Teksti suurus:

Laste liikluskasvatuse kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2023, 238

Laste liikluskasvatuse kord

Vastu võetud 20.10.2011 nr 136
RT I, 24.10.2011, 2
jõustumine 27.10.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.06.2023RT I, 05.07.2023, 208.07.2023

Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse” § 4 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Laste liikluskasvatuse kord sätestab kuni 18-aastaste isikute liikluskasvatuse läbiviijad ja liikluskasvatuse korralduse koolieelses lasteasutuses (edaspidi lasteasutus), põhikoolis, gümnaasiumis, huvikoolis ja kutseõppeasutuses (edaspidi kool) ning autokoolis või liiklusohutusega tegelevas mittetulundusühingus, kelle tegevusalaks on liikluskasvatus, sõltumata nende õiguslikust seisundist.

§ 2.   Laste liikluskasvatuse eesmärk

  (1) Laste liikluskasvatus on õpetamisel ja teavitamisel põhinev lapse liiklusohutusalaste hoiakute kujundamine ja käitumise mõjutamine ning liiklusoskuste arendamine (edaspidi liikluskasvatus).

  (2) Liikluskasvatuse eesmärk on kujundada üksteisega arvestavaid liiklejaid, kellel on:
  1) ohutu liiklemise harjumused;
  2) oskus tajuda liikluskeskkonda ning hoiduda käitumast teisi liiklejaid ohustavalt ja liiklust takistavalt;
  3) teadmised ja oskused, mis toetavad nende endi ja teiste liiklejate toimetulekut ning ohutust mitmesugustes liiklusolukordades nii jalakäija, sõitja kui ka juhina.

  (3) Liikluskasvatuse käigus:
  1) õpetatakse last tema arengust lähtudes ära tundma ja märkama erinevaid ohuallikaid liikluses, tajuma nende olemust ja võimalikku tekkemehhanismi;
  2) arendatakse ja kujundatakse lapse teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud liiklemiseks jalakäija, sõitja ja juhina ning mis toetavad lapse toimetulekut ja ohutust;
  3) õpetatakse last kasutama ohutust tagavaid ja suurendavaid kaitsevahendeid (helkur, turvavöö, jalgratturi kiiver, põlve- ning küünarnukikaitsed jm);
  4) kujundatakse lapse oskusi käitumiseks ja valikute tegemiseks ohuolukorras, sealhulgas vajaliku abi kutsumiseks.

§ 3.   Liikluskasvatuse läbiviimine

  (1) Liikluskasvatust viivad läbi ja valmistavad lapsi ohutuks liiklemiseks ette lapsevanem, seaduslik esindaja, lasteasutused, koolid ja muud pädevad asutused. Õpetajad juhendavad lapsevanemaid, kuidas lastele ohutut liiklemist õpetada.

  (2) Kohaliku omavalitsuse üksus loob eelarvevahendite olemasolu korral võimalused ja tingimused liikluskasvatusalaseks tegevuseks ning tagab kavandatud liiklusohutusalase selgitus- ja kasvatustöö koolides ja lasteasutustes oma haldusterritooriumil.

  (3) Transpordiamet ning Politsei- ja Piirivalveamet osalevad vajaduse ja võimaluse korral liikluskasvatuslikes teavituskampaaniates ja muudel üritustel, sealhulgas lasteasutustes ja koolides.
[RT I, 05.07.2023, 2 - jõust. 08.07.2023]

§ 4.   Liikluskasvatuse koordineerimine

  (1) Liikluskasvatust ja laste ohutuks liiklemiseks ettevalmistamist lasteasutuses ja koolis koordineerib Haridus- ja Teadusministeerium.

  (2) Liikluskasvatusalast tööd, sealhulgas liikluskasvatuslike tegevuste projektide kavandamist ja realiseerimist laste ohutuks liiklemiseks ettevalmistamisel koordineerib Kliimaministeerium koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Siseministeeriumi ja oma haldusterritooriumil liiklusohutuse tagamise eest vastutava kohaliku omavalitsuse üksusega, kaasates liiklusohutuse edendamisest huvitatud teisi isikuid ja asutusi.
[RT I, 05.07.2023, 2 - jõust. 08.07.2023]

§ 5.   Liikluskasvatuse sisu lasteasutuses ja koolis

  (1) Lasteasutuse ja kooli liikluskasvatusalased kavandatud tegevused peavad olema ära toodud lasteasutuse tegevuskavas ja kooli üldtööplaanis ning lasteasutuse ja kooli õppekavas.

