Teksti suurus:

Taastuvast energiaallikast ja tõhusa koostootmise režiimil energia tootmiseks korraldatava vähempakkumise tingimused ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2023, 247

Taastuvast energiaallikast ja tõhusa koostootmise režiimil energia tootmiseks korraldatava vähempakkumise tingimused ja kord

Vastu võetud 07.11.2019 nr 86
RT I, 08.11.2019, 4
jõustumine 11.11.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.11.2021RT I, 13.11.2021, 116.11.2021
22.06.2023RT I, 05.07.2023, 208.07.2023

Määrus kehtestatakse elektrituruseaduse § 594 lõike 10, § 595 lõike 4 ja § 596 lõike 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib elektrituruseaduse §-des 594–596 nimetatud taastuvast energiaallikast energia tootmise eesmärgi saavutamiseks avaliku vähempakkumise korraldamist.

§ 2.   Terminid

  Määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
  1) pakkuja – isik, kes on vähempakkumisele pakkumise esitanud;
  2) pakkumine – pakkuja tahteavaldus vähempakkumisel osalemiseks vähempakkumise tingimustel ning kooskõlas käesoleva määruse ja elektrituruseaduse sätetega, mis on pakkujale siduv alates pakkumise esitamisest kuni vähempakkumise teates määratud pakkumise jõusoleku minimaalse tähtaja lõppemiseni;
  3) garanteeritud müügitulu määr – pakkumises esitatud, riigi poolt elektrituruseaduse §-des 594–596 nimetatud toetusele kvalifitseeruva elektrienergia garanteeritud müügihind, mis koosneb Eesti hinnapiirkonna järgmise päeva turu elektrienergia tunni börsihinna ja elektrituruseaduse § 594 lõike 54 punktis 1 või punktis 3 nimetatud toetuse summast, elektrituruseaduse § 594 lõike 54 punktis 2 nimetatud toetuse määr, elektrituruseaduse § 596 lõikes 7 nimetatud toetuse määr või statistilist ülekannet puudutaval vähempakkumisel pakkumises esitatud toetuse määr eurodes megavatt-tunni kohta;
[RT I, 13.11.2021, 1 - jõust. 16.11.2021]
  4) vähempakkumine – konkureeriv pakkumismenetlus taastuvast energiaallikast energia soodsaima garanteeritud müügitulu määraga tootja leidmiseks;
[RT I, 13.11.2021, 1 - jõust. 16.11.2021]
  5) ühispakkujad – ühispakkumise esitanud pakkujad;
  6) ühispakkumine – rohkem kui ühe pakkuja koos esitatud pakkumine.

§ 3.   Riigiabi

  (1) Elektrituruseaduse §-des 594–596 nimetatud vähempakkumise võitjale makstav toetus on riigiabi Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõike 1 tähenduses, mille andmisel järgitakse Euroopa Komisjoni keskkonna- ja energiaalase riigiabi suuniseid ning Euroopa Komisjoni asjakohast riigiabi andmist lubavat otsust.

  (2) Riigiabiga seotud andmed on avalik teave. Vähempakkumise läbiviija esitab vastavalt konkurentsiseaduse § 492 lõikele 3 riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrile andmed elektrituruseaduse §-des 594–596 nimetatud vähempakkumise võitjale makstud toetuse kohta.

  (3) Vähempakkumise läbiviija on kohustatud säilitama riigiabi andmisega seotud dokumente kümne aasta jooksul alates § 23 lõikes 1 või 2 nimetatud otsuse tegemise kuupäevast.

§ 4.   Vähempakkumise korraldamise otsustamine

  (1) Vabariigi Valitsus määrab elektrituruseaduse §-s 595 nimetatud juhul vähempakkumise korraldamist volitades vähemalt vähempakkumise esemeks oleva toetatava energia liigi ja aastase koguse, tootmise alustamise tähtpäeva ja vähempakkumise tulemuste esitamise aja.
[RT I, 13.11.2021, 1 - jõust. 16.11.2021]

  (2) Valdkonna eest vastutav minister määrab elektrituruseaduse §-s 596 nimetatud juhul vähempakkumise korraldamist otsustades vähempakkumise esemeks oleva toetatava elektrienergia aastase koguse, tootmise alustamise tähtpäeva ja vähempakkumise korraldamise aja koos tulemuste esitamise ajaga.

