Teksti suurus:

Laevade infosüsteemi põhimäärus

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2023, 327

Laevade infosüsteemi põhimäärus

Vastu võetud 20.09.2022 nr 74
RT I, 22.09.2022, 6
jõustumine 25.09.2022

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.06.2023RT I, 05.07.2023, 708.07.2023

Määrus kehtestatakse laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse § 361 lõike 7 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Laevade infosüsteemi asutamine ja nimetus

  Määrusega asutatakse riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu ametliku nimetusega „Laevade infosüsteem“ (edaspidi infosüsteem).

§ 2.   Infosüsteemi pidamine

  (1) Infosüsteemi peetakse ühetasandilise andmekoguna.

  (2) Infosüsteemi alusdokumendid on elektroonilised või paberkandjal. Paberkandjal alusdokumentide andmed kantakse infosüsteemi elektrooniliselt, välja arvatud joonised ja tehniline dokumentatsioon, mille olemasolu kohta paberkandjal tehakse andmekogusse märge.

  (3) Andmete turbeaste on keskmine (M) ja andmekogu turvaklass on K2T1S1.

§ 3.   Infosüsteemi ülesehitus

  Infosüsteem koosneb järgmistest registritest:
  1) laevade järelevalve andmekogu;
  2) esimene laevapereta prahitud laevade register;
  3) teine laevapereta prahitud laevade register;
  4) riigihaldusülesandeid täitvate laevade andmekogu.

§ 4.   Andmevahetus teiste andmekogudega

  (1) Infosüsteem on liidestatud infosüsteemide andmevahetuskihiga.

  (2) Infosüsteemi vastutaval töötlejal on õigus õigusaktiga talle pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid ja saada andmeid teisest riigi andmekogust infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu järgmiselt:
  1) rahvastikuregistrist füüsilise isiku nimi ja isikukood;
  2) äriregistrist laevaomaniku või reederi nimi, registrikood, seadusjärgse esindaja nimi, esindusõiguse erisused, postiaadress ja e-posti aadress;
  3) liiklusregistrist väikelaevade, alla 12-meetrise kogupikkusega laevade ja jettide andmebaasi andmed;
  4) laevakinnistusraamatust laeva ja selle omaniku andmed;
  5) aadressiandmete süsteemist kontakt- ja aadressi andmed.

2. peatükk Laevade järelevalve andmekogu 

§ 5.   Laevade järelevalve andmekogu koosseis

  Laevade järelevalve andmekogu koosneb järgmistest andmestikest:
  1) menetluse andmestik;
  2) riikliku järelevalve andmestik;
  3) auditi ja ülevaatuse andmestik.

§ 6.   Menetluse andmestik

  Menetluse andmestikku kantakse järgmised andmed:
  1) järelevalveametniku ees- ja perekonnanimi, struktuuriüksus, ametinimetus, telefoninumber ja e-posti aadress;
  2) juriidilise isiku ärinimi või füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi;
  3) juriidilise isiku registrikood või füüsilise isiku isikukood;
  4) juriidilise isiku asukoha või füüsilise isiku elukoha aadress;
  5) isiku e-posti aadress;
  6) juriidilise või füüsilise isiku esindaja nimi;
  7) esindaja volituse kehtivusaeg ja ulatus.

§ 7.   Riikliku järelevalve andmestik

  (1) Riikliku järelevalve andmestikku kantakse järgmised andmed:
  1) menetlustoimingu liik;
  2) menetlustoimingu läbiviimise koht – riik, haldusüksus, sadama nimi;
  3) menetlustoimingu alustamise ja lõpetamise kuupäev ja kellaaeg koos ajavööndiga;
  4) menetlustoimingu läbiviinud järelevalveametniku ees- ja perekonnanimi, struktuuriüksus, ametinimetus, telefoninumber ja e-posti aadress;
  5) riikliku järelevalve otsuse sisu;
  6) puuduse liik, kirjeldus, ettekirjutuse tegemise alus ja menetleja märkused;
  7) rakendatud meetmed;
  8) puuduse kõrvaldamise tähtaeg ja selle pikendamised;
  9) puuduse kõrvaldamise andmed;
  10) ettekirjutuse saanud isiku nimi.

