Teksti suurus:

Põllumajandusministri 24. juuli 2008. a määruse nr 74 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.1 „Ühistegevused” tegevuse „Ühisinvesteeringud” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.08.2011
Avaldamismärge:RT I, 05.08.2011, 2

Põllumajandusministri 24. juuli 2008. a määruse nr 74 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.1 „Ühistegevused” tegevuse „Ühisinvesteeringud” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 03.08.2011 nr 72

Määrus kehtestatakse „Kalandusturu korraldamise seaduse” § 194 lõike 1 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 Euroopa Kalandusfondi kohta (ELT L 223, 15.08.2006, lk 1–44) artikli 17 lõike 6 alusel heakskiidetud „Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskavaga” (edaspidi rakenduskava).

Põllumajandusministri 24. juuli 2008. a määrust nr 74 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.1 „Ühistegevused” tegevuse „Ühisinvesteeringud” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” (RT I, 23.11.2010, 17) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ühisinvesteeringu tegevuse raames toetatakse:
1) kala külmutamiseks ja ladustamiseks kasutatava külma- ja laohoone ehitamist, mille Eesti Standardile EVS 811:2006 „Hoone ehitusprojekt” vastava põhiprojekti (edaspidi põhiprojekt) järgne külmutatud kala ladustamise maht on vähemalt 2000 tonni ja külmutamise võimsus vähemalt 200 tonni kala ööpäevas;
2) kalandustoodete tootjate ühenduse (edaspidi tootjaorganisatsioon) liikmete toodetud vesiviljelustoodangu töötlemiseks vajaliku ehitise, sealhulgas külma- ja laohoone ehitamist;
3) kala käitlemiseks vajalike seadmete soetamist.”;

2) paragrahvi 3 lõiget 2 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 3 nimetatud tegevuse puhul tootjaorganisatsioonile ja tema liikmele 4. märtsil 2011. a määratud kilu ja räime ajaloolise püügiõiguse osakute summa ning kordaja 1 044 421,75 korrutis.”;

3) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Ajaloolise püügiõiguse osakut käsitatakse Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2000. a määruse nr 412 „Kutselise kalapüügi lubade taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügilubade andmise, kehtetuks tunnistamise ning kehtivuse peatamise kord ja kalapüügilubade vormid” tähenduses.”;

4) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) eluskala-, termo-, külmik- ja külmutusveoki või haagise ning laotõstuki ostmise ja kapitalirendi kulu;”;

5) paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

„10) kalandustoodete käitlemiseks ettenähtud termokonteinerite ostmise või kapitalirendi kulu.”;

6) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu „punktis 1” sõnadega „ja 3”.

Keit Pentus
Keskkonnaminister põllumajandusministri ülesannetes

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json