Teksti suurus:

Elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded maagaasiga varustamisel

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2023, 305

Elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded maagaasiga varustamisel

Vastu võetud 28.06.2018 nr 36
RT I, 03.07.2018, 19
jõustumine 06.07.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.06.2023RT I, 05.07.2023, 708.07.2023

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 37 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määruses kehtestatakse nõuded hädaolukorra seaduse § 36 lõike 11 punktis 2 sätestatud elutähtsale teenusele ning selle kirjeldus.
[RT I, 05.07.2023, 7 - jõust. 08.07.2023]

  (2) Määruses sätestatakse elutähtsa teenuse taseme, valmisoleku ja teenuse katkestuse ennetamise nõuded. Samuti sätestatakse tingimused, mille puhul on tegemist elutähtsa teenuse ulatuslikust või raskete tagajärgedega katkestusest põhjustatud hädaolukorraga, ja nõuded elutähtsa teenuse põhitegevust toetavate teenuste sisseostmiseks teiselt ettevõttelt ning hädaolukorrast või selle ohust teavitamise korraldus.

§ 2.   Maagaasiga varustamise teenuse kirjeldus

  (1) Maagaasiga varustamine kui elutähtis teenus (edaspidi elutähtis teenus) on maagaasiga varustamise teenus maagaasiseaduse § 2 punktis 8 nimetatud tarbijatele (edaspidi tarbija) Eesti territooriumil, mida osutab maagaasiseaduse § 22 lõikes 15 nimetatud ettevõtja (edaspidi maagaasiga varustaja).

  (2) Elutähtsa teenuse toimimise eelduseks on piisava rõhu olemasolu gaasisüsteemis, et tagada tarbijate varustuskindlus maagaasiseaduse tähenduses.

§ 3.   Elutähtsa teenuse taseme ja valmisoleku nõuded

  (1) Maagaasiga varustaja peab osutama teise elutähtsa teenuse katkestuse korral ja hädaolukorras või muus sarnases olukorras elutähtsat teenust tasemel, mis kindlustab Eesti tarbijate vajadusele vastava maagaasi impordi, ülekande, jaotamise ja müügiga seonduvad tegevused gaasisüsteemi kaudu.

  (2) Maagaasiga varustaja toob hädaolukorra seaduse § 39 lõikes 1 nimetatud toimepidevuse plaanis lisaks hädaolukorra seaduse § 39 lõike 5 alusel nõutavale teabele välja vähemalt järgmise informatsiooni:
  1) avariiolukorras tegutsemise kord, mis sätestab võrguettevõtte tegevuse üldreeglid ja põhimõtted;
  2) ettevõtja tegutsemise kord hädaolukorras ja eriolukorras;
  3) D-kategooria gaasitorustiku avariiolukorras tegutsemise kord;
  4) gaasijaotusjaamade avariiolukorras tegutsemise kord.

§ 4.   Elutähtsa teenuse katkestuse ennetamise nõuded

  (1) Maagaasiga varustaja lähtub oma tegevuses hädaolukorra seaduse § 15 lõikes 4, § 39 lõikes 1 ja maagaasiseaduse § 263 lõikes 1 nimetatud dokumentidest.

  (2) Maagaasiga varustamise tarnehäire korral tagab maagaasiga varustaja täiendava gaasitarne.

§ 5.   Elutähtsa teenuse katkestuse lubatud aeg

  Maagaasiga varustaja lähtub maagaasiseaduse § 261 lõikes 5 kehtestatud teenuse katkestuse lubatud ajast.

§ 6.   Elutähtsa teenuse taastamise korraldus

  Maagaasiga varustaja lähtub elutähtsa teenuse taastamisel toimepidevuse plaanis esitatud teenuse taastamise prioriteetidest, arvestades võimalusel järgmisega:
  1) esimesena taastatakse teenus objektidel, kus teenuse katkestusega kaasneb vahetu oht inimelule;
  2) teisena taastatakse teenus objektidel, mis tagavad elutähtsa teenuse või riigikaitseobjektide toimepidevuse;
  3) kolmandana taastatakse teenus muudel objektidel.

§ 7.   Elutähtsa teenuse katkestusest põhjustatud hädaolukord

  Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2017/1938, mis käitleb gaasivarustuskindluse tagamise meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 994/2010 (JO L 280, 28.10.2017, 1–56) artikli 11 lõike 1 punktile c on gaasitarne hädaolukorraga tegemist juhul, kui esineb vähemalt üks järgnevatest tingimustest:
  1) erandlikult suur gaasinõudlus;
  2) märkimisväärne tarnehäire või tarneolukorra muu märkimisväärne häire;
  3) turumeetmed ei taga piisavat gaasivarustust, mistõttu tuleb täiendavalt kasutusele võtta mitteturupõhised meetmed, et kindlustada gaasitarne eelkõige kaitstud tarbijatele.

§ 8.   Hädaolukorrast või selle ohust teavitamise korraldus

  (1) Maagaasi varustaja teavitab viivitamata Kliimaministeeriumit ja Konkurentsiametit tarnehäirest, tarnehäirest põhjustatud hädaolukorrast või selle ohust telefoni ja e-posti teel.
[RT I, 05.07.2023, 7 - jõust. 08.07.2023]

  (2) Lõikes 1 kirjeldatud teavitus sisaldab vähemalt järgmist teavet:
  1) katkestuse tegelik või oletatav põhjus ja hetkeolukorra lühikirjeldus;
  2) katkestuse toimumise aeg ja kestus;
  3) teenuse taastamise või teenuse katkestuse mõju vähendamiseks rakendatud ja rakendatavad meetmed;
  4) esialgsed andmed prognoositava kahju kohta teenuse tarbijale;
  5) esialgsed andmed prognoositava mõju kohta teiste elutähtsate teenuste toimepidevusele;
  6) vajadusel esialgsed andmed prognoositava mõju kohta keskkonnale.

  (3) Kliimaministeerium teavitab viivitamatult avalikkust hädaolukorrast või selle ohust meediakanalite kaudu vastavalt kliimaministri käskkirjaga välja antud kriisikommunikatsiooni plaanile.
[RT I, 05.07.2023, 7 - jõust. 08.07.2023]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json