Teksti suurus:

Eesti Lastekirjanduse Keskuse põhimäärus

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2023, 333

Eesti Lastekirjanduse Keskuse põhimäärus

Vastu võetud 02.01.2007 nr 1
RTL 2007, 3, 47
jõustumine 14.01.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.10.2016RT I, 26.10.2016, 129.10.2016
25.06.2023RT I, 05.07.2023, 808.07.2023

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 43 lõike 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Eesti Lastekirjanduse Keskus

  (1) Eesti Lastekirjanduse Keskus (edaspidi keskus) on Kultuuriministeeriumi valitsemisalas tegutsev ja ministeeriumi hallatav riigiasutus. Keskus on asutatud 1. jaanuaril 1975. a moodustatud Eesti Laste- ja Noorteraamatukogu õigusjärglasena.

  (2) Keskus juhindub oma tegevuses seadustest, Vabariigi Valitsuse määrustest ja korraldustest, kultuuriministri määrustest ja käskkirjadest, teistest õigusaktidest, rahvusvahelistest lepingutest, rahvusvaheliste organisatsioonide soovitustest ja käesolevast põhimäärusest.

  (3) Keskusel on väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat, oma eelarve ning õigusaktidega kooskõlas olev sümboolika.

  (4) Keskuse nime ametlik lühend on ELK. Keskuse ametlik ingliskeelne nimetus on Estonian Children’s Literature Centre.
[RT I, 26.10.2016, 1 - jõust. 29.10.2016]

§ 2.   Keskuse asukoht

  Keskus asub Tallinnas. Keskuse postiaadress on Pikk 73, 10133 Tallinn.

2. peatükk TEGEVUS JA ÜLESANDED 

§ 3.   Keskuse põhiülesanded

  (1) Keskus tegutseb lastekirjanduse ainevaldkonnas kompetentsi- ja elamuskeskusena ning eriala- ja lasteraamatukoguna. Keskuse põhiülesanne on eesti lastekirjanduse arendamine, kogumine, säilitamine, uurimine ning vahendamine hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel.
[RT I, 26.10.2016, 1 - jõust. 29.10.2016]

  (2) Oma ülesannete täitmiseks keskus:
  1) kogub ja säilitab eestikeelseid ning Eestis ilmunud lasteraamatuid ja -ajakirju, valikuliselt maailma lastekirjanduse paremikku kuuluvaid teoseid originaalkeeltes, lastekirjanduse alaseid teatmeteoseid, monograafiaid ja ajakirju ning laste lugemist ja raamatukoguteenindust käsitlevaid kodu- ja välismaiseid teavikuid;
  2) kogub eesti illustraatorite originaalloomingut, tagab kultuuriväärtuslike teoste pikaajalise säilimise ning uurib algupärast lasteraamatukunsti;
  3) korraldab loomekonkursse ja annab välja erinevaid lastekirjanduse auhindu;
  4) teeb koostööd laste- ja õppekirjandust väljaandvate kirjastustega ning annab soovitusi teoste tõlkimiseks ja kirjastamiseks;
  5) koostab ja haldab e-kataloogi, kogub lastekirjanduse alast teavet ja teeb seda kättesaadavaks ning kirjastab lastekirjanduse ja laste lugemise alaseid väljaandeid;
  6) teeb koostööd lastekirjanduse uurijatega ning tutvustab nende töö tulemusi avalikkusele;
  7) vahendab lastekirjanduse alast teavet ning annab oma pädevuse piires konsultatsioone;
  8) korraldab koolitusi, konverentse ja seminare;
  9) pakub lugemisvara valdavalt kuni 16-aastastele lastele ja teenindab kõiki lastekirjanduse huvilisi;
  10) esitab ja vahendab lastekirjandust ja illustratsioonikunsti avalikkusele püsiekspositsioonide, näituste, haridusprogrammide, trükiste, meedia ning avalike ürituste kaudu;
  11) algatab üleriigilisi kirjandus- ja lugemisprojekte ning -programme;
  12) korraldab lastele kirjanduse ja raamatutega seotud vabaaja- ja huvitegevust;
  13) tutvustab eesti lastekirjandust välismaal, teeb koostööd välisriikide kirjastuste ja valdkondlike asutustega, korraldab illustratsiooninäitusi, osaleb rahvusvahelistel kirjandusüritustel ja raamatumessidel ning vajaduse korral esindab kirjanikke ja illustraatoreid läbirääkimistel väliskirjastuste ja -agentuuridega;
  14) osaleb oma pädevuse piires riiklikes ja rahvusvahelistes koostööprojektides.
[RT I, 05.07.2023, 8 - jõust. 08.07.2023]

  (3) Keskusel on õigus:
  1) korraldada koolitusi oma pädevuse piires;
[RT I, 26.10.2016, 1 - jõust. 29.10.2016]
  2) täiendada kogusid ostude, annetuste ja vahetuse teel;
  3) kirjastada trükiseid erinevatel andmekandjatel;
  4) anda hinnanguid lastekirjanduse valdkonnas;
[RT I, 26.10.2016, 1 - jõust. 29.10.2016]
  5) osutada keskuse kasutajatele tasulisi teenuseid ja arendada muud majandustegevust, kasutades saadud vahendeid õigusaktides ettenähtud korras.

