Teksti suurus:

Ballastvee käitlemisest vabastamise taotluses ning riskihindamise ja vahehindamise läbiviimiseks esitatavate andmete ja dokumentide loetelu, taotluse, riskihindamise, vahehindamise, vabastusest keeldumise ja vabastuse kehtetuks tunnistamise menetluse kord ning vabastuse tunnistusele kantavate andmete loetelu

Ballastvee käitlemisest vabastamise taotluses ning riskihindamise ja vahehindamise läbiviimiseks esitatavate andmete ja dokumentide loetelu, taotluse, riskihindamise, vahehindamise, vabastusest keeldumise ja vabastuse kehtetuks tunnistamise menetluse kord ning vabastuse tunnistusele kantavate andmete loetelu - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2023, 24

Ballastvee käitlemisest vabastamise taotluses ning riskihindamise ja vahehindamise läbiviimiseks esitatavate andmete ja dokumentide loetelu, taotluse, riskihindamise, vahehindamise, vabastusest keeldumise ja vabastuse kehtetuks tunnistamise menetluse kord ning vabastuse tunnistusele kantavate andmete loetelu

Vastu võetud 20.01.2022 nr 9
RT I, 22.01.2022, 2
jõustumine 25.01.2022

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.06.2023RT I, 05.07.2023, 108.07.2023

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 444 lõike 8, § 445 lõike 5 ja § 446 lõike 5 alusel.

§ 1.   Taotluses esitatavad andmed ja dokumendid

  (1) Transpordiametile laevade ballastvee ja selle setete kontrolli ning käitlemise 2004. aasta rahvusvahelise konventsiooni (edaspidi konventsioon) reeglis A-4 sätestatud ballastvee käitlemise nõuetest vabastuse saamiseks esitatav taotlus sisaldab järgmisi andmeid ja dokumente:
  1) laeva nimi, IMO number, kutsung, kodusadama nimi ja kogumahutavus;
  2) reederi nimi, registrikood või isikukood ning tema e-posti aadress ja telefoninumber;
  3) vabastuse taotlemise põhjendus;
  4) lähte- ja sihtsadamate nimed ja asukohad taotletava vabastuse perioodil;
  5) korduvreiside puhul taotletava vabastuse periood kalendrikuu ja aasta täpsusega, prognoositav reiside koguarv, reiside sagedus, reiside hinnangulised väljumis- ja saabumiskuupäevad ja kellaajad, ballastvee väljapumpamise sagedus ja eeldatav maht taotletava vabastuse perioodil;
  6) ühekordse reisi puhul taotletav vabastuse aeg vastavalt laeva väljumis- ja saabumiskuupäevale ja kellaajale;
  7) laevas ballastvee käitlemise ja tehnoloogia kirjeldus;
  8) ballastvee käitlemise kava, mis vastab konventsiooni lisa reegli B-1 nõuetele;
  9) väljavõte taotluse esitamisele eelneva aasta ballastvee registriraamatu kannetest, mis vastavad konventsiooni lisa reegli B-2 nõuetele;
  10) välisriigis vabastust menetleva asutuse nimetus ning aadress, asutuse kontaktisiku e-posti aadress ja telefoninumber, kui taotletav vabastus on seotud ka välisriigis asuva sadamaga;
  11) riskihindamise läbiviimiseks vajalikud andmed vastavalt §-le 2.

  (2) Lähtesadam käesoleva määruse tähenduses on sadam, kust pärineb selle laeva ballastvesi, millele vabastust taotletakse.

  (3) Sihtsadam käesoleva määruse tähenduses on sadam, mille vette soovitakse ballastvett pumbata.

  (4) Kui laeva töökeel ei ole eesti või inglise keel, peavad lõike 1 punktides 8 ja 9 nimetatud dokumendid olema tõlgitud inglise keelde.