§ 5.   Vähempakkumise korraldaja ja läbiviija

  Vähempakkumise korraldab valdkonna eest vastutav minister ning viib läbi põhivõrguettevõtja.

§ 6.   Teabevahetus

  (1) Vähempakkumise läbiviija edastab pakkujale teabe elektronpostiga pakkumises esitatud aadressile või avaldab teabe oma veebilehel.

  (2) Pakkuja edastab vähempakkumisega seotud teabe vähempakkumise läbiviijale elektronpostiga vähempakkumise läbiviija aadressile või sisestab teabe vähempakkumise läbiviija veebilehele.

2. peatükk Vähempakkumise teade 

§ 7.   Vähempakkumise teade

  (1) Vähempakkumise teade sisaldab vähemalt järgmist teavet:
  1) tootmise alustamise tähtpäev ning ajavahemik, millal energiat tuleb toota;
  2) vähempakkumise esemeks oleva toetatava energia liik ja maksimaalne kogus ühe kalendriaasta kohta;
  3) pakkumise esitamise tähtpäev;
  4) pakkumise jõusoleku minimaalne tähtaeg;
  5) pakkumise läbiviija kontaktandmed;
  6) pakkumise tagatise suurus ja tasumise tingimused;
  7) pakkumise koosseisus nõutud dokumentide loetelu;
  8) elektrituruseaduses ja käesoleva määruse §-s 10 kehtestatud nõuded tootmisseadmele ja toodetava energia liik sõltuvalt vähempakkumise liigist.

  (2) Vähempakkumise teate kinnitab valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga.

§ 8.   Vähempakkumise teate avaldamine

  (1) Vähempakkumise teade avaldatakse Kliimaministeeriumi ja vähempakkumise läbiviija veebilehel ning Ametlikes Teadaannetes.
[RT I, 05.07.2023, 2 - jõust. 08.07.2023]

  (2) Vähempakkumise teate avaldamise ning pakkumise esitamise tähtpäeva vahele peab jääma vähemalt 180-päevane ajavahemik.
[RT I, 13.11.2021, 1 - jõust. 16.11.2021]

  (3) Vähempakkumise teate avaldamise ning pakkumise esitamise tähtpäeva vahele peab jääma vähemalt 30-päevane ajavahemik, kui vähempakkumine on suunatud elektrituruseaduse § 594 lõike 52 punktis 2 nimetatud tootmisseadmega elektrienergia tootmisele.
[RT I, 13.11.2021, 1 - jõust. 16.11.2021]

§ 9.   Vähempakkumise teate muutmine

  (1) Vähempakkumise teadet võib enne pakkumise esitamise tähtpäeva muuta.

  (2) Vähempakkumise teate muudatused avaldatakse samal viisil kui esialgne teade. Isikut, kes on teate muutmise ajaks pakkumise esitanud, teavitatakse teate muutmisest e-kirja teel.

  (3) Vähempakkumise teate muutmisel pikendab pakkumise korraldaja pakkumise esitamise tähtaega vähemalt tähtaja võrra, mis jäi esialgse vähempakkumise teate avaldamise ja selle muutmise teate avaldamise vahele.

3. peatükk Nõuded tootmisseadmele, pakkujale ja pakkumisele 

§ 10.   Nõuded tootmisseadmele

  (1) Vähempakkumise tulemusena võib tootjale maksta toetust energia eest, mis on toodetud tootmisseadmega, mis on tunnistatud elektrituruseaduse või Euroopa Komisjoni määruse (EL) 2016/631, millega kehtestatakse võrgueeskiri elektritootmisüksuste võrku ühendamise nõuete kohta (ELT L 112, 27.04.2016, lk 1–68), alusel nõuetekohaseks.

