Teksti suurus:

Struktuuritoetuse registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.08.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.10.2016
Avaldamismärge:RT I, 05.08.2014, 7

Struktuuritoetuse registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 31.07.2014 nr 121

Määrus kehtestatakse perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse § 9 lõike 6, perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse § 4 lõike 3, perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 37 lõike 4 ja välissuhtlemisseaduse § 8 lõike 6 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse rakendamisala ja andmekogu nimi

  (1) Määrusega reguleeritakse järgmiste dokumentide kohaste ülesannete täitmisega seotud andmete kogumist ja töötlemist:
  1) perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse § 2 lõike 2 punktides 1, 2, 7 ja 8 nimetatud arengukava, programmitäiend ja kavad;
  2) perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse § 1 lõikes 3 nimetatud rakenduskava;
  3) perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 1 lõike 1 punktides 1 ja 3 nimetatud rakenduskavad;
  4) Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi ja Norra Finantsmehhanismi vahendite (edaspidi EMP ja Norra toetus) kasutamist reguleerivad memorandumid.

  (2) Andmekogu ametlik nimi on „Struktuuritoetuse register” (edaspidi register).

§ 2.  Registri vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja (edaspidi vastutav töötleja) on Rahandusministeerium.

  (2) Registri volitatud töötlejad (edaspidi volitatud töötleja) on Rahandusministeerium, rakendusasutus, rakendusüksus ning EMP ja Norra toetuse kasutamise kokkuleppe dokumendis nimetatud programmioperaator.

  (3) Lõikes 2 nimetatud programmioperaatorile kohaldatakse käesolevas määruses rakendusüksuse ja rakendusasutuse kohta sätestatut.

2. peatükk Registri ülesehitus ja registrisse kantavad andmed 

§ 3.  Registri ülesehitus

  (1) Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna.

  (2) Register koosneb toetuse taotluste ja projektide andmete haldamise veebipõhisest infosüsteemist (edaspidi operatiivinfomoodul) ning nende analüüsi ja aruandluse süsteemist (edaspidi aruandlusmoodul).

§ 4.  Registrisse kantavad andmed

  (1) Põhiandmekogu moodustatakse järgmistest andmetest:
  1) toetuse andmisega seotud asutuste üldandmed;
  2) prioriteetsete suundade, meetmete ja meetme tegevustega seotud andmed;
  3) registrit kasutama volitatud isiku (edaspidi kasutaja) ja projektiosalise kontaktisiku isikuandmetest nimi, isikukood, telefon, e-posti aadress ning ametinimetus;
  4) toetuse taotleja, toetuse saaja, partneri ja töövõtja üldandmed;
  5) toetuse taotluse ja projektiga seotud andmed (muu hulgas nimetus, kestus, eesmärgid, tegevused, tegevuste ajakava, sekkumisvaldkonnad);
  6) projekti finantsallikate ja kululiikide või tegevuste eelarvega seotud andmed;
  7) rahastamisvahenditega seotud andmed;
  8) informatsioon teisest meetmest või riigisisestest või muudest välisabi vahenditest varem eraldatud toetuse ja välisabi kohta;
  9) projekti maksete prognooside ja maksetega seotud andmed;
  10) projekti seisunditega seotud informatsioon;
  11) projekti riigihangetega ja pakkumismenetlusega seotud andmed;
  12) projekti ning juhtimis- ja kontrollisüsteemide auditite andmed ning tuvastatud asjaolud;
  13) kontrollidega seotud andmed;
  14) finantskorrektsioonide ja rikkumistega seotud andmed;
  15) tagasinõuete ja tagasimaksetega seotud andmed;
  16) vaietega seotud andmed;
  17) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320−469), artikli 121 lõikes 1 nimetatud kuluaruandega seotud andmed;
  18) digitaalkujul hoitav teave registris tehtavate toimingute kohta (süsteemilogid).

  (2) Lõikes 1 nimetatud andmete sisestamiseks ette nähtud andmeväljad, nende täitmise nõuded ja kohustuslikkus määratakse kindlaks vastutava töötleja koostatud juhendis.

  (3) Toetuse taotlemise ja toetuse kasutamisega seotud andmed esitatakse registri veebipõhise keskkonna kaudu, kui nii on sätestatud toetuse andmise tingimusi kehtestavas õigusaktis. Andmete esitamine veebipõhise keskkonna kaudu võrdsustatakse andmete kandmisega registrisse.

  (4) Taotlused, mida ei ole esitatud registri veebipõhise keskkonna kaudu, kannab registrisse volitatud töötleja.