§ 2.   Riskihindamise ja vahehindamise andmed ja dokumendid

  (1) Riskihindamise ja vahehindamise läbiviimiseks on vajalik vähemalt järgmiste andmete olemasolu:
  1) lähte- ja sihtsadamate vee soolsus täpsusega 0,1 promilli;
  2) lähte- ja sihtsadamate vees esinevate sihtliikide nimekiri;
  3) punktides 1 ja 2 nimetatud andmete aluseks olnud veeproovide võtja ja proovide võtmise aeg ja koht ning proovide võtja kinnitus, et proovid on võetud vastavalt nõuetekohasele metoodikale.

  (2) Sihtliik käesoleva määruse tähenduses on liik, mis esineb konkreetse sadama vees ja võib ohustada inimelu või -tervist või kahjustada keskkonda, vara või loodusvara.

§ 3.   Taotluse menetlemine

  (1) Transpordiamet kontrollib riskihindamise ja vahehindamise läbiviimiseks taotluses esitatud andmeid ja dokumente ning nende nõuetekohasuse korral edastab need Kliimaministeeriumile riskihindamiseks. Vajaduse korral konsulteerib Kliimaministeerium riskihindamisel pädeva eksperdiga.
[RT I, 05.07.2023, 1 - jõust. 08.07.2023]

  (2) Kui riskihindamise käigus selgub, et taotletav vabastus võib negatiivselt mõjutada teise riigi elanike elu või tervist, vara või loodusvarasid, konsulteerib Kliimaministeerium selle riigi pädeva asutusega.
[RT I, 05.07.2023, 1 - jõust. 08.07.2023]

  (3) Transpordiamet teeb vabastuse andmise või sellest keeldumise kohta otsuse 30 päeva jooksul taotluse saamisest. Tähtaja kulgemine peatub ajaks, mil Kliimaministeerium viib läbi riskihindamist.
[RT I, 05.07.2023, 1 - jõust. 08.07.2023]

§ 4.   Riskihindamise ja vahehindamise tähtajad

  (1) Kliimaministeerium edastab riskihinnangu Transpordiametile 30 päeva jooksul § 3 lõike 1 kohaselt Transpordiameti edastatud andmete kättesaamisest.
[RT I, 05.07.2023, 1 - jõust. 08.07.2023]

  (2) Kliimaministeerium edastab vahehinnangu Transpordiametile 15 päeva jooksul vahehindamise läbiviimisest. Kui vahehindamise käigus selgub, et vabastuse andmise tulemusena satub ohtu inimelu või -tervis või saab kahjustatud keskkond, vara või loodusvara, teatab Kliimaministeerium sellest Transpordiametile viivitamata.
[RT I, 05.07.2023, 1 - jõust. 08.07.2023]

  (3) Kliimaministeeriumil on õigus pikendada käesolevas paragrahvis esitatud riski- ja vahehinnangu esitamise tähtaega kuni 60 päeva võrra, välja arvatud lõike 2 teises lauses kirjeldatud juhul.
[RT I, 05.07.2023, 1 - jõust. 08.07.2023]

§ 5.   Vabastuse tunnistus

  Transpordiamet annab taotlejale vabastuse tunnistuse, millele märgitakse:
  1) paragrahvi 1 lõike 1 punktis 1 nimetatud andmed;
  2) vabastuse kehtivuse aeg;
  3) vabastusega hõlmatud lähte- ja sihtsadamad.

§ 6.   Vabastuse kehtetuks tunnistamisest teavitamine

  (1) Transpordiamet teavitab reederit vabastuse kehtetuks tunnistamise menetluse algatamisest ja vabastuse kehtetuks tunnistamisest viivitamata.

  (2) Kui Transpordiamet algatas vabastuse kehtetuks tunnistamise menetluse või tunnistas vabastuse kehtetuks, kuna vabastuse andmise tulemusena võib sattuda ohtu inimelu või -tervis või saada kahjustatud keskkond, vara või loodusvara, teavitab Transpordiamet sellest viivitamata ka Kliimaministeeriumi, teisi samade lähte- ja sihtsadamate vahel sõitvaid reedereid, kellele on vabastus antud, ning puudutatud riikide pädevaid asutusi.
[RT I, 05.07.2023, 1 - jõust. 08.07.2023]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json