Teksti suurus:

Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise enampakkumisel saadud tulu kasutamise ja aruandluse üldtingimused

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2023, 56

Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise enampakkumisel saadud tulu kasutamise ja aruandluse üldtingimused
[RT I, 09.11.2021, 3 - jõust. 12.11.2021]

Vastu võetud 04.11.2016 nr 121
RT I, 08.11.2016, 15
jõustumine 01.01.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.08.2018RT I, 07.08.2018, 410.08.2018
12.12.2019RT I, 17.12.2019, 920.12.2019
04.11.2021RT I, 09.11.2021, 312.11.2021
17.03.2023RT I, 22.03.2023, 325.03.2023
22.06.2023RT I, 05.07.2023, 108.07.2023

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 161 lõike 2 alusel.

§ 1.  Enampakkumisel saadud tulu kasutamise üldpõhimõtted

  Enampakkumisel saadud tulust rahastatavad meetmed peavad vastama atmosfääriõhu kaitse seaduse § 161 lõigetes 4 ja 6 toodud nõuetele.

§ 2.  Riigiabi andmise reeglite kohaldamine

  Kui enampakkumisel saadud tulust rahastatavate meetmete raames antakse riigiabi Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõike 1 mõistes, järgitakse abi andmisel Euroopa Liidu riigiabi reegleid ja konkurentsiseaduse 6. peatükis „Riigiabi” sätestatut.

§ 3.  Enampakkumisel saadud tulu kasutamise periood

  (1) Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise perioodi 2013–2020 enampakkumisel saadud tulu kasutamise periood lõpeb 30. novembril 2025. a.
[RT I, 22.03.2023, 3 - jõust. 25.03.2023]

  (2) Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise perioodi 2021–2030 enampakkumisel saadud tulu kasutamise periood lõpeb 30. novembril 2033. a.
[RT I, 09.11.2021, 3 - jõust. 12.11.2021]

§ 4.  Aruandluse üldine kord

  (1) Enampakkumisel saadud tulu kasutamise eest vastutav minister esitab Kliimaministeeriumile:
[RT I, 05.07.2023, 1 - jõust. 08.07.2023]
  1) eelneva poolaasta enampakkumistel saadud tulust rahastatud tegevuste tulemuste aruande poolaastale järgneva kuu 25. kuupäevaks.
[RT I, 22.03.2023, 3 - jõust. 25.03.2023]
  2) [kehtetu - RT I, 07.08.2018, 4 - jõust. 10.08.2018]

  (2) Poolaasta kohta esitatav aruanne peab sisaldama järgmist:
[RT I, 22.03.2023, 3 - jõust. 25.03.2023]
  1) enampakkumisel saadud tulu kasutamise eest vastutava ministri poolt enampakkumisel saadud tulu saajaks määratud asutuse andmed;
  2) enampakkumisel saadud tulust kaasrahastatava meetme või projekti nimetus, kirjeldus ning viide meetme või projektiga seotud veebilehele;
  3) atmosfääriõhu kaitse seaduse § 161 lõikes 4 või 6 nimetatud eesmärk, mille saavutamisse meede või projekt panustab;
  4) meetme või projekti liik ja asukohariik;
  5) rahastamise viis arenguriikides elluviidavate meetmete ja projektide korral;
  6) toetatav sektor arenguriikides elluviidavate meetmete ja projektide korral;
  7) käimasolevad ja lõpetatud tegevused, nende tulemused ja ajakava;
  8) meetme või projektiga seoses võetud kohustuste ja väljamaksete ülevaade.

  (3) [Kehtetu - RT I, 07.08.2018, 4 - jõust. 10.08.2018]

  (4) Aruandes esitatud andmeid kontrollib Kliimaministeerium. Kui aruandes on puudusi või on vaja esitada lisainfot, teavitab Kliimaministeerium sellest enampakkumisel saadud tulu kasutamise eest vastutavat ministrit ning määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ja lisainfo esitamiseks.
[RT I, 05.07.2023, 1 - jõust. 08.07.2023]

  (5) Kliimaministeerium esitab kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise enampakkumisel saadud tulu kasutamise aruande Vabariigi Valitsusele ja Euroopa Komisjonile.
[RT I, 05.07.2023, 1 - jõust. 08.07.2023]

§ 5.  Enampakkumisel saadud tulu eraldamine tulu saajale

  (1) Kliimaministeerium eraldab enampakkumisel saadud tulu selle kasutamise eest vastutavale ministrile igal aastal pärast vastava aasta riigieelarve seaduse jõustumist ja enampakkumisel saadud tulu laekumist kontole, mille Kliimaministeerium on selleks otstarbeks määranud.
[RT I, 05.07.2023, 1 - jõust. 08.07.2023]

  (2) Enampakkumisel saadud tulu eraldatakse vastavalt riigi eelarvestrateegias ja vastava aasta riigieelarve seaduses sätestatud enampakkumisel saadud tulu jaotusele ning kliimapoliitikaga seotud meetmete sihtotstarbele.

  (3) Enampakkumisel saadud tulu laekumise korral, mis ületab riigi eelarvestrateegias või vastava aasta riigieelarve seaduses, võttes aluseks neist uuema, prognoositud tulumahtu, võib Vabariigi Valitsus eraldada prognoosi ületava tuluosa ühele või mitmele riigi eelarvestrateegias määratud kliimapoliitikaga seotud sihtotstarbelisele meetmele.
[RT I, 09.11.2021, 3 - jõust. 12.11.2021]

§ 6.  Teavitamiskohustus tulu kasutamist takistavate asjaolude ilmnemisel

  Enampakkumisel saadud tulu kasutamise eest vastutav minister peab Kliimaministeeriumi viivitamata kirjalikult teavitama enampakkumisel saadud tulu kasutamise käigus ilmnenud takistavatest asjaoludest ning enampakkumisel saadud tulu sihtotstarbeliselt kasutamata jätmisest, tulu kasutamisega seotud kohtumenetlusest või selle võimalikkusest ja enampakkumisel saadud tulu kasutamiseks korraldatud riigihanke vaidlustamisest.
[RT I, 05.07.2023, 1 - jõust. 08.07.2023]

§ 7.  Enampakkumisel saadud tulu tagastamine

  (1) Enampakkumisel saadud tulu kasutamise eest vastutav minister peab enampakkumisel saadud tulu, mis on jäänud sihtotstarbeliselt kasutamata, kandma Kliimaministeeriumi määratud kontole 150 kalendripäeva jooksul pärast seda, kui ta on Kliimaministeeriumi vastavalt §-le 6 teavitanud enampakkumisel saadud tulu sihtotstarbeliselt kasutamata jätmisest.
[RT I, 05.07.2023, 1 - jõust. 08.07.2023]

  (2) Kliimaministeerium võib peatada enampakkumisel saadud tulu eraldamise enampakkumisel saadud tulu kasutamise eest vastutavale ministrile kuni lõikes 1 nimetatud kohustuse täitmiseni.
[RT I, 05.07.2023, 1 - jõust. 08.07.2023]

§ 8.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json