  (2) Vähempakkumise tulemusena võib maksta tootjale toetust taastuvenergia eest, mis on toodetud:
  1) elektrituruseaduse §-s 595 nimetatud eesmärgil seadmega, millega toodetakse pärast vähempakkumise võitmist aastas taastuvast energiaallikast energiat vähemalt pakkumises toodud mahus;
  2) elektrituruseaduse §-s 594 või 596 nimetatud eesmärgil tootmisseadmega, mille ehitamiseks Eestisse on pakkumise esitamise hetkeks andnud kooskõlastuse Kaitseministeerium, kui see on õigusaktide kohaselt nõutav;
[RT I, 13.11.2021, 1 - jõust. 16.11.2021]
  3) elektrituruseaduse §-s 594 nimetatud eesmärgil elektrituruseaduse § 594 lõike 52 punktis 2 nimetatud tootmisseadmega, millega toodetakse pärast vähempakkumise võitmist aastas taastuvast energiaallikast elektrienergiat vähemalt pakkumises toodud mahus.
[RT I, 13.11.2021, 1 - jõust. 16.11.2021]

  (3) Lõike 2 punktides 1 ja 3 nimetatud aastaseks energia tootmiskoguseks loetakse taastuvast energiaallikast toodetud energia kogust, mis ületab vähempakkumise teate avaldamisele eelnenud 12 kuu jooksul sama seadmega taastuvast energiaallikast toodetud energia kogust.
[RT I, 13.11.2021, 1 - jõust. 16.11.2021]

§ 11.   Nõuded pakkujale

  Vähempakkumise korras toodetava energia tootmise alustamise ajal peab pakkuja olema tootmisseadme omanik või kasutamiseks õigustatud isik.
[RT I, 13.11.2021, 1 - jõust. 16.11.2021]

§ 12.   Nõuded pakkumisele

  (1) Pakkumise peab olema digitaalselt allkirjastanud pakkuja esindamiseks õigustatud isik.

  (2) Pakkumine peab sisaldama järgmist teavet:
  1) pakkuja nimi, registrikood, pakkuja esindaja nimi ja esindusõiguse alus;
  2) pakkuja kinnitus selle kohta, et ta nõustub vähempakkumise teates sätestatud tingimustega;
  3) lõikes 5 nimetatud andmed tootmisseadme kohta;
  4) kinnitus tootmisseadme vastavuse kohta vähempakkumise teates ja §-s 10 toodud nõudele, kui tootmisseadme nõuetekohasus on pakkumise esitamise hetkeks tuvastatud;
  5) pakkuja kinnitus, et ta kohustub pakkumise võitjaks tunnistamise korral alustama pakkumises esitatud tootmisseadmega tootmist vähempakkumise teates märgitud tootmise alustamise tähtpäevaks ja tootma energiat taastuvast energiaallikast pakkumise teates nimetatud ajavahemiku jooksul pakkumises lubatud mahus;
  6) pakkuja tahteavaldus vähempakkumisel osalemiseks, mis kehtib vähemalt vähempakkumise teates toodud pakkumise jõusoleku minimaalse tähtaja lõppemiseni;
  7) pakkuja pakutav toodetava energia kogus ühe aasta kohta ja märge selle kohta, millise minimaalse toodangu aastase kogusega on pakkuja nõus osalema vähempakkumise tulemuste väljaselgitamises pakutud hinnaga, kui toetust ei ole võimalik maksta pakkumises pakutud kogu koguse eest;
  8) pakkuja pakutav garanteeritud müügitulu määr eurodes ühe megavatt-tunni kohta;
[RT I, 13.11.2021, 1 - jõust. 16.11.2021]
  9) pakkuja aadress, elektronposti aadress, telefoni number;
  10) ühispakkumise puhul volitus ühele pakkujale kõigi ühispakkujate esindamiseks vähempakkumisega seotud mistahes toimingutes;
  11) ühispakkumise puhul kõigi pakkujate kinnitus, et nad vastutavad ühispakkumisest tulenevate kohustuste täitmise eest solidaarselt;
  12) kolmandast isikust võrgulepingu osalise kirjalik nõusolek pakkumises osalemiseks, kui pakkuja ei ole kehtiva võrgulepingu osaline või ei saa tulevikus sõlmitava võrgulepingu osaliseks;
  121) kinnitust, et pakkuja on tootmist alustades vähempakkumisele energia tootmiseks esitatud tootmisseadme omanik või seda kasutama õigustatud isik ning vastab kõigile vähempakkumise teates esitatud tingimustele;
[RT I, 13.11.2021, 1 - jõust. 16.11.2021]
  13) muu vähempakkumise teates nõutud teave.

