Teksti suurus:

Inimtekkeliste saasteainete heitkoguste vähendamise riiklikud kohustused Eesti territooriumil ja majandusvööndis, nende täitmise tähtajad ja erandid ning aruandlus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2023, 39

Inimtekkeliste saasteainete heitkoguste vähendamise riiklikud kohustused Eesti territooriumil ja majandusvööndis, nende täitmise tähtajad ja erandid ning aruandlus1

Vastu võetud 21.06.2018 nr 49
RT I, 26.06.2018, 28
jõustumine 01.07.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.06.2023RT I, 05.07.2023, 108.07.2023

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 108 lõike 1 alusel.

§ 1.   Inimtekkeliste saasteainete heitkoguste vähendamise riiklikud kohustused Eesti territooriumil ja majandusvööndis ning nende täitmise tähtajad

  (1) Heitkoguste vähendamise riiklik kohustus on minimaalne inimtekkeliste saasteainete heitkoguste vähendamine, mis tuleb saavutada tähtajaks seatud kalendriaasta jooksul ja mida väljendatakse protsendina võrreldes 2005. aasta tasemega.

  (2) Paiksetest ja liikuvatest heiteallikatest välisõhku väljutatavate saasteainete heitkoguste vähendamise kohustused, mis tuleb tagada ajavahemikus 2020–2029 võrreldes 2005. aasta tasemega, on järgmised:
  1) vääveldioksiid (SO2) – 32%;
  2) lämmastikoksiidid (NOx = NO + NO2, ümberarvutatuna NO2-ks) – 18%;
  3) mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ-d) – 10%;
  4) ammoniaak (NH3) – 1%;
  5) eriti peened osakesed (PM2,5) – 15%.

  (3) Paiksetest ja liikuvatest heiteallikatest välisõhku väljutatavate saasteainete heitkoguste vähendamise kohustused, mis tuleb saavutada 2030. aastaks võrreldes 2005. aasta tasemega, on järgmised:
  1) vääveldioksiid (SO2) – 68%;
  2) lämmastikoksiidid (NOx = NO + NO2, ümberarvutatuna NO2-ks) – 30%;
  3) mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ-d) – 28%;
  4) ammoniaak (NH3) – 1%;
  5) eriti peened osakesed (PM2,5) – 41%.

  (4) Et tagada 2030. aastaks seatud heitkoguste vähendamise eesmärkide saavutamine, kehtestab Kliimaministeerium saasteainete heitkoguste lineaarse vähendamise kavaga vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide, mittemetaansete lenduvate orgaaniliste ühendite, ammoniaagi ja eriti peenete osakeste soovituslikud heitetasemed 2025. aastaks, piiramata lõigete 2 ja 3 kohaldamist.
[RT I, 05.07.2023, 1 - jõust. 08.07.2023]

  (5) Juhul kui see on majanduslikult või tehniliselt tõhusam, võib Kliimaministeerium saasteainete heitkoguste lineaarse vähendamise kava asemel kehtestada saasteainete heitkoguste mittelineaarse vähendamise kava, tingimusel, et alates 2025. aastast läheneb saasteainete vähenemine järk-järgult lineaarse vähendamise kavale, ja see ei mõjuta ühtegi 2030. aastaks võetud heitkoguse vähendamise kohustust.
[RT I, 05.07.2023, 1 - jõust. 08.07.2023]

  (6) Saasteainete heitkoguste vähendamise kava ja selle rakendamise tingimused kehtestab valdkonna eest vastutav minister atmosfääriõhu kaitse seaduse § 108 lõike 9 alusel teatavate õhusaasteainete heitkoguste vähendamise riikliku programmi osana.

  (7) Kui 2025. aastaks ei suudeta lõike 4 alusel kehtestatud saasteainete heitkoguste vähendamise kava kohaselt heitkoguseid vähendada, peab Kliimaministeerium järgmistes informatiivsetes inventuuriaruannetes selgitama kõrvalekaldumise põhjuseid ja meetmeid, mida võetakse kavakohaste kohustuste täitmiseks.
[RT I, 05.07.2023, 1 - jõust. 08.07.2023]

§ 2.   Saasteainete heitkoguste vähendamise kohustuste erandid

  (1) Paragrahvi 1 lõigete 2 ja 3 alusel kehtestatud saasteainete heitkoguste arvestamisel ei võeta arvesse järgmisi heitkoguseid:
  1) õhusõidukite heitkoguseid, välja arvatud maandumis- ja starditsükli heitkogused;
  2) rahvusvahelisest mereliiklusest pärit heitkoguseid;
  3) lämmastikoksiidide ja mittemetaansete lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguseid, mis tulenevad piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni kategooriates 3B (sõnnikukäitlus) ja 3D (mullaharimine) ette nähtud 2014. aasta aruandlusnomenklatuuri alla kuuluvatest tegevustest.