3. peatükk Andmete kandmine registrisse ja juurdepääs registri andmetele 

§ 5.  Andmete kandmine registrisse

  (1) Volitatud töötleja kannab andmed registrisse kümne tööpäeva jooksul vormikohaste andmete teatavaks saamisest arvates.

  (2) Andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (3) Andmete registrisse kandmise korrektsuse eest vastutab andmete registrisse kandja.

§ 6.  Registri andmete muutmine ja puuduste kõrvaldamine

  (1) Registrisse kantud andmete muutmise õigus on volitatud töötlejal. Volitatud töötleja võib anda toetuse saajale õiguse andmete muutmiseks.

  (2) Registrisse kantud toetuse taotleja või toetuse saaja isikuandmeid võib volitatud töötleja muuta üksnes toetuse taotleja või toetuse saaja kirjaliku avalduse alusel.

  (3) Volitatud töötleja poolt andmete registrisse kandmisel tekkinud viga parandatakse ilma toetuse taotleja või toetuse saaja avalduseta.

  (4) Rakendusüksuse poolt registrisse kantud andmeid võib muuta ainult rakendusüksuse volitatud ametnik või töötaja.

  (5) Andmete muutmise registris fikseerib süsteem automaatselt, säilitades andmed paranduse sisu, paranduse tegemise kuupäeva ja paranduse tegija kohta.

§ 7.  Andmete avalikustamine ja väljastamine

  (1) Registrisse kantud andmed avalikustatakse avaliku teabe seaduses, konkurentsiseaduses, perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse § 9 lõigetes 3−5 ja § 282 lõikes 2, perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse §-s 25, perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse §-s 39 ja muus seaduses sätestatud korras.

  (2) Registrist väljastatakse andmeid avaliku teabe seaduses sätestatud korras, arvestades lõikes 1 nimetatud seadustes sätestatud erisusi.

  (3) Andmeid väljastatakse registrist tasuta.

  (4) Andmete väljastamise aja, andmete saaja ja väljastamise viisi kohta peetakse digitaalkujul arvestust andmete väljastaja dokumendiregistris.

4. peatükk Kasutajakontode haldamine 

§ 8.  Kasutajakontode loomine

  (1) Vastutav töötleja loob volitatud töötleja esitatud avalduse alusel kasutaja ees- ja perekonnanimest, tema isiku- või registrikoodist, selle organisatsiooni nimetusest, kus kasutaja töötab, ametinimetusest, kasutajanimest, paroolist, konto aktiveerimise kuupäevast ja konto kehtivuse lõpptähtpäevast ning ühest või mitmest rollist koosneva kasutajakonto (edaspidi kasutajakonto) järgmiste lisas 1 nimetatud rollidega (edaspidi roll):
  1) operatiivinfomoodulisse kuni kaks "RÜ administraatorit" ja "RA kasutaja", "SA kasutaja", "Auditi kasutaja", "KA kasutaja", "KA 2. kasutaja" või "Vaatleja";
  2) aruandlusmoodulisse "Tavakasutaja".

  (2) Kasutajakonto saamiseks esitab volitatud töötleja vastutavale töötlejale vormikohase volikirja (lisa 2).

  (3) Lõikes 1 nimetatud avalduse rahuldamise otsustab vastutav töötleja viie tööpäeva jooksul avalduse saamisest arvates. Rahuldatud avalduse alusel loob vastutav töötleja volitatud töötlejale kasutajakonto.

  (4) Vastutav töötleja võib kasutajakonto loomisest keelduda, kui:
  1) volikiri ei ole täidetud vormikohaselt või on alust kahelda esitatud andmete õigsuses;
  2) vastutava töötleja poolt ette nähtud arv kasutajakontosid on volitatud töötlejale juba loodud.

  (5) Kasutajakonto kasutamiseks vajalik kasutajanimest ja paroolist koosnev kasutajatunnus, mis võimaldab kasutajatunnuse omanikul registrit kasutada (edaspidi kasutajatunnus), antakse volikirjas nimetatud kasutajale üle elektrooniliselt.

  (6) Pärast vastutavalt töötlejalt kasutajakonto saamist loob rakendusüksus operatiivinfomoodulisse vastavalt rakendusüksuse juhi või juhtorgani kehtestatud korrale oma asutusega seotud kasutajakontod järgmiste rollidega: "RÜ koordineerija", "RÜ finantsist", "RÜ finantsist – abikõlblikkuse määraja", "RÜ finantsist – finantsallikate määraja", "RÜ finantsist – klassifikaatori määraja", "RÜ audiitor", "RÜ juhataja" või "RÜ andmevahetuse" rollidega.

§ 9.  Kasutaja kohustused

  (1) Kasutaja ei tohi anda oma kasutajatunnust kasutamiseks teistele isikutele.