  (3) Lõike 2 punktides 2–6 ja 11 nimetatud kinnituste ja tahteavalduse esitamise vorm on toodud vähempakkumise läbiviija veebilehel.

  (4) Pakkuja või ühispakkumisel pakutav aastane energia kogus peab elektrituruseaduse § 594 kohasel vähempakkumisel olema vähemalt kümme gigavatt-tundi või selle täiskordne.

  (5) Pakkumises teatab pakkuja pakutava elektrienergia tootmiseks kasutatava olemasoleva tootmisseadme ja mõõtepunkti EIC (Energy Identification Code) koodid. Uue tootmisseadme puhul teatab pakkuja ehitatava tootmisseadme aadressi ja nimivõimsuse ning olemasolul ka tootmisseadme ja mõõtepunkti EIC koodid.

  (6) Pakkuja võib esitada pakkumise taastuvast energiaallikast toodetud energia tootmiseks ühe või mitme tootmisseadmega. Kui mitme tootmisseadmega tootmiseks esitatakse üks pakkumine, peavad kõik vähempakkumise tingimused olema täidetud kõigi pakkumises esitatud tootmisseadmete puhul.

  (7) Pakkuja või ühispakkujad koos võivad esitada iga tootmisseadme kohta eraldi pakkumise. Sellisel juhul ei mõjuta ühes pakkumises esitatud tootmisseadme mittevastavus vähempakkumise tingimustele sama pakkuja või samade ühispakkujate teises pakkumises esitatud tootmisseadmete nõuetele vastavust.

  (8) Ühe vähempakkumise raames ei tohi pakkuja erinevates pakkumistes kasutada sama tootmisseadet.

§ 13.   Tagatis ja pakkumise kulud
[RT I, 13.11.2021, 1 - jõust. 16.11.2021]

  (1) Pakkuja esitab hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks vähempakkumise teates nõutud tagatise.

  (2) Pakkujal ei ole õigust nõuda vähempakkumisega seoses tehtud kulutuste või tekkinud kahju hüvitamist põhjusel, et §-s 23 nimetatud korraldus jäi tema suhtes vastu võtmata või vähempakkumine kuulutati nurjunuks.
[RT I, 13.11.2021, 1 - jõust. 16.11.2021]

4. peatükk Pakkumise esitamine ja tagasivõtmine 

§ 14.   Pakkumise esitamine

  (1) Pakkumine koos kõigi selle lisaks olevate dokumentidega esitatakse vähempakkumise läbiviijale vähempakkumise teates esitatud elektroonilisel aadressil ja viisil, et see jõuaks vähempakkumise läbiviijani vähempakkumise teates märgitud tähtpäevaks.

  (2) Pakkumise esitamisega kinnitab pakkuja kõigile vähempakkumise teates esitatud tingimustele vastamist. Tingimusliku pakkumise esitamine ei ole lubatud.