  (4) Keskus koostab arengukava koos iga-aastase tegevuskavaga ning esitab selle Kultuuriministeeriumile.
[RT I, 26.10.2016, 1 - jõust. 29.10.2016]

3. peatükk JUHTIMINE 

§ 4.   Direktor

  (1) Keskust juhib direktor, kellega sõlmib tähtajalise töölepingu viieks aastaks valdkonna eest vastutav minister.
[RT I, 05.07.2023, 8 - jõust. 08.07.2023]

  (2) Keskuse direktori ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss.

  (3) Direktorit asendab tema äraolekul direktori määratud töötaja.

  (4) Keskuse tegevuse põhisuundade kavandamiseks, keskuse töö paremaks korraldamiseks, tegevuse hindamiseks ja valdkonna eest vastutavale ministrile vastavate ettepanekute esitamiseks on keskusel kuni seitsmeliikmeline nõuandva õigusega nõukoda.
[RT I, 05.07.2023, 8 - jõust. 08.07.2023]

  (5) Keskuse nõukoja koosseisu kinnitab direktor.
[RT I, 26.10.2016, 1 - jõust. 29.10.2016]

§ 5.   Direktori ülesanded

  (1) Direktor:
  1) juhib keskuse tegevust kooskõlas käesoleva põhimääruse ja seadustega;
  2) vastutab keskust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab aru kultuuriministrile;
  3) kinnitab keskuse koosseisu ja ametikohtade arvu ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid töötajatega;
  4) määrab kindlaks töötajate tööjaotuse, töökohustused, ametipalgad ja kinnitab töötajate ametijuhendid;
  5) esindab keskust ja volitab vajadusel teisi isikuid;
  6) sõlmib lepinguid ja sooritab muid tehinguid;
  7) käsutab kooskõlas õigusaktidega keskuse valduses olevat riigivara ja rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
  8) annab välja volikirju ja käskkirju;
  9) kinnitab seadusega ettenähtud korras töösisekorra eeskirja, lähtudes valitsusasutuste asjaajamiskorra alustest asjaajamiskorra, samuti muud keskuse eeskirjad ja juhendid;
  10) kinnitab tasuliste eriteenuste hinnad.
  11) moodustab vajadusel keskuse juurde nõuandva õigusega alalisi või ajutisi komisjone ja töörühmi ning määrab nende ülesanded, töökorra, koosseisu ja liikmete tasustamise;
[RT I, 26.10.2016, 1 - jõust. 29.10.2016]
  12) hoiab keskuse pitsatit ja kehtestab selle kasutamise korra;
[RT I, 26.10.2016, 1 - jõust. 29.10.2016]
  13) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse või selle alusel antud õigusaktiga.
[RT I, 26.10.2016, 1 - jõust. 29.10.2016]

  (2) [Kehtetu - RT I, 26.10.2016, 1 - jõust. 29.10.2016]

4. peatükk STRUKTUUR 

§ 6.   Keskuse struktuuriüksused

  (1) Keskuses on järgmised struktuuriüksused:
  1) administratsioon, mille põhiülesanne on keskuse üldjuhtimine, asjaajamine, personalitöö ning haldus- ja arendustegevus;
  2) teabeosakond, mille põhiülesanne on koguda, uurida, analüüsida ja vahendada lastekirjanduse alast teavet, osutada infoteenuseid, korraldada loomekonkursse, kirjastada väljaandeid, koostada näitusi ja korraldada koolitusi;
  3) raamatukogu, mille põhiülesanne on komplekteerida ja hallata kogusid ning korraldada lugejateenindust;
  4) programmiosakond, mille põhiülesanne on luua ja korraldada haridus-, kirjandus-, lugemis- ja külastusprogramme, koordineerida huvi- ja vabaajategevusi, korraldada üritusi ja näitusi ning viia ellu üleriigilisi koostööprojekte.
[RT I, 05.07.2023, 8 - jõust. 08.07.2023]

  (2) Keskuse struktuuriüksuste juhtimise, juhtide ülesanded, õigused ja kohustused, alluvuse ja asendamise korra määrab direktor.

5. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA KONTROLL 

§ 7.   Vara ja finantseerimine

  (1) Keskuse valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub «Riigivaraseaduses» või selle alusel kehtestatud korras.

  (2) Keskuse eelarve kinnitamine ja raha kasutamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.

  (3) Keskus võib saada täiendavaid rahalisi vahendeid tema poolt osutatud tasulistest teenustest, lepingutest, annetustest ja muudest laekumistest.

§ 8.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Keskus korraldab raamatupidamist ja peab statistilist arvestust õigusaktides sätestatud korras.

  (2) Keskus esitab oma tegevuse statistilise aruande ja eelarve täitmise aruande õigusaktis sätestatud korras ja õigusaktis ettenähtud tähtaja jooksul.

  (3) Keskuse finantsmajanduslikku, tulemus- ja vastavusauditeid viivad läbi Riigikontroll ja teised selleks volitatud asutused. Siseauditi korraldamine keskuses toimub riigiasutuse sisekontrolli süsteemi rakendamiseks õigusaktides ettenähtud korras.

6. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 9.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Keskuse ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

7. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 10.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json