Teksti suurus:

Maaparandussüsteemide registri põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2023, 257

Maaparandussüsteemide registri põhimäärus

Vastu võetud 20.12.2018 nr 125
RT I, 22.12.2018, 25
jõustumine 01.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.10.2020RT I, 06.11.2020, 101.01.2021
22.06.2023RT I, 05.07.2023, 408.07.2023

Määrus kehtestatakse maaparandusseaduse § 39 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Andmekogu nimetus ja andmekogu pidamise eesmärk

  (1) Andmekogu ametlik nimetus on maaparandussüsteemide register (edaspidi register).

  (2) Registri pidamise eesmärk on avaldada teavet kavandatavate, ehitatavate ja olemasolevate maaparandussüsteemide ning nendega seotud menetluste kohta ning võimaldada nimetatud maaparandussüsteemide üle arvestuse pidamist ja järelevalve teostamist.

§ 2.  Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
[RT I, 05.07.2023, 4 - jõust. 08.07.2023]

  (2) Registri vastutav töötleja majutab registrit ning korraldab registri teenuste ja tehnoloogilise keskkonna haldamist.

§ 3.  Registri volitatud töötleja

  (1) Registri volitatud töötleja on Põllumajandus- ja Toiduamet.
[RT I, 06.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Registri volitatud töötleja töötleb registriandmeid, sealhulgas kogub, salvestab, korrastab, avalikustab, muudab ja kustutab neid.

  (3) Registri volitatud töötleja täidab andmete töötlemisel vastutava töötleja juhiseid ja tagab andmekogu turvalisuse.

§ 4.  Registri kasutajad

  (1) Registri vastutav töötleja määrab oma ametniku või töötaja administraatori õigustega kasutajaks (edaspidi administraator). Administraator täidab registri vastutava töötleja ülesandeid, sealhulgas annab vastutava töötleja ametnikule või töötajale registri tehnoloogilisele keskkonnale juurdepääsu õiguse. Administraatoril on õigus pääseda ligi kõigile andmetele ja logidele.

  (2) Registri volitatud töötleja määrab oma ametniku või töötaja registri volitatud peakasutajaks (edaspidi volitatud peakasutaja). Volitatud peakasutaja täidab registri volitatud töötleja ülesandeid, sealhulgas annab volitatud töötleja ametnikule või töötajale registri tehnoloogilisele keskkonnale juurdepääsu õiguse. Volitatud peakasutajal on õigus pääseda ligi kõigile andmetele ja logidele ning ta võib muuta ja kustutada andmeid, kui see on vajalik süsteemi tõrgeteta töö või andmetervikluse tagamiseks.

  (3) Registri volitatud töötleja määrab oma ametniku või töötaja registri volitatud kasutajaks (edaspidi volitatud kasutaja). Volitatud kasutaja täidab volitatud töötleja ülesandeid, sealhulgas kogub, salvestab ja korrastab registriandmeid. Volitatud kasutajal on õigus pääseda andmetele ligi ulatuses, mis on vajalik tema ameti- või tööülesannete täitmiseks.

§ 5.  Registri ülesehitus ja turvaklass

  (1) Registrit peetakse maaparandusseaduse, avaliku teabe seaduse, isikuandmete kaitse seaduse ja selle määruse kohaselt.

  (2) Registrit peetakse digitaalse andmekoguna, mis hõlmab aktuaalseid ja arhiveeritud registriandmeid.

  (3) Registriandmete turvaklass on K2T2S1. Registri turbeaste on keskmine (M).

  (4) Registriandmetel on informatiivne ja statistiline tähendus, välja arvatud seaduses sätestatud juhul.

2. peatükk Registrisse kantavate andmete koosseis 

§ 6.  Registrisse kantavad andmed

  Registrisse kantakse maaparandusseaduse § 40 lõigetes 1–3 sätestatud andmed.

§ 7.  Maaparandussüsteemi andmed

  (1) Maaparandussüsteemi kood on kolmeteistkümnekohaline numbrite kordumatu kombinatsioon.

  (2) Maaparandussüsteemi üldandmed on:
  1) maaparandussüsteemi eesvoolu pikkus;
  2) maaparandussüsteemi maa-ala pindala;
  3) maaparandussüsteemi teenindava tee pikkus.