§ 15.   Pakkumise konfidentsiaalsus

  Pakkumise sisu on konfidentsiaalne, välja arvatud § 17 lõikes 2 nimetatud ulatuses.
[RT I, 13.11.2021, 1 - jõust. 16.11.2021]

§ 16.   Pakkumise tagasivõtmine

  Pakkuja võib pakkumise tagasi võtta enne pakkumise esitamise tähtpäeva, esitades vähempakkumise läbiviijale pakkumisega samas vormis sellekohase teate.

5. peatükk Pakkumiste menetlemine 

§ 17.   Pakkumiste avamine

  (1) Vähempakkumise läbiviija avab pakkumised pakkumise esitamise tähtpäevale järgneval tööpäeval.

  (2) Vähempakkumise läbiviija koostab pakkumiste avamise protokolli. Protokolli kantakse pakkujate nimed, registrikoodid, pakutud toodetava energia kogus ja liik koos § 12 lõike 2 punktis 7 nimetatud minimaalse kogusega ning pakutud garanteeritud müügitulu määr. Protokoll avaldatakse viie tööpäeva jooksul alates koostamisest vähempakkumise läbiviija veebilehel.
[RT I, 13.11.2021, 1 - jõust. 16.11.2021]

§ 18.   Pakkuja ja pakkumise nõuetele vastavus

  (1) Vähempakkumise läbiviija võrdleb pakkujat ja pakkumist vähempakkumise teatega ning käesoleva määruse ja elektrituruseaduse §-de 594–596 nõuetega, kuid ei hinda pakkumise sisulist vastavust §-des 11 ja 12 esitatud nõuetele.

  (2) Vähempakkumise läbiviija annab pakkujale mõistliku aja pakkumises esinevate puuduste kõrvaldamiseks.

  (3) Vähempakkumise läbiviija tagastab pakkumise, kui pakkuja või pakkumine ei vasta lõikes 1 sätestatud nõuetele või kui pakkuja on jätnud tagatise pakkumise esitamise tähtpäevaks esitamata.
[RT I, 13.11.2021, 1 - jõust. 16.11.2021]

§ 19.   Pakkumiste reastamine

  (1) Vähempakkumise läbiviija reastab esmase kontrolli läbinud pakkumised lähtuvalt pakutud garanteeritud müügitulu määrast alates väikseimast garanteeritud müügitulu määrast.
[RT I, 13.11.2021, 1 - jõust. 16.11.2021]

  (2) Kui vähempakkumise esemeks oleva koguse täitmiseks ei piisa ühes pakkumises esitatud kogusest, arvestatakse esitatud pakkumiste reastamisel ka teisi pakkujaid pakkumise garanteeritud müügitulu määra kasvamise järjekorras vähempakkumise esemeks oleva koguse täitumiseni. Sellisel juhul kujuneb iga pakkuja garanteeritud müügitulu määraks pakkumises esitatud garanteeritud müügitulu määr vähempakkumise esemeks olnud koguse täitumiseni.
[RT I, 13.11.2021, 1 - jõust. 16.11.2021]

  (3) Kui vähempakkumise teates toodud koguse täitmiseks vajalike pakkumiste garanteeritud müügitulu määrad on võrdsed, eelistatakse sama garanteeritud müügitulu määra eest suurema koguse pakkujat.
[RT I, 13.11.2021, 1 - jõust. 16.11.2021]

  (4) Kui garanteeritud müügitulu määrade põhjal reastatud pakkumistes ei summeeru pakutud kogused vähempakkumise esemeks oleva koguse täiskordseni, võetakse arvesse ka kõige esimene järgmistele kriteeriumidele vastav pakkumine:
[RT I, 13.11.2021, 1 - jõust. 16.11.2021]
  1) vähempakkumise esemeks olevat kogust on lubatud ületada kuni 20 protsenti, kui on võimalik esitada võitjaks lisaks madalamat garanteeritud müügitulu määra pakkunud pakkujale või pakkujatele veel üks pakkuja, kelle pakkumises esitatud koguse lisandumisel ületatakse vähempakkumise esemeks olevat kogust kuni 20 protsenti;
[RT I, 13.11.2021, 1 - jõust. 16.11.2021]
  2) kui eelmises punktis nimetatud pakkumises esitatud koguse lisandumisel ületatakse vähempakkumise esemeks olevat kogust enam kui 20 protsenti, võetakse pakkumine arvesse vaid juhul, kui vähempakkumise esemeks olevast kogusest 120 protsendi ja madalamat garanteeritud müügitulu määra pakkunud pakkuja või pakkujate pakutud koguste vahe on suurem kui § 12 lõike 2 punkti 7 alusel pakutud minimaalne aastane toodang.
[RT I, 13.11.2021, 1 - jõust. 16.11.2021]

