Teksti suurus:

Elamumajanduslaenu andmise tingimused

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2023, 313

Elamumajanduslaenu andmise tingimused

Vastu võetud 12.05.2020 nr 18
RT I, 13.05.2020, 11
jõustumine 16.05.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.06.2023RT I, 05.07.2023, 708.07.2023

Määrus kehtestatakse ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse § 4 lõike 21 alusel.

§ 1.   Elamumajanduslaenu saaja

  Elamumajanduslaenu saajaks (edaspidi laenusaaja) võib olla ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse § 7 lõike 3 alusel kehtestatud määruses sätestatud sihtgruppi kuuluv isik, korteri- või hooneühistu, samuti isik, kes määratakse riigieelarvest meetme rahastamiseks eraldatud vahendite kohta sõlmitava lepinguga.

§ 2.   Elamumajanduslaenu andmise üldised põhimõtted

  (1) Elamumajanduslaenu andjaks on ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse § 51 lõikes 1 nimetatud sihtasutus (edaspidi sihtasutus).

  (2) Sihtasutus annab elamumajanduslaenu enda välja töötatud meetme alusel, mis lähtub vastava valdkonna arengudokumentidest, riigieelarvest meetme rahastamiseks eraldatud vahendite kohta sõlmitavast lepingust ning arvestab finantseerimisasutuste pakutavaid teenuseid.

  (3) COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeetme välja töötamisel lähtub sihtasutus riigieelarve seaduse § 812 lõike 1 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusest ulatuses, mis ei ole ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seadusega vastuolus.

  (4) Sihtasutus kooskõlastab lõikes 2 nimetatud meetme enne selle kehtestamist Kliimaministeeriumiga.
[RT I, 05.07.2023, 7 - jõust. 08.07.2023]

  (5) Informatsiooni lõikes 2 nimetatud meetme kohta avaldab sihtasutus oma veebilehel.

§ 3.   Elamumajanduslaenude andmise isetasuvuse nõue

  (1) Sihtasutus peab oma elamumajanduslaenude alase tegevuse korraldamisel tagama elamumajanduslaenude andmisega seotud tulude ja kulude tasakaalu pikema perioodi vältel.

  (2) Lõiget 1 ei kohaldata, kui see tuleneb riigieelarvest meetme rahastamiseks eraldatud vahendite kohta sõlmitavast lepingust.

§ 4.   Elamumajanduslaenu piirsumma laenusaaja kohta

  (1) Sihtasutuse antavast elamumajanduslaenust tuleneva krediidiriski piirmäär on kuni 3 miljonit eurot ühe laenusaaja kohta.

  (2) Lõiget 1 ei kohaldata, kui see tuleneb riigieelarvest meetme rahastamiseks eraldatud vahendite kohta sõlmitavast lepingust.

  (3) Kui sihtasutuse antav elamumajanduslaen on allutatud teiste võlausaldajate nõuetele, on sellest tuleneva krediidiriski maksimaalne määr 1,5 miljonit eurot ühe laenusaaja kohta.

§ 5.   Elamumajanduslaenu andmise otsus ja elamumajanduslaenu lepingu tingimused

  (1) Elamumajanduslaenu andmise otsustamisel lähtub sihtasutus laenusaaja võimest täita taotletava laenu tagastamisega seotud kohustusi. Elamumajanduslaenu andmise otsuse teeb sihtasutus vastavalt enda kehtestatud korrale.

  (2) Riigieelarvest elamumajanduslaenu meetme rahastamiseks eraldatud vahendite kohta sõlmitava lepinguga võib ette näha elamumajanduslaenu andmise täpsemaid tingimusi.

  (3) Elamumajanduslaenu andmise otsuses sätestatakse olulised laenutingimused, milleks on muuhulgas laenusumma, laenu tagasimaksmise kohustus, intressimäär ning laenu- ja intressimaksete tasumise tähtajad. Laenutingimused peavad arvestama sihtasutuse finantseeritava laenuprojektiga võetud riske, laenusaaja isikut ja tema maksevõimet ning sihtasutuse kasuks antud tagatisi.

  (4) Elamumajanduslaenu lepingus fikseeritakse lõikes 3 nimetatud olulised laenutingimused, muud olulised andmed ja tingimused, mis võivad mõjutada laenu tagasimaksmist ja sihtasutuse nõuete rahuldamist ning vajadusel laenusaaja krediidivõimelisuse hindamiseks kohase aruandluse esitamise kohustus.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json