  (3) Maaparandussüsteemi asukoha andmed on:
  1) maaparandussüsteemi maa-alal paikneva maaüksuse koha-aadress aadressiandmete infosüsteemi andmete alusel;
  2) andmed maaparandussüsteemi osaks oleva maaparandusehitise maa-ala ja eesvoolu ruumikujude kohta, mis kantakse registrisse koos maaparandussüsteemi kasutusloaga.

  (4) Maaparandussüsteemi ehitusprojekti andmed on:
  1) maaparandussüsteemi ehitusprojekti number ja ehitusprojekti koostamise aasta;
  2) maaparandussüsteemi ehitusprojekti koostanud ettevõtja maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri (edaspidi MATER) majandustegevuse registreeringu kood.

  (5) Maaparandussüsteemi ehitusprojekti koostamiseks tehtud maaparanduse uurimistöö (edaspidi uurimistöö) andmed on:
  1) uurimistöö aruande number ja uurimistöö tegemise aasta;
  2) uurimistöö teinud ettevõtja MATER-i majandustegevuse registreeringu kood.

  (6) Maaparandussüsteemi ehitusprojekti ekspertiisiakti (edaspidi ekspertiisiakt) andmed on:
  1) ekspertiisiakti number ja akti koostamise kuupäev;
  2) maaparandussüsteemi ehitusprojekti ekspertiisi teinud ettevõtja MATER-i majandustegevuse registreeringu kood.

§ 8.  Maaparandusehitise andmed

  (1) Maaparandusehitise kood on maaparandussüsteemi piires kordumatu kolmekohaline numbrite kombinatsioon, mis antakse maaparandusehitisele selle esmakordsel registreerimisel.

  (2) Maaparandusehitise tehnilised andmed on lõigetes 3–11 loetletud andmed.

  (3) Maaparandussüsteemi maa-ala pindala andmed maaparandusehitise piires on:
  1) põllumajandusmaal paikneva kuivendussüsteemi maa-ala pindala, sealhulgas eraldi drenaažkuivenduse pindala ja kraavkuivenduse pindala;
  2) metsamaal paikneva kuivendussüsteemi maa-ala pindala;
  3) polderkuivenduse maa-ala pindala;
  4) põllumajandusmaal paikneva veerežiimi kahepoolse reguleerimissüsteemi maa-ala pindala;
  5) põllumajandusmaal paikneva niisutussüsteemi maa-ala pindala.

  (4) Eesvoolude ja kuivenduskraavide ning neil paiknevate rajatiste andmed on:
  1) eesvoolu, sealhulgas kollektoreesvoolu pikkus;
  2) kuivenduskraavide pikkus;
  3) sildade arv;
  4) truupide arv;
  5) purrete arv.

  (5) Drenaažisüsteemi rajatiste andmed on:
  1) drenaažikaevude arv;
  2) regulaatorkaevude arv;
  3) drenaažisuudmete arv;
  4) düükrite arv.

  (6) Niisutussüsteemi seadmete ja rajatiste andmed on:
  1) niisutussüsteemi seadmete arv;
  2) niisutussüsteemi seadme nimetus;
  3) puurkaevude arv.

  (7) Regulaatorite andmed on:
  1) regulaatorite arv;
  2) regulaatori nimetus;
  3) regulaatori paisutuskõrgus;
  4) regulaatori suurim vooluhulk.

  (8) Pumplate andmed on:
  1) paiksete pumplate arv;
  2) paikse pumpla nimetus;
  3) paikse pumpla tootlikkus;
  4) teisaldatavate pumplate arv;
  5) teisaldatava pumpla nimetus;
  6) teisaldatava pumpla tootlikkus;
  7) kaitsetammi pikkus;
  8) survetorustiku pikkus;
  9) liinikaevude arv.

  (9) Paisjärvede andmed on:
  1) paisjärvede arv;
  2) paisjärve nimi;
  3) paisjärve normaalpaisutustase;
  4) paisjärve kõrgeim paisutustase;
  5) paisjärve kogumaht;
  6) paisjärve reguleeriv maht;
  7) paisjärve pindala.