  (5) Lõike 4 punktis 2 nimetatud juhul võib vastav pakkuja saada tema pakkumises pakutud garanteeritud müügitulu määras toetust üksnes sellise koguse eest, mis vastab vähempakkumise esemeks olevast kogusest 120 protsendi ja madalamat garanteeritud müügitulu määra pakkunud pakkuja või pakkujate pakutud koguste vahele.
[RT I, 13.11.2021, 1 - jõust. 16.11.2021]

  (6) Reastatud pakkumiste alusel koostab vähempakkumise läbiviija nimekirja pakkujatest, pakkumistest ja tootmisseadmetest vähempakkumise teates toodud koguse täitmiseks.

  (7) Pakkuja korral, kelle pakkumine ületab pakkumiste reastamisel vähempakkumise teates toodud kogust, ei kontrollita pakkuja ja pakkumise nõuetele vastavust vastavalt §-le 20.

§ 20.   Pakkuja ja pakkumise nõuetele vastavuse sisuline kontroll

  (1) Pärast pakkumiste reastamist teavitab vähempakkumise läbiviija § 19 lõike 6 alusel moodustatud nimekirja alusel pakkujat või pakkujaid vajadusest esitada kümne päeva jooksul tootmisseadme ehitamiseks vajalik Kaitseministeeriumi kooskõlastus, kui see on õigusaktide kohaselt nõutav.
[RT I, 13.11.2021, 1 - jõust. 16.11.2021]

  (2) Kui pakkuja jätab lõikes 1 nimetatud tõendid tähtaegselt esitamata või kui esitatud tõenditest nähtub, et pakkuja või tema tootmisseade ei vasta §-des 10 ja 11 nimetatud nõuetele, teavitab vähempakkumise läbiviija pakkujat vajadusest esitada vastav tõend kümne päeva jooksul. Vähempakkumise läbiviija ei ole kohustatud andma lisatähtaega, kui on ilmne, et nõuetele mittevastavust ei ole võimalik kõrvaldada.
[RT I, 13.11.2021, 1 - jõust. 16.11.2021]

  (3) Vähempakkumise läbiviija tagastab pakkumise, kui pakkuja ei esita kõiki lõikes 1 nimetatud tõendeid antud lisatähtaja jooksul või kui pakkuja või tootmisseade ei vasta §-des 10 ja 11 nimetatud nõuetele.
[RT I, 13.11.2021, 1 - jõust. 16.11.2021]

  (4) Kui pakkujale on pakkumine vastavalt lõikele 3 tagastatud või pakkuja võtab pakkumise tagasi enne § 21 lõikes 1 nimetatud hindamise tulemuste esitamist vähempakkumise korraldajale, teeb vähempakkumise läbiviija nõuetele vastavuse sisulise kontrolli ära langenud pakkuja asemel esimese pakkuja suhtes, kelle järjekoht järgneb § 19 lõikes 6 nimetatud nimekirjas ära langenud pakkuja pakkumisele. Kui sellise pakkuja pakutud kogus ületab vähempakkumise esemeks olevat kogust, lähtutakse § 19 lõigetes 4 ja 5 sätestatud korrast.

§ 21.   Pakkumiste nimekirja esitamine

  (1) Vähempakkumise läbiviija esitab 70 päeva jooksul pärast pakkumise esitamise tähtpäeva nõuetele vastavate pakkujate nimekirja vähempakkumise korraldajale.

