Teksti suurus:

Navigatsioonimärgistuse kavandamise, rajamise, rekonstrueerimise, paigaldamise, järelevalve ja märgistusest teavitamise nõuded ning kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2023, 267

Navigatsioonimärgistuse kavandamise, rajamise, rekonstrueerimise, paigaldamise, järelevalve ja märgistusest teavitamise nõuded ning kord

Vastu võetud 02.12.2002 nr 18
RTL 2002, 137, 2011
jõustumine 01.01.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.12.2010RT I, 30.12.2010, 1202.01.2011
22.06.2023RT I, 05.07.2023, 708.07.2023

Määrus kehtestatakse „Meresõiduohutuse seaduse” § 47 lõike 6 alusel.
[RT I, 30.12.2010, 12 - jõust. 02.01.2011]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Navigatsioonimärgistuse kavandamise alused

  Navigatsioonimärgistuse kavandamisel lähtutakse ohutu meresõidu üldtunnustatud põhimõtetest ja tavadest ning Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO), Rahvusvahelise Meremärkide ja Tuletornide Administratsioonide Liidu (IALA) ja teiste pädevate rahvusvaheliste organisatsioonide nõuetest ja soovitustest.

§ 2.   Navigatsioonimärgistuse liigid

  (1) Navigatsioonimärgistus jaguneb püsimärgistuseks, mis käesoleva määruse mõistes koosneb statsionaarsetest rajatistest (tuletornid, tulepaagid ja päevamärgid), ja ujuvmärgistuseks, mis paigaldatakse veeteedele ja navigatsiooniohtude tähistamiseks (tulepoid, poid ja toodrid).

  (2) Navigatsioonimärkidele esitatavatest nõuetest lähtuvalt jaguneb navigatsioonimärgistus käesoleva määruse tähenduses reglementeeritud ja reglementeerimata navigatsioonimärgistuseks.

  (3) Reglementeeritud navigatsioonimärgistuse hulka kuuluvad üldkasutatavate veeteede, kaubandusliku meresõidu ülesannetega sadamate ja külalissadamate (edaspidi sadamad) ning nende sissesõiduteede navigatsioonimärgistus. Reglementeeritud navigatsioonimärgistuse kohta koostatakse navigatsioonimärgistuse ja selle rekonstrueerimise projektid.

  (4) Reglementeerimata navigatsioonimärgistuse hulka kuuluvad harrastusmeresõitjatele teenuseid osutavate paadisadamate ja lautrite navigatsioonimärgid. Reglementeerimata navigatsioonimärgistus ei tohi eksitada ega häirida liiklust üldkasutatavatel veeteedel. Reglementeerimata navigatsioonimärgistuse rajamine või paigaldamine tuleb kooskõlastada Veeteede Ametiga ja vajadusel on viimasel õigus teha ettekirjutusi navigatsioonimärkide oluliste tunnuste ja tehniliste näitajate muutmiseks.

  (5) Eesti vete reglementeeritud ujuvmärgistus peab vastama käesoleva määruse lisas 1 esitatud nõuetele.

  (6) Veeteede Amet, lähtudes käesoleva määruse §-s 1 sätestatust, tegeleb Eesti tingimustele sobivate reglementeeritud navigatsioonimärkide väljatöötamise ja edasiarendamisega.

§ 3.   Navigatsioonimärkide andmekogu ja kaugseire

  (1) Eesti vete reglementeeritud navigatsioonimärgid kantakse Veeteede Ameti poolt hallatavasse Eesti vete navigatsioonimärgistuse andmekokku, mis sisaldab informatsiooni navigatsioonimärkide oluliste tunnuste ja tehniliste näitajate kohta.

  (2) Reglementeeritud navigatsioonimärkide kavandamisel ja rekonstrueerimisel tuleb tagada võimalus navigatsioonimärkide olekuandmete (tule seisukord, ujuvmärgi asukoht) ülekandmiseks sobivas formaadis Veeteede Ameti poolt hallatavasse Eesti vete navigatsioonimärgistuse kaugseiresüsteemi.

2. peatükk NAVIGATSIOONIMÄRGISTUSE KAVANDAMINE, RAJAMINE, REKONSTRUEERIMINE JA PAIGALDAMINE 

§ 4.   Navigatsioonimärgistuse kavandamine, rajamine ja rekonstrueerimine üldkasutataval veeteel

  Üldkasutatavate veeteede navigatsioonimärgistuse kavandamise, rajamise, rekonstrueerimise, paigaldamise ja hooldamise eest vastutab Veeteede Amet.

§ 5.   Navigatsioonimärgistuse kavandamine, rajamine ja rekonstrueerimine sadamas

  (1) Sadama ning selle sissesõidutee navigatsioonimärgistuse kavandamise, rajamise, rekonstrueerimise (tulenevalt sadama vajadusest või muutunud meresõiduohutuse tagamise nõuetest), paigaldamise ja hooldamise korraldamine on sadama valdaja kohustus.