  (2) Riikliku järelevalve käigus tuvastatud puuduse kõrvaldamise kohta kantakse järgmised andmed:
  1) puuduse seisund;
  2) puuduse kõrvaldamise meetmed;
  3) puuduse kõrvaldamise aeg;
  4) märge ja selgitus puuduse kõrvaldamise kohta;
  5) puuduse kõrvaldamise kinnitamise aeg ja kõrvaldamist kinnitanud järelevalveametniku nimi.

§ 8.   Auditi ja ülevaatuse andmestik

  (1) Auditi ja ülevaatuse andmestikku kantakse järgmised taotluse andmed:
  1) taotluse liik;
  2) taotluse aluseks oleva laeva nimi ja registrinumber;
  3) taotluse põhjendus;
  4) taotlusega seotud dokumendid;
  5) auditi või ülevaatuse soovitud aeg ja koht;
  6) kinnitus järelevalveametniku lähetuskulude hüvitamise garanteerimise kohta;
  7) taotluse seisund;
  8) nõuetest vabastuse põhjendus;
  9) nõuetest vabastuse otsus.

  (2) Auditi ja ülevaatuse andmestikku kantakse järgmised auditi või ülevaatuse andmed:
  1) auditi või ülevaatuse liik;
  2) väikelaeva ülevaatuse korral väikelaeva liik, kütuse liik, mootori CE-märgis, päramootori kaal, väikelaeva tootja nimi ja riik, hüdrometeoroloogilised piirangud, lisapiirangud;
  3) laeva tehnilise ülevaatuse korral sõidupiirkond, mereala, lisapiirangud, jääklass, kiilu mahapaneku aeg, vabaparda kõrgus, hüdrometeoroloogilised piirangud, tekkide arv;
  4) auditi või ülevaatuse riik, kohaliku omavalitsuse üksus, sadam;
  5) auditi läbiviimise aadress vastutava isiku või reederi auditi korral;
  6) auditi või ülevaatuse alustamise ja lõpetamise kuupäev ja kellaaeg koos ajavööndiga;
  7) auditi või ülevaatuse komisjoni juhi ja komisjoni liikmete nimed;
  8) auditi või ülevaatuse seisund;
  9) auditi või ülevaatusega seotud kontroll-lehed, kontroll-lehe kinnitanud järelevalveametniku nimi, kontroll-lehel olevad nõuded, käsitsi lisatud nõude sisu, kontroll-lehe seisund;
  10) andmed mittevastavuse kohta;
  11) auditi või ülevaatuse tulemus ja otsus.

  (3) Mittevastavuse kohta töödeldakse järgmisi mittevastavusega seotud andmeid:
  1) mittevastavuse akti kuupäev;
  2) mittevastavuse ja olulise mittevastavuse liik, kirjeldus, viide õiguslikule alusele;
  3) mittevastavuse ja olulise mittevastavuse kõrvaldamise meetmed;
  4) mittevastavuse ja olulise mittevastavuse kõrvaldamise tähtaeg;
  5) lisaauditi vajalikkus;
  6) mittevastavuse akti saanud isiku nimi;
  7) mittevastavuse ja olulise mittevastavuse kõrvaldamise aeg;
  8) märge ja selgitus mittevastavuse ja olulise mittevastavuse kõrvaldamise kohta;
  9) mittevastavuse ja olulise mittevastavuse kõrvaldamise kinnitamise aeg ja kõrvaldamist
kinnitanud järelevalveametniku nimi.

  (4) Auditi või ülevaatuse tulemuse ja otsuse kohta töödeldakse järgmised andmed:
  1) auditi või ülevaatuse tulemuse ja otsuse sisu;
  2) väikelaeva ülevaatuse otsus;
  3) auditi või ülevaatuse kinnitamise aeg;
  4) auditi või ülevaatuse aruande saanud kapteni või reederi nimi;
  5) järelevalveametniku tähelepanek, märkus, kommentaar;
  6) järelevalveametniku auditi või ülevaatuse töötundide summa tundides.

  (5) Riigilõivu kohta kantakse andmestikku järgmised andmed:
  1) riigilõivu summa;
  2) maksja nimi;
  3) maksja isiku- või registrikood;
  4) maksja konto number;
  5) makse selgitus;
  6) makse dokumendi number;
  7) makse laekumise kuupäev;
  8) saaja viitenumber;
  9) riigilõivu summa;
  10) laekunud makse;
  11) makse kasutamata jääksumma eurodes.