  (10) Maaparandussüsteemi teenindava tee (edaspidi tee) andmed on:
  1) tee nimetus;
  2) tee järk;
  3) tee number teeregistris;
  4) tee pikkus;
  5) teekraavide pikkus;
  6) sõiduki mahasõidukohtade arv;
  7) sõiduki möödasõidukohtade arv;
  8) sõiduki tagasipööramiskohtade arv;
  9) teetruupide arv.

  (11) Keskkonnakaitserajatiste andmed on:
  1) veekaitsevööndi laiendi pikkus;
  2) settebasseinide arv;
  3) puhastuslodude arv;
  4) tuletõrjetiikide arv;
  5) tuuletõkkeriba pikkus;
  6) eesvoolu põhjapaisude arv;
  7) eesvoolu nõlval kivipuistete arv;
  8) eesvoolu soodi avamiskraavi pikkus;
  9) eesvoolu koelmupadjandite arv;
  10) vähkide tehiselupaikade arv;
  11) seadedrenaaži pindala;
  12) kuivendusvee korduvkasutuse tiikide arv.

§ 9.  Maaparandussüsteemiga ja selle ehitamisega seotud isikute andmed

  Maaparandussüsteemi või selle ehitamisega seotud isikute andmed on:
  1) projekteerimistingimuste taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg ning kontaktandmed või juriidilise isiku ärinimi, registrikood ja kontaktandmed;
  2) ehitusloa taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg ning kontaktandmed või juriidilise isiku ärinimi, registrikood ja kontaktandmed;
  3) maaparandussüsteemi ehitusprojekti koostanud ettevõtja ärinimi ja registrikood ning projekti autori ees- ja perekonnanimi;
  4) uurimistöö teinud ettevõtja ärinimi ja registrikood ning uurimistöö tegija ees- ja perekonnanimi;
  5) maaparandussüsteemi ehitusprojekti ekspertiisi teinud ettevõtja ärinimi ja registrikood ning eksperdi ees- ja perekonnanimi;
  6) väikesüsteemi ehitamise kava koostanud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood või sünniaeg või juriidilise isiku ärinimi ja registrikood;
  7) ehitamise alustamise teatise esitaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood või sünniaeg või juriidilise isiku ärinimi ja registrikood;
  8) omanikujärelevalvet tegeva ettevõtja ärinimi ja registrikood ning omanikujärelevalvet tegeva vastutava spetsialisti ees- ja perekonnanimi ning isikukood või sünniaeg;
  9) ehitaja ees- ja perekonnanimi ning isikood või sünniaeg või juriidilise isiku ärinimi ja registrikood;
  10) ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg ning kontaktandmed või juriidilise isiku ärinimi, registrikood ja kontaktandmed;
  11) kasutusloa taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg ning kontaktandmed või juriidilise isiku ärinimi, registrikood ja kontaktandmed;
  12) maa-alale kavandatava muu ehitise ehitusprojekti või maaparandussüsteemi või selle eesvoolu kaitselõigu veetaseme reguleerimise kavatsuse kooskõlastuse või loa taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg ning kontaktandmed või juriidilise isiku ärinimi, registrikood ja kontaktandmed;
  13) maa-alal paikneva kinnisasja kasutusotstarbe muutmise loa taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg ning kontaktandmed või juriidilise isiku ärinimi, registrikood ja kontaktandmed;
  14) maa-alal paikneva kinnisasja sihtotstarbe muutmise või maakorraldustoimingu kooskõlastuse taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg ning kontaktandmed või juriidilise isiku ärinimi, registrikood ja kontaktandmed;
  15) planeeringu kooskõlastuse taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg ning kontaktandmed või juriidilise isiku ärinimi, registrikood ja kontaktandmed;
  16) maaparandussüsteemi lisavee juhtimise kooskõlastuse või loa taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg ning kontaktandmed või juriidilise isiku ärinimi, registrikood ja kontaktandmed;
  17) kasutusotstarbe lõppenuks lugemise taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg ning kontaktandmed või juriidilise isiku ärinimi, registrikood ja kontaktandmed.

