Teksti suurus:

Teaduspoliitika komisjoni ja innovatsioonipoliitika komisjoni moodustamise kord ja töökord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2023, 234

Teaduspoliitika komisjoni ja innovatsioonipoliitika komisjoni moodustamise kord ja töökord

Vastu võetud 19.05.2005 nr 108
RT I 2005, 31, 231
jõustumine 05.06.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.10.2022RT I, 26.10.2022, 129.10.2022
22.06.2023RT I, 05.07.2023, 208.07.2023

Määrus kehtestatakse «Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» § 10 punktide 41 ja 42 alusel.

§ 1.   Teaduspoliitika komisjoni ja innovatsioonipoliitika komisjoni liikmed

  (1) Teaduspoliitika komisjoni liikmed on Rektorite Nõukogu esindaja, Eesti Teaduste Akadeemia esindaja, Rahandusministeeriumi esindaja, Riigikantselei esindaja ja nelja suurima valdkondliku teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni rahastamise mahuga ministeeriumi esindajad, kolm haridus- ja teadusministri nimetatud esindajat positiivselt evalveeritud teadusasutustest ning üks haridus- ja teadusministri nimetatud sõltumatu teadus- ja arendustegevuse ekspert.

  (2) Innovatsioonipoliitika komisjoni liikmed on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindaja, Eesti Tööandjate Keskliidu esindaja, Rahandusministeeriumi esindaja, Riigikantselei esindaja ja nelja suurima valdkondliku teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni rahastamise mahuga ministeeriumi esindajad, kolm majandusvaldkonna eest vastutava ministri nimetatud ettevõtluse esindajat ning üks majandusvaldkonna eest vastutava ministri nimetatud sõltumatu teadus- ja arendustegevuse ekspert.
[RT I, 05.07.2023, 2 - jõust. 08.07.2023]

§ 2.   Komisjonide moodustamine

  (1) Teaduspoliitika komisjoni moodustab ja selle koosseisu kinnitab kuni kolmeks aastaks Vabariigi Valitsus haridus- ja teadusministri ettepanekul.

  (2) Innovatsioonipoliitika komisjoni moodustab ja selle koosseisu kinnitab kuni kolmeks aastaks Vabariigi Valitsus majandusvaldkonna eest vastutava ministri ettepanekul.
[RT I, 05.07.2023, 2 - jõust. 08.07.2023]

  (3) Ettepanekust lõigetes 1 ja 2 nimetatud komisjonide koosseisu osas teavitab vastav minister Teadus- ja Arendusnõukogu.

§ 3.   Komisjonide töö juhtimine

  (1) Teaduspoliitika komisjoni esimees on haridus- ja teadusminister ning aseesimees teadus- ja arendustegevuse poliitika eest vastutav asekantsler.

  (2) Innovatsioonipoliitika komisjoni esimees on majandusvaldkonna eest vastutav minister ning aseesimees majandusarengu poliitika eest vastutav asekantsler.
[RT I, 05.07.2023, 2 - jõust. 08.07.2023]

  (3) Ühisistungite juhtimine lepitakse kokku komisjoni esimeeste vahel enne istungi toimumist ja kajastatakse istungi päevakorras.
[RT I, 26.10.2022, 1 - jõust. 29.10.2022]

§ 4.   Komisjonide töö korraldamine

  (1) Teaduspoliitika komisjoni tööd korraldab Haridus- ja Teadusministeerium, kes tagab komisjoni tehnilise teenindamise.

  (2) Innovatsioonipoliitika komisjoni tööd korraldab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kes tagab komisjoni tehnilise teenindamise.

§ 5.   Komisjonide töökord

  (1) Komisjonide töövormiks on istungid, mis toimuvad vähemalt neli korda aastas.

  (2) Istungi kutsub kokku komisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees, teatades sellest komisjoni liikmetele vähemalt kaks nädalat enne istungi toimumist.
[RT I, 26.10.2022, 1 - jõust. 29.10.2022]

  (3) Komisjoni liikmed saavad päevakorra osas ettepanekuid teha komisjoni esimehele.