  (2) Kui pakkuja võtab pakkumise tagasi või kui pakkuja nõuetele mittevastavus ilmneb pärast lõikes 1 nimetatud hindamise tulemuste esitamist või kui pakkumine tagastatakse vastavalt § 23 lõikele 2, ei tehta ettepanekut sellise pakkuja asemel järgnevatel järjekohtadel olevate pakkujate võitjaks tunnistamiseks.

6. peatükk Vähempakkumise võitmine ja nurjumine 

§ 22.   Vähempakkumise läbiviija esitatud teabe menetlemine

  (1) Vähempakkumise korraldaja kontrollib § 21 lõikes 1 nimetatud nimekirjas esitatud pakkujate vastavust määruse ja elektrituruseaduse nõuetele ning esitab Vabariigi Valitsusele kümne päeva jooksul nimekirja pakkujatest, kellele maksta toetust.

  (2) Juhul kui vähempakkumine on korraldatud elektrituruseaduse § 595 alusel ja vähempakkumisel parima pakkumise teinud tootja kasutab energia tootmiseks biomassi, koostab vähempakkumise korraldaja pärast § 21 lõikes 1 nimetatud nimekirja saamist elektrituruseaduse § 595 lõikes 6 nimetatud analüüsi. Valdkonna eest vastutav minister esitab Vabariigi Valitsusele analüüsi tulemused ja ettepaneku biomassi kasutama hakkavale tootjale toetuse maksmise kohta 30 päeva jooksul pärast vähempakkumise läbiviijalt § 21 lõikes 1 nimetatud teabe laekumist.

§ 23.   Vabariigi Valitsuse otsus

  (1) Vabariigi Valitsus otsustab korraldusega vähempakkumise võitnud pakkujale või pakkujatele toetuse maksmise.

  (2) Vabariigi Valitsus kuulab enne elektrituruseaduse § 924 lõikes 1 nimetatud lepingu sõlmimist ära Riigikogu majanduskomisjoni ning keskkonnakomisjoni arvamuse ning otsustab parima pakkumise teinud biomassil põhineva energia tootja võitjaks tunnistamise.

  (3) Vabariigi Valitsuse korraldus sisaldab vähempakkumise võitja kohta järgmist teavet:
  1) nimi ja registrikood;
  2) selle olemasolul tootmisseadme EIC kood ja asukoht;
  3) garanteeritud müügitulu määr;
[RT I, 13.11.2021, 1 - jõust. 16.11.2021]
  4) energia kogus, mida tootja on kohustatud kalendriaastas tootma ning mille eest kalendriaastas toetust makstakse;
  5) toetuse maksmise ajavahemik.

§ 24.   Vähempakkumise nurjunuks kuulutamine

  (1) Valdkonna eest vastutav minister kuulutab vähempakkumise nurjunuks, kui:
  1) vähempakkumise tingimustele ei vastanud ükski pakkuja või
  2) vähempakkumisele ei esitatud ühtegi vähempakkumise tingimustele vastavat pakkumist või
  3) Vabariigi Valitsus otsustab pärast § 23 lõikes 2 nimetatud arvamuse ärakuulamist lepingu sõlmimisest loobuda.

  (2) Otsus vähempakkumise nurjumise kohta tuleb avaldada Kliimaministeeriumi ja vähempakkumise läbiviija veebilehel.
[RT I, 05.07.2023, 2 - jõust. 08.07.2023]

7. peatükk Toetuse maksmise peatamine ja lõpetamine 

§ 25.   Tootmise alustamine

  (1) Vähempakkumise võitjaks tunnistatud pakkuja kohustub alustama pakkumises esitatud tootmisseadmega tootmist vähempakkumise teates märgitud tootmise alustamise tähtpäevaks.
[RT I, 13.11.2021, 1 - jõust. 16.11.2021]

  (2) Elektrituruseaduse §-s 594 või 596 nimetatud vähempakkumise puhul loetakse tootmise alustamiseks tootmise alustamist elektrituruseaduse § 108 lõike 3 mõistes.