§ 10.  Maaparandussüsteemiga ja selle ehitamisega seonduvate taotluste, projekteerimistingimuste, teatiste, lubade, kasutusotstarbe lõppenuks lugemise otsuste, kooskõlastuste ja ettekirjutuste andmed

  Maaparandussüsteemiga või selle ehitamisega seonduvate taotluste, projekteerimistingimuste, teatiste, lubade, kasutusotstarbe lõppenuks lugemise otsuste, kooskõlastuste ja ettekirjutuste andmed on:
  1) kinnisasja omaniku nimi, kinnisasja nimi ja katastritunnus;
  2) kavandatav kuivendus- või niisutusviis;
  3) kavandatav maakasutusviis;
  4) projekteerimistingimuste taotluse esitamise kuupäev;
  5) projekteerimistingimused andnud ametniku ees- ja perekonnanimi ning ametinimetus;
  6) projekteerimistingimuste number ja andmise kuupäev;
  7) uurimistööde loetelu;
  8) projekteerimistööde loetelu;
  9) uurimis-projekteerimistööde eritingimuste loetelu;
  10) nende asutuste ja isikute loetelu, kellega maaparandussüsteemi ehitusprojekt kooskõlastatakse;
  11) maaparandussüsteemi ehitusprojekti muude nõuete loetelu;
  12) projekteerimistingimuste andmisest keeldumise või projekteerimistingimuste kehtetuks tunnistamise otsuse kuupäev ja number selle olemasolul;
  13) projekteerimistingimuste andmisest keeldumise või projekteerimistingimuste kehtetuks tunnistamise otsuse teinud ametniku ees- ja perekonnanimi ning ametinimetus;
  14) projekteerimistingimuste andmisest keeldumise või projekteerimistingimuste kehtetuks tunnistamise otsuse saaja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg või juriidilise isiku ärinimi ja registrikood;
  15) projekteerimistingimuste andmisest keeldumise või projekteerimistingimuste kehtetuks tunnistamise otsuse sisu ja tegemise alus;
  16) ehitamise alustamise teatise esitamise kuupäev;
  17) omanikujärelevalve tegija ja ehitaja MATER-i majandustegevuse registreeringu kood;
  18) ehitustööde alustamise kuupäev;
  19) ehitusloa taotluse number ja esitamise kuupäev;
  20) ehitustööde kavandatav alustamise ja lõpetamise aasta;
  21) ehitusloa andnud ametniku ees- ja perekonnanimi ning ametinimetus;
  22) ehitusloa liik ja number ning ehitusloa andmise kuupäev;
  23) ehitusloale kantud maaparandussüsteemi andmed maaparandusseaduse § 22 lõike 2 punktide 2–6 kohaselt;
  24) ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse esitamise kuupäev;
  25) ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse sisu;
  26) ehitusloa andmisest keeldumise või ehitusloa kehtetuks tunnistamise otsuse kuupäev ja number selle olemasolul;
  27) ehitusloa andmisest keeldumise või ehitusloa kehtetuks tunnistamise otsuse teinud ametniku ees- ja perekonnanimi ning ametinimetus;
  28) ehitusloa andmisest keeldumise või ehitusloa kehtetuks tunnistamise otsuse saaja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg või juriidilise isiku ärinimi ja registrikood;
  29) ehitusloa andmisest keeldumise või ehitusloa kehtetuks tunnistamise otsuse sisu ja tegemise alus;
  30) kasutusloa taotluse number ja taotluse esitamise kuupäev;
  31) kasutusloa andnud ametniku ees- ja perekonnanimi ning ametinimetus;
  32) kasutusloa liik ja number ning kasutusloa andmise kuupäev;