  (6) Väljastatud tunnistuste kohta kantakse andmestikku järgmised andmed:
  1) dokumendi andja;
  2) dokumendi pealkiri;
  3) dokumendi number;
  4) dokumendi liik;
  5) väljaandmise või koostamise kuupäev;
  6) kehtivuse lõppkuupäev;
  7) dokumendi pikendused;
  8) dokumendi pikendamise ülevaatuse koht;
  9) unikaalne tuvastusnumber (UTN);
  10) dokumendi allkirjastaja nimi;
  11) dokumendi allkirjastamise aeg.

§ 9.   Andmete laevade järelevalve andmekogusse esitamine

  (1) Laevade järelevalve andmekogusse kannab andmed vastutav töötleja.

  (2) Riikliku järelevalve andmestiku ning auditi ja ülevaatuse andmestiku andmed esitab andmekogusse vastutav töötleja kahe tööpäeva jooksul pärast auditi, ülevaatuse või riikliku järelevalve toimingu teostamist.

  (3) Menetluse andmestiku ning auditi ja ülevaatuse andmestiku andmed taotluse kohta esitab andmekogusse vastutav töötleja kahe tööpäeva jooksul pärast reederilt taotluse saamist.

  (4) Andmed esitatakse laevade järelevalve andmekogusse veebipõhise kasutajaliidese kaudu või infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu teisest riigi, kohaliku omavalitsuse üksuse või muu avalik-õigusliku isiku andmekogust.

§ 10.   Laevade järelevalve andmekogu andmete töötlemine

  (1) Ebaõigete andmete avastamisel laevade järelevalve andmekogus või kui reeder esitab avalduse andmete muutmiseks andmekogus, teeb vastutav töötleja andmekogus paranduse kahe tööpäeva jooksul ebaõigetest andmetest teadasaamise või avalduse esitamise päevast arvates.

  (2) Vastutaval töötlejal on õigus kontrollida reederilt esitatud andmete ja dokumentide õigsust, nõuda täiendavate andmete esitamist.

  (3) Vastutav töötleja on kohustatud tegema järelepärimisi, kui on tekkinud kahtlus esitatud andmete õigsuses.

  (4) Kui reederi avaldus andmete muutmiseks ei ole põhjendatud või kui ta ei esita andmekogu vastutava töötleja määratud tähtajaks täiendavaid andmeid, dokumente või selgitusi, jätab andmekogu vastutav töötleja avalduse rahuldamata ja põhjendab seda kirjalikult.

  (5) Laevade järelevalve andmekogu andmete kõiki sisestamisi, muutmisi ja kustutamisi ning andmete, mis ei ole avalikud, vaatamisi ning väljastamisi logitakse. Logi sisaldab kirje looja ja loomise aja, muutja ja muutmise aja, kustutaja ja kustutamise aja, vaataja ja vaatamise aja ning väljastaja, väljastamise aja ja väljastatud andmete saaja andmeid.

3. peatükk Esimese ja teise laevapereta prahitud laevade registrid 

§ 11.   Esimese ja teise laevapereta prahitud laevade registrite koosseis

  Esimese ja teise laevapereta prahitud laevade registritesse kantakse:
  1) menetluse andmed;
  2) registriosasse kantavad andmed.

§ 12.   Menetluse andmed

  Menetluse kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) laeva registrisse kandmise avalduse vastuvõtmise kuupäev;
  2) laeva registrinumber selle olemasolul;
  3) täiendavate dokumentide või kirjavahetuse saabumise aeg;
  4) riigilõivu tasumise andmed;
  5) avalduse esitaja nimi ja isiku- või registrikood;
  6) avalduse sisu kirjeldus;
  7) tehtud otsuste aeg.

§ 13.   Registriosa

  (1) Iga laeva kohta avatakse registris eraldi kahest jaost koosnev registriosa.

  (2) Registriosa andmed koosnevad registriosa 1. jao ja 2. jao andmetest.

  (3) Registriosa 1. jao pealkiri on „Laev“ ja registriosa 2. jao pealkiri on „Laeva prahtija“.