  (3) Elektrituruseaduse §-s 595 nimetatud vähempakkumise puhul loetakse tootmise alustamiseks tootmise alustamist elektrituruseaduse § 108 lõike 3 mõistes või energia kaugküttevõrku või lõpptarbijale edastamist.

  (4) Vähempakkumise võitjaks tunnistatud pakkuja esitab enne elektrituruseaduse § 108 lõike 3 tähenduses tootmise alustamist iga kvartali 20. kuupäevaks vähempakkumise läbiviijale ülevaate vähempakkumisel edukaks tunnistatud tootmisseadme rajamise seisust ja eeldatavast tootmise alustamise kuupäevast.
[RT I, 13.11.2021, 1 - jõust. 16.11.2021]

§ 26.   Toodetava energia koguse kõikumine

  (1) Kui võitjaks tunnistatud pakkuja toodab pakkumises esitatud tootmisseadmega või tootmisseadmetega taastuvast energiaallikast aastas kokku rohkem kui pakkumises pakutud aastane tootmismaht, ei maksta toetust pakkumises esitatud mahtu ületava koguse eest või § 19 lõigete 4 ja 5 kohaselt määratud vähendatud kogust ületava koguse eest.

  (2) Kui tootmist alustatakse pärast kalendriaasta teist kuud, on tootja kohustatud tootmise alustamise esimesel kalendriaastal tootma vastava proportsiooni pakkumises toodud aastasest energia kogusest.
[RT I, 13.11.2021, 1 - jõust. 16.11.2021]

§ 27.   Toetuse maksmise peatamine toetuse tingimustele mittevastavuse tõttu

  (1) Kui pärast elektrienergia tootmisega alustamist ei ole võitjaks tunnistatud pakkuja puhul elektrituruseaduse § 591 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tingimused täidetud, peatab vähempakkumise läbiviija vastavale tootjale toetuse maksmise kuni mittevastavuse kõrvaldamiseni.

  (2) Toetuse maksmise peatumine ei peata toetusperioodi kulgemist ega pikenda toetuse maksmise ajavahemikku.

§ 28.   Pakkuja ja tootmisseadme nõuetele mittevastavus ja tootmiskohustuse täitmata jätmine

  (1) Kui võitjaks tunnistatud pakkuja suhtes ilmneb pakkuja või tootmisseadme nõuetele mittevastavus pärast § 23 lõikes 1 või 2 nimetatud korralduse vastuvõtmist või pakkuja ei täida §-s 23 nimetatud korralduses toodud tootmiskogust, annab vähempakkumise läbiviija pakkujale üks kord kuuekuuse tähtaja mittevastavuse kõrvaldamiseks, välja arvatud juhul, kui mittevastavust ei ole võimalik kõrvaldada. Vähempakkumise läbiviija annab pakkujale esimeses lauses nimetatud täiendava tähtaja mittevastavuse kõrvaldamiseks vaid juhul, kui tootmisseade on teates nimetatud tootmise alustamise tähtajaks valmis, kuid sellel puudub ühendus võrguga.
[RT I, 13.11.2021, 1 - jõust. 16.11.2021]

  (2) Kui lõikes 1 nimetatud mittevastavust ei ole võimalik kõrvaldada või kui mittevastavust ei kõrvaldata vähempakkumise läbiviija määratud tähtaja jooksul, on Vabariigi Valitsusel õigus tunnistada § 23 lõikes 1 või 2 nimetatud korraldus vastava pakkuja suhtes kehtetuks.
[RT I, 13.11.2021, 1 - jõust. 16.11.2021]

  (3) Kui lõikes 1 nimetatud mittevastavuse ilmnemise hetkeks on võitjaks tunnistatud pakkuja tootmist alustanud, peatab vähempakkumise läbiviija vastavale tootjale toetuse maksmise kuni puuduse kõrvaldamiseni.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json