  (2) Sadama valdaja peab navigatsioonimärgistuse rajamise või rekonstrueerimise kooskõlastama Veeteede Ametiga, esitades selleks vastava taotluse ja navigatsioonimärgistuse projekti või navigatsioonimärgistuse rekonstrueerimise projekti.

§ 6.   Navigatsioonimärgistuse projekt

  (1) Navigatsioonimärgistuse projektis peab olema esitatud:
  1) märgistuse rajamise eesmärk ja põhjendus;
  2) märgistatava ala iseärasused (füüsilis-geograafilised, geoloogilised, meteoroloogilised, hüdroloogilised ja hüdrograafilised);
  3) navigatsioonisituatsiooni kirjeldus (navigatsiooniperioodi kestus, eeldatav liiklussagedus ja suurima laeva parameetrid, laevaliikluse korraldus – ühe- või kahesuunaline);
  4) veetee parameetrid ja andmed olemasoleva navigatsioonimärgistuse kohta;
  5) projekteeritavate märkide asukoha geograafilised koordinaadid (WGS-84 süsteemis) ja kirjeldus;
  6) märkide konstruktsiooni iseloomustus ja joonised;
  7) projekteeritava navigatsioonimärgistuse asukoha skeem (kaardil mõõtkavas 1 : 20 000 kuni 1 : 50 000 – sõltuvalt piirkonna suurusest);
  8) navigatsioonimärgistuse asendiplaan (mõõtkavas 1 : 5000 või suurem – sadamates ja merekitsustes; mõõtkavas 1 : 20 000 või suurem – avamerel ja piisava sügavusega lahtedes ja väinades; erandjuhul võib plaan olla ka väiksemas mõõtkavas);
  9) navigatsioonimärgistuse tööpiirkonna hüdrograafiline mõõdistusplaan (juhul kui navigatsioonimärgistuse asendiplaani alusena ei ole kasutatud hüdrograafilist mõõdistusplaani).

  (2) Sõltuvalt navigatsioonimärgi tüübist peab olema iga märgi kohta esitatud eraldi:
  1) püsimärgi projektis:
püsimärgi andmik (vastavalt lisas 2.1 «Püsimärgi andmik» toodud vormile);
  2) liitsihi projektis:
liitsihi elementide arvutused ning viide metoodikale, mille järgi arvutused on tehtud;
liitsihi andmik (vastavalt lisas 2.2 «Liitsihi andmik» toodud vormile);
  3) ujuvmärgistuse projektis:
ujuvmärgi andmik (vastavalt lisas 2.3 «Ujuvmärgi andmik» toodud vormile).

  (3) Navigatsioonimärgistuse asendiplaanile peab olema kantud:
  1) merepõhja sügavusarvud;
  2) veetee asend, mille jaoks märgistus kavandatakse;
  3) märgistatava ala lähedusse jäävad eripiirkonnad ning veealused trasssid ja rajatised;
  4) projekteeritavad navigatsioonimärgid kooskõlas kehtivate kaardisümbolitega;
  5) olemasolevad navigatsioonimärgid;
  6) tulede sektorid;
  7) ristuvad laevateed ja nende märgistus (niivõrd, kui see on seotud või mõjutab navigatsiooni märgistataval alal);
  8) tähtsamad ehitised (sillad, kaid jm) antud piirkonnas;
  9) rannajoon;
  10) olulised madalikud ja kivid;
  11) sadama akvatooriumi piir;
  12) muud navigeerimiseks olulised andmed.

§ 7.   Navigatsioonimärgistuse rekonstrueerimine ja rajamine

  (1) Navigatsioonimärgistuse rekonstrueerimine (olemasolevate navigatsioonimärkide asukoha või tehniliste näitajate muutmine, märgistuse täiendamine vms) toimub rekonstrueerimise projekti alusel, mis peab sisaldama käesoleva määruse §-s 6 käsitletud teavet.

  (2) Veeteede Amet vaatab esitatud navigatsioonimärgistuse projekti või navigatsioonimärgistuse rekonstrueerimise projekti ühe kuu jooksul läbi ning kooskõlastab projekti või teeb ettepaneku projekti muutmiseks.

  (3) Pärast navigatsioonimärgistuse rajamisega seonduvate ehitustööde lõppemist on sadama (märgistuse) valdaja kohustatud kahe nädala jooksul informeerima Veeteede Ametit navigatsioonimärgistuse valmimisest. Veeteede Amet viib läbi navigatsioonimärgistuse projektile vastavuse kontrolli ning vastavuse korral koostab iga navigatsioonimärgi kohta registreerimistunnistuse vastavalt käesoleva määruse lisas 2 antud vormile.

  (4) Navigatsioonimärgistuse mittevastavuse korral fikseerib Veeteede Amet kirjalikult kõik esinenud puudused ja edastab need märgi valdajale. Märgi valdaja on kohustatud puudused kõrvaldama enne Veeteede Ameti poolt navigatsioonimärgi registreerimistunnistuse koostamist.