  33) kasutusloale kantud maaparandusehitise tehnilised andmed maaparandusseaduse § 31 lõike 5 alusel kehtestatud õigusaktis sätestatu kohaselt;
  34) kasutusloa andmisest keeldumise või kasutusloa kehtetuks tunnistamise otsuse kuupäev ja number selle olemasolul;
  35) kasutusloa andmisest keeldumise või kasutusloa kehtetuks tunnistamise otsuse teinud ametniku ees- ja perekonnanimi ning ametinimetus;
  36) kasutusloa andmisest keeldumise või kasutusloa kehtetuks tunnistamise otsuse saaja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg või juriidilise isiku ärinimi ja registrikood;
  37) kasutusloa andmisest keeldumise või kasutusloa kehtetuks tunnistamise otsuse sisu ja tegemise alus;
  38) kasutusotstarbe lõppenuks lugemise taotluse esitamise kuupäev;
  39) kasutusotstarbe lõppenuks lugemise taotluse sisu;
  40) kasutusotstarbe lõppenuks lugemise otsuse teinud ametniku ees- ja perekonnanimi ning ametinimetus;
  41) kasutusotstarbe lõppenuks lugemise otsuse number ja kuupäev;
  42) kasutusotstarbe lõppenuks lugemise otsuse sisu ja tegemise alus;
  43) kasutusotstarbe lõppenuks lugemisest keeldumise otsuse kuupäev ja number selle olemasolul;
  44) kasutusotstarbe lõppenuks lugemisest keeldumise otsuse teinud ametniku ees- ja perekonnanimi ning ametinimetus;
  45) kasutusotstarbe lõppenuks lugemisest keeldumise otsuse saaja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg või juriidilise isiku ärinimi ja registrikood;
  46) kasutusotstarbe lõppenuks lugemisest keeldumise otsuse sisu ja tegemise alus;
  47) maaparandusseaduse § 50 lõike 1, § 51 lõike 1 või § 53 lõike 1 või planeerimisseaduse § 4 lõike 4 alusel kehtestatud õigusakti kohase kooskõlastuse (edaspidi kooskõlastus) või maaparandusseaduse § 50 lõike 4, § 51 lõike 2 või § 53 lõike 1 kohase loa taotluse number ja esitamise kuupäev;
  48) kooskõlastuse või punktis 47 nimetatud loa taotluse sisu;
  49) kooskõlastuse või punktis 47 nimetatud loa andnud ametniku ees- ja perekonnanimi ning ametinimetus;
  50) kooskõlastuse või punktis 47 nimetatud loa liik, number selle olemasolul ja loa andmise kuupäev;
  51) kooskõlastuse või punktis 47 nimetatud loa tingimused;
  52) kooskõlastamisest keeldumise või punktis 47 nimetatud loa andmisest keeldumise otsuse kuupäev ja number selle olemasolul;
  53) kooskõlastamisest keeldumise või punktis 47 nimetatud loa andmisest keeldumise otsuse teinud ametniku ees- ja perekonnanimi ning ametinimetus;
  54) kooskõlastamisest keeldumise või punktis 47 nimetatud loa andmisest keeldumise otsuse saaja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg või ärinimi ja registrikood;
  55) kooskõlastamisest keeldumise või punktis 47 nimetatud loa andmisest keeldumise otsuse sisu ja tegemise alus;
  56) järelevalveasutuse nimi, registrikood, aadress ja kontaktandmed;
  57) ettekirjutuse teinud järelevalveametniku ees- ja perekonnanimi;
  58) ettekirjutuse number ja ettekirjutuse tegemise kuupäev;
  59) ettekirjutuse saaja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg või juriidilise isiku ärinimi ja registrikood;
  60) ettekirjutuse tegemise alus ja õigusrikkumise kirjeldus;
  61) ettekirjutuse sisu;
  62) ettekirjutuse täitmise tähtpäev;
  63) ettekirjutuse kättesaamise kuupäev;
  64) ettekirjutuse täitmise kuupäev.

