Teksti suurus:

Sadama, sadamarajatise ning laeva turvateabe edastamise ja vastuvõtmise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2023, 242

Sadama, sadamarajatise ning laeva turvateabe edastamise ja vastuvõtmise kord1

Vastu võetud 24.03.2016 nr 39
RT I, 29.03.2016, 3
jõustumine 01.04.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.06.2023RT I, 05.07.2023, 208.07.2023, määruses läbivalt asendatud sõnad „Veeteede Amet“ sõnaga „Transpordiamet“ vastavas käändes

Määrus kehtestatakse sadamaseaduse § 23 lõike 3 ja meresõiduohutuse seaduse § 113 lõike 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse sadama, sadamarajatise ning laeva turvateabe edastamise ja vastuvõtmisega seotud asutuste ja isikute teavitamise kord.

  (2) Turvateabena käsitatakse sadama, sadamarajatise ning Eesti riigilippu kandva laeva turvataseme kehtestamisega, laeva turvahäirega ja toimunud turvaintsidendiga seonduvat teavet ning teavet meetmete kohta, mida sadamas, sadamarajatisel või laeval tuleb võtta nende kaitsmiseks võimaliku rünnaku eest.

§ 2.   Ööpäevaringsed kontaktpunktid turvateabe edastamisel

  (1) Ööpäevaringne kontaktpunkt, kuhu sadamad, sadamarajatised ning Eesti merealal sõitvad laevad saavad pöörduda turvateabe edastamiseks või vastuvõtmiseks, on Transpordiamet.

  (2) Ööpäevaringne kontaktpunkt laevade turvahäire vastuvõtmisel on Politsei- ja Piirivalveamet.

§ 3.   Kehtivast turvatasemest teavitamine

  (1) Siseministeerium teavitab viivitamata Transpordiametit, Politsei- ja Piirivalveametit, Kaitsepolitseiametit, Kaitseministeeriumi, Kaitseväge, Maksu- ja Tolliametit, Kliimaministeeriumi ning Välisministeeriumi sadama ja sadamarajatise ning Eesti riigilippu kandva laeva turvataseme kehtestamisest või kehtestatud turvataseme muutmisest.
[RT I, 05.07.2023, 2 - jõust. 08.07.2023]

  (2) Transpordiamet teavitab kehtivast sadama ja sadamarajatise turvatasemest viivitamata sadama ja sadamarajatise turvaülemat ning Eesti riigilippu kandva laeva turvatasemest reederi turvaülemat.

  (3) Sadama või sadamarajatise turvaülem teavitab kehtivast sadama või sadamarajatise turvatasemest viivitamata sadamas viibivaid ja sadamasse suunduvaid laevu.

  (4) Reederi turvaülem teavitab kehtivast laeva turvatasemest viivitamata oma Eesti riigilippu kandvat laeva.

§ 4.   Laeva turvahäirest teavitamine

  (1) Laevalt edastatud turvahäire võtab vastu Politsei- ja Piirivalveamet, kes teavitab nimetatud turvahäire vastuvõtmisest viivitamata Transpordiametit.

  (2) Kui turvahäire edastati Eesti riigilippu kandvalt laevalt, teavitab Transpordiamet laeva turvahäire vastuvõtmisest viivitamata vastava laeva reederi turvaülemat, kes kontrollib turvahäire õigsust. Reederi turvaülem teavitab turvahäire õigsusest Transpordiametit. Kui reederi turvaülemal ei ole võimalik Eesti riigilippu kandva laevaga mõistliku aja jooksul ühendust saada, käsitatakse turvahäiret õigena ning reederi turvaülem esitab teabe selle kohta Transpordiametile.

  (3) Saades kinnituse Eesti riigilippu kandva laeva turvahäire õigsuse kohta, teavitab Transpordiamet turvahäirest viivitamata Siseministeeriumi, Kliimaministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveametit, Kaitsepolitseiametit ning Kaitseväge.
[RT I, 05.07.2023, 2 - jõust. 08.07.2023]

  (4) Saades kinnituse Eesti riigilippu kandva laeva, mis ei viibi Eesti merealal, turvahäire õigsuse kohta, teavitab Transpordiamet turvahäire vastuvõtmisest peale lõikes 3 nimetatud asutuste viivitamata Välisministeeriumi ning välisriiki või -riike, mille vahetus läheduses turvahäire edastanud laev asub.

  (5) Saades Politsei- ja Piirivalveametilt teabe välisriigi lippu kandva laeva turvahäire vastuvõtmise kohta, teavitab Transpordiamet turvahäire vastuvõtmisest viivitamata laeva lipuriigi kontaktpunkti, ning saades kinnituse laeva turvahäire õigsuse kohta, lõigetes 3 ja 4 nimetatud asutusi.

§ 5.   Erakorralise turvateabe edastamine

  (1) Kui on tuvastatud oht, et Eesti merealal viibivat laeva rünnatakse, teavitab Siseministeerium Transpordiametit ning Kaitseväge Eesti riigilippu kandva laeva ning vajaduse korral vastava Eesti sadama ja sadamarajatise kehtivast turvatasemest ning turvameetmetest, mida laeval, sadamas ja sadamarajatisel tuleks võtta nende kaitsmiseks võimaliku rünnaku eest, samuti turvameetmetest, mida Eesti oma territooriumil selles olukorras võtab.

  (2) Kui on tuvastatud oht, et Eesti riigilippu kandvat sellist laeva rünnatakse, mis ei viibi Eesti merealal, teavitab Siseministeerium Transpordiametit laeva kehtivast turvatasemest ning turvameetmetest, mida laeval tuleks võtta enda kaitseks võimaliku rünnaku eest.

  (3) Transpordiamet edastab lõigetes 1 ja 2 nimetatud teabe viivitamata Eesti riigilippu kandva laeva reederi turvaülemale, laeva lipuriigi kontaktpunktile, kui tegemist on välisriigi lippu kandva laevaga, ning vajaduse ja võimaluse korral vastava sadama ja sadamarajatise turvaülemale.

  (4) Kui lõikes 1 või 2 nimetatud oht, et Eesti riigilippu kandvat laeva rünnatakse, on tuvastatud muul viisil kui laeva turvahäire alusel, edastab reederi turvaülem viivitamata teabe laevale.

§ 6.   Turvaintsidendist teavitamine

  (1) Transpordiamet annab sadama ja sadamarajatise turvaülemale ja Eesti riigilippu kandva laeva reederi turvaülemale juhiseid turvateabe äratundmiseks ja turvaintsidentidest teavitamiseks.

  (2) Turvaintsidendi toimumise korral teavitab sadama, sadamarajatise ning Eesti riigilippu kandva laeva reederi turvaülem sellest viivitamata Transpordiametit.

  (3) Transpordiamet edastab lõikes 2 nimetatud teabe viivitamata Siseministeeriumile, Politsei- ja Piirivalveametile ning Kaitseväele.

§ 7.   Teabe edastamine ja vastuvõtmine

  (1) Paragrahvides 2–6 nimetatud turvateabe vastuvõtja saadab teabe edastajale enda kontaktandmed, mille kaudu on võimalik teavet ööpäev läbi vastu võtta, ning teavitab kontaktandmete muutumise korral viivitamata asjassepuutuvaid isikuid.

  (2) Turvateabe vastuvõtja teavitab teabe edastajat teabe kättesaamisest viivitamata.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/65/EÜ sadamate turvalisuse tugevdamise kohta (ELT L 310, 25.11.2005, lk 28–39), muudetud määrusega (EÜ) nr 219/2009 (ELT L 87, 31.3.2009, lk 109–154).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json