Teksti suurus:

Veoloa taotlemise ja andmise kord, veoloale kantavad andmed, CEMT-i veolubade jaotuskava koostamise kord ja kahepoolse veoloa vorm ning kahepoolsete veolubade jaotuspõhimõtted

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2023, 308

Veoloa taotlemise ja andmise kord, veoloale kantavad andmed, CEMT-i veolubade jaotuskava koostamise kord ja kahepoolse veoloa vorm ning kahepoolsete veolubade jaotuspõhimõtted

Vastu võetud 12.11.2018 nr 58
RT I, 14.11.2018, 10
jõustumine 17.11.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.06.2023RT I, 05.07.2023, 708.07.2023

Määrus kehtestatakse autoveoseaduse § 25 lõike 11 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse autoveoseaduse § 22 lõikes 1 nimetatud veoloa taotlemist ja andmist ning sellele kantavaid andmeid, Rahvusvahelise Transpordifoorumi Euroopa Transpordiministrite Konverentsi (edaspidi CEMT) veolubade jaotuskava koostamist, kahepoolsete veolubade jaotuspõhimõtteid ja kehtestatakse kahepoolse veoloa vormid.

§ 2.   Keskkonnasäästlik auto

  Keskkonnasäästlik auto käesoleva määruse tähenduses on auto, mille müratase, kahjulike ainete sisaldus heitmetes ja ohutus vastab CEMT-i kehtestatud EURO IV, EURO V või EURO VI auto nõuetele ning mille kohta on väljastatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuli 2011. a määruse nr 77 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” lisade 7, 8, 9 või 10 kohane tunnistus.

2. peatükk CEMT-i veoloa taotlemise ja andmise kord 

§ 3.   CEMT-i veoloa taotlemine

  CEMT-i veoloa taotlemiseks järgmiseks aastaks esitatakse veoloa andjale 1. novembriks või kalendriaasta jooksul tagastatud CEMT-i veolubade taotlemiseks veoloa andja määratud tähtajaks kirjalik taotlus, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) CEMT-i veoluba taotleva vedaja nimi või ärinimi ja tema asukoha aadress;
  2) punktis 1 nimetatud vedaja kasutuses olevate keskkonnasäästlike autode kohta antud ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirjade (edaspidi tegevusloa ärakiri) arv eraldi EURO IV, EURO V ja EURO VI autode lõikes;
  3) punktis 2 nimetatud autode kohta taotletavate CEMT-i veolubade arv ja nendest CEMT-i veoloa kasutamist piirava CEMT-i liikmesriigi territooriumil kehtivate CEMT-i veolubade arv;
  4) CEMT-i veoloa esmakordse taotleja andmed kahepoolsete veolubade kasutamise kohta vastavalt määruse lisale 1;
  5) taotluse esitamise kuupäev, taotluse esitaja nimi ja allkiri.

§ 4.   CEMT-i veolubade jaotuskava ja selle muutmise ettepaneku koostamine ning jaotuskava kinnitamine

  (1) Järgmise aasta CEMT-i veolubade jaotuskava ettepaneku koostab veoloa andja ja esitab selle hiljemalt 1. detsembriks valdkonna eest vastutavale ministrile kinnitamiseks.

  (2) Kalendriaasta jooksul veoloa andjale tagastatud CEMT-i veolubade andmiseks koostab veoloa andja CEMT-i veolubade jaotuskava muutmise ettepaneku ja esitab valdkonna eest vastutavale ministrile kinnitamiseks.

  (3) CEMT-i veolubade jaotuskava ja selle muutmise ettepaneku koostamisel võetakse arvesse CEMT-i veoloa taotlused vedajatelt, kelle puhul ei esine autoveoseaduse § 26 lõigetes 1–3 sätestatud veoloa andmisest keeldumise aluseid.

  (4) CEMT-i veolubade jaotuskava ja selle muutmise ettepanek koostatakse järgmise valemi alusel:

  (5) Lõikes 4 esitatud valemis tähistab:
  1) Lf EURO IV, EURO V või EURO VI autode kohta vedajale antud CEMT-i veolubade arvu;
  2) Lk EURO IV, EURO V või EURO VI autode kohta Eestile eraldatud CEMT-i veolubade arvu;
  3) Af EURO IV, EURO V või EURO VI autode kohta vedajale antud kehtivate tegevusloa ärakirjade arvu;
  4) Ak kõigi lõikes 3 nimetatud vedajate kasutuses olevate EURO IV, EURO V või EURO VI autode kohta antud kehtivate tegevusloa ärakirjade arvu.

  (6) Kui lõike 4 kohaselt arvutatud Lf tulemuseks saadakse murdarv, on EURO IV, EURO V või EURO VI autode kohta vedajale antavate CEMT-i veolubade arv võrdne täisosaga Lf tulemusest. Järgi jäänud CEMT-i veolubade jaotus jaotuskava järgi toimub ühekaupa lõikes 4 esitatud valemi kohases arvutuses osalenud vedajate vahel murdosa suuruse järgi moodustunud pingerea alusel.

  (7) CEMT-i veoloa kasutamist piirava CEMT-i liikmesriigi territooriumil kehtivate CEMT-i veolubade jaotuskava ja selle muutmise ettepaneku koostamisel võetakse aluseks veoloa andja määratud aruandlusperioodil lõikes 3 nimetatud vedaja poolt vastavasse CEMT-i liikmesriiki ja vastavast CEMT-i liikmesriigist korraldatud vedude arv CEMT-i ning kahepoolsete veolubade alusel. CEMT-i veoloa kasutamist piirava CEMT-i liikmesriigi territooriumil kehtiv CEMT-i veoluba antakse esmajärjekorras lõikes 3 nimetatud vedajale, kes korraldab vedusid nimetatud CEMT-i liikmesriigi ja teise CEMT-i liikmesriigi vahel, kui see vedaja ei ole viimasena nimetatud CEMT-i liikmesriigi vedaja.

§ 5.   CEMT-i veoloa andmine või andmisest keeldumine

  Veoloa andja annab või saadab taotlejale kooskõlas autoveoseaduse § 25 lõigetega 7 ja 8 CEMT-i veoloa või selle andmisest keeldumise otsuse viie tööpäeva jooksul CEMT-i veolubade jaotuskava või selle muudatuse kinnitamisest arvates.

§ 6.   CEMT-i veoloale kantavad andmed

  (1) Veoloa andja kannab CEMT-i veoloale:
  1) vedaja nime või ärinime ja tema asukoha aadressi;
  2) veoloa andmise koha, kuupäeva ja veoloa kehtivusaja;
  3) veoloa andja nimetuse ja templi;
  4) veoloa andnud isiku allkirja.

  (2) CEMT-i kehtestatud nõuete kohaselt kannab veoloa andja CEMT-i veoloale ka territoriaalseid ja tehnilisi piiranguid tähistavad templid.

  (3) Veoloa andja poolt CEMT-i veoloale kantud andmed peavad olema kustutamatud.

§ 7.   CEMT-i veoloa logiraamat ja sellele kantavad andmed

  (1) Veoloa andja annab CEMT-i veoloa koos CEMT-i kehtestatud vormile vastava logiraamatuga, millele kannab CEMT-i veoloa numbri.

  (2) Uue logiraamatu annab veoloa andja vedajale tema taotluse alusel, kui CEMT-i veoloaga koos antud logiraamat on täis saanud, kadunud, hävinud või varastatud.

  (3) Välisriigi vedaja kasutuses oleva auto või autorongi Eestisse sissesõidul ja Eestist väljasõidul võib Maksu- ja Tolliameti vastav ametnik CEMT-i veoloa kontrollimisel kanda logiraamatu erimärkuste lahtrisse tollikontrollitempli, kontrolli kuupäeva ja allkirja.

3. peatükk Kahepoolse veoloa taotlemise ja andmise kord 

§ 8.   Kahepoolse veoloa taotlemine

  Kahepoolse veoloa taotlemiseks esitatakse veoloa andjale kirjalik taotlus, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) kahepoolset veoluba taotleva vedaja nimi või ärinimi ja tema asukoha aadress;
  2) riik, mille kahepoolset veoluba taotletakse;
  3) taotletavate kahepoolsete veolubade liik ja arv;
  4) planeeritav autoveo teostamise aeg;
  5) taotluse esitamise kuupäev, esitaja nimi ja allkiri.

§ 9.   Kahepoolse veoloa jaotuspõhimõtted

  Kahepoolse veoloa andmise või sellest keeldumise otsuse teeb veoloa andja lähtuvalt autoveoseaduse § 25 lõigetes 2 ja 3 ning § 26 lõikes 1 sätestatust.

§ 10.   Kahepoolse veoloa andmine või andmisest keeldumine

  Veoloa andja annab või saadab taotlejale kooskõlas autoveoseaduse § 25 lõigetega 7 ja 8 kahepoolse veoloa või selle andmisest keeldumise otsuse kolme tööpäeva jooksul vastava veoloa taotluse kättesaamisest arvates.

§ 11.   Kahepoolsele veoloale kantavad andmed

  (1) Kui välislepingus või selle alusel sõlmitud kokkuleppes ei ole sätestatud teisiti, kannab veoloa andja kahepoolsele veoloale:
  1) veoloa andmise koha ja kuupäeva;
  2) veoloa andja nimetuse ja templi;
  3) veoloa andnud isiku allkirja.

  (2) Veoloa andja poolt veoloale kantud andmed peavad olema kustutamatud.

  (3) Välisriigi vedaja kasutuses oleva auto või autorongi Eestisse sissesõidul ja Eestist väljasõidul kannab Maksu- ja Tolliameti vastav ametnik kahepoolse veoloa, mille vormid on esitatud määruse lisades 2–4, kontrollimisel veoloa tagaküljel olevasse lahtrisse tollikontrollitempli, kontrolli kuupäeva, allkirja ning vajadusel märkuse.

  (4) Välisriigi vedaja kasutuses oleva bussi Eestisse sissesõidul ja Eestist väljasõidul kannab Politsei- ja Piirivalveameti vastav ametnik kahepoolse veoloa, mille vorm on esitatud määruse lisas 5, kontrollimisel veoloa tagaküljel olevasse lahtrisse piirikontrollitempli, kontrolli kuupäeva, allkirja ning vajadusel märkuse.

§ 12.   Välisriigi pädevale asutusele edastatavate kahepoolsete veolubade vormid

  (1) Välislepingu kohaselt välisriigi pädevale asutusele edastatavate kahepoolsete veolubade vormid on esitatud määruse lisades 2–5.

  (2) Välisriigi pädevale asutusele edastatavale kahepoolsele veoloale kantakse vähemalt üks turvaelement.

  (3) Kirjed välisriigi pädevale asutusele edastataval kahepoolsel veoloal peavad olema eesti ja inglise keeles ning vastavalt välislepingus kokku lepitule ka vene või saksa keeles, välja arvatud lisas 5 esitatud veoluba sõitjate rahvusvaheliseks juhuveoks bussiga, mille kirjed on eesti ja vene keeles.

  (4) Kui kahepoolse veoloa kasutamiseks on välislepingus või selle alusel kokku lepitud eritingimus, siis kantakse see välisriigi pädevale asutusele edastatava kahepoolse veoloa eritingimuste lahtrisse.

4. peatükk CEMT-i kolimisveoloa taotlemise ja andmise kord 

§ 13.   CEMT-i kolimisveoloa taotlemine

  CEMT-i kolimisveoloa taotlemiseks esitatakse veoloa andjale kirjalik taotlus, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) CEMT-i kolimisveoluba taotleva vedaja nimi või ärinimi ja tema asukoha aadress;
  2) taotluse esitamise kuupäev, taotluse esitaja nimi ja allkiri.

§ 14.   CEMT-i kolimisveoloa andmine või andmisest keeldumine

  (1) CEMT-i kolimisveoloa andmise või sellest keeldumise otsustab veoloa andja lähtuvalt autoveoseaduse § 25 lõikes 6 ja § 26 lõikes 1 sätestatust.

  (2) Veoloa andja annab või saadab taotlejale kooskõlas autoveoseaduse § 25 lõigetega 7 ja 8 CEMT-i kolimisveoloa või selle andmisest keeldumise otsuse kolme tööpäeva jooksul CEMT-i kolimisveoloa taotluse kättesaamisest arvates.

§ 15.   CEMT-i kolimisveoloale kantavad andmed

  (1) CEMT-i kolimisveoloa andja kannab CEMT-i kolimisveoloale:
  1) veoloa numbri;
  2) vedaja nime või ärinime ja tema asukoha aadressi;
  3) veoloa andmise koha, kuupäeva ja veoloa kehtivusaja;
  4) veoloa andja nimetuse ja templi;
  5) veoloa andnud isiku allkirja.

  (2) CEMT-i kolimisveoloa andja poolt CEMT-i kolimisveoloale kantud andmed peavad olema kustutamatud.

5. peatükk Määruse rakendamine 

§ 16.   Jõustumissäte

  Määruse § 11 lõiked 3 ja 4 ning § 12 jõustuvad 2019. aasta 1. jaanuaril.

Lisa 1 Kahepoolsete veolubade kasutamise aruanne

Lisa 2 Veoluba veose kahepoolseks- ja transiitveoks
[RT I, 05.07.2023, 7 - jõust. 08.07.2023]

Lisa 3 Veoluba veose kahepoolseks- ja transiitveoks ning veoseveoks Eesti ja välisriigi vahel, mis ei ole välisriigi vedaja asukohariik
[RT I, 05.07.2023, 7 - jõust. 08.07.2023]

Lisa 4 Veoluba veoseveoks Eesti ja välisriigi vahel, mis ei ole välisriigi vedaja asukohariik
[RT I, 05.07.2023, 7 - jõust. 08.07.2023]

Lisa 5 Veoluba sõitjate rahvusvaheliseks juhuveoks bussiga
[RT I, 05.07.2023, 7 - jõust. 08.07.2023]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json