Teksti suurus:

Elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded elektriga varustamisel

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.12.2023
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2023, 307

Elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded elektriga varustamisel

Vastu võetud 28.06.2018 nr 37
RT I, 03.07.2018, 20
jõustumine 06.07.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.06.2023RT I, 05.07.2023, 708.07.2023

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 37 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määruses kehtestatakse nõuded hädaolukorra seaduse § 36 lõike 11 punktis 1 sätestatud elutähtsale teenusele ning teenuse kirjeldus.
[RT I, 05.07.2023, 7 - jõust. 08.07.2023]

  (2) Määruses sätestatakse elutähtsa teenuse taseme, valmisoleku ja teenuse katkestuse ennetamise nõuded. Samuti sätestatakse tingimused, mille puhul on tegemist elutähtsa teenuse ulatuslikust või raskete tagajärgedega katkestusest põhjustatud hädaolukorraga, ja nõuded elutähtsa teenuse põhitegevust toetavate teenuste sisseostmiseks teiselt ettevõttelt ning hädaolukorrast või selle ohust teavitamise korraldus.

§ 2.   Elektriga varustamise kirjeldus

  (1) Elektriga varustamine kui elutähtis teenus (edaspidi elutähtis teenus) on elektrienergiaga varustamise teenus elektrituruseaduse §-s 12 nimetatud tarbijatele (edaspidi tarbija) Eesti territooriumil, mida osutab elektrituruseaduse §-s 211 nimetatud elutähtsa teenuse osutaja (edaspidi ühiselt elektriettevõtja).

  (2) Elutähtsa teenuse toimimiseks on vajalik elutähtsa teenuse osutaja poolt elektrienergia tootmine, põhivõrgu ja jaotusvõrgu toimimine ning ühenduste toimimine teiste riikide elektrivõrkudega.

§ 3.   Elutähtsa teenuse taseme ja valmisoleku nõuded

  (1) Põhivõrguettevõtja ja liinivaldaja osutavad teise elutähtsa teenuse katkestuse korral, hädaolukorras või muus sarnases olukorras elutähtsat teenust tasemel, mis kindlustab Eesti elektrisüsteemi kui terviku toimimise, et igal ajahetkel oleks tarbijatele tagatud elektrituruseaduse § 65 lõike 5 alusel kehtestatud määruse (edaspidi võrguteenuste kvaliteedinõuete määrus) nõuetele vastava kvaliteediga elektrivarustus.

  (2) Võrguettevõtja tagab teise elutähtsa teenuse katkestuse korral, hädaolukorras või muus sarnases olukorras:
  1) võrguteenuse enda tegevuspiirkonnas võrguteenuste kvaliteedinõuete määrusele vastava kvaliteediga elektri edastamise ja turuosalise elektripaigaldise liitumispunkti toomise töökindla elektrivõrgu kaudu;
  2) elutähtsa teenuse tasemel, mis vastab elektrituruseaduse § 42 lõike 2 alusel kehtestatud määrusele;
  3) vähemalt elutähtsa teenuse osutamisele kehtestatud minimaalsete nõuete täitmise vastavalt hädaolukorra seaduse § 39 lõikes 1 nimetatud toimepidevuse plaanile.

§ 4.   Elutähtsa teenuse katkestuse ennetuse nõuded

  (1) Elektriettevõtja arvestab elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamiseks ja katkestuse ennetamiseks hädaolukorra seaduse § 39 lõikes 1 nimetatud toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani koostamisel järgmiste ohtudega:
  1) telefoni-, mobiiltelefoni- ja andmesideteenuse katkestus;
  2) infosüsteemi küberrünnak;
  3) olulise töötaja puudumine;
  4) rasked ilmastikutingimused;
  5) teenuse osutamiseks olulise objekti füüsiline rünne;
  6) tulekahju;
  7) pommiähvardus;
  8) teenuse osutamiseks olulise ehitise, seadme ja infosüsteemi rike;
  9) küttematerjali, seadme ja muu olulise vahendi tarne katkestus;
  10) muu asjakohane oht.

  (2) Elektriettevõtja peab elutähtsa teenuse tagamiseks vähemalt:
  1) omama telefoni- ja mobiiltelefoniteenuse katkestuse puhul alternatiivseid sidepidamise lahendusi;
  2) tagama ööpäev läbi elutähtsa teenuse toimimiseks vajaliku personali ja alltöövõtjate olemasolu ning nende kättesaadavuse elutähtsa teenuse tagamisega seotud ülesannete täitmiseks;
  3) regulaarselt analüüsima ja hindama küberohte ning rakendama maandavaid turvameetmeid süsteemse infoturbe halduse protsessi järgi.