  (5) Projekti tähtajaks esitamata jätmise või täiendavate andmete mitteesitamise korral on Veeteede Amet kohustatud teavitama veeliiklejaid asjaolust, et antud märgistuse/märgi mõjupiirkonnas ei ole ohutu veeliiklus navigatsioonimärgistusega tagatud.

§ 8.   Navigatsioonimärgi registreerimistunnistus

  (1) Navigatsioonimärgi registreerimistunnistus (paberkandjal või digitaalkujul) kuulub säilitamisele Veeteede Ametis ja märgi valdaja juures. Registreerimistunnistuse alusel kannab Veeteede Amet märgi Eesti vete navigatsioonimärgistuse andmekokku ja teavitab märgist veeliiklejaid navigatsiooniteabe vahendusel.

  (2) Navigatsioonimärgistuse osas, mis on kasutusel, kuid kandmata Eesti vete navigatsioonimärgistuse andmekokku, on märgistuse valdaja kuue kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist kohustatud esitama määruse § 6 nõuetele vastava projekti Veeteede Ametile kooskõlastamiseks.

  (3) Navigatsioonimärgistuse osas, mis on kasutusel ja kantud Eesti vete navigatsioonimärgistuse andmekokku, kuid mille kohta on andmed mittetäielikud, on märgistuse valdaja kohustatud esitama täiendavad andmed vastavalt Veeteede Ameti järelepärimisele.

§ 9.   Ujuvmärgistuse paigaldamine või väljavõtmine

  Hooajalise ujuvmärgistuse paigaldamisest või väljavõtmisest on märgistuse valdaja kohustatud teavitama Veeteede Ametit hiljemalt märgistuse paigaldamisele või väljavõtmisele järgneva päeva jooksul vastavalt käesoleva määruse lisas 3 toodud vormile.

3. peatükk NAVIGATSIOONIMÄRGISTUSE JÄRELEVALVE 

§ 10.   Järelevalve navigatsioonimärkide vastavuse eest

  (1) Veeteede Amet vastutab üldkasutatavate veeteede navigatsioonimärkide vastavuse eest Eesti vete navigatsioonimärgistuse andmekogus antud tehnilistele näitajatele.

  (2) Sadama sissesõidutee ja sadama navigatsioonimärgistuse vastavuse navigatsioonimärkide registreerimistunnistuste andmikus antud tehnilistele näitajatele tagab sadama valdaja, kusjuures sadama valdaja on kohustatud:
  1) kohe informeerima Veeteede Ametit sadama või selle sissesõidutee navigatsioonimärkide mittevastavusest registreerimistunnistuste andmiseks vajalikele tehnilistele näitajatele;
  2) rakendama meetmeid mittevastavuse võimalikult kiireks likvideerimiseks ja pärast vastavusse viimist teavitama sellest kohe Veeteede Ametit.

  (3) Sadamate ja nende sissesõiduteede navigatsioonimärgistuse vastavuse kindlustamiseks teostab Veeteede Amet kontrolli märgistuse nõuetekohase töö üle ning mittevastavuse korral teeb sadama valdajale ettekirjutuse navigatsioonimärgistuse normaalse töö tagamiseks. Veeteede Ameti ettekirjutused on sadama valdajale kohustuslikud.

4. peatükk TEAVITAMINE 

§ 11.   Navigatsioonimärkide teatmik

  (1) Eesti vete navigatsioonimärgistuse andmekogu alusel annab Veeteede Amet välja navigatsioonimärkide teatmikku «Navigatsioonimärgid Eesti vetes», mis sisaldab veeliiklejatele vajalikku informatsiooni kõigi üldkasutatavate navigatsioonimärkide kohta.

  (2) Navigatsioonimärgistuse andmekogus olevad ja teatmikus «Navigatsioonimärgid Eesti vetes» avaldatud märgid kuuluvad kandmisele Veeteede Ameti poolt väljaantavatele navigatsioonikaartidele. Muutustest navigatsioonimärgistuse valdkonnas teavitab Veeteede Amet veeliiklejaid navigatsioonihoiatuste ja navigatsioonialase bülletääni «Teadaanded meremeestele» vahendusel.

§ 12.   Hooajalise ujuvmärgistuse paigaldamine ja väljavõtmine

  Hooajalise ujuvmärgistuse paigaldamine ja väljavõtmine toimub vastavalt Eesti vete navigatsioonimärgistuse andmekokku kantud ja teatmikus «Navigatsioonimärgid Eesti vetes» teavitatud tähtaegadele. Ilmastikuoludest tingituna võivad tähtajad muutuda. Muudatustest informeerib Veeteede Amet veeliiklejaid navigatsiooniteabe vahendusel.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2003. a.

Lisa 1 Eesti merealade ujuvmärgistus

Lisa 2 Navigatsioonimärgi registreerimistunnistus
[RT I, 05.07.2023, 7 - jõust. 08.07.2023]

Lisa 3 Ujuvmärgistuse teade
[RT I, 05.07.2023, 7 - jõust. 08.07.2023]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json