Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse reservist vahendite eraldamise ja eraldatud vahendite kasutamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.08.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.02.2019
Avaldamismärge:RT I, 05.08.2014, 9

Vabariigi Valitsuse reservist vahendite eraldamise ja eraldatud vahendite kasutamise kord

Vastu võetud 31.07.2014 nr 123

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 58 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Eraldised Vabariigi Valitsuse reservist

  Vabariigi Valitsuse reservist (edaspidi reserv) võib eraldada vahendeid kuludeks, investeeringuteks ja finantseerimistehinguteks, mida ei olnud võimalik riigieelarve eelnõu menetlemisel planeerida.

2. peatükk Reservist vahendite eraldamise taotlus ja selle menetlemine 

§ 2.  Taotluse esitaja

  Taotlusi reservist vahendite eraldamiseks saavad esitada:
  1) ministeeriumid ja Riigikantselei oma valitsemis- või haldusala ja oma valdkonna ettenägematuteks kuludeks, investeeringuteks või finantseerimistehinguteks;
  2) Riigikogu Kantselei, Vabariigi Presidendi Kantselei, Riigikontroll, Õiguskantsleri Kantselei ja Riigikohus enda või oma haldusala asutuse ettenägematuteks kuludeks, investeeringuteks või finantseerimistehinguteks.

§ 3.  Taotluse esitamine

  (1) Taotlus reservist vahendite eraldamiseks esitatakse Rahandusministeeriumile.

  (2) Taotlusele lisatakse:
  1) Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu reservist vahendite eraldamise kohta;
  2) Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu seletuskiri, milles esitatakse taotletava summa üksikasjalik arvestus, põhjendus vahendite eraldamise vajalikkuse kohta, analüüs kulude katmise võimaluste kohta olemasolevate ressursside arvel ja muu oluline teave;
  3) muud õigusaktides sätestatud või reservist vahendite eraldamise otsustamisel tähtsust omavad dokumendid ja informatsioon.

§ 4.  Taotluse läbivaatamine Rahandusministeeriumis

  (1) Rahandusministeerium vaatab esitatud taotluse läbi 20 tööpäeva jooksul, kontrollides taotluse ja taotletava summa reservist eraldamise põhjendatust ning vastavust õigusaktidele ja § 3 lõike 2 nõuetele. Kiiret arutamist vajava küsimusena esitatud taotluse vaatab Rahandusministeerium läbi viivituseta.

  (2) Õigusaktidele mittevastava või ebapiisavalt põhjendatud taotluse tagastab Rahandusministeerium taotlejale lõikes 1 nimetatud tähtaja jooksul.

  (3) Õigusaktidele vastava ja piisavalt põhjendatud taotluse alusel valmistab Rahandusministeerium ette Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu.

  (4) Rahandusministeeriumil ei ole õigus muuta Vabariigi Valitsusele esitatavas korralduse eelnõus taotleja taotletava summa suurust. Vajaduse korral esitab Rahandusministeerium Vabariigi Valitsusele alternatiivset arvamust kajastava Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu koos selgitustega.

§ 5.  Reservist vahendite eraldamine

  Reservist eraldatakse vahendid §-s 2 nimetatud taotlejale või taotleja soovil tema valitsemis- või haldusala asutusele.

3. peatükk Reservist eraldatud vahendite kasutamine ja arvestus 

§ 6.  Reservist eraldatud vahendite kasutamine

  (1) Reservi eraldised on sihtotstarbelised. Vabariigi Valitsus võib reservist vahendite eraldamisel kindlaks määrata vahendite kasutamise tähtaja.

  (2) Taotleja peab tagama, et sihtotstarbeliselt kasutamata jäänud summad tagastatakse reservi.

§ 7.  Arvestus reservist eraldatud vahendite kasutamise kohta

  (1) Reservi ja sealt eraldatud vahendite kohta peab arvestust Rahandusministeerium.

  (2) Reservist saadud vahendite kasutamise kohta peab §-s 5 nimetatud vahendite saaja raamatupidamises eraldi arvestust.

Urve Tiidus
Kultuuriminister peaministri ülesannetes

Jürgen Ligi
Rahandusminister

Margus Matt
Riigikantselei õigusloomeosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json