§ 14.   Registriosa 1. jagu

  Registriosa 1. jakku „Laev“ kantakse järgmised andmed:
  1) laeva registreerimise aeg ja registrinumber;
  2) laeva nimi ja laeva endised nimed, endise nime kehtivuse kuupäev;
  3) laeva liik kasutusala järgi;
  4) laeva kategooria;
  5) olemasolul Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) registrinumber;
  6) olemasolul laeva kutsung;
  7) kalalaeva puhul pardanumber;
  8) laeva kodusadam;
  9) laeva ehitusaasta;
  10) laeva ehituskoha kohaliku omavalitsuse üksus ja riik;
  11) laeva ehitaja tehase nimi;
  12) laevakere põhimaterjal;
  13) peamasina tüüp, arv ja peamasina võimsus kilovattides ning andmete olemasolul peamasina mark;
  14) kogumahutavus, puhasmahutavus, kogupikkus, pikkus, laius, parda kõrgus, süvis ning andmete olemasolul kandevõime;
  15) ametliku mõõdukirja väljaandja ja väljaandmise aeg;
  16) reisijate arv reisilaeval;
  17) olemasolul laeva klassifikatsiooniühingu nimi, klassifikatsiooniühingu poolt laevale antud registreerimisnumber ning klassifikatsioonitunnistuse kehtivuse tähtaeg;
  18) viide Eesti riigilipu kandmise aluseks olevale õigusnormile;
  19) registrist kustutamise kuupäev, põhjus ja alus.

§ 15.   Registriosa 2. jagu

  (1) Registriosa 2. jakku „Laeva prahtija“ kantakse järgmised andmed:
  1) laevapereta prahitud laeva prahtija andmed ja kontaktandmed;
  2) vastutava isiku olemasolul tema andmed ja kontaktandmed;
  3) laeva omaniku või ühiste omanike andmed ja kontaktandmed;
  4) laeva omaniku või ühiste omanike omandiosa suurus ja omandiosade koguarv;
  5) prahilepingu sõlmimise ja lepingu lõppemise kuupäev;
  6) laeva laevapereta prahitud laevade registris registreerimiseks nõusoleku andnud algregistririik, nõusoleku andmise kuupäev ning loa kehtivusaeg;
  7) laeva laevapereta prahitud laevade registris registreerimiseks nõusoleku andnud laeva omaniku nõusoleku andmise kuupäev ja selle kehtivusaeg;
  8) laevapereta prahitud laeva liputunnistuse või ajutise liputunnistuse kehtivusaeg.

  (2) Esimese laevapereta prahitud laevade registri korral kantakse registriosa 2. jakku täiendavalt vastutava isiku tegevuskoha andmed.

  (3) Laevapereta prahitud laeva liputunnistuse kehtivusaja pikendamisel täiendatakse lõike 1 punktide 6–8 nimetatud andmete kandeid.

  (4) Laeva allprahtimise korral kantakse registriosa 2. jakku täiendavalt järgmised andmed:
  1) laevapereta prahitud laeva allprahtija andmed ja kontaktandmed;
  2) allprahilepingu sõlmimise ja lepingu lõppemise kuupäev.

  (5) Käesolevas paragrahvis nimetatud isiku andmed on:
  1) füüsilise või juriidilise isiku nimi;
  2) füüsilise isiku isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
  3) juriidilise isiku registrikood või registreerimisnumber.

  (6) Käesolevas paragrahvis nimetatud isiku kontaktandmed on:
  1) füüsilise isiku asukoha või elukoha aadress;
  2) juriidilise isiku asukoha aadress;
  3) telefoninumber koos suunakoodiga;
  4) e-posti aadress.

§ 16.   Esimese ja teise laevapereta prahitud laevade registrisse andmete esitamine ja kandmine ning nende õigsus

  (1) Esimese ja teise laevapereta prahitud laevade registritele esitab andmed laevapereta prahitud laeva prahtija.

  (2) Registrikande alusdokumentide ja alusdokumentides sisalduvate andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (3) Esimese ja teise laevapereta prahitud laevade registritesse kannab andmed vastutav töötleja.

  (4) Vastutav töötleja tagab, et esimese ja teise laevapereta prahitud laevade registrisse kantud andmed vastavad andmete esitaja esitatud andmetele.

  (5) Esimese ja teise laevapereta prahitud laevade registrisse kantud andmete või nende aluseks olevate asjaolude muutumise korral peab andmete esitaja esitama vastutavale töötlejale viivitamata õiged andmed ja kirjaliku avalduse andmete muutmiseks.