  (2) Volitatud töötleja vastutab oma ametnike või töötajate poolt registri operatiivinfomoodulis ja aruandlusmoodulis tehtud toimingute eest vastavalt õigusaktides sätestatule.

§ 10.  Kasutajakontode sulgemine

  (1) Volitatud töötleja peab vastutavat töötlejat viivitamata kirjalikult teavitama § 8 lõikes 1 nimetatud kasutaja volituste lõppemisest.

  (2) Volitatud töötleja loodud kasutajakonto suletakse vastavalt volitatud töötleja juhi või juhtorgani kehtestatud korrale.

  (3) Vastutav töötleja võib kasutajakonto ajutiselt sulgeda, kui:
  1) esineb kahtlus, et registrit ei kasutata eesmärgipäraselt;
  2) kasutajakonto on muutunud kättesaadavaks kolmandatele isikutele;
  3) järelevalvet teostav isik on teinud vastutavale töötlejale vastava kirjaliku ettepaneku.

  (4) Kasutajakonto on suletud, kuni vastutav töötleja ei ole otsustanud teisiti.

§ 11.  Kasutaja õiguste kontrollimine

  Vastutav töötleja ja volitatud töötleja on kohustatud iga aasta 31. jaanuariks kontrollima eelneva kalendriaasta lõpu seisuga enda loodud kasutajakontode ja nendega seotud rollide kasutamist ning rollide vastavust tööülesannetele.

5. peatükk Turvalisus, andmete säilitamine ja andmete vahetamine teise andmekoguga 

§ 12.  Turvalisus

  (1) Vastutav töötleja lähtub registri haldamisel oma asutuse infosüsteemi üldistest turvanõuetest.

  (2) Vastavalt Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 2007. a määruses nr 252 „Infosüsteemide turvameetmete süsteem” sätestatud tingimustele on registri turvaklass K2T2S1R1. Vastutav töötleja kehtestab registri täpsemad turvanõuded.

  (3) Volitatud töötleja tagab, et registrisse kantud andmed ei oleks kättesaadavad teistele isikutele, kehtestades infoturbe ja arvuti kasutamise eeskirjad kooskõlas lõikes 2 nimetatud nõuetega.

§ 13.  Andmete säilitamine

  (1) Andmete varundamine toimub vähemalt üks kord päevas 24-tunnise intervalliga nii, et andmeid oleks võimalik eelmise kalendripäeva seisuga taastada.

  (2) Üks kord nädalas tehakse andmetest täielik varukoopia, mida säilitatakse ühe kuu jooksul kahes kohas nii, et ühe kahjustumine või hävimine ei mõjutaks teist.

  (3) Andmed säilitatakse perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduses, perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduses ja perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduses sätestatud dokumentide säilitamise tähtaja lõpuni. EMP ja Norra toetusega seotud andmed säilitatakse nende vahendite andmist reguleeriva korra kohaselt.

§ 14.  Andmevahetus teiste andmekogudega

  (1) Andmete vahetus teiste andmekogude andmetega on lubatud.

  (2) Andmete vahetusel teise andmekoguga peab seda teenindav infosüsteem vastama vastutava töötleja kehtestatud nõuetele. Vastavaks tunnistamise käigus hinnatakse:
  1) andmete vahetuse turvataset;
  2) infosüsteemi vastavust vastutava töötleja kehtestatud turvanõuetele;
  3) infosüsteemi kohta kehtivaid reegleid ja protseduure.

  (3) Vastutav töötleja kehtestab registri andmete vahetuse täpsemad tingimused ja esitab need teise infosüsteemi omanikule kirjalikult.

  (4) Kui andmed on kantud teise andmekogusse, võetakse andmed vahetuse teel teisest andmekogust õigusaktis sätestatud nõuete kohaselt.

  (5) Kui andmete vahetus ei ole võimalik, korraldab volitatud töötleja andmete registrisse kandmise käsitsi.

§ 15.  Registri likvideerimine

  Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 16.  Registri asutamine

  (1) Register on asutatud Vabariigi Valitsuse 25. veebruari 2004. a määrusega nr 43 „Struktuuritoetuse riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus”.

  (2) Lõikes 1 nimetatud määruses ja Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määruses nr 126 „Struktuuritoetuse riikliku registri pidamise põhimäärus” sätestatud andmete töötlemist jätkatakse käesoleva määruse kohaselt.

§ 17.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määrus nr 126 „Struktuuritoetuse riikliku registri pidamise põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

Urve Tiidus
Kultuuriminister peaministri ülesannetes

Jürgen Ligi
Rahandusminister

Margus Matt
Riigikantselei õigusloomeosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

Lisa 1 Registri kasutajakontode rollid

Lisa 2 Volikiri

/otsingu_soovitused.json