- ja taristuministri 17. augusti 2022. a määruses nr 64 „Transpordi infrastruktuuri arendamiseks toetuse andmise tingimused perioodil 2021–2027” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”;

2) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Majandus- ja taristuminister” sõnaga „Kliimaminister”.

§ 60. Majandus- ja taristuministri 20. septembri 2022. a määruse nr 74 „Laevade infosüsteemi põhimäärus” muutmine

Majandus- ja taristuministri 20. septembri 2022. a määruse nr 74 „Laevade infosüsteemi põhimäärus” § 23 lõikes 3 asendatakse sõna „Maaeluministeeriumil” tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumil”.

§ 61. Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 14. novembri 2022. a määruse nr 91 „Taastekava tootmisettevõtja ärimudeli muutmise toetuse tingimused ja taotlemise kord” muutmine

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 14. novembri 2022. a määruse nr 91 „Taastekava tootmisettevõtja ärimudeli muutmise toetuse tingimused ja taotlemise kord” § 7 lõikes 6 asendatakse sõna „Keskkonnaministeeriumi” sõnaga „Kliimaministeeriumi”.

§ 62. Majandus- ja taristuministri 28. novembri 2022. a määruse nr 98 „Toetuse andmise tingimused ja kord tööstusaladel taastuvelektri tootmisseadmete kasutuselevõtu hoogustamiseks” muutmine

Majandus- ja taristuministri 28. novembri 2022. a määruse nr 98 „Toetuse andmise tingimused ja kord tööstusaladel taastuvelektri tootmisseadmete kasutuselevõtu hoogustamiseks” § 12 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

§ 63. Majandus- ja taristuministri 7. detsembri 2022. a määruse nr 99 „Toetuse andmise tingimused ja kord energiasalvestuse pilootprojektide arendamiseks” muutmine

Majandus- ja taristuministri 7. detsembri 2022. a määruse nr 99 „Toetuse andmise tingimused ja kord energiasalvestuse pilootprojektide arendamiseks” § 12 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

§ 64. Majandus- ja taristuministri 30. detsembri 2022. a määruse nr 109 „Toetuse andmise tingimused ja kord rohevesiniku kasutuselevõtuks transpordisektoris ja keemiatööstuse lähteainena” muutmine

Majandus- ja taristuministri 30. detsembri 2022. a määruse nr 109 „Toetuse andmise tingimused ja kord rohevesiniku kasutuselevõtuks transpordisektoris ja keemiatööstuse lähteainena” §-s 16 tehakse järgmised muudatused:

1) lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) KIK moodustab taotluste hindamiseks hindamiskomisjoni, mille koosseisu kuuluvad vähemalt kaks Kliimaministeeriumi (edaspidi ministeerium) ja üks KIKi nimetatud liiget.”;

2) lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 65. Majandus- ja taristuministri 3. märtsi 2023. a määruse nr 13 „Korterelamute energiatõhususe toetuse tingimused” muutmine

Majandus- ja taristuministri 3. märtsi 2023. a määruse nr 13 „Korterelamute energiatõhususe toetuse tingimused” § 3 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”.

Tiit Riisalo
Majandus- ja infotehnoloogiaminister

Ahti Kuningas
Kantsler

Lisa 2 Navigatsioonimärgi registreerimistunnistus

Lisa 3 Ujuvmärgistuse teade

Lisa 2 Veoluba veose kahepoolseks- ja transiitveoks

Lisa 3 Veoluba veose kahepoolseks- ja transiitveoks ning veoseveoks Eesti ja välisriigi vahel, mis ei ole välisriigi vedaja asukohariik

Lisa 4 Veoluba veoseveoks Eesti ja välisriigi vahel, mis ei ole välisriigi vedaja asukohariik

Lisa 5 Veoluba sõitjate rahvusvaheliseks juhuveoks bussiga

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json