  (2) Liikluskasvatuse aluseks on:
  1) „Liiklusseadus”;
  2) koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava;
  3) põhikooli riiklik õppekava;
  4) gümnaasiumi riiklik õppekava;
  5) põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava.

  (3) Lasteasutuses ja põhikooli esimeses astmes (1.–3. klass) on liikluskasvatuse sisuks jalakäija ja jalgratturi ohutu liiklemise, käitumise ja liikluses toimetuleku õpetamine, lähtudes eelkõige lapse koduümbruse liikluskeskkonnast.

  (4) Põhikooli teises (4.–6. klass) ja kolmandas astmes (7.–9. klass) on liikluskasvatuse sisuks erinevate liiklusolukordade selgitamine lapse enda ja teiste liiklejate seisukohalt ning linna ja maapiirkonna teedel ohutu liiklemise õpetamine.

  (5) Gümnaasiumis (10.–12. klass) ja kutseõppeasutuses on liikluskasvatuse sisuks liiklusohutust tagavate hoiakute arendamine ja käitumise mõjutamine, millega laiendatakse ja süvendatakse põhikoolis omandatud liiklusohutusalaseid teadmisi, oskusi, vilumusi ja hoiakuid.

  (6) Liikluskasvatuse õppe- ja metoodiliste materjalide väljatöötamist koordineerib Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Transpordiametiga.
[RT I, 05.07.2023, 2 - jõust. 08.07.2023]

§ 6.   Liikluskasvatuse läbiviimine lasteasutuses ja koolis

  (1) Liikluskasvatus lasteasutuses toimub lasteasutuse õppekava ja tegevuskava alusel.

  (2) Lasteasutuse õppekavas määratakse kindlaks liikluskasvatuse teemad ja nende käsitlemise ulatus. Liikluskasvatuse läbiviimisel arvestatakse lapse iga ja tema rolle liikluses.

  (3) Liikluskasvatus koolis toimub kooli õppekava ja üldtööplaani alusel. Kooli õppekavas määratakse kooliastmeti kindlaks liikluskasvatuse teemad, mis tulenevad riikliku õppekava läbivast teemast „Tervis ja ohutus”.

  (4) Liikluskasvatuse teema käsitlemise ulatus määratakse sõltuvalt lasteasutuse ja kooli asukohast ja liikluskeskkonda mõjutavatest tingimustest.

  (5) Klassi- ja aineõpetajad määravad liikluskasvatuse teemad, mida käsitletakse integreerituna ainetundides.

  (6) Väljaspool õppetundi toimuvad liikluskasvatust toetavad tegevused kavandatakse kooli üldtööplaanis ja nende läbiviimise eest vastutab kooli juhtkond.

  (7) Kooli õppekava ning kooli üldtööplaani liikluskasvatuse osa koostamisel arvestatakse õpilase iga ja tema rolle liikluses.

§ 7.   Õpetajate liikluskasvatusalane ettevalmistamine

  Õpetajate koolituse, sealhulgas liikluskasvatusalase ettevalmistamise nõuded kehtestatakse „Eesti Vabariigi haridusseaduse” § 5 lõike 2 punkti 71 alusel.

§ 8.   Liikluskasvatuse olukorra analüüs ja hindamine

  (1) Liikluskasvatuse olukorda analüüsib ning hindab Transpordiamet.
[RT I, 05.07.2023, 2 - jõust. 08.07.2023]

  (2) Transpordiamet esitab liikluskasvatuse olukorra analüüsist tulenevad soovitused ja ettepanekud Haridus- ja Teadusministeeriumile ning Kliimaministeeriumile.
[RT I, 05.07.2023, 2 - jõust. 08.07.2023]

§ 9.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json