  (4) Komisjoni tööd korraldav ministeerium saadab istungi päevakorra koos teiste vajalike materjalidega komisjoni liikmetele vähemalt kaks nädalat enne istungi toimumist.
[RT I, 26.10.2022, 1 - jõust. 29.10.2022]

  (5) Komisjoni esimehel on õigus kutsuda päevakorras olevate küsimuste arutamiseks istungist osa võtma komisjoni koosseisu mittekuuluvaid isikuid.

  (6) Paragrahvis 51 nimetatud ülesannete täitmiseks on komisjonide töövormiks ühisistung.
[RT I, 26.10.2022, 1 - jõust. 29.10.2022]

§ 51.   Teaduspoliitika komisjoni ja innovatsioonipoliitika komisjoni koostöös täidetavad ülesanded

  Teaduspoliitika komisjoni ja innovatsioonipoliitika komisjoni koostöös täidetavad ülesanded seoses teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni valdkonna arengukava ja programmidega on järgmised:
  1) tulemusaruande põhjal soovituste andmine arengukava eesmärkide elluviimisega seotud programmide algatamiseks, muutmiseks või lõpetamiseks;
  2) ettepanekute tegemine arengukava ja programmidega seotud hindamisteks ja tõhustamiskavade koostamiseks;
  3) hinnangu andmine arengukava muutmise ja lõpetamise ettepaneku kohta;
  4) teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse fookusvaldkondade, sealhulgas nutika spetsialiseerumise valdkondade edenemise hindamine ja ettepanekute tegemine nende muutmise kohta.
[RT I, 26.10.2022, 1 - jõust. 29.10.2022]

§ 6.   Istungi protokoll

  (1) Istungid protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ning istungit protokollinud isik.

  (2) Komisjoni tööd korraldav ministeerium edastab istungi protokolli koopiad ühe nädala jooksul pärast istungi toimumist kõikidele komisjoni liikmetele.

§ 7.   Komisjonide otsustusvõimelisus

  (1) Komisjon on otsustusvõimeline, kui istungil osaleb üle poole komisjoni liikmetest, sealhulgas esimees või esimehe volitatud isik.

  (2) Kvoorumi puudumise korral kutsub esimees kahe nädala jooksul kokku uue istungi.

§ 8.   Komisjonide otsused

  (1) Komisjon võtab oma pädevuse piires vastu nõuandva iseloomuga otsuseid. Komisjoni otsused on avalikud.

  (2) Komisjon võtab otsused vastu avalikul hääletamisel istungist osavõtvate liikmete häälteenamusega, välja arvatud §-s 9 sätestatud juhul.

  (3) Komisjoni istungil ei võta hääletamisest osa komisjoni liige, kellel seoses otsusega võib tekkida huvide konflikt. Koosoleku kvoorumit vähendatakse otsustamisest taandunud isikute võrra.

§ 9.   Kirjalik hääletamine

  (1) Komisjonil on õigus võtta otsuseid vastu istungit kokku kutsumata, kirjaliku, sealhulgas elektroonilise hääletamise teel.

  (2) Kirjalikule hääletamisele pandud küsimus edastatakse kõikidele komisjoni liikmetele.

  (3) Kirjalikul hääletamisel võetakse otsus vastu kõigi komisjoni liikmete, välja arvatud need liikmed, kes ei osale otsustamises § 8 lõikes 3 sätestatud juhul, poolthäälte enamusega.

§ 10.   Komisjonide finantseerimine

  (1) Teaduspoliitika komisjoni tegevust finantseeritakse riigieelarvest Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve kaudu selleks ettenähtud vahenditest.

  (2) Innovatsioonipoliitika komisjoni tegevust finantseeritakse riigieelarvest Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eelarve kaudu selleks ettenähtud vahenditest.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json