  (3) Põhivõrguettevõtja tagab lisaks lõigetes 1 ja 2 kehtestatud nõuetele:
  1) elektrienergia reservvõimsuse kasutuselevõtmise ulatuses, mis tagab Eesti elektrisüsteemi võimsusbilansi tasakaalu;
  2) alternatiivsete tehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtu andmesideteenuse tagamiseks.

§ 5.   Elutähtsa teenuse katkestuse lubatud aeg

  Elektriettevõtja lähtub võrguteenuste kvaliteedinõuete määruse §-des 4, 41, 5 ja 6 kehtestatud elutähtsa teenuse katkestuse lubatud ajast.

§ 6.   Elutähtsa teenuse taastamise korraldus

  Elektriettevõtja lähtub elutähtsa teenuse taastamisel toimepidevuse plaanis esitatud teenuse taastamise prioriteetidest, arvestades võimalusel järgmisega:
  1) esimesena taastatakse teenus objektidel, kus teenuse katkestusega kaasneb vahetu oht inimelule;
  2) teisena taastatakse teenus objektidel, mis tagavad elutähtsa teenuse või riigikaitse objektide toimepidevuse.

§ 7.   Elutähtsa teenuse osutamist toetavate teenuste sisseostmise nõuded

  (1) Elektriettevõtja lähtub elutähtsa teenuse osutamist toetavate teenuste sisseostmisel lepingupartneri võimest osutada teenust hädaolukorras ja teise elutähtsa teenuse katkestuse korral.

  (2) Elektriettevõtja tagab, et lepingupartner järgib hädaolukorra seaduse § 41 lõike 1 alusel kehtestatud infosüsteemide ja nendega seotud infovara turvameetmeid.

§ 8.   Elutähtsa teenuse katkestusest põhjustatud hädaolukord

  Elutähtsa teenuse ulatuslikust või raskete tagajärgedega katkestusest põhjustatud hädaolukorraga, mille lahendamist korraldab Kliimaministeerium, on tegemist juhul, kui tootja ei suuda tagada tema poolt lepinguga kokkulepitud teenust, mille tagajärjel toimub süsteemi ühtsuse ja töövõime häiring või ulatuslik toitekatkestus või kui on täidetud järgmised tingimused:
[RT I, 05.07.2023, 7 - jõust. 08.07.2023]
  1) liinivaldaja, põhivõrguettevõtja või võrguettevõtja ei suuda järgida §-s 5 viidatud katkestuse lubatud aega;
  2) teenuse katkemise piirkonnas tekib oht teise elutähtsa teenuse katkestusest tuleneva hädaolukorra tekkeks.

§ 9.   Hädaolukorrast või selle ohust teavitamise korraldus

  (1) Elutähtsa teenuse osutaja teavitab teenusekatkestusest, teenusekatkestusest põhjustatud hädaolukorrast või selle ohust viivitamata Kliimaministeeriumit telefoni ja e-posti teel.
[RT I, 05.07.2023, 7 - jõust. 08.07.2023]

  (2) Lõikes 1 kirjeldatud teavitus sisaldab vähemalt järgmist teavet:
  1) katkestuse toimumise aeg ja kestus;
  2) katkestuse tegelik või oletatav põhjus ja hetkeolukorra kirjeldus;
  3) teenuse taastamiseks või teenuse katkestuse mõju vähendamiseks rakendatud ja rakendatavad meetmed;
  4) esialgsed andmed prognoositava kahju kohta teenuse tarbijale;
  5) esialgsed andmed prognoositava mõju kohta teiste elutähtsate teenuste toimepidevusele;
  6) vajadusel esialgsed andmed prognoositava mõju kohta keskkonnale.

  (3) Kliimaministeerium teavitab viivitamatult avalikkust hädaolukorrast või selle ohust meediakanalite kaudu vastavalt kliimaministri käskkirjaga välja antud kriisikommunikatsiooni plaanile.
[RT I, 05.07.2023, 7 - jõust. 08.07.2023]

§ 10.   Rakendussäte

  Paragrahvi 4 lõike 3 punktis 2 sätestatud kohustus tuleb täita hiljemalt 2022. aasta 1. jaanuariks.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json