  (2) Käesoleva määruse mõistes on õhusõiduki maandumis- ja starditsükkel tsükkel, mis hõlmab ruleerimist, starti, tõusu, maandumislähenemist, maandumist ja muud õhusõiduki liikumist, mis leiab aset madalamal kui 3000 jalga.

  (3) Käesoleva määruse mõistes on rahvusvaheline mereliiklus kõikide lippude all sõitvate veesõidukite, välja arvatud kalapüügilaevad, sõidud merel ja rannikuvetes väljumisega ühe riigi territooriumilt ja saabumisega teise riigi territooriumile.

§ 3.   Põlevkiviküttel olevate suurte põletusseadmete vääveldioksiidi heite summaarne piirkogus

  (1) Põlevkiviküttel olevatest suurtest põletusseadmetest välisõhku väljutatava vääveldioksiidiheite summaarne piirkogus on 25 000 tonni kalendriaastas.

  (2) Suur põletusseade on põletusseade tööstusheite seaduse § 13 lõike 2 tähenduses.

  (3) Lõike 1 tähenduses käsitatakse põlevkiviküttel olevate suurte põletusseadmetena vaid selliseid suuri põletusseadmeid, mis on projekteeritud spetsiaalselt põlevkivi põletamiseks ja milles mitme kütuse kasutamise korral on põlevkivi osakaal kogu kütuse aastases koguses energiaühikuteks ümberarvutatuna vähemalt 50%.

§ 4.   Saasteainete heitkoguste riiklike inventuuride, prognooside ja informatiivsete inventuuriaruannete koostamine

  (1) Kliimaministeerium korraldab saasteainete heitkoguste riiklike inventuuride, prognooside ja informatiivsete inventuuriaruannete koostamist direktiivi (EL) 2016/2284 I ja IV lisa kohaselt ning nende esitamist Euroopa Komisjonile, Euroopa Keskkonnaametile ja rahvusvaheliste konventsioonide sekretariaatidele.
[RT I, 05.07.2023, 1 - jõust. 08.07.2023]

  (2) Atmosfääriõhu kaitse seaduse §-s 1081 sätestatud paindlikkusmeetmete kasutamise korral tuleb asjaomase aasta saasteainete heitkoguste riigi informatiivsesse inventuuriaruandesse lisada teave, mis tõendab, et paindlikkusmeetmete kasutamine vastab direktiivi (EL) 2016/2284 artikli 5 lõikes 1 ja IV lisa 4. osas sätestatud tingimustele või sellele kohaldatakse sama artikli lõikes 2, 3 või 4 sätestatud tingimusi.

  (3) Keskkonnaagentuur koostab ja ajakohastab saasteainete heitkoguste riiklikke inventuure, sealhulgas kohandatud inventuure, kui see on asjakohane, ja ruumilist jaotust kajastavaid inventuure, suuri paikseid heiteallikaid kajastavaid inventuure ja neile lisatud informatiivseid inventuuriaruandeid ning esitab saasteainete heitkoguste riiklikke prognoose direktiivi (EL) 2016/2284 I ja IV lisa kohaselt.

  (4) Esitatud andmed peavad olema kooskõlas piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni sekretariaadile esitatavate saasteainete heitkoguste riiklike aruannete andmetega.

  (5) Keskkonnaagentuur avalikustab oma veebilehel:
  1) saasteainete heitkoguste riiklikud inventuurid ja prognoosid;
  2) kohandatud saasteainete heitkoguste inventuurid ja prognoosid;
  3) informatiivsed inventuuriaruanded;
  4) vajaduse korral lisaaruanded ja -teabe.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2018. a.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2016/2284, mis käsitleb teatavate õhusaasteainete riiklike heitkoguste vähendamist, millega muudetakse direktiivi 2003/35/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/81/EÜ (ELT L 344, 17.12.2016, lk 1–31).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json