3. peatükk Registriandmete töötlemine 

§ 11.  Andmete registrisse kandmine

  (1) Andmed kantakse registrisse andmeandja koostatud või temale esitatud dokumentides (edaspidi alusdokument) olevate andmete alusel või riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu andmepäringut esitades.

  (2) Registri volitatud töötleja kannab andmed registrisse viie päeva jooksul andmete saamisest, otsuse tegemisest või ettekirjutuse jõustumisest arvates.

§ 12.  Andmeandjad

  Registrile andmete esitaja on:
  1) kinnisasja omanik, kes kavandab oma kinnisasjale ehitada uue maaparandussüsteemi, rekonstrueerida olemasolevat ning muuta kinnisasja siht- või kasutusotstarvet või teha maakorraldustoimingut, kui kinnisasi paikneb maaparandussüsteemi maa-alal;
  2) maaparandusühistu, kes kavandab rekonstrueerida oma tegevuspiirkonnas paiknevat maaparandussüsteemi;
  3) ehitusloa või muu loa andja või ehitusteatise menetleja, kui kinnisasjale, millel paikneb maaparandussüsteem, kavandatakse ehitada muu ehitis või reguleerida maaparandussüsteemi või selle eesvoolu kaitselõigu veetaset;
  4) kinnisasjale, millel paikneb maaparandussüsteem, muu ehitise kavandaja või maaparandussüsteemi või selle eesvoolu kaitselõigu veetaseme reguleerimise kavandaja, kui muu ehitise ehitamine või maaparandussüsteemi või selle eesvoolu kaitselõigu veetaseme reguleerimine ei eelda ehitus- või muu loa olemasolu ega ehitusteatise esitamist;
  5) maaparandussüsteemi lisavee juhtija;
  6) kohaliku omavalitsuse üksus enne planeeringu vastuvõtmist, kui planeeritaval alal asub maaparandussüsteem;
  7) registri volitatud töötleja, kui tema antud kooskõlastus või tehtud otsus või ettekirjutus seondub maaparandussüsteemi või selle ehitamisega.

§ 13.  Alusdokumendid

  Andmete registrisse kandmise alusdokumendid on eelkõige maaparandussüsteemi või selle ehitamisega seonduvad järgmised dokumendid:
  1) projekteerimistingimuste taotlus;
  2) projekteerimistingimused;
  3) projekteerimistingimuste andmisest keeldumise otsus;
  4) projekteerimistingimuste kehtetuks tunnistamise otsus;
  5) ehitusloa taotlus;
  6) maaparandussüsteemi ehitusprojekt;
  7) väikesüsteemi ehitamise kava;
  8) uurimistöö;
  9) ekspertiisiakt;
  10) ehitusluba;
  11) ehitusloa andmisest keeldumise otsus;
  12) ehitamise alustamise teatis;
  13) ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotlus;
  14) ehitusloa kehtetuks tunnistamise otsus;
  15) ehitamise ja maaparandushoiuga seotud õigusrikkumise kohta tehtud riikliku järelevalveametniku ettekirjutus;
  16) kasutusloa taotlus;
  17) kasutusluba;
  18) kasutusloa andmisest keeldumise otsus;
  19) kasutusloa kehtetuks tunnistamise otsus;
  20) maa-alale kavandatava muu ehitise ehitusprojekti või maaparandussüsteemi või selle eesvoolu kaitselõigu veetaseme reguleerimise kavatsuse kooskõlastamise või loa taotlus;
  21) maa-alale kavandatava muu ehitise ehitusprojekti või maaparandussüsteemi või selle eesvoolu kaitselõigu veetaseme reguleerimise kavatsuse kooskõlastus või luba;
  22) maa-alale kavandatava muu ehitise ehitusprojekti või maaparandussüsteemi või selle eesvoolu kaitselõigu veetaseme reguleerimise kavatsuse kooskõlastamisest keeldumine või loa andmisest keeldumise otsus;
  23) maa-alal paikneva kinnisasja kasutusotstarbe muutmise loa taotlus;
  24) maa-alal paikneva kinnisasja kasutusotstarbe muutmise luba;
  25) maa-alal paikneva kinnisasja kasutusotstarbe muutmise loa andmisest keeldumise otsus;
  26) maa-alal paikneva kinnisasja sihtotstarbe või maakorraldustoimingu kooskõlastamise taotlus;
  27) maa-alal paikneva kinnisasja sihtotstarbe või maakorraldustoimingu kooskõlastus;
  28) maa-alal paikneva kinnisasja sihtotstarbe või maakorraldustoimingu kooskõlastamisest keeldumine;
  29) planeeringu kooskõlastamise taotlus;
  30) planeeringu kooskõlastus;
  31) planeeringu kooskõlastamisest keeldumine;
  32) maaparandussüsteemi lisavee juhtimise kavatsuse kooskõlastamise või loa taotlus;
  33) maaparandussüsteemi lisavee juhtimise kavatsuse kooskõlastus või luba;
  34) maaparandussüsteemi lisavee juhtimise kavatsuse kooskõlastamisest keeldumine või loa andmisest keeldumise otsus;
  35) kasutusotstarbe lõppenuks lugemise taotlus;
  36) kasutusotstarbe lõppenuks lugemise otsus;
  37) kasutusotstarbe lõppenuks lugemisest keeldumise otsus;
  38) kinnitatud mõõdistamisjoonis maaparandusseaduse § 100 lõike 1 tähenduses.

§ 14.  Andmekogudest saadavad andmed

  Registriandmed, mis on määratud riigi infosüsteemi haldussüsteemis muu andmekogu põhiandmeteks, saadakse sellest andmekogust, mis neid põhiandmetena kogub.

§ 15.  Registrisse kantud andmete õigsuse tagamine

  Registrile esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmeid esitanud isik.

§ 16.  Ebaõigete andmete parandamine

  (1) Kui registri volitatud töötleja avastab registris ebaõiged andmed või kui andmete esitaja teavitab teda registris olevatest ebaõigetest andmetest, parandab registri volitatud töötleja nimetatud andmed registris viie tööpäeva jooksul ebaõigetest andmetest teadasaamise päevast arvates.

  (2) Volitatud töötlejal on õigus muuta maaparandusehitise tehnilisi andmeid ja kaardiandmeid seoses maaregistris registreeritud katastriüksuse sihtotstarbe muutumisega.

§ 17.  Andmete logimine

  (1) Andmete registrisse kandmine, sealhulgas registriandmete muutmine, logitakse. Logis säilitatakse kande sisu, kuupäev ja kellaaeg ning kande tegija nimi.

  (2) Logi säilitatakse kolm aastat kande tegemisest arvates.

§ 18.  Andmetele juurdepääsu õigus

  (1) Registriandmed on avalikud, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel.

  (2) Registriandmetele võimaldatakse ööpäevaringne juurdepääs registri volitatud töötleja veebilehel.

§ 19.  Andmete väljastamine

  (1) Registriandmete kinnitatud väljavõtte väljastab registri volitatud töötleja pädev ametiisik.

  (2) Registriandmed, millele on õigusakti alusel kehtestatud juurdepääsupiirang, väljastatakse õigustatud isikule kirjaliku avalduse alusel paberkandjal või digitaalselt.

  (3) Muu teave väljastatakse avaliku teabe seaduses sätestatud korras.

  (4) Volitatud töötleja dokumendiregistris registreeritakse andmete registrist väljastamise korral andmete:
  1) koosseis;
  2) kasutamise otstarve;
  3) väljastamise aeg;
  4) saaja isiku nimi.

§ 20.  Andmete väljastamise eest tasumine

  Registriandmed väljastatakse tasuta, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

§ 21.  Andmete arhiveerimine ja arhiveeritud andmete säilitamine

  (1) Registriandmed maaparandusehitise või -süsteemi ning nendega seotud isikute ja dokumentide kohta arhiveeritakse registris viie tööpäeva jooksul maaparandusehitise või -süsteemi kasutusotstarbe lõppemise päevast arvates.

  (2) Arhiveeritud registriandmeid säilitatakse kümme aastat maaparandusehitise või -süsteemi kasutusotstarbe lõppemise päevast arvates. Pärast nimetatud tähtaja möödumist andmed kustutatakse, välja arvatud maaparandusehitise või -süsteemi reguleeriva võrgu piiride ruumiandmed, mida säilitatakse alaliselt.

4. peatükk Registri tegevuse lõpetamine 

§ 22.  Registri tegevuse lõpetamine

  Registri tegevuse lõpetamise otsustab Vabariigi Valitsus. Register lõpetatakse kooskõlas arhiiviseaduses ja avaliku teabe seaduses sätestatud nõuetega.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 23.  Rakendussätted

  (1) Register on asutatud Vabariigi Valitsuse 18. juuni 2004. a määrusega nr 222 „Maaparandussüsteemide registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus”.

  (2) Vabariigi Valitsuse 18. juuni 2004. a määruses nr 222 „Maaparandussüsteemide registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” sätestatud andmete töötlemist jätkatakse käesolevas määruses sätestatud andmete osas. Andmed, mille töötlemist käesolev määrus ette ei näe, kustutatakse.

§ 24.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json