Teksti suurus:

Moderniseerimisfondi raha kasutamise ja aruandluse üldtingimused

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2023, 116

Moderniseerimisfondi raha kasutamise ja aruandluse üldtingimused

Vastu võetud 10.03.2022 nr 25
RT I, 12.03.2022, 23
jõustumine 15.03.2022

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.06.2023RT I, 05.07.2023, 108.07.2023

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 1651 lõike 5 alusel.

§ 1.   Moderniseerimisfondi raha kasutamise üldpõhimõtted

  (1) Moderniseerimisfondi raha laekub riigieelarvesse ning seda kasutatakse kooskõlas riigi eelarvestrateegiaga. Riigi eelarvestrateegias märgitakse moderniseerimisfondi raha kasutamise kavandatud jaotus, määratakse kliimapoliitikaga seotud meetmete või programmide (edaspidi meetmed) sihtotstarve ning raha kasutamise eest vastutavad ministrid.

  (2) Moderniseerimisfondist rahastatavad meetmed peavad vastama atmosfääriõhu kaitse seaduse § 1651 lõigetes 1 ja 3 nimetatud eesmärkidele.

§ 2.   Riigiabi andmise reeglite kohaldamine

  (1) Kui moderniseerimisfondist rahastatavate meetmete raames antakse riigiabi Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõike 1 mõistes, järgitakse abi andmisel Euroopa Liidu riigiabi reegleid ja konkurentsiseaduse 6. peatükis „Riigiabi” sätestatut.

  (2) Lõikes 1 nimetatud riigiabi reeglite järgimise tagab iga meetme puhul raha kasutamise eest vastutav minister.

§ 3.   Moderniseerimisfondi raha kasutamise aeg

  Moderniseerimisfondi raha kasutamise aeg on 1. jaanuarist 2021. a kuni 31. detsembrini 2030. a.

§ 4.   Aruandluse kord

  (1) Moderniseerimisfondi raha kasutamise eest vastutav minister esitab Kliimaministeeriumile 1. märtsiks eelneva aasta kohta aastaaruande, mis sisaldab lisas nimetatud teavet.
[RT I, 05.07.2023, 1 - jõust. 08.07.2023]

  (2) Lõikes 1 osutatud aastaaruandele lisatakse järgmine teave:
  1) aruandeaasta finantsaruanne iga meetme kohta, sealhulgas esitatakse koondandmed meetmega seotud kulude kohta eelneval aruandeaastal;
  2) dokumentaalsed tõendid moderniseerimisfondist eelneval aastal rahastatud projektide kohta.

  (3) Aruandes esitatud andmeid kontrollib Kliimaministeerium. Kui aruandes on puudusi või on vaja esitada lisainfot, teavitab Kliimaministeerium sellest moderniseerimisfondi raha kasutamise eest vastutavat ministrit ning määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ja lisainfo esitamiseks.
[RT I, 05.07.2023, 1 - jõust. 08.07.2023]

  (4) Kliimaministeerium esitab moderniseerimisfondi rahaga toetatud meetmete, programmide ja projektide aruannete alusel 30. aprilliks eelneva aasta kohta koondaruande Euroopa Komisjonile ning avalikustab aastaaruande vastavalt atmosfääriõhu kaitse seaduse § 1651 lõikele 9.
[RT I, 05.07.2023, 1 - jõust. 08.07.2023]

§ 5.   Moderniseerimisfondist raha eraldamine raha kasutamise eest vastutavale ministeeriumile

  (1) Moderniseerimisfondist eraldatakse raha arvestades riigi eelarvestrateegias ja vastava aasta riigieelarve seaduses sätestatud kliimapoliitikaga seotud meetmete sihtotstarvet ning moderniseerimisfondi raha jaotust.

  (2) Moderniseerimisfondi raha eraldab Kliimaministeerium raha kasutamise eest vastutavale ministeeriumile pärast moderniseerimisfondi raha laekumist, arvestades Euroopa Komisjoni kinnitatud toetusmahtu.
[RT I, 05.07.2023, 1 - jõust. 08.07.2023]

§ 6.   Teavitamiskohustus raha kasutamist takistavate asjaolude ilmnemisel

  Moderniseerimisfondi raha kasutamise eest vastutav minister peab Kliimaministeeriumi viivitamata kirjalikult teavitama moderniseerimisfondi raha kasutamise käigus ilmnenud takistavatest asjaoludest ning moderniseerimisfondi raha sihtotstarbeliselt kasutamata jätmisest või raha kasutamisega seotud kohtumenetlusest või selle võimalikkusest.
[RT I, 05.07.2023, 1 - jõust. 08.07.2023]

§ 7.   Moderniseerimisfondi raha tagastamine

  (1) Moderniseerimisfondi raha kasutamise eest vastutav ministeerium peab moderniseerimisfondi sihtotstarbeliselt kasutamata jäänud raha kandma Kliimaministeeriumi määratud kontole 150 kalendripäeva jooksul pärast seda, kui ta on teavitanud Kliimaministeeriumi moderniseerimisfondi raha sihtotstarbeliselt kasutamata jätmisest.
[RT I, 05.07.2023, 1 - jõust. 08.07.2023]

  (2) Kliimaministeerium võib peatada moderniseerimisfondist raha eraldamise raha kasutamise eest vastutavale ministeeriumile kuni lõikes 1 nimetatud kohustuse täitmiseni.
[RT I, 05.07.2023, 1 - jõust. 08.07.2023]

  (3) Toetuse tagasinõudmisel järgitakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 1821.

§ 8.   Teave, teabevahetus ja avalikustamine

  Moderniseerimisfondi raha kasutamise eest vastutav minister ning toetuse saajad tagavad Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2020/1001, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses moderniseerimisfondi tegevusega, millega toetatakse investeeringuid teatavate liikmesriikide energiasüsteemide moderniseerimiseks ja energiatõhususe suurendamiseks (ELT L 221, 10.07.2020, lk 107–121), artikli 17 kohase teabe, teabevahetuse ja avalikustamise nõuete täitmise.

§ 9.   Dokumentide säilitamine

  Moderniseerimisfondi toetuse saajad peavad säilitama kõik dokumendid ja kogu teabe tehtud maksete ja kulutuste kohta viie aasta jooksul projekti või meetme viimasest väljamaksest.

Lisa Teave, mida moderniseerimisfondi raha kasutamise eest vastutav minister peab aastaaruandes Kliimaministeeriumile esitama
[RT I, 05.07.2023, 1 - jõust. 08.07.2023]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json