Teksti suurus:

Fluoritud kasvuhoonegaaside käitlemise ja aruandluse kord, aruannete vormid ning käitlemise kohta andmeid koondavate asutuste loetelu

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2023, 29

Fluoritud kasvuhoonegaaside käitlemise ja aruandluse kord, aruannete vormid ning käitlemise kohta andmeid koondavate asutuste loetelu

Vastu võetud 09.12.2016 nr 143
RT I, 13.12.2016, 6
jõustumine 01.01.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.06.2023RT I, 05.07.2023, 108.07.2023

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 206 lõike 6 alusel.

§ 1.   Turustamine

  Turustamine käesoleva määruse tähenduses on Eestis turule laskmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 517/2014 fluoritud kasvuhoonegaaside kohta ja määruse (EÜ) nr 842/2006 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 150, 20.5.2014, lk 195–230) artikli 2 punkti 10 tähenduses.

§ 2.   Fluoritud kasvuhoonegaaside ning neid sisaldavate toodete, seadmete ja süsteemide käitlemise nõuded

  Fluoritud kasvuhoonegaase ning neid sisaldavaid tooteid, seadmeid ja süsteeme käideldakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 517/2014, atmosfääriõhu kaitse seaduses, tööstusheite seaduses, jäätmeseaduses ja käesolevas määruses sätestatud nõuete kohaselt.

§ 3.   Mootorsõidukite, trammi või raudteeveeremi kliimaseadmete kontroll ja fluoritud kasvuhoonegaasi lekke vältimine

  Liiklusseaduse tähenduses mootorsõiduki või trammi ja raudteeseaduse tähenduses raudteeveeremi kliimaseadmesse võib fluoritud kasvuhoonegaasi lisada, kui teenindus- ja parandustööde tegija on veendunud kliimaseadme lekkekindluses.

§ 4.   Fluoritud kasvuhoonegaaside käitlemise kohta andmeid koondavad asutused

  (1) Eestis turustatud ravimites sisalduvate fluoritud kasvuhoonegaaside kohta koondab andmeid Ravimiamet.

  (2) Liiklusregistris arvel olevate N1-, N2-, N3- ja O-kategooria sõidukite kohta, mille keretüüp on külmik, koondab andmeid Maanteeamet.

§ 5.   Aruannete esitamine

  (1) Ravimiamet esitab iga aasta 20. juuniks Kliimaministeeriumile lisas 1 kehtestatud vormil aruande eelmisel kalendriaastal Eestis turustatud ravimites sisaldunud fluoritud kasvuhoonegaaside kohta.
[RT I, 05.07.2023, 1 - jõust. 08.07.2023]

  (2) Maanteeamet esitab iga aasta 20. juuniks Kliimaministeeriumile lisas 2 kehtestatud vormil aruande eelmise kalendriaasta 31. detsembri seisuga liiklusregistris arvel olnud N1-, N2-, N3- ja O-kategooria sõidukite kohta, mille keretüüp on külmik.
[RT I, 05.07.2023, 1 - jõust. 08.07.2023]

  (3) Fluoritud kasvuhoonegaaside turustaja esitab iga aasta 20. juuniks Kliimaministeeriumile lisas 3 kehtestatud vormil aruande fluoritud kasvuhoonegaaside koguste ja tüüpide kohta, mida ta on eelmisel kalendriaastal Eestis turustanud.
[RT I, 05.07.2023, 1 - jõust. 08.07.2023]

  (4) Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate aerosoolide tootja esitab iga aasta 20. juuniks Kliimaministeeriumile lisas 4 kehtestatud vormil aruande eelmisel kalendriaastal Eestis enda toodetud fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate aerosoolide koguse, tootmisel kasutatud fluoritud kasvuhoonegaasi koguse ja tüübi kohta, tootmisprotsessi käigus tekkinud ainekao ja Eestis turustatud toodangu koguse kohta.
[RT I, 05.07.2023, 1 - jõust. 08.07.2023]

  (5) Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate ühekomponendiliste polüuretaanvahtude tootja esitab iga aasta 20. juuniks Kliimaministeeriumile lisas 5 kehtestatud vormil aruande eelmisel kalendriaastal Eestis enda toodetud fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate ühekomponendiliste polüuretaanvahtude koguse, Eestis turustatud toodangu koguse ja tootmisel kasutatud fluoritud kasvuhoonegaasi tüübi kohta, fluoritud kasvuhoonegaaside sisalduse kohta ühes balloonis ning tootmisprotsesside käigus tekkinud ainekao kohta. Teiste vahutüüpide tootja esitab andmed vahtude tootmisel kasutatud fluoritud kasvuhoonegaaside koguse, tüübi ja tootmisprotsessi käigus tekkinud ainekao kohta.
[RT I, 05.07.2023, 1 - jõust. 08.07.2023]

  (6) Reeder meresõiduohutuse seaduse tähenduses, kelle valduses olnud, Eesti Vabariigi lipu all sõitnud laevas sisaldus fluoritud kasvuhoonegaase, esitab iga aasta 20. juuniks Kliimaministeeriumile lisas 6 kehtestatud vormil aruande eelmisel kalendriaastal tema valduses olnud, Eesti Vabariigi lipu all sõitnud laevas paiknenud jahutusseadmetes, kliimaseadmetes või tuletõrjeseadmetes sisaldunud fluoritud kasvuhoonegaaside koguste ja tüüpide ning kasutuse käigus tekkinud ainekao kohta. Aruandes tuleb esitada andmed iga laeva kohta, milles sisaldus fluoritud kasvuhoonegaase, märkides laeva ehitusaasta, ja iga laevas paiknenud ühte tüüpi fluoritud kasvuhoonegaasi kohta eraldi real.
[RT I, 05.07.2023, 1 - jõust. 08.07.2023]

  (7) Raudteeveo-ettevõtja raudteeseaduse tähenduses, kelle valduses olnud raudteeveeremis sisaldus fluoritud kasvuhoonegaase, esitab iga aasta 20. juuniks Kliimaministeeriumile lisas 7 kehtestatud vormil aruande eelmisel kalendriaastal tema valduses olnud raudteeveeremi kohta, mis on registreeritud riiklikus raudteeliiklusregistris ning mida kasutatakse Eestis. Aruandes märgitakse fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate jahutusseadmete, kliimaseadmete või tuletõrjeseadmetega vagunite ja vedurite arv, neis sisaldunud fluoritud kasvuhoonegaaside kogused ja tüübid ning kasutuse käigus tekkinud ainekadu.
[RT I, 05.07.2023, 1 - jõust. 08.07.2023]

  (8) Aruanded esitatakse Kliimaministeeriumile võimaluse korral elektrooniliselt atmosfääriõhu kaitse seaduse § 192 lõike 2 alusel asutatud fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute registri FARU aruandlusmooduli kaudu, elektroonilisel kujul digiallkirjastatuna või allkirjastatuna paberil posti teel.
[RT I, 05.07.2023, 1 - jõust. 08.07.2023]

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. a.

Lisa 1 Aruanne Eestis turustatud ravimites sisaldunud fluoritud kasvuhoonegaaside kohta

Lisa 2 Aruanne liiklusregistris arvel olevate N1-, N2-, N3- ja O-kategooria sõidukite kohta, mille keretüüp on külmik

Lisa 3 Aruanne Eestis turustatud fluoritud kasvuhoonegaaside koguste kohta

Lisa 4 Aruanne fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate aerosoolide kohta

Lisa 5 Aruanne fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate vahtude tootmise kohta

Lisa 6 Aruanne Eesti Vabariigi lipu all sõitvatel laevadel paiknevate fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate seadmete kohta

Lisa 7 Aruanne fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate seadmetega varustatud raudteeveeremi kohta

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json