  (6) Kui vastutav töötleja avastab esimese ja teise laevapereta prahitud laevade registris ebaõiged andmed või kui andmete esitaja esitab avalduse andmete muutmiseks, parandab vastutav töötleja nimetatud andmed registris viie tööpäeva jooksul nendest teadasaamise päevast või avalduse esitamisest arvates.

  (7) Vastutaval töötlejal on õigus kontrollida esitatud andmete ja dokumentide õigsust, nõuda täiendavate andmete, dokumentide või selgituste esitamist, andes selleks andmete esitajale mõistliku tähtaja.

  (8) Kui andmete esitaja avaldus andmete muutmiseks ei ole põhjendatud või kui ta ei esita talle vastutava töötleja antud tähtajaks täiendavaid andmeid, dokumente või selgitusi, jätab vastutav töötleja avalduse rahuldamata ja põhjendab seda kirjalikult.

4. peatükk Riigihaldusülesandeid täitvate laevade andmekogu 

§ 17.   Riigihaldusülesandeid täitvate laevade andmekogu koosseis

  Riigihaldusülesandeid täitvate laevade andmekogusse kantakse:
  1) menetluse andmed;
  2) registriosasse kantavad andmed.

§ 18.   Menetluse andmed

  Menetluse kohta kantakse riigihaldusülesandeid täitvate laevade andmekogusse järgmised andmed:
  1) laeva registrisse kandmise avalduse vastuvõtmise kuupäev;
  2) laeva registrinumber selle olemasolul;
  3) täiendavate dokumentide või kirjavahetuse saabumise aeg;
  4) riigiasutuse esindaja nimi ja volitus;
  5) avalduse sisu kirjeldus;
  6) tehtud otsuste aeg.

§ 19.   Registriosa

  (1) Iga laeva kohta avatakse eraldi kahest jaost koosnev registriosa.

  (2) Registriosa andmed koosnevad registriosa 1. jao ja 2. jao andmetest.

  (3) Registriosa 1. jao pealkiri on „Laev“ ja registriosa 2. jao pealkiri on „Laeva omanik“.

§ 20.   Registriosa 1. jagu

  Registriosa 1. jakku „Laev“ kantakse järgmised andmed:
  1) laeva registreerimise aeg ja registrinumber;
  2) laeva nimi ja laeva endised nimed, endise nime kehtivuse kuupäev;
  3) laeva tüüp kasutusala järgi;
  4) olemasolul Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) registrinumber;
  5) olemasolul laeva kutsung;
  6) laeva kodusadam;
  7) laeva ehitusaasta;
  8) laeva ehituskoha kohaliku omavalitsuse üksus ja riik;
  9) laeva ehitaja tehase nimi;
  10) laevakere põhimaterjal;
  11) peamasina tüüp, arv ja peamasina võimsus kilovattides ning andmete olemasolul peamasina mark;
  12) ametliku mõõtmise tulemusel ametliku mõõdukirja järgi saadud kogumahutavus, puhasmahutavus, kogupikkus, pikkus, laius, parda kõrgus, süvis ning andmete olemasolul kandevõime;
  13) ametliku mõõdukirja väljaandja ja väljaandmise aeg;
  14) olemasolul laeva klassifikatsiooniühingu nimi, klassifikatsiooniühingu poolt laevale antud registreerimise number ning klassifikatsioonitunnistuse kehtivuse tähtaeg;
  15) viide Eesti riigilipu kandmise aluseks olevale õigusnormile;
  16) registrist kustutamise kuupäev, põhjus ja alus.

§ 21.   Registriosa 2. jagu

  Registriosa 2. jakku „Laeva omanik“ kantakse järgmised andmed:
  1) riigivara valitseja nimi;
  2) laeva kasutaja nimi;
  3) laeva kasutaja registrinumber ja asukoht.

§ 22.   Riigihaldusülesandeid täitvate laevade andmekogusse andmete esitamine ja kandmine ja nende õigsus

  (1) Riigihaldusülesandeid täitvate laevade andmekogusse esitab andmed riigivara valitseja.

  (2) Registrikande alusdokumentide ja alusdokumentides sisalduvate andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (3) Riigihaldusülesandeid täitvate laevade andmekogusse kannab andmed vastutav töötleja.

  (4) Vastutav töötleja tagab, et registrisse kantud andmed vastavad andmete esitaja esitatud andmetele.

  (5) Riigihaldusülesandeid täitvate laevade andmekogusse kantud andmete või nende aluseks olevate asjaolude muutumise korral peab andmete esitaja esitama vastutavale töötlejale viivitamata õiged andmed ja kirjaliku avalduse andmete muutmiseks. Seaduses sätestatud juhul tasutakse avalduse esitamisel riigilõiv.

  (6) Kui vastutav töötleja avastab riigihaldusülesandeid täitvate laevade registris ebaõiged andmed või kui andmete esitaja esitab avalduse andmete muutmiseks, parandab vastutav töötleja nimetatud andmed registris viie tööpäeva jooksul nendest teadasaamise päevast või avalduse esitamisest arvates.

  (7) Vastutaval töötlejal on õigus kontrollida esitatud andmete ja dokumentide õigsust, nõuda täiendavate andmete, dokumentide või selgituste esitamist, andes selleks andmete esitajale mõistliku tähtaja.

  (8) Kui andmete esitaja avaldus andmete muutmiseks ei ole põhjendatud või kui ta ei esita talle vastutava töötleja antud tähtajaks täiendavaid andmeid, dokumente või selgitusi, jätab vastutav töötleja avalduse rahuldamata ja põhjendab seda kirjalikult.

5. peatükk Juurdepääs ja andmete säilitamine 

§ 23.   Juurdepääs infosüsteemile ja infosüsteemi kantud andmetele

  (1) Infosüsteemis töödeldavad andmed väljastatud tunnistuse kehtivuse ning registriosa andmed laeva ja laeva omaniku kohta on avalikud.

  (2) Infosüsteemis töödeldavatele ning lõikes 1 nimetamata andmetele on isikul juurdepääs üksnes enda ja temaga seotud laeva andmete ulatuses.

  (3) Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumil ning Põllumajandus- ja Toiduametil on juurdepääs kalalaevade kohta infosüsteemi kantud andmetele kalamajandust puudutavate ülesannete täitmiseks.
[RT I, 05.07.2023, 7 - jõust. 08.07.2023]

  (4) Politsei- ja Piirivalveametil ning Keskkonnaametil on juurdepääs järelevalvetoiminguteks vajalikele andmetele.

  (5) Juurdepääs infosüsteemi andmete esitamiseks ja neis muudatuste tegemiseks võimaldatakse infosüsteemi veebipõhises kasutajaliideses.

§ 24.   Andmete säilitamine

  (1) Andmeid väljastatud tunnistuse kohta säilitatakse viis aastat tunnistuse kehtivuse lõppemisest arvates.

  (2) Laevade infosüsteemis töödeldavaid andmeid, välja arvatud isikuandmeid, säilitatakse 30 aastat andmete esimesest laevapereta prahitud laevade registrist, teisest laevapereta prahitud laevade registrist või riigihaldusülesandeid täitvate laevade andmekogust kustutamisest arvates.

  (3) Laevade infosüsteemi andmete sisestamise, muutmise, kustutamise ja vaatamise logi säilitatakse kaks aastat vastava logimise päevast arvates.

  (4) Esimese ja teise laevapereta prahitud laevade registrite ning riigihaldusülesandeid täitvate laevade andmekogu vastavad registriosad ja neisse kantud andmed ja dokumendid kustutatakse laeva registrist kustutamisega.

  (5) Säilitamistähtaja ületanud elektrooniliselt kogutud andmed kustutatakse ning paberkandjal olevad dokumendid hävitatakse.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 25.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist majandus- ja taristuministri 16. juuli 2020. a määruse nr 45 „Esimese laevapereta prahitud laevade registri ja teise laevapereta prahitud laevade registri asutamine ja registrite pidamise põhimäärus“ alusel esimeses ja teises laevapereta prahitud laevade registrites töödeldud andmete töötlemist jätkatakse käesoleva määrusega asutatud infosüsteemis.

  (2) Enne käesoleva määruse jõustumist majandus- ja taristuministri 7. juuni 2021. a määruse nr 31 „Laevade järelevalve andmekogu põhimäärus“ alusel laevade järelevalve andmekogus töödeldud andmete töötlemist jätkatakse käesoleva määrusega asutatud